Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 107.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір107.83 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________ С.В. Мельничук

“______” ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ІСПИТУ

з французької мови


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”


Напрям підготовки: французько-український переклад


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № ___ від “___” січня 2012 р.


Голова ради Кушнерик В.І.


^ Чернівці – 2012


ВСТУП


Кафедра романської філології та перекладу готує спеціалістів у галузі філології для перекладацької, референтної, педагогічної та науково-дослідної роботи.

Компетенції майбутнього фахівця стосуються широкого спектру перекладознавчих проблем, пов’язаних із особливостями лінгвокультурного функціонування двох мов у різних суспільно-політичних сферах Франції та України, а також виконання науково-дослідної роботи в наукових закладах.

Відповідно до сучасних вимог магістр-перекладач повинен мати високий рівень професійної підготовки, широку лінгвокультурну ерудицію, уміти поєднувати теоретичні знання з дисциплін гуманітарного циклу з практичними навичками перекладу текстів різних мовних дискурсів, постійно вдосконалюючи професійні вміння.

Фаховий рівень магістра-перекладача передбачає вільно й правильно інтерпретувати іноземні писемні джерела, досконало володіти всіма видами мовленнєвої діяльності (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних комунікативних ситуаціях, головним чином, у професійному спілкуванні; досконало володіти основними методами та прийомами відтворення в іншій кодовій системі іншомовної інформації.


^ Магістр-перекладач повинен уміти:

- дати чітку і правильну оцінку текстові, який потребує перекладу, а саме: визначити його функціональний стиль та жанровий характер, лінгвокультурну специфіку, його семантичний та прагматичний зміст;

– правильно оцінити культурно-історичну обстановку, в якій створювався текст, і співвіднести її з тією, у якій виникає переклад;

 • вибрати відповідно до етносоціокультурних, мовно-стилістичних та комунікативно-прагматичних особливостей перекладного тексту адекватні моделі та стратегії пе­ре­кла­дацького процесу;

 • розрізняти одиниці, види та типи перекладу, які властиві різним функціональним стилям;

 • виявляти імпліцитні смисли вихідного тексту, найглибше зрозуміти і найповніше відтворити їх засобами цільової мови, використовуючи відповідні лексичні та граматичні транс­фор­мації;

 • розрізняти і використовувати різні типи адаптивних стратегій, що застосовуються при перекладі текстів різних жанрів і стилів, та віднайти мовні різнорівневі функціональні відповідники;

 • розглянути можливості та доцільність збереження певних рис оригінального твору і шляхи перетворення у тексті перекладу того, що не може бути відображеним точно;

 • вміти правильно користуватися двомовними тлумач­ни­ми, термінологічними та фразеологічними словниками, словниками синонімів.


^ Магістр-перекладач повинен знати:


 • перекладацька діяльність є особливою сферою міжнаціонального спілкування етносів, її результати мають вагомі впливи на різні політико-економічні процеси, тому найменша похибка в перекладі може привести до серйозних матеріальних чи моральних втрат країни;

 • закони логічного мислення єдині для всіх етнокультурних спільнот, однак вираження думки в кожній мові підкоряється закономірностям, які специфічні для того чи іншого народу, оскільки кожна мова розвивається за своїми внутрішніми законами.

 • основоположні принципи аналізу художніх текстів, встановлення їх жанрово-стильової приналежності; етапи перекладацької діяльності; способи та прийо­ми її здійснення;

 • лінгвальні та соціокультурні особливості мовленнєвої реалізації основних завдань перекладу;

 • існуючі способи логіко-семантичних перетворень мікро- та макротексту в процесі перекладу, лексичні та граматичні проблеми перекладу;

 • можливості та шляхи перенесення мовно-літературних характеристик першотвору в структуру тексту перекладу;

 • типи трансформацій при відтворенні змісту та реалій оригіналу в перекладі;

 • міжмовні відповідники та особливості перекладацьких трансформацій в залежності від функціонального стилю тексту, усної та писемної форми мовлення;

 • переклад, як міжмовна культурна комунікація, – це явище, в якому по-своєму змінюються різні складові спілкування, культура традиції, концептуальний і художній світ, артефакти.Пропонована програма вступного іспиту на ступінь «Спеціаліст» укладена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової освіти «Бакалавр».

Матеріал, що його винесено на іспит, має за мету виявити і оцінити рівень володіння французькою мовою як системним явищем, так і практичними навичками усного та писемного перекладу, а також лінгвокультурними компетенціями студента, що стосуються перекладацької діяльності.


^ Під час іспиту студент повинен:

 • зробити кваліфікований лінгвостилістичний аналіз текстів різних типів дискурсу з урахуванням знань, здобутих у процесі навчання; обговорювати й аналізувати художні твори сучасної та класичної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного спрямування, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей; продемонструвати свою компетенцію в теорії перекладу, розкриваючи проблемні аспекти їх перекладу: мовний, функціонально-прагматичний та соціокультурний;

 • бути готовим розкрити теоретичні питання загального мовознавства та теорії перекладу в порівняльному плані французької та української мов;

 • показати свої уміння здійснювати переклад різножанрових текстів художнього стилю;

 • володіти методами реферування й анотування іноземною мовою текстів публіцистичного дискурсу, а також дати їм власну оцінку в контексті сучасних світових подій.Список авторів, уривки з творів яких винесено на іспит


 1. P. Mйrimйe « Carmen »

 2. V. Hugo « Les misйrables »

 3. Stendhal « Le Rouge et le Noir »

 4. H. de Balzac « Eugйnie Grandet »

 5. G. Flaubert « Madame Bovary »

 6. E. Zola « Germinal »

 7. G. de Maupassant « Nouvelles »

 8. A. Daudet « Nouvelles »

 9. A. Maurois « Nouvelles »

 10. A. de Saint- Exupйry « Terre des hommes »

 11. B. Clavel « Voyage du pиre »

 12. Fr. Mauriac « Noeud de vipиres »

 13. M. Pagnol « Fanny »Питання з теорії мови та перекладу, які виносяться на іспит


 1. Les diffйrents volumes informatifs du texte et les moyens de leur traduction.

 2. La thйorie gйnйrale et les thйories particuliиres de la traduction.

 3. Les problиmes de la traduisibilitй du franзais des affaires.

 4. Les principales йtapes de la traduction d’un texte.

 5. La traduction comme science linguistique, l’objet de son йtude et les liens avec d’autres disciplines.

 6. La thйorie des correspondences. Trois types de correspondences lexicales: йquivalence, analogie, remplacements adйquates.

 7. Nommez les espиces de correspondances rйsultant du procйdй de traduction.

 8. Les types des correspondences lexico-phrasйologiques.

 9. Les rйalias et leur traduction.

 10. La spйcifitй linguistique de la traduction des noms propres.

 11. La notion de traduction adйquate et ses types.

 12. Les transformations grammaticales dans la traduction.

 13. Les transformations lexicales dans la traduction.

 14. Les problиmes de la traduction des emprunts.

 15. Les problиmes de la traduction des nйologismes.

 16. Les calques comme un des moyens de la traduction.

 17. Les principaux types, genres et formes de la traduction.

 18. Les particularitйs de la traduction des textes scientifiques et techniques.

 19. Les principaux modиles de la traduction.

 20. La notion de l’interfйrence de la traduction.

 21. La notion de l’information implicite et les problиmes de sa traduction.

 22. Les types de noms propres et leur traduction.

 23. Le problиme de faux amis des traducteurs.

 24. Les principales particularitйs de la traductions des mots composйs.

 25. Le fonds lexical essentiel du vocabulaire de l’ukrainien et du franзais.

 26. Le systиme suffixal du franзais moderne et les problиmes de sa traduction.

 27. La prйfixation comme moyen de la formation des mots nouveaux en franзais moderne et les particularitйs de leur traduction.

 28. Les sources et la composition du vocabulaire franзais.

 29. Les sйries lexico-sйmantiques du vocabulaire franзais: synonymes, antonymes, homonymes, paronymes, et les problиmes de leur traduction.

 30. Les internationalismes comme voie de l’enrichissement du fonds lexical du franзais et de l’ukranien.

 31. La formation des mots et son rфle dans l’enrichissement du vocabulaire.

 32. La restriction et l’extension (l’йlargissement) du sens du mot comme problиme de la traduction.

 33. Le systиme des parties du discours dans le franзais en comparaison avec celui de l‘ukrainien.

 34. Les catйgories grammaticales du nom franзais et les particularitйs principales de leur traduction en ukrainien.

 35. Le systиme de l’article en franзais moderne et les particularitйs principales de sa traduction en ukrainien.

 36. Les problиmes de la traduction des pronoms personnels.

 37. L’aspect verbal franзais et les principales particularitйs de sa traduction

 38. Les caractйristiques morphologiques et sйmantiques des verbes franзais.

 39. Les problиmes grammaticaux liйs а l’йtude des groupements de mots et quelques particularitйs de leur traduction.

 40. Les particularitйs de la traduction de la structure passive.

 41. La phrase йliptique et les particularitйs de sa traduction.

 42. La conversion comme moyen sйmantico-morphologique de la formation des mots dans l’aspect de la traduction.

 43. Types de catйgories grammaticales du nom et leur transformation dans la traduction.

 44. Le systиme temporel du verbe franзais et les particularitйs de sa traduction en langue ukrainienne: mode indicatif.

 45. Le systиme temporel du verbe franзais et les particularitйs de sa traduction en langue ukrainienne: mode conditionnel.

 46. Le systиme temporel du verbe franзais et les particularitйs de sa traduction en langue ukrainienne: mode subjonctif.

 47. Le systиme temporel du verbe franзais et les particularitйs de sa traduction en langue ukrainienne: mode impйratif.

 48. Les particilaritйs de la traduction des phrases impersonnelles.

 49. Les dйterminants du nom franзais et les moyens linguistiques de leur traduction en ukrainien.

 50. Les traits analytiques du verbe franзais et les particularitйs de leur traduction.

 51. Le sens grammatical et sa traduisibilitй.

 52. La notion de forme grammaticale en tant que le problиme de la traduction.

 53. La notion du style dans le contexte de la thйorie de la traduction.

 54. L’objet d’йtude de la stylistique et ses liens avec d’autres disciplines linguistiques.

 55. Les styles fonctionnels et leurs principales caractйristiques dans le contexte de la thйorie de la traduction.

 56. Les tropes (mйtaphore, mйtonymie, comparaison) et les particularitйs de leur traduction.

 57. Les figures de style (rйpйtition, gradation, structures parallиles) et les particularitйs de leur traduction.

 58. Les problиmes de la traduction du style familier (aspect phonйtique, lexical et grammatical).

 59. Les expressions phrasйlogiques et les particularitйs de leur traduction.

 60. L’apport de la Plйiade dans le dйveloppement de la langue franзaise.

 61. Les principales caractйristiques du dйveloppement morphologique des parties nominales en moyen franзais.

 62. Les principales caractйristiques du systиme pronominal en moyen franзais.

 63. Les principales caractйristiques du systиme grammatical du verbe en moyen franзais.

 64. Les tendances puristiques dans les ouvrages des savants du XVIII siиcle.

 65. Les mйthodes traditionnelles de l’apprentissage des langues йtrangиres.

 66. Les principes mйthodologiques de l’enseignement de la grammaire.

 67. Les principes mйthodologiques de l’enseignement du lexique.

 68. Les principes mйthodologiques de l’enseignement de l’expression orale et de l’audition.

 69. L’objet d’йtude de la linguoculturologie franзaise et les symboles du peuple franзais.

 70. La civilisation franзaise : les 5 Rйpubliques franзaises, l’histoire de leur formation.

 71. La situation de la langue franзaise dans le monde.

 72. La politique linguistique en France.

 73. Les composants de l’Etat franзais: pouvoir exйcutif et lйgislatif.Критерії оцінювання

знань студентів на вступному іспиті з французької мови

на ступінь «Магістр»


Відповідь студента оцінюється предметною комісією з французької мови за 200-бальною шкалою.


^ Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли студент демонструє високий рівень володіння матеріалом: творчо та оригінально виконує лінгвостилістичний аналіз тексту; вміє висловити власне ставлення до запропонованої тематики; правильно та швидко реагує на запитання викладача; вичерпно висвітлює теоретичні питання, вірно відповідає на всі додаткові питання; дає кваліфікований переклад запропонованого тексту; повністю та правильно виконує резюме газетної статті, вміє дати чітку, логічну і послідовну характеристику подіям, які в ній висвітлені.

При цьому допускає незначні похибки при викладі змісту запропо­но­ва­них завдань (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).


^ Відповідь у 150-175 балів оцінюється, коли студент демонструє середній рівень володіння матеріалом: виконує лінгвостилістичний аналіз тексту з незначними недоліками, проте логічно та послідовно викладає матеріал та правильно реагує на запитання викладача; висвітлює теоретичні питання з незначними недоліками, вірно відповідає на всі додаткові питання; здійснений переклад запропонованого матеріалу не передає його лінгвокультурну специфіку; виконує резюме статті, відображаючи її основну проблематику, володіє загалом навичками мовленнєвої компетенції.

При цьому допускає незначні похибки при викладі змісту запропо­но­ва­ного завдання (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).


^ Відповідь у 124-149 балів оцінюється, коли студент демонструє недостатній рівень володіння матеріалом: лінгвостилістичний аналіз тексту містить значні фактологічні та мовностилістичні помилки; відповідь на теоретичні питання не відображає їх головної мовної сутності; студент не дає чіткої відповіді на додаткові питання; здійснений переклад виконаний з помилками змістового та лінгвокультурного характеру; зміст реферованої статті викладений без його зв’язку з актуальними світовими подіями.

При цьому допускає суттєві похибки при викладі змісту запропо­но­ва­ного завдання (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).


^ Відповідь у 0-123 бали оцінюється за відсутність знань з відповідного матеріалу: неспроможність виконати лінгвостилістичний аналіз тексту; відповісти на запропоновані теоретичні питання та на додаткові запитання; відповідь містить велику кількість мовних помилок, студент повільно чи неправильно реагує на запитання викладача і не може формулювати змістовні та логічні відповіді, не пояснює причинно-наслідкові зв’язки між явищами, його знання загалом мають несистемний характер; переклад виконаний некваліфіковано, без урахування йоголінгвосоціокультурних аспектів; реферування газетної статті спотворює її зміст.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аллендорф К. А. Очерк по истории французского языка. М. 1959

 2. Васильева Н.М., Пицкова Я.П. Французский язык: Тео­ре­тическая грамматика: Морфология: Синтак­сис: уч. для ин-тов и фак. иностр. языков. – М.: Высш. шк., 1991. – 299 с.

 3. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 1-иre partie.– Чернівці: ЧНУ, 2003.

 4. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 2-иme partie = Курс лекцій з лексикології французької мови. Частина 2-га. – Чернівці: Рута, 2004.

 5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лек­си­ческие вопросы) / В.С.Виноградов. – М.: РАО, 2001. – 224 с.

 6. Гак В.Г. Теоретична грамматика французского язы­ка. Мор­фология: учеб. для филол. фак. ун-тов. – 2 изд. испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 312 с.

 7. Гак В.Г. Теоретическая грамматика француз­ско­го языка. Синтаксис: для ин-тов и фак. иностр. язы­ков. – М.: Высш. шк., 1981. – 208 с.

 8. Гладка В.А., Князєва Д.А. Histoire de la langue franзaise : навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 108 р.

 9. Долинин К.А. Интерпретация текста: учебн. пособие. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

 10. Драненко Г.Ф. Методичні поради для аналізу худож­ньо­го тексту. – Чернівці: Рута, 2003. – 102 с.

 11. Карабан В. Переклад наукової і технічної літератури. У 2 т. Харків 2001.

 12. Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. — Вінниця, 2003.

 13. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу / В.В. Копті­лов. – К. : Юніверс, 2003. – 280 с.

 14. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. Аспектний переклад. — Вінниця, 2001.Левит З.Н. Очерки по лексикологии современного французского языка. – М., 1969.

 15. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. – М.: Высшая школа, 1982.

 16. Максимов С.Є., Радченко Т.Н. Перекладацький аналіз тексту. К., 2001.

 17. Методика викладання французької мови у ВШ: курс лекцій/укл. Д.А. Руснак. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 144 с.

 18. Основи перекладознавства: навч. посібник / за ред.. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.

 19. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

 20. Попович М.М. Теоретична граматика французь­кої мови. Морфологія: навчальний посібник. – Чер­нівці: Букрек, 2010. – 288 с.

 21. Попович М.М. Основи теорії мовної комунікації: кон­с­пект лекцій. – Чернівці: Рута, 2008 р. 151 с.

 22. Реферовская Е.А., Васильева А.К. Теоретическая грам­ма­ти­ка современного французского языка. – 2 изд. – Л.: Про­све­ще­ние, 1973. – Часть I: Морфология. – 430 с.; Часть II. Син­так­сис. – 357 с.

 23. Руснак Д.А. La didactique du franзais langue йtrangиre dans le secondaire: навч. посібник / Д.А.Руснак. – Чернівці: Чер­­ні­вецький нац. ун-т, 2010. – 115 с.

 24. Сваткова Т.Д., Вєдіна І.В. Франція. Посібник з країнознавства. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 280 с.

 25. Степанов Ю.С. Французская стилистика. – М., 1965.

 26. Стилістика французької мови: курс лекцій / Укл. Я.І.Пащук. – Чернівці: Рута, 2003. – 118 с.

 27. Сухенко К М Лексичні проблеми перекладу. Київ, вид. Ун-ту, 1972.

 28. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка. – М., 1991.

 29. Tcherednitchenko A. Thйorie et pratique de la traduction / A.Tcherednitchenko, Y. Koval. – Kiev: Lybid, 1995. – 319 p.Програму затверджено на засіданні предметної комісії кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 5 від 14.12.2011)


Голова предметної комісії В.А. Гладка

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи