Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор________С.В. Мельничук

“_____”__________________2012


ПРОГРАМА

ІСПИТУ

з іноземної мови


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”


Факультет біології, екології та біотехнології

Географічний факультет

Економічний факультет

Інженерно-технічний факультет

Факультет комп’ютерних наук

Факультет прикладної математики

Фізичний факультет

Хімічний факультет

Кафедра будівництва та архітектури


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол №1 від 26 січня 2012 року


Голова ради Кушнерик В.І.


Чернівці 2012

Укладачі:

^ Т.В. ВЕНКЕЛЬ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів;

О.І. МАНЮТІНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів;

^ Г.А. ЛАБОВКІНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів;

ВСТУП

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати навчання у магістратурі.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні «Бакалавр».


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» базується на:

• дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.);

• вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України;

• результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р).

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні «Бакалавр» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі прикладних, точних, природничих та гуманітарних наук.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Абітурієнти повинні:

• уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з фахової тематики;

• вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

• сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

• володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах фахової тематики.

Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

• розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;

• розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

• визначити позицію і точку зору мовця.

2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та фахом;

• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищ); володіти мовленнєвим етикетом спілкування (мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо);

• поводитись адекватно у типових академічних і професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);

• пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;

• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

б) Монологічне мовлення

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, згідно широкого кола тем академічного та фахового спрямування;

• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з фахом;

• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

3. Читання

• розуміти автентичні фахові тексти з підручників, газет, журналів та Інтернет джерел;

• розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій фаховій літературі;

• здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

• накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

• здійснювати навчальне читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

4. Письмо

• писати анотації до неадаптованих фахових текстів;

• писати реферати на основі автентичної фахової літератури;

• укладати фахові термінологічні словники на базі автентичної літератури.

^ Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

• правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

• широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

ГРАМАТИКА

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним з фахом. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено радше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає вивчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже, абітурієнт повинен знати основні граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Через необхідність комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у вигляді усного випробування і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення дисципліни «Іноземна мова» в рамках підготовки за ОКР «Бакалавр».

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Іспит передбачає усну відповідь абітурієнта відповідно до екзаменаційного білета.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 1. Читання і переклад фахового тексту на українську мову (текст згідно додатка).

 2. Реферування фахової україномовної статті іноземною мовою (текст згідно додатка).

 3. Бесіда англійською мовою на тему: «Моя наукова робота».


Для першого завдання іспиту – читання та переклад неадаптованого фахового тексту – матеріали для перекладу підібрані в межах фахових знань, отриманих абітурієнтами в межах підготовки за ОКР «Бакалавр».

^ Друге завдання – анотування фахового тексту – включає завдання на перевірку навичок узагальнення наукової інформації шляхом анотування фахового україномовного тексту іноземною мовою з використанням основних граматичних структур, а також стилістичної та прагматичної компетенції з використання граматичних структур в реальній мовній комунікації.

У третьому завданні – усна бесіда за темою наукового дослідження – абітурієнти повинні послідовно й логічно усно викласти свої думки за тематикою наукової роботи, яка виконувалася у рамках підготовки за ОКР «Бакалавр» з основної фахової дисципліни. Структура усного повідомлення передбачає обґрунтування теми дослідження, зазначення його актуальності, наукової новизни, теоретичної та практичної цінності.


^ Перелік матеріалів до 1-го та 2-го завдань екзаменаційного білету для усного вступного випробування з іноземної мови:


Англійська мова

1. Білети (зразок)


БФІ-11

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Затверджую

Заступник голови приймальної комісії

«_____»__________2012


___________Р.І. Петришин


Іспит з англійської мови


Факультет____________________________________

Спеціальність_________________________________


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1


 1. Читання і переклад фахового тексту на українську мову (текст згідно додатка).

 2. Реферування фахової україномовної статті англійською мовою (текст згідно додатка).

 3. Бесіда англійською мовою на тему: «Моя наукова робота».Голова предметної комісії _______________ О.І. Манютіна


^ Додатки

до білетів вступного іспиту з англійської мови для студентів факультетів ЧНУ

(кваліфікаційний рівень «Магістр»)


Кафедра будівництва та архітектури


^ 1.Читання і переклад фахового тексту на українську мову

 1. What does “Architecture” mean?

 2. Natural Building

 3. Building materials (Synthetic Materials)

 4. Building materials (Natural Materials)

 5. Design

 6. The tallest building in the world

 7. Architecture Today

 8. Ancient Wonders of the World (Coliseum in Rome, Italy)

 9. Construction

 10. Concrete

 11. Fire Safety and Quality of Life

 12. Labyrinth

 13. What does “Architecture” mean?

 14. Natural Building

 15. Building materials (Synthetic Materials)

 16. Building materials (Natural Materials)

 17. Design

 18. The tallest building in the world

 19. Architecture Today

 20. Ancient Wonders of the World (Coliseum in Rome, Italy)

 21. Construction

 22. Concrete

 23. Fire Safety and Quality of Life

 24. Labyrinth

 25. The tallest building in the world^ 2.Реферування фахової української статті англійською мовою (текст згідно додатка)


 1. Прогини залізобетонних балок, підсилених у розтягнутій зоні із бетонів на відходах збагачення залізних руд при мало циклових навантаженнях високих рівнів.
 1. Експериментальні дослідження роботи цегляної кладки на зріз по неперев’язаному шву.

 2. Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття міських вулиць і доріг.

 3. Стисненність навколо будівлі, як фактор, що впливає на реконструкцію одноповерхових залізобетонних промислових будівель.

 4. Про безпеку експлуатації будівель після вичерпання встановленого строку служби.

 5. Ревалоризації архітектурних ансамблів в історичному ландшафті.

 6. Дослідження впливу технології нанесення розробленої снувальної штукатурки на формування її фізико – механічних властивостей.

 7. Організація праці в будівельній бригаді на науковій основі.

 8. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону.

 9. Стикування сталевого профільного листа при зведенні комбінованих перекриттів.

 10. Пінобетон для ремонту будівель і споруд.

 11. Вплив вмісту води на властивості бетонів із вологих органо-мінеральних сумішей.

 12. Прогини залізобетонних балок, підсилених у розтягнутій зоні із бетонів на відходах збагачення залізних руд при мало циклових навантаженнях високих рівнів.

 13. Експериментальні дослідження роботи цегляної кладки на зріз по неперев’язаному шву.

 14. Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття міських вулиць і доріг.

 15. Стисненність навколо будівлі, як фактор, що впливає на реконструкцію одноповерхових залізобетонних промислових будівель.

 16. Про безпеку експлуатації будівель після вичерпання встановленого строку служби.

 17. Ревалоризації архітектурних ансамблів в історичному ландшафті.

 18. Дослідження впливу технології нанесення розробленої снувальної штукатурки на формування її фізико – механічних властивостей.

 19. Організація праці в будівельній бригаді на науковій основі.

 20. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону.

 21. Стикування сталевого профільного листа при зведенні комбінованих перекриттів.

 22. Пінобетон для ремонту будівель і споруд.

 23. Вплив вмісту води на властивості бетонів із вологих органо-мінеральних сумішей.

 24. Дослідження впливу технології нанесення розробленої снувальної штукатурки на формування її фізико – механічних властивостей.Факультет: Біологічний


 1. Читання і переклад фахового тексту на українську мову:

 1. Sensation and the Nervous System

 2. The Nervous System

 3. Proteins

 4. The Types of Proteins

 5. Nature and Ecology

 6. Pollution

 7. The Biosphere and Environment

 8. The Biosphere and Environment (2)

 9. A Flower

 10. A Flower and its Structure

 11. Body Systems

 12. Body systems and Homeostasis

 13. Homeostasis

 14. Cells

 15. Cells and their Structure

 16. Frederich Miescher

 17. The Origin of Nucleic Acids

 18. Genetics

 19. Modern Genetics Theory

 20. Compositions of Living Bodies

 21. Body Substances

 22. Carbon Monoxide

 23. Carbon Monoxide (2)

 24. Osmosis

 25. The nervous System of a Man
 1. Реферування фахової української статті англійською мовою (текст згідно додатка)
 1. Адвентивні види родини Euphorbia cea e Juss у флорі Буковини.

 2. Організація 5S рДНК у представників роду Prunus.

 3. Гідролазна активність катепсину Д у печінці щурів із трансплантованою карциномою Герена.

 4. Вміст продуктів ПОЛ у нирках щурів.

 5. Вплив паводкових стоків на продукційно-деструкційні процеси.

 6. Селекція молочнокислих бактерій та вивчення їх антагоністичних властивостей.

 7. Лактадегідроденазна активність субклітинних фракцій печінки.

 8. Деякі питання організації структури угідь та сівозмін у господарствах.

 9. Мікробоценоз буровато-підзолистого ґрунту.

 10. Фізіологічна адаптація рослин за дії техногенних факторів.

 1. Оптимізація методу виділення інуліну з рослинного матеріалу.

 2. Аналіз насіннєвої продуктивності популяцій.

 3. Діагностика буровато-підзолистого ґрунту за WRB.

 4. Макрозообентос річки Збруч.

 5. Системний та біоморфологічний аналіз представників родини Гвоздичні у флорі Буковини.

 6. Оцінка рівня дивергенції морфометричних ознак популяцій Tussilago farfara L..

 1. Фізико-хімічні параметри води малих річок урбоекосистеми м. Чернівці.

 2. Біотестування стану водойм та ґрунтів територій з підвищеним радіоактивним фоном.

 3. Карпатській біосферний заповідник в дослідженнях вітчизняних науковців

 1. Аналіз стебел Saussurea porcii Degen на предмет наявності сесквітерпенових лактонів.

 2. Фізико-хімічні властивості клітинних поверхонь Bacillus subtilis.

 3. Техногенний стрес та його вплив на деревні рослини.

 4. Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А.

 5. Карпатській біосферний заповідник у дослідженнях вітчизняних науковців.


 6. Зміни гранулометричного складу ґрунтів річкової долини Лючки (басейн річки Прут).


Факультет: Географічний


^ 1. Читання і переклад фахового тексту на українську мову:

 1. Geography Must be Relevant

 2. Mass Wasting

 3. Global Air Masses

 4. What is Global Warning?

 5. Impacts of Global Warming

 6. Plate Tectonics

 7. Ground Water

 8. Landscape Ecology

 9. Pedology

 10. Pedologists

 11. The Earth

 12. Atmosphere

 13. Hurricane Hunters

 14. Ecology

 15. Venus

 16. Mars

 17. Biological Diversity

 18. The Planet Earth

 19. Antarctica

 20. The Crimea

 21. Deserts

 22. Forests

 23. Lands and Rivers

 24. Climatology and microclimate

 25. Climate of Ukraine


^ 2.Реферування фахової української статті англійською мовою (текст згідно додатка)

 1. Оцінка економічної ефективності виготовлення типових проектів землеустрою на основі ГІС

 2. Теоретичні засади функціонування кадастрової системи в Україні

 3. З методики створення геоморфологічної карти басейну річки Сірет

 4. Природні та соціально-економічні особливості територій та їх вплив на процеси землекористування

 5. Коротка історія формування мережі водопостачання в місті Чернівці

 6. Рекреаційно-туристичний потенціал Карпатського регіону

 7. Ландшафтний дизайн готельних комплексів

 8. Врахування ерозійних процесіву сільськогосподарському користуванні

 9. Проблеми і перспективи розвитку секс-туризму в Україні

 10. Динаміка вологості бурувато-підзолистого грунту

 11. Фізико-хім. показники якості води на території тур комплексу «Мигово»

 12. Етнотуризм: відродження національних звичаїв і традицій

 13. Історія розвитку туризму на Галичині та Буковині в ХІХ-ХХ ст.

 14. Негативний вплив руслових кар’єрів на річкові екосистеми

 15. Підходи щодо вдосконалення системи територіального управління екологічним розвитком

 16. Питання басейнового підходу до ландшафту басейну р. Лючки

 17. Методика виявлення палеосейсмодислокації

 18. Методика виявлення палеосейсмодислокації

 19. Еволюція ринкових аграрних відносин в Герцаївському районі

 20. Природні та соціально-економічні особливості територій та їх вплив на процеси землекористування

 21. Питання басейнового підходу до ландшафтів басейну р. Лючки

 22. Врахування ерозійних процесів у сільськогосподарському землекористуванні земель Киселівської сільської ради

 23. Вдосконалення та автоматизація методів кадастрових знімань

 24. Інвестування промислового розвитку України в період світової економічної кризи

 25. Формування паводків в чернівецької області в літній період (2008 рік)Факультет: Географічний (Спеціальність «Менеджмент (Менеджмент готельного бізнесу»)


 1. Читання і переклад фахового тексту на українську мову

 1. What is System?
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи