Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ______________С.В.Мельничук


„_______”_______________________2012 р


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

спеціальність – 8.03050901 „Облік і аудит”


Схвалено Вченою радою економічного факультету

протокол № 6 від 25 січня 2012 року


Голова ради Нікіфоров П.О.


Чернівці-2012


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин, інтеграція економіки України в європейську і світову системи господарювання неможливі без реформування національної облікової системи. Головною метою реорганізації системи бухгалтерського обліку в Україні є прискорення її адаптації до ринкових змін, приведення її у відповідність із міжнародними стандартами, створення умов щодо високоефективного правового господарювання усіх вітчизняних економічних суб’єктів

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки неможливо без бухгалтерського обліку.

Тому, в сучасному світі бухгалтерський облік – основа для прийняття управлінських рішень у бізнесі, це – мова бізнесу. Без вивчення бухгалтерського обліку не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторони діяльності господарської одиниці будь-якої організаційно-правової форми.

У 1990 році облік отримав статус професії, ставши самостійним видом діяльності, який потребує ліцензії, дотримання кодексу професійної етики, обов’язкового мінімуму кваліфікації та освіти.

Професія бухгалтер стає дедалі складнішою для опанування. Тому набувають актуальності питання пов’язані з підготовкою кадрів, зорієнтованих на майбутній розвиток бухгалтерського обліку.

Зміни, які стосуються змісту і форми бухгалтерського обліку зумовлені новими вимогами до бухгалтера. Він має стати економістом-фінансистом високого класу, здатним зрозуміти, оцінити факти господарського життя, запропонувати варіанти вирішення завдань, які поставлені перед підприємством. Необхідно забезпечити відповідність кваліфікації бухгалтерського персоналу новим завданням і вимогам. Кваліфіковані бухгалтери повинні розуміти зміст бухгалтерської справи, етапи облікової процедури, її парадокси та ризики.

У зв’язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку: суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. Фахівці в галузі бухгалтерського обліку повинні бути теоретично та професійно підготовленими до нових умов роботи в постіндустріальному суспільстві, де ставляться високі вимоги до професійного та кваліфікаційного рівня бухгалтерів. Спеціаліст вважається кваліфікованим лише за умови вміння ним вести бухгалтерський облік з використанням комп’ютерної техніки для підвищення якості вихідної облікової інформації, її оперативності, точності та об’єктивності. Для цього він має добре засвоїти загальні питання інформаційних систем і технологій на підприємстві; комп’ютерні форми та системи обліку; передумови, принципи та послідовність створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві, можливості програмного забезпечення, аналізувати діючі програмні продукти бухгалтерського обліку (“1С-Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус – Підприємство”, „Акцепт”).

Проте, ця проблема не може бути вирішена в повній мірі без підготовки національного корпусу спеціалістів належної кваліфікації. Фахівці в галузі бухгалтерського обліку і аудиту необхідні підприємствам різних організаційно-правових форм господарювання, що здійснюють науковий пошук, розробку та організацію інформаційної системи підприємства, яка вимірює, обробляє і передає інформацію про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

З метою підготовки до здачі вступного іспиту за спеціальністю “Облік і аудит” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” розроблена програма вступного іспиту.

В програму включені такі спеціальні курси: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Фінансовий облік”, “Звітність підприємств”, “Управлінський облік”, “Особливості обліку в галузях народного господарства”, “Теорія економічного аналізу”, “Економічний аналіз”, “Аудит”.

^
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика


Загальне поняття про облік. Виникнення та роль господарського обліку в суспільстві. Місце обліку в системі управління. Бухгалтерський облік як наука, його зв'язок з іншими науками. Бухгалтер як професія. Бухгалтерський облік як інформаційна база управління підприємством. Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський облік, податковий облік. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність тощо. Облікові вимірники.


^ Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку


Поняття та економічна характеристика предмету бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби та джерела їх утворення; господарські процеси; господарські операції. Залежність об’єктів бухгалтерського обліку від галузевих особливостей господарства і форми власності.

Класифікація господарських засобів за складом, розміщенням та функціональною участю в процесі діяльності. Класифікація господарських засобів за джерелами утворення, формування та цільовим призначенням.

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. Залежність методу бухгалтерського обліку від особливостей його предмету, задач та вимог до нього.


^ Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах


Методичні прийоми бухгалтерського обліку. Елементи (складові частини) методу бухгалтерського обліку: документація; інвентаризація; оцінка; калькуляція; рахунки; подвійний запис; бухгалтерський баланс; звітність.

Взаємозв’язок та взаємна обумовленість елементів методу бухгалтерського обліку. Зв’язок предмета і метода бухгалтерського обліку.


^ Тема 4. Бухгалтерський баланс


Сутність бухгалтерського балансу. Види балансів за строками складання. Види балансів залежно від обсягу інформації. Види балансів за змістом. Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності. Будова бухгалтерського балансу. Загальна характеристика розділів активу й пасиву балансу. Основні закономірності рівності активу й пасиву балансу. Основні вимоги до складання балансу. Оцінка статей активу балансу. Оцінка статей пасиву балансу. Способи групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в балансі. Сутність і типи господарських операцій. Вплив господарських операцій на актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу.


^ Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Поняття бухгалтерських рахунків, їх структура та призначення. Синтетичні та аналітичні рахунки. Класифікація рахунків за структурою і призначенням.

Подвійний запис, його суть та значення. Види бухгалтерських проведень.

Класифікація рахунків за економічним змістом та відображення у Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Узагальнення даних поточного обліку в оборотній відомості, методика складання оборотної відомості. Шахова оборотна відомість.


^ Тема 6. Документація, інвентаризація


Місце і роль первинного обліку в системі бухгалтерського обліку підприємства. Класифікація первинних документів. Основні вимоги до змісту первинних облікових документів.

Групування первинних документів за призначенням, за способом відображення господарських операцій, за змістом.

Групування бухгалтерських документів за характером відображення господарських операцій.

Вимоги до первинних документів на етапі фіксації господарських операцій. Перевірка первинних документів за суттю і правильністю визначення суми господарської операції, опрацювання первинних документів у бухгалтерії, порядок рознесення сум. Організація документообігу на підприємстві.

Сутність і необхідність інвентаризації. Мета, завдання, види інвентаризації. Організація інвентаризації на підприємстві. Результати інвентаризації та їх оформлення.


^ Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку


Роль і призначення вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Вимоги, що висуваються до оцінки: реальність (адекватність) та єдність. Принципи оцінки та її місце у формуванні інформаційної системи бухгалтерського обліку. Види оцінок та оцінка об’єктів обліку.

Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Калькулювання як спосіб групування затрат та визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Зміст калькуляції та її види. Калькуляція фактичної собівартості як один із варіантів оцінки продукції, робіт, послуг.

.


^ Тема 8. Облік основних господарських процесів


Облік процесу придбання (заготівлі) предметів праці (запасів). Відображення в обліку споживання запасів. Принципи організації аналітичного обліку запасів. Облік та списання транспортно-заготівельних витрат. Загальна схема обліку придбання (заготівлі) предметів праці (запасів) та їх споживання.

Облік процесу виробництва. Поняття про виробничі витрати. Класифікація виробничих витрат за елементами та статтями калькуляції. Рахунки для обліку виробничих витрат. Методи розподілу непрямих витрат. Відображення в обліку випуску та оприбуткування готової продукції. Оцінка готової продукції у поточному обліку і балансі. Калькулювання фактичної собівартості продукції. Загальна схема обліку процесу виробництва.

Облік процесу продаж (збуту, реалізації) продукції. Формування відпускних (продажних) цін на продукцію. Відображення в обліку доходів від реалізації, собівартості реалізації, фінансових результатів від реалізації. Відображення в обліку адміністративних витрат та витрат на збут. Загальна схема обліку процесу продаж (збуту, реалізації) продукції.

Облік фінансових результатів. Загальна схема обліку фінансових результатів.


^ Тема 9 Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах


Поняття облікових регістрів. Узагальнення інформації про господарські операції, активи, капітал та зобов’язання підприємства в облікових регістрах. Види і форми облікових регістрів. Помилки в облікових регістрах, способи їх виявлення та виправлення.

Форми бухгалтерського обліку. Характеристика меморіально-ордерної, журнальної, журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форм обліку.

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Централізована і децентралізована бухгалтерія. Права і обов’язки бухгалтера. Основні аспекти облікової політики підприємства.


^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК


Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Сутність та значення бухгалтерського обліку у системі управління підприємством. Мета та основні завдання ведення бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку.

Склад та елементи фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби. Принципи підготовки фінансової звітності.

Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Сутність державного регулювання методології та організації обліку на підприємствах.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві: способи ведення бухгалтерського обліку, структура та функції бухгалтерського апарату. Поняття облікового процесу.

Сутність та значення облікової політики, порядок її розробки. Техніка ведення бухгалтерського обліку: розробка робочого плану рахунків, визначення форми обліку, графіків документообороту первинних документів і регістрів обліку, організації їх архівування, визначення порядку проведення інвентаризації. Обґрунтування методичних елементів облікової політики щодо окремих об’єктів обліку.


^ Тема 2. Облік необоротних матеріальних активів

Сутність необоротних матеріальних активів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення руху матеріальних необоротних активів.

Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів. Облік надходження необоротних матеріальних активів та капітальних інвестицій. Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів та порядок їх обліку. Облік вибуття необоротних матеріальних активів. Порядок здійснення та відображення переоцінки та зменшення корисності активів. Облік проведення ремонтів основних засобів господарським та підрядним способами. Організація та методика проведення інвентаризації необоротних матеріальних активів.

Особливості облік операцій з операційної та фінансової оренди необоротних матеріальних активів.

Розкриття інформації про необоротні матеріальні активи в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 3. Облік нематеріальних активів

Сутність нематеріальних активів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення руху нематеріальних активів.

Характеристика рахунків з обліку нематеріальних активів. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних активів.

Розкриття інформації про нематеріальні активи в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Характеристика рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Особливості обліку інвестицій за справедливою вартістю: метод амортизації собівартості та метод участі в капіталі.

Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 5. Облік виробничих запасів

Сутність виробничих запасів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення руху виробничих запасів.

Характеристика рахунків з обліку виробничих запасів. Синтетичний облік виробничих запасів та сутність методів оцінки їх руху. Аналітичний облік виробничих запасів. Особливості обліку товарно-виробничих запасів на складі. Облік оборотних МШП. Інвентаризація товарно-виробничих запасів.

Розкриття інформації про виробничі запаси в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 6. Облік витрат виробництва

Сутність витрат виробництва, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Характеристика рахунків з обліку витрат виробництва. Склад витрат, що формують собівартість продукції, робіт, послуг. Облік прямих витрат виробництва. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Облік втрат від браку продукції. Облік витрат основного та допоміжного виробництва. Оцінка та облік незавершеного виробництва. Облік витрат за елементами із використанням 8 класу рахунків.

Розкриття інформації про витрати виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 7. Облік готової продукції

Сутність готової продукції, її класифікація. Порядок визначення собівартості готової продукції. Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік готової продукції. Розкриття інформації про готову продукцію в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 8. Облік дебіторської заборгованості

Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, порядок визнання та оцінки.

Характеристика рахунків з обліку дебіторської заборгованості.

Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Порядок створення та облік резерву сумнівних боргів.

Облік дебіторської заборгованості за розрахунками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодування завданих збитків. Розрахунки з іншими кредиторами.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 9. Облік поточних фінансових інвестицій

Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 10. Облік грошових коштів

Сутність грошових коштів та грошового обігу. Загальний порядок ведення касових операцій та на рахунках в банку. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

Характеристика рахунків з обліку грошових коштів. Документальне оформлення та облік касових операцій. Облік інших грошових документів. Облік розрахунків векселями. Документальне оформлення та облік руху грошових коштів на рахунках у банку. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки чеками, акредитивами та векселями.

Інвентаризація грошових коштів.

Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів.

Сутність витрат майбутніх періодів, їх класифікація. Документальне оформлення та облік витрат майбутніх періодів. Розкриття інформації про витрати майбутніх в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 12. Облік короткострокових зобов’язань

Сутність короткострокових зобов’язань, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення виникнення та погашення короткострокових зобов’язань. Характеристика рахунків з обліку короткострокових зобов’язань. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік короткострокових кредитів банку. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за іншими операціями.

Розкриття інформації про короткострокові зобов’язання в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 13. Облік оплати праці

Сутність розрахунків з оплати праці. Структура заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Сутність розрахунків за страхуванням. Види загальнообов’язкового державного страхування. Види нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати.

Документальне оформлення розрахунків з оплати праці та за страхування.

Характеристика рахунків з обліку розрахунків з оплати праці та за страхування. Порядок нарахування та облік заробітної плати.

Облік розрахунків з оплати праці за невідпрацьований час. Порядок розрахунку середньої заробітної плати. Облік нарахування і виплати суми відпускних. Порядок створення резерву оплати відпусток. Облік нарахування і виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Поняття загального страхового (трудового) стажу.

Види та порядок здійснення утримань із заробітної плати. Облік утримань із заробітної плати працівників.

Облік розрахунків за страхування.

Розкриття інформації про розрахунки з оплати праці та за страхування в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 14. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

Сутність та види податків та платежів. Сутність розрахунків з бюджетом з податків та платежів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення розрахунків з бюджетом. Характеристика рахунків з обліку розрахунків з бюджетом. Облік ПДВ. Сутність та облік податкового зобов’язання та податкового кредиту. Особливості нарахування та облік ПДФО. Порядок нарахування та облік податку на прибуток. Сутність постійних та тимчасового різниць при нарахування податку на прибутку у фінансовому обліку.

Розкриття інформації про розрахунки з бюджетом в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 15. Облік довгострокових зобов’язань

Сутність довгострокових зобов’язань, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення виникнення та погашення довгострокових зобов’язань. Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку. Облік операцій з довгостроковими векселями виданими. Облік довгострокових зобов’язань з оренди. Облік відстрочених податкових зобов’язань. Облік інших довгострокових зобов’язань.

Розкриття інформації про довгострокові зобов’язання в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 16. Облік доходів та витрат діяльності

Види діяльності, їх класифікація. Сутність доходів та витрат діяльності, їх класифікація, порядок визнання та оцінки.

Документальне оформлення виникнення доходів та витрат. Характеристика рахунків з обліку доходів та витрат. Синтетичний та аналітичний облік доходів від реалізації продукції. Порядок формування та облік собівартості реалізованої продукції.

Облік інших операційних доходів. Облік загальновиробничих витрат та порядок їх розподілу. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат.

Облік доходів та витрат фінансової діяльності. Облік доходів та витрат інвестиційної діяльності. Облік доходів та витрат іншої звичайної діяльності. Облік доходів та витрат від надзвичайних операцій.

Облік належної до сплати суми податку на прибуток за даними фінансового обліку.

Розкриття інформації про доходи та витрати діяльності в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 17. Облік доходів майбутніх періодів

Сутність доходів майбутніх періодів, їх класифікація. Характеристика рахунків з обліку доходів майбутніх періодів. Документальне оформлення та облік доходів майбутніх періодів. Розкриття інформації про доходи майбутніх періодів в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ Тема 18. Облік власного капіталу

Сутність власного капіталу, характеристика його складових.

Характеристика рахунків з обліку власного капіталу. Документальне оформлення формування та використання власного капіталу.

Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Особливості обліку пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Порядок формування та облік резервного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Випадки вилучення капіталу, порядок здійснення операцій та обліку щодо вилучення капіталу.

Сутність забезпечення зобов’язань, порядок обліку забезпечення зобов’язань.

Розкриття інформації про власний капітал в облікових регістрах та у фінансовій звітності.


^ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК


Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції.

Сутність, задачі та функції управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. Споживачі інформації управлінського обліку. Об'єкти управлінського обліку. Центри витрат та центри відповідальності.

Місце управлінського обліку в системі рахунків бухгалтерського обліку. Записи господарських операцій на рахунках управлінського та бухгалтерського обліку. Загальна схема побудови обліку витрат та доходів виробничої діяльності. Схема розгорнутого обліку витрат виробництва (інтегрована система обліку).

Організаційні аспекти управлінського обліку.Функції бухгалтерів –аналітиків.


Тема 2. Склад витрат виробництва
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи