Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 87.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір87.44 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2012 р.


ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія»


Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6, від 27 січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2012

Етнологія, антична та середньовічна історія”


1. Висвiтлiть значення археологічних i етнологічних джерел для вивчення минулого.

2. Дайте характеристику енеолiтичних старожитностей на Українi.

3. З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час.

4. Охарактеризуйте археологiчнi старожитностi схiдних слов’ян II половини І тис. н.е.

5. Розкажіть про етнічну структуру населення Європи у новий i новiтнiй час.

6. Охарактеризуйте історичний розвиток населення Пiвденної Америки у доколумбову епоху.

7. Розкажіть про причини утворення централiзованої держави у Стародавньому Китаї.

8. Розкрийте причини виникнення, основнi етапи розвитку i значення цивiлiзацiї Давнього Єгипту.

9. Охарактеризуйте особливостi утворення держави в стародавньому Вавiлонi та з’ясуйте основнi етапи її розвитку.

10. Розкажіть про основні етапи iсторичного розвитку Хетського царства.

11. Висвiтлiть особливостi становлення та розвитку крiто-мiкенського

суспiльства.

12. Охарактеризуйте суспiльно-економiчний розвиток Грецiї в ХІ — IХ ст. до н.е. за поемами Гомера ,,Ілiада” та ,,Одiсея”.

13. Розкрийте етапи становлення та еволюцiї полiсiв в Афiнах та Спартi.

14. Висвiтлiть етапи i напрямки давньогрецької колонізації.

15. Проаналiзуйте вплив походiв Олександра Македонського на суспiльно-полiтичний, економiчний та культурний розвиток Грецiї i народiв Азiї.

17. Охарактеризуйте основнi досягнення давньогрецької культури в класичний час та добу еллiнiзму.

18. Проаналiзуйте етапи iсторичного розвитку республiканського Риму.

19. Розкажіть про розвиток Римської держави в iмператорський час.

20. Розкрийте значення римської культури для европейської цивiлiзацiї.

21. Розкажіть про причини виникнення християнства і перетворення його у світову релігію.

22. Визначте шляхи виникнення та розвитку феодального ладу в Західній Європі.

23. Охарактеризуйте станову монархію в країнах Західної Європи.

24. Розкажіть про головні особливості суспільних відносин та державного устрою Візантійської імперії.

25. Розкажіть про вплив середньовічного міста на еволюцію феодальних відносин та господарський розвиток в Західній Європі.

26. Охарактеризуйте причини, цілі, особливості та значення масових антифеодальних рухів у Західній Європі доби Середньовіччя.

27. Розкрийте причини і наслідки хрестових походів.

28. Охарактеризуйте найважливіші досягнення середньовічної культури в країнах Західної Європи.

29. Розкрийте роль церкви та її еволюцію в західноєвропейських та центральноєвропейських країнах.

30. Визначте зміст і головні риси раннього Ренесансу та гуманізму в Італії ХIV-ХV ст.


Історія України”


 1. Охарактеризуйте Русь-Україну в період політичної єдності Київської держави (80-ті роки ІХ – перша третина ХІІ ст.).

 2. Проаналізуйте передумови і прийняття християнства в Русі-Україні, його значення і наслідки.

 3. Проаналізуйте історію Галицько-Волинської держави.

 4. Охарактеризуйте культуру Київської Русі.

 5. З’ясуйте, які причини виникнення козацтва та його роль в історії українського народу. Поясніть, що таке Запорозька Січ, де і коли вона виникла?

 6. Охарактеризуйте причини, хід і наслідки народних рухів в Україні в 20-30-х роках ХVІІ ст.

 7. Проаналізуйте причини, початок та переможні битви Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

 8. Розкрийте причини та характер угоди між Україною та Росією в 1654 р. Охарактеризуйте “Березневі статті”.

 9. Розкрийте основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики І.Мазепи, та дайте оцінку участі України в Північній війні.

 10. Охарактеризуйте гетьманування П.Орлика та основні засади його конституції.

 11. Охарактеризуйте особливості соціально-економічного розвитку Лівобережної та Слобідської України у ХVІІІ ст.

 12. Розкрийте суть подій, пов’язаних з входженням Правобережної України до складу Російської імперії. Охарактеризуйте процес приєднання Північного Причорномор’я до складу Російської імперії та його заселення.

 13. Охарактеризуйте кріпосницьку систему в Україні, насаджену царизмом (1783-1861 рр.).

 14. Вкажіть на особливості суспільно-політичного руху в Україні в другій чверті ХІХ ст. Висвітліть діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

 15. Охарактеризуйте Т.Г.Шевченка як борця проти самодержавства, кріпосництва, за вільну Україну.

 16. Висвітліть події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях.

 17. Вкажіть причини і дайте оцінку демократичним реформам 60-70-х рр. ХІХ в Україні.

 18. Охарактеризуйте промисловий розвиток України в другій половині ХІХ ст.

 19. Охарактеризуйте досягнення української культури в другій половині ХІХ ст.

 20. Поясніть суть подій Лютневої демократичної революція 1917 р., виникнення і діяльність Української Центральної ради (березень-листопад 1917 р.).

 21. Охарактеризуйте боротьбу за владу між Центральною радою і більшовиками в кінці 1917 – на початку 1918 рр.

 22. Охарактеризуйте процес утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її внутрішню і зовнішню політику.

 23. Висвітліть питання про вклад України в розгром нацизму.

 24. Проаналізуйте економічні реформи другої половини 50 – середини 60-х рр. в Україні та їх наслідки.

 25. Поясніть, чим були викликані перебудовні процеси в Україні в другій половині 80 – на початку 90-х років ХХ ст. У чому вони проявлялися?

 26. Охарактеризуйте основні засади, успіхи і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі.

 27. Висвітліть права і обов’язки громадян за Конституцією України 1996 р.

 28. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток України у 90-х рр. ХХ ? на поч. ХХІ ст.

 29. Проаналізуйте причини і події „Помаранчевої революції” в Україні та вкажіть основні зміни, які сталися в житті України після „Помаранчевої революції”.

 30. Проаналізуйте результати Президентських виборів 2010 р.

Історія нового та новітнього часу”


 1. Розкрити причини, етапи та результати Англійської революції середини XVII ст.

 2. Розкрийте передумови, сутність та наслідки промислового перевороту в Англії.

 3. Охарактеризуйте причини та рушійні сили війни за незалежність північноамериканських колоній Англії, принципи Декларації незалежності та Конституції США.

 4. Проаналізуйте підсумки та історичне значення Великої французької революції кінця XVIII ст.

 5. Поясніть походження та початок Першої світової війни.

 6. Охарактеризуйте Версальсько-Вашингтонську систему та її суперечності.

 7. Охарактеризуйте цілі та діяльність комуністичного руху в 1919-1943 рр.

 8. Поясніть характер, форми і значення руху Опору під час Другої світової війни.

 9. Встановіть особливості розвитку латиноамериканського регіону в першій половині ХХ ст.

 10. Визначте основні напрямки економічного і політичного розвитку латиноамериканського регіону у другій половині ХХ ст.

 11. Опишіть події Кубинської революції 1959 р. та встановіть її наслідки для регіону.

 12. Розкрийте зміст перебудови політичної системи і економічних новацій М.Горбачова.

 13. Проаналізуйте причини розпаду СРСР.

 14. Розкрийте особливості соціально-економічного розвитку СРСР у 1920-ті роки.

 15. Дати аналіз Жовтневої революції в Росії: причини, характер, результати.

 16. Вкажіть на причини, хронологічні рамки, основні етапи Громадянської війни в Росії.

 17. Проаналізувати основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Росії за часів Івана Грозного.

 18. Проаналізуйте зміст та значення реформ у Росії першої чверті XVIII ст.

 19. Проаналізуйте причини, характер та значення руху декабристів.

 20. Розкрийте зміст та дайте оцінку реформам 60-70-х рр. XIX ст. у Росії.

 21. Висвітліть теоретичні засади та основні напрямки російського народництва 70-х – поч. 80-х рр. XIX ст. та розкрийте практичну діяльність народників.

 22. Проаналізуйте причини, завдання, рушійні сили та значення першої російської революції.

 23. Розкрийте зміст та дайте оцінку аграрному законодавству П.А.Столипіна.

 24. Охарактеризуйте характер і результати революції в Туреччині 1918-1923 рр.

 25. Розкрийте зміст поняття „Революція Мейдзі” і визначте місце цієї події в історії Японії.

 26. Поясніть причини розпаду Югославської федерації та охарактеризуйте його наслідки.

 27. Розкрийте причини, суть та наслідки „Празької весни” 1968 р.

 28. Розкрийте причини, суть та особливості перетворень у країнах Центральної та Східної Європи в кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.

 29. Проаналізуйте причини, характер та наслідки створення режимів „народної демократії” у другій половині 40-х рр. у країнах Центральної та Східної Європи.

30.Дайте характеристику розвитку Іспанії в другій половині ХХ ст.


^ Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення фахового іспиту з історії для вступу на факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (спеціальність – історія)


Абітурієнт отримує білет, у якому є три теоретичні питання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії. Відповіді абітурієнта оцінюються наступним чином: за перше питання – максимальна кількість балів 35, за друге питання – 35 балів, за третє питання – 30 балів.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою, до сумарної оцінки відповіді додається 100 балів для того, щоб узгодити оцінювання абітурієнта із ЗНО.


^ Оцінку «ВІДМІННО» (176 – 200 балів) отримує абітурієнт, який володіє конкретно-історичними знаннями з курсу античної та середньовічної історії, історії нового та новітнього часу та історії України. Абітурієнт повинен вміти аналізувати та узагальнювати історичні події, виділяти основні тенденції і закономірності в їх перебігу, розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, демонструвати обізнаність з джерелами та літературою, висловлювати власну думку і позицію щодо дискусійних проблем історії, критично оцінювати історичні факти та діяльність історичних осіб, вільно оперувати хронологією та науковою термінологією. Відповідь повинна бути ґрунтовною на всі питання, виклад думок логічний, аргументований.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150 – 175 балів) абітурієнт отримує за відповідь, в якій розкрита основна суть екзаменаційних питань, зміст історичних процесів, достатнє розуміння проблеми. Відповідь логічно побудована, аргументована, але допущені незначні неточності при розкритті особливостей суспільних явищ та історичних подій. Абітурієнт в цілому орієнтується в історичних датах, частково володіє відповідною науковою термінологією, однак не в повному об’ємі засвоїв фактичний матеріал та наявну джерельно-монографічну базу, чіткої власної оцінки історичним процесам не дає.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124 – 149 балів) абітурієнт отримує за те, що поверхнево володіє теоретичним та фактичним матеріалом, не вміє застосовувати раніше засвоєні знання, не може дати повні та правильні відповіді на основні та додаткові питання. Абітурієнт показує фрагментарну обізнаність щодо історичних джерел та літератури по питаннях білету.

Оцінку ^ «НЕЗАДОВІЛЬНО» (100 – 123 бали) абітурієнт отримує за відсутність знань по програмовому матеріалу з історії, про що засвідчує невміння аналізувати конкретний теоретичний та фактичний матеріал, незнання історичної термінології, не опрацювання основних джерел та літератури. Абітурієнт не орієнтується в процесах всесвітньої історії та історії українського народу. Немає логічності та послідовності викладу історичних подій та явищ.


Схвалено Вченою радою факультету історії, політології та міжнародних відносин

протокол №6 від 27 січня 2012 р.


Декан факультету історії, політології

та міжнародних відносин проф. Добржанський О.В.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи