Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Скачати 103.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата01.06.2012
Розмір103.87 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор__________________

С.В. Мельничук
«_____»_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

^ ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Магістр»

(повна форма навчання)


Напрям підготовки 0305 - Філологія

спеціальність – 8.02030304 «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД»


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _2__ від __29______ лютого 2012 р.Голова ради

Кушнерик В.І.

^ Чернівці - 2012


Вимоги

до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому випробуванні для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»


Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний аналіз уривка художнього німецькомовного тексту та його переклад українською мовою; реферативний українсько-німецький переклад публіцистичного тексту).

Вступний іспит зі спеціальності має на меті перевірити та оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу компетенції абітурієнтів, наявність у них глибоких знань з таких нормативних дисциплін, як «Порівняльна стилістика», «Порівняльна лексикологія», «Порівняльна граматика», «Історія німецької мови», «Теорія перекладу», «Історія перекладу», «Основи теорії мовної комунікації», «Методика викладання іноземної мови».

Відповідаючи на питання з теоретичних дисциплін, абітурієнт повинен повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні мовні явища, навести відповідні приклади.

Відповідаючи на практичні питання, абітурієнт повинен продемонструвати такі вміння: розуміти при читанні інтегрований зміст і деталі автентичних текстів, уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, здійснювати комплексний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та перекладати його; правильно перекладати і реферувати англійською мовою газетну статтю, опубліковану в українських засобах масової інформації.


Компетенції з теоретичних дисциплін, якими має володіти абітурієнт:


Порівняльна стилістика


Абітурієнт повинен: орієнтуватися в основних напрямках розвитку сучасної порівняльної стилістики; вміти розкрити поняття фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, літературного дискурсу.

Практичні навички передбачають вміння здійснювати порівняльний стилістичний аналіз творів художньої літератури, орієнтуватися у відмінностях різних функціональних стилів німецької та української мов: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього.


Порівняльна лексикологія


Абітурієнт повинен: засвоїти фундаментальні основи лексикології, методи лексикологічних досліджень, варіанти й діалекти німецької мови, основні питання семасіології, системний характер лексики, тісний зв’язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми фразеології, словотвору німецької мови у порівнянні з іншими мовами, етимологію німецької лексики та основи лексикографії.


Порівняльна граматика


Абітурієнт повинен: знати аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій німецької та української мов, ознайомитися з методами й принципами класифікації частин мови, вміти порівнювати часові форм німецької та української мов, знати морфологічні особливості іменника, дієслова, прикметника, прислівника, займенника, числівника в німецькій та українській мовах, проаналізувати вживання пасивного стану в обох мовах, знати особливості, герундію, дієприслівника та інфінітива, визначати тип словосполучення, аналізувати речення за структурою, головними членами речення і другорядними, розрізняти речення за метою висловлювання, знати типи присудків в німецькій та українській мовах, знати основні одиниці синтаксису, визначати різницю між морфологією і синтаксисом, знати визначення граматичної категорії, граматичної форми.


Історія німецької мови


Абітурієнт повинен: знати фундаментальні основи діахронічних досліджень, методи досліджень, варіанти і діалекти німецької мови, основні питання історичної морфології та лексикології, системний характер лексики, тісний зв'язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми словотвору німецької мови у порівнянні з іншими мовами, етимологію німецької лексики та основи лексикографії.

Абітурієнт повинен: вміти здійснювати комплексний етимологічний аналіз текстів різних періодів німецької мови, правильно оформити наукове дослідження у галузі діахронії, виявляти особливі відношення всередині структури мови.


Теорія перекладу


Абітурієнт повинен: засвоїти вміння та навички з вивчення основних моделей та закономірностей процесу перекладу i перекладацьких відповідностей, спocoбів перекладу, а також особливостей перекладу текстів різних жанрів i стилів.


Історія перекладу


Абітурієнт повинен: вміти визначати основні напрямки розвитку перекладацької діяльності в Україні, вміти розкрити причини появи та проблеми перекладу, вміти характеризувати представників перекладацької діяльності.


Основи теорії мовної комунікації


Абітурієнт повинен: знати сучасні методи та типи мовної комунікації, знати теорію та організацію комунікації, розрізняти моделі мовної комунікації, пояснити фактор мовця та реципієнта, визначити типи зворотного зв’язку, знати елементи невербальній комунікації, знати бар’єри ефективної комунікації, визначати зв’язок комунікації з культурою, розрізняти вербальні та невербальні прийоми комунікації, вміти проаналізувати мовну ситуацію.


Методика викладання німецької мови


Абітурієнт повинен: вміти визначати головні категорії методики TEFL, її принципи та мету, охарактеризувати зв’язок методології з іншими науками, знати традиційні та сучасні методи викладання німецької мови, а також методи провідних педагогів та науковців, диференціювати різні підходи до навчання німецької мови (The Silent Way, Total Physical Response, The Natural Approach), знати принципи навчання сприймання на слух, принципи навчання читання, принципи навчання письма, оволодіти системою оцінювання та складання тестових завдань, вміти складати план уроку, розрізняти етапи уроку, його типи; аналізувати урок, визначати особливості навчальної програми.


^ Теоретичні питання до вступного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності «Німецько-український переклад»


 1. Gegenstand, Ziel und interdisziplinдre Aspekte der Ьbersetzungswissenschaft. Definitionen und der Begriff „Ьbersetzen“.

 2. Geschichte des Ьbersetzens: Das Ьbersetzen im Altertum (Hieronimus – Schutzheiliger der Ьbersetzer).

 3. Renaissance und Reformation. Martin Luther und sein Beitrag zur Entwicklung der gegenwдrtigen deutschen Literatursprache.

 4. Die Herausbildung professioneller Kompetenzen beim Ьbersetzer: Die Sprach- und Redekompetenz. Ethische Kompetenz. Technische Kompetenz. Hintergrundwissen.

 5. Arten der Ьbersetzung: Literarische Ьbersetzung. Technische und wissenschaftliche Ьbersetzung. Dolmetschen.

 6. Dolmetschen als mьndliche Ьbertragung gesprochener Mitteilung: allgemeine Definition. Dolmetscharten.

 7. Ьbersetzungstypen nach Katharina Reiss: Interlinearьbersetzung. Wцrtliche Ьbersetzung. Philologische Ьbersetzung. Kommunikative Ьbersetzung. Bearbeitende Ьbersetzung.

 8. Ьbersetzungsverfahren / Techniken nach Snell-Hornby.

 9. Translatorische Lцsungen bei den Realiaьbersetzungen. Die Ьbersetzung von Wortspielen.

 10. Lexikalische Transformationen bei der Ьbersetzung.

 11. Die ьbersetzungsvorbereitende Textanalyse und Recherche.

 12. Begriff der Ьbersetzbarkeit

 13. Das Prдsens, seine Vieldeutigkeit und Synonyme.

 14. Die Vergangenheitstempora im Deutschen. Die Vieldeutigkeit der Formen, synonymische Beziehungen zwischen den Formen.

 15. Die grammatische Kategorie des Genus. Die Oppositionsverhдltnisse zwischen Aktiv und Passiv. Typen der passiven Konstruktionen.

 16. Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit der Substantive. Der Artikel.

 17. Grammatische Kategorie der Zeit der Verben, absolute und relative Zeitformen des Verbs.

 18. Die Zukunftstempora im Deutschen. Das Futur I und II, ihre Bedeutung und Synonyme.

 19. Die Kategorie des Modus. Der Konjunktiv.

 20. Ableitung und Zusammensetzung im Deutschen. Klassifikation der Affixe. Klassifikation der Zusammensetzungen.

 21. Bedeutungswandel. Die Arten des Bedeutungswandels. Die Ursachen des Bedeutungswandels.

 22. Metapher und Metonymie im Deutschen, ihre Arten und Abarten.

 23. Die Struktur der Bedeutung. Referent, Denotat, Signifikant. Konnotative bedeutung.

 24. Arten der Bedeutung (Haupt- und Nebenbedeutung, etymologische Bedeu­tung). Volksetymologie.

 25. Soziale Gliederung des Wortschatzes. Die altersspezifische Lexik (Jugendsprache).

 26. Soziale Gliederung des Wortschatzes. Die gruppenspezifische Lexik der Sondersprachen (Slang, Jargonismen und Argotismen). Die Berufsbezogene Lexik (Professionalismen).

 27. Historische Gliederung des Wortschatzes. Neologismus, Schlagwцrter und Modewцrter. Historismus und Archaismus.

 28. Phraseologie im Deutschen (Idiome, Wortpaare, Sprichwцrter, geflьgelte Worte).

 29. Synonymie, Homonymie und Antonymie im Deutschen. Definitionen und Klassifikationen der Synonyme, Homonyme und Antonyme.

 30. Stilistische Aspekte der territorialen Kennzeichnung lexikalischer Einheiten.

 31. Prosa-Textsorten und ihre stilistischen Besonderheiten.

 32. Kontrastive Phonostilistik

 33. Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. Eine kurze Charakteristik jeder Periode.

 34. Das Althochdeutsche. Althochdeutsche Sprachdenkmдler.

 35. Das phonologische System im Althochdeutschen. Konsonantismus. Die 1. Lautverschiebung.

 36. Die 2.Lautverschiebung.

 37. Die Klassifikation der Verben im Althochdeutschen.

 38. Das Mittelhochdeutsche. Charakteristik der mittelhochdeutschen schriftlichen Denkmдler.

 39. Das Frьhneuhochdeutsche. Regionale Varianten der frьhneuhochdeutschen Literatursprache.

 40. Die bewusst-praktische (kommunikative) Methode des Fremdsprachen­unterrichts. Aneignung der Aussprache im Fremdsprachenunterricht.

Практичні навички, якими має володіти абітурієнт:   • Під час здійснення лінгвостилістичного аналізу уривка художнього німецькомовного тексту та його перекладу українською мовою студент повинен продемонструвати розуміння та вміння практичного застосування фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, а також навиків перекладу художнього тексту.

Обсяг уривка художнього німецькомовного тексту – 1200 друкованих знаків.


   • Під час виконання реферативного українсько-німецького перекладу студент повинен проявити увесь спектр фонових знань, лінгвістичну ерудицію, набуту впродовж усього періоду навчання у ВНЗ, творчість, активність, ініціативність та оригінальність.

Обсяг публіцистичного тексту – 800 друкованих знаків.


ЗРАЗОК

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

випробування для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Затверджую

Голова приймальної комісії

«___» травня 2012 р.

С. В. Мельничук


^ Фаховий іспит

з німецької мови

Напрям підготовки (спеціальність): 0305 – Філологія (німецько-український переклад 8.02030304)


Prьfungskarte Nr. 1


1. Machen Sie vorьbersetzerische Analyse und ьbersetzen Sie den folgenden Auszug aus dem Deutschen ins Ukrainische: “Phantastische Nacht” von Stefan Zweig.

2. Sprechen Sie zum Thema „Lexikalische Transformationen bei der Ьbersetzung“.
^

3. Ьbersetzen Sie den folgenden Zeitungsartikel aus dem Ukrainischen ins Deutsche: „Коли земля була пласкою”.
Голова фахової атестаційної комісії ________________


КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів на фаховому випробуванні для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності «Німецько-український переклад»

Відповідь оцінюється предметною комісією за 200-бальною шкалою.

^ Відповідь оцінюється у 176-200 бали, коли абітурієнт повністю розкрив зміст теоретичного питання; логічно структурував свою відповідь і навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував німецьку мову в ситуаціях усного спілкування; правильно і швидко реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив вичерпний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та правильно його переклав; правильно переклав і реферував німецькою мовою газетну статтю; допустив не більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.

^ Відповідь оцінюється у 150-175 балів, коли абітурієнт загалом розкрив зміст теоретичного питання, виклавши його логічно і послідовно, навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував німецьку мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та правильно його переклав; правильно переклав і реферував німецькою мовою газетну статтю; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які самостійно виправив та 1-3 помилки, які виправив викладач.

^ Відповідь оцінюється у 124-149 балів, коли абітурієнт не повністю розкрив зміст теоретичного питання; не зовсім логічно структурував свою відповідь і не навів прикладів; правильно реагував на запитання викладача; здійснив частковий лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та помилявся у перекладі й неточно реферував газетну статтю; допустив близько 10-12 мовних помилок.

Відповідь оцінюється у 0-123 бали, коли абітурієнт не розкрив зміст теоретичного питання; не структурував логічно свою відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання викладача; неправильно здійснив лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, неточно його переклав; не переклав і не зробив резюме газетної статті; допустив велику кількість мовних помилок.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи