Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Скачати 76.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата04.06.2012
Розмір76.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор__________________С.В. Мельничук

«_____»_________________ 2012 р.ПРОГРАМА

^ ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Магістр»


Спеціальності – 8.02030302

Французька / німецька мова та література”Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _2__ від __29______ лютого 2012 р.Голова ради

Кушнерик В.І.

^ Чернівці - 2012

Вимоги до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Вступний іспит з другої іноземної мови покликаний перевірити рівень сформованості мовних, лінгвокраїнознавчих та мовленнєвих навичок абітурієнтів.

Необхідні мовленнєві вміння абітурієнтів охоплюють:

Читання:

• розуміти та вміти перекласти автентичні тексти, пов’язані з професійними темами з підручників, газет, журналів та Інтернет джерел;

• усвідомлювати намір автора письмового тексту професійної тематики.

Говоріння:

 • чітко аргументувати свою позицію відносно актуальних тем спеціальності, гнучко користуючись загальновживаними фразами;

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, що пов’язані з загальними питаннями мовознавства;

 • висловлювати думки щодо змісту автентичних текстів, які стосуються обраної спеціальності;

 • вміти стисло описати наукову проблему, якою абітурієнт займається у своєму дослідженні.

Письмо:

 • писати резюме текстів, пов’язаних зі спеціальністю, з високим ступенем граматичної коректності;

 • користуватись базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.

^ Мовні вміння передбачають, що абітурієнти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів професійного спрямування;

 • правил синтаксису іноземної мови, що вивчається, щоб мати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів;

 • мовних форм, властивих офіційному та розмовному регістрам професійного мовлення;

 • широкого діапазону словникового запасу (у т.ч. лінгвістичної термінології), необхідного в академічній і професійній сферах.

Екзамен має виявити, якою мірою абітурієнти оволоділи усною та писемною формами англійської мови. У процесі іспиту вони мають продемонструвати володіння фонетичною, орфоепічною, лексичною та граматичною нормами другої іноземної мови, вміти правильно реалізувати ці норми в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях.

Фаховий вступний іспит з другої іноземної мови складається з:

 1. Виразного читання та письмового перекладу зі словником фахового тексту на українську мову;

 2. Реферування української наукової статті з фаху англійською мовою;

 3. Бесіди англійською мовою на тему «Моя наукова робота».
  1. Читання та письмовий переклад зі словником фахового тексту на українську мову

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності. Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається. Читання тексту іноземною мовою демонструє фонетичну та лексичну компетенції абітурієнтів.

Переклад — відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, можливе лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні мовні засоби. Тому точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу.


  1. Реферування

Реферування – виклад основного змісту документа (статті, книги) у короткій формі чи складання його резюме

Основні вимоги до резюме:

 1. Резюме повинно мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому давати містку характеристику статті без побічної інформації.

 2. Обсяг не має перевищувати 500–600 знаків.

 3. У резюме використовується загальноприйнята, загальновживана лексика. Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити. Не рекомендується наводити цитати з тексту.

 4. Текст резюме не повинен викривляти об’єктивну характеристику видання.

Отже, реферування газетної статті – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Воно повинно мати повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа. У результаті реферування семантичні особливості тексту оригіналу подаються в максимально ущільненому вигляді без інтерпретації чи критичних зауважень.


  1. ^ Бесіда англійською мовою на тему «Моя наукова робота»

Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного і власні, висновки, її якість може бути визначена за такими критеріями: актуальність обраної теми; науковість, повнота розкриття теми, аргументованість висновків; елемент творчості; стиль, грамотність. Тому розповідаючи про свою наукову роботу абітурієнт повинен чітко сформулювати тему свого дослідження іноземною мовою, зазначити актуальність, мету, завдання, матеріал, об’єкт, предмет та методи дослідження, вміти обґрунтувати новизну та цінність роботи, описати її структуру, коротко окреслити основні висновки, навести приклади досліджуваного явища, процитувати думки науковців, які працювали над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання потребують подальшого опрацювання. Бесіда про наукову роботу повинна засвідчити теоретичні знання абітурієнта зі спеціальності, навички узагальнення та обґрунтування. Мовлення абітурієнта повинне бути точним, чітким, зрозумілим й позбавленим подвійного тлумачення.


ЗРАЗОК

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Затверджую

Голова приймальної комісії

«_____» __________ 2012 р.

________________ С.В. Мельничук


МП


^ ФАХОВИЙ ІСПИТ

з англійської мови як другої іноземної

Напрям підготовки (спеціальність)

0305 – Філологія (спеціальності – 7.02030302 / 8.02030302

Французька / німецька мова та література”


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___

  1. Читання та письмового перекладу зі словником фахового тексту на українську мову;

  2. Реферування української наукової статті англійською мовою;

  3. Бесіди англійською мовою на тему «Моя наукова робота».Голова фахової атестаційної комісії ___________________КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Французька / німецька мова та література»

Відповідь оцінюється предметною комісією за 200-бальною шкалою.

Відповідь оцінюється у 175-200 бали, коли абітурієнт продемонстрував високий рівень володіння лексико-граматичним матеріалом; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; виразно прочитав та коректно переклав автентичний фаховий текст, вірно інтерпретував зміст і деталі тексту; правильно переклав і реферував англійською мовою наукову статтю; логічно структурував свою відповідь про наукову роботу і навів відповідні приклади; швидко реагував на запитання викладача, зміг висловити своє ставлення до запропонованої проблематики; допустив не більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.

Відповідь оцінюється у 150-174 бали, коли абітурієнт показав добре володіння лексико-граматичним матеріалом; показав достатні вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував на запитання викладача; досить виразно прочитав та вірно інтерпретував автентичний текст; правильно переклав і реферував англійською мовою наукову статтю; послідовно структурував свою відповідь про наукову роботу; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які самостійно виправив, та 1-3 помилки, які виправив викладач.

Відповідь оцінюється у 124-149 балів, коли абітурієнт показав задовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не повністю розкрив зміст питання; не завжди швидко і правильно реагував на запитання викладача; не досить виразно прочитав текст, помилявся у перекладі; неточно реферував газетну статтю; не зовсім логічно структурував свою відповідь про наукову роботу і не навів прикладів; допустив близько 10-12 мовних помилок.

Відповідь оцінюється у 0-123 балів, коли абітурієнт показав незадовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не розкрив зміст питання; неправильно і повільно реагував на запитання викладача; невиразно прочитав фаховий текст; не переклав і не зробив резюме наукової статті; не структурував логічно свою відповідь про наукову роботу і не навів прикладів; допустив велику кількість мовних помилок.

Програму затверджено на засіданні предметної комісії кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 28.02.2012)


Голова предметної комісії В. В. Архелюк

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи