Затверджую icon

Затверджую
Скачати 210.45 Kb.
НазваЗатверджую
Дата01.06.2012
Розмір210.45 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮРектор                            С. В. Мельничук


“_____” ___________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУдля вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

“магістр”

(повна форма навчання)

галузь знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка

спеціальність 8.05070107 – Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії


Схвалено

Вченою радою фізичного факультету

Протокол №   5   від    31 січня    2012р.


Голова ради Гуцул І. В.


Чернівці-2012

^

ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


на здобуття кваліфікаційного рівня "Магістр"

Спеціальність 8.05070107 – Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Фізичний факультет. Кафедра електроніки і енергетики


^ Фізика твердого тіла

Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали). Типи міжатомної взаємодії (ковалентний, іонний, металевий, Ван-дер-ваальсівський зв’язки). Кристалічна гратка твердих тіл. Типи кристалічних сингоній і комірок Браве.


^ Електронні процеси в напівпровідниках

Температурна залежність концентрації електронів в напівпровіднику n-типу. Температурна залежність електропровідності для напівпровідника n-типу. Температурна залежність рухливості, механізми розсіювання електронів. Термоерс і ефект Холла в напівпровідниках.


^ Матеріалознавство і технологія матеріалів

Гомогенні та гетерогенні системи. Діаграма стану двохкомпонентної системи при умові утворення неперервних твердих розчинів. Умови очистки речовин кристалізацією. Рівноважний і ефективний коефіцієнт розподілу і їх зв’язок. Вплив різних факторів на ефективність очистки речовини зонною перекристалізацією. Класифікація методів вирощування кристалів. Методи Чохральського, Бріджмена. Сорбційні методи очистки речовин. Принцип іонного обміну в одержанні чистих речовин. Одержання деіонізованої води і її використання.


^ Електротехнічні матеріали

Основні властивості та застосування металів високої електропровідності та сплавів високого опору в електротехніці. Опір провідних матеріалів на високих частотах. Основні властивості і застосування кремнію та карбіду кремнію в електротехніці. Будова та властивості і застосування високочастотних та низькочастотних полімерних матеріалів та керамічних матеріалів в електротехніці. Основні властивості та застосування магнітом’яких і магнітотвердих магнітних матеріалів та феритів в електротехніці.


^ Промислова електроніка

Біполярний транзистор. Режими роботи та характеристики. Польові транзистори з p-n-переходом. Провідний канал. Характеристики та параметри. МДН-транзистори. Будова, принцип роботи, характеристики та параметри. Фізичні процеси у багатошарових p-n-p-n-структурах. Тиристори та їх типи. Принцип роботи ВАХ. Швидкодія польових транзисторів. Шляхи її підвищення.


^ Взаємодія світла з речовиною напівпровідника

Оптичні коефіцієнти. Основні типи поглинання світла речовиною. Власне поглинання світла у напівпровідниках. Край власного поглинання. Типи оптичних переходів електронів із валентної зони у зону провідності. Явище фотопровідності. Залежність її величини від часу дії світла. Стаціонарна фотопровідність. Внутрішній фотоефект. Інтенсивність оптичної генерації нерівноважних носіїв заряду, її фізичний зміст. Час життя нерівноважних носіїв заряду, основні величини та співвідношення, що визначають його величину.


^ Фізика сонячних елементів

Призначення, будова, принцип роботи та практичне використання сонячних елементів. Класифікація напівпровідникових p-n-переходів. Причини виникнення вбудованого електричного поля в області контакту напівпровідників n- і p-типу провідності. Контактна різниця потенціалів, її залежність від концентрації легуючих домішок та ширини забороненої зони напівпровідника. Енергетична діаграма напівпровідникового p-n-переходу в стані термодинамічної рівноваги та при підєднанні постійної зовнішньої напруги. Вольт-амперна характеристика неосвітленого і освітленого напівпровідникового p-n-переходу (аналітичний вираз та графічне зображення). Визначення основних параметрів фотоперетворювача з експериментально отриманих ВАХ. Основні режими роботи напівпровідникового фотоперетворювача (режим короткого замикання, холостого ходу) та максимальної потужності. Коефіцієнт корисної дії сонячного елемента. Його залежність від ширини забороненої зони напівпровідника. Послідовний і шунтуючий опори напівпровідникового фотоперетворювача. Їх вплив на його основні параметри (струм короткого замикання, напругу холостого ходу, фактор заповнення ВАХ).


^ Конструювання та технологія виготовлення

сонячних елементів

Основні критерії відбору напівпровідникових матеріалів за властивостями для виготовлення сонячних елементів. Охарактеризувати високоефективні конструкції фотоперетворювачів на основі p-n-переходу. Проаналізувати етапи виготовлення типового кремнієвого сонячного елемента. Застосування плівок прозорих провідних оксидів (SnO2, ITO) у сонячних елементах і способи їх виготовлення. Основні правила з’єднання сонячних елементів у батарею. Застосування шунтуючих діодів.


^ Методика дослідження параметрів напівпровідникових структур

Охарактеризувати методи вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів. Визначення зворотного струму насичення та коефіцієнта не ідеальності вольт-амперної характеристики фотоперетворювачів. Визначення параметрів електричних переходів із досліджень вольт-фарадних характеристик. Способи дослідження перехідного опору контактів сонячного елемента. Визначення часу життя неосновних носіїв заряду у фотоперетворювачах.


^ Еліонна технологія

Еліонні технології. Основні переваги їх використання порівняно з традиційними. Радіаційне дефектоутворення. Причини його виникнення та методи відпалу.


^ Літієві джерела живлення

Розрядні характеристики літієвих джерел живлення і їх енергетичні параметри. Саморозряд в літієвих джерелах. Принцип роботи суперконденсаторів і їх параметри.


^ Основи метрології та електричних вимірювань

Будова і принцип дії приладів магніто електричної, електромагнітної та індукційної систем. Будова і принцип дії приладів електродинамічної, електростатичної та термоелектричної систем. Електронні аналогові вольтметри постійного струму. Електронні аналогові вольтметри змінного струму, універсальні вольтметри.


^ Теоретичні основи електротехніки

Режими роботи електричного ланцюга постійного струму. Графічний метод аналізу нелінійних електричних ланцюгів постійного струму. Миттєве, максимальне, середнє та діюче значення змінного синусоїдального струму. Електричний ланцюг змінного синусоїдального струму з послідовно з’єднаними активним та індуктивним опорами. Закон Ома. Хвильові та векторні діаграми. Робота електричного ланцюга змінного струму при резонансі напруг. Векторні та хвильові діаграми. Резонанс струмів у електричному ланцюгу змінного струму. Умова резонансу. Резонансна частота. Коефіцієнт потужності електричного ланцюга. Шляхи його підвищення. Резонанс напруг в електричному ланцюгу змінного струму. Векторні та хвильові діаграми.

^ Електричні машини

Будова та принцип дії колекторних машин постійного струму. Будова та принцип дії однофазних і трифазних трансформаторів. З’єднання зіркою та трикутником. Будова та принцип дії синхронних машин. Будова та принцип дії асинхронних машин.


^ Електрична частина станцій і підстанцій

Тупикові, відгалужені, прохідні та вузлові підстанції; головні схеми підстанцій. Схеми живлення власних потреб електричних станцій та підстанцій. Синхронні генератори електричних станцій і підстанцій (технічні характеристики та системи охолодження турбогене­раторів). Системи збудження генераторів електричних станцій і підстанцій. Силові трансформатори електричних станцій і підстанцій: типи силових трансформаторів та їх параметри.


^ Електричні системи і мережі

Структура та призначення електричних мереж. Класифікація електричних мереж. Схеми заміщення і параметри елементів місцевих електричних мереж. Активний та реактивний опори та активна і реактивна провідності повітряних та кабельних ліній електропередач. Баланси активної та реактивної потужностей у електричних мережах та їх основні складові. Джерела реактивної потужності. Частота і напруга як основні параметри якості електроенергії. Методи регулювання напруги та частоти у електричних мережах. Три режими нейтралі електричних мереж, їх відмінності і використання. Застосування режиму “занулення”.


^ Релейний захист та автоматизація енергосистем


Опишіть призначення релейного захисту і автоматики систем електропостачання. Охарактеризуйте основні вимоги до релейного захисту. Реле та їх класифікація. Наведіть схему з’єднань трансформаторів струму і обмоток реле в повну зірку і охарактеризуйте її.


^ Техніка високих напруг

Методи вимірювання високих напруг. Дільники напруги. Методи одержання високих напруг. Грозозахист повітряних ліній електропередач і підстанцій.


^ Гідрогазодинаміка та технічна термодинаміка

Ламінарний і турбулентний рух рідини. Досліди Рейнольдса. Фізико-механічні властивості рідини: в’язкість, поверхневий натяг, явище капілярності. Рідини реальні та ідеальні. Потенціальна течія рідини. Приклади потенціальної течії. Рівняння Бернуллі для елементарної струминки ідеальної та в’язкої рідини та його енергетичний зміст.


Тепломасообмін

Теплова ізоляція. Теплоізоляційні матеріали. Критичний діаметр циліндричної стінки. Інтенсифікація процесів теплопередачі шляхом збільшення коефіцієнтів теплопередачі та шляхом оребрення. Процес конденсації. Види конденсації. Вплив різних факторів на тепловіддачу при конденсації пари. Теплообмінні апарати. Види теплообмінних пристроїв.


^ Відновлювані джерела енергії

Пасивні і активні системи теплопостачання. Сонячні коллектори. Одно- та багатоконтурні геліосистеми. Сонячна електростанція зі ставком. Схема СЕС, теплоносій, робоче тіло, принцип роботи. Сонячна електростанція баштового типу з геліостатами. Одно- і двоконтурні схеми СЕС. Принцип дії. Будова, принцип дії і енергетична діаграма сонячного термоемісійного генератора. Будова і принцип дії сонячного термоелектричного перетворювача – термоелемента.


^ Технологія виробництва електричної енергії

Технологічний процес виробництва електроенергії на ТЕС. Технологічний процес виробництва електроенергії на ГЕС. Технологічний процес виробництва електроенергії на АЕС. Виробництво електроенергії з використанням магніто- гідродинамічного генератора.


^ Математичні методи і моделі в електротехніці

Схеми заміщення електроенергетичних систем та формування рівнянь їх усталеного режиму. Транспортна задача електроенергетики.


^ Основи світлотехніки

Енергетичні та світлові характеристики. Оптичні характеристики тіл і середовищ (коефіцієнти поглинання, пропускання, відбивання, пропускання). Закони теплового випромінювання (закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана і Віна). Формула Планка.


^ Джерела оптичного випромінювання

Лампа розжарення та галогенна лампа розжарення. Їх будова та принцип дії. Конструкції та призначення ламп. Класифікація люмінесцентних ламп. Загальна будова, принцип дії, маркування та області практичного використання даного типу ламп. Ртутні лампи високого та надвисокого тиску їх класифікація за конструктивними особливостями. Будова та принцип дії ртутно-вольфрамових ламп ДРВ. Області їх практичного застосування.


^ Світлові прилади

Прилади прожекторного класу. Будова та принцип дії. Освітлювачі. Будова та принцип дії.


Фотометричні пристрої

Методи вимірювання світлових величин (сили світла, світлового потоку, яскравості та освітленості). Селективні приймачі випромінювання. Принцип роботи. Методи та пристрої вимірювання оптичних характеристик матеріалів (коефіцієнти відбивання, пропускання, поглинання).


^ Світлотехнічні матеріали

Описати та розглянути властивості притаманні світловідбивним світлотехнічним матеріалам, а також зробити поділ на види з відповідним графічним представленням і коротким оглядом кожного з них. Навести типових представників даної групи матеріалів. Описати світлопропускні матеріали та дати характеристику кожного виду пропускання світлового потоку з графічним представленням. Коротко розглянути основних представників неорганічних та органічних матеріалів.


^ Економіка та організація виробництва

Характеристика промислового підприємства, загальна та виробнича структура. Кількісні та якісні показники виробництва.


^ Список питань


 1. Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали).

 2. Типи міжатомної взаємодії (ковалентний, іонний, металевий, Ван-дер-ваальсівський зв’язки).

 3. Кристалічна гратка твердих тіл. Типи кристалічних сингоній і комірок Браве.

 4. Температурна залежність концентрації електронів в напівпровіднику n-типу.

 5. Температурна залежність електропровідності для напівпровідника n-типу.

 6. Температурна залежність рухливості, механізми розсіювання електронів.

 7. Термоерс і ефект Холла в напівпровідниках.

 8. Гомогенні та гетерогенні системи. Діаграма стану двохкомпонентної системи при умові утворення неперервних твердих розчинів.

 9. Умови очистки речовин кристалізацією. Рівноважний і ефективний коефіцієнт розподілу і їх зв’язок. Вплив різних факторів на ефективність очистки речовини зонною перекристалізацією.

 10. Класифікація методів вирощування кристалів. Методи Чохральського, Бріджмена.

 11. Сорбційні методи очистки речовин. Принцип іонного обміну в одержанні чистих речовин. Одержання деіонізованої води і її використання.

 12. Основні властивості та застосування металів високої електропровідності та сплавів високого опору в електротехніці. Опір провідних матеріалів на високих частотах.

 13. Основні властивості і застосування кремнію та карбіду кремнію в електротехніці.

 14. Будова та властивості і застосування високочастотних та низькочастотних полімерних матеріалів та керамічних матеріалів в електротехніці.

 15. Основні властивості та застосування магнітом’яких і магнітотвердих магнітних матеріалів та феритів в електротехніці.

 16. Біполярний транзистор. Режими роботи та характеристики.

 17. Польові транзистори з p-n-переходом. Провідний канал. Характеристики та параметри.

 18. МДН-транзистори. Будова, принцип роботи, характеристики та параметри.

 19. Фізичні процеси у багатошарових p-n-p-n-структурах. Тиристори та їх типи. Принцип роботи ВАХ.

 20. Швидкодія польових транзисторів. Шляхи її підвищення.

 21. Оптичні коефіцієнти. Основні типи поглинання світла речовиною.

 22. Власне поглинання світла у напівпровідниках. Край власного поглинання. Типи оптичних переходів електронів із валентної зони у зону провідності.

 23. Явище фотопровідності. Залежність її величини від часу дії світла. Стаціонарна фотопровідність.

 24. Внутрішній фотоефект. Інтенсивність оптичної генерації нерівноважних носіїв заряду, її фізичний зміст.

 25. Час життя нерівноважних носіїв заряду, основні величини та співвідношення, що визначають його величину.

 26. Призначення, будова, принцип роботи та практичне використання сонячних елементів. Класифікація напівпровідникових p-n-переходів.

 27. Причини виникнення вбудованого електричного поля в області контакту напівпровідників n- і p-типу провідності. Контактна різниця потенціалів, її залежність від концентрації легуючих домішок та ширини забороненої зони напівпровідника.

 28. Енергетична діаграма напівпровідникового p-n-переходу в стані термодинамічної рівноваги та при підєднанні постійної зовнішньої напруги.

 29. Вольт-амперна характеристика неосвітленого і освітленого напівпровідникового p-n-переходу (аналітичний вираз та графічне зображення). Визначення основних параметрів фотоперетворювача з експериментально отриманих ВАХ.

 30. Основні режими роботи напівпровідникового фотоперетворювача (режим короткого замикання, холостого ходу) та максимальної потужності.

 31. Коефіцієнт корисної дії сонячного елемента. Його залежність від ширини забороненої зони напівпровідника.

 32. Послідовний і шунтуючий опори напівпровідникового фотоперетворювача. Їх вплив на його основні параметри (струм короткого замикання, напругу холостого ходу, фактор заповнення ВАХ).

 33. Основні критерії відбору напівпровідникових матеріалів за властивостями для виготовлення сонячних елементів.

 34. Охарактеризувати високоефективні конструкції фотоперетворювачів на основі p-n-переходу.

 35. Проаналізувати етапи виготовлення типового кремнієвого сонячного елемента.

 36. Застосування плівок прозорих провідних оксидів (SnO2, ITO) у сонячних елементах і способи їх виготовлення.

 37. Основні правила з’єднання сонячних елементів у батарею. Застосування шунтуючих діодів.

 38. Охарактеризувати методи вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів.

 39. Визначення зворотного струму насичення та коефіцієнта не ідеальності вольт-амперної характеристики фотоперетворювачів.

 40. Визначення параметрів електричних переходів із досліджень вольт-фарадних характеристик.

 41. Способи дослідження перехідного опору контактів сонячного елемента.

 42. Визначення часу життя неосновних носіїв заряду у фотоперетворювачах.

 43. Еліонні технології. Основні переваги їх використання порівняно з традиційними.

 44. Радіаційне дефектоутворення. Причини його виникнення та методи відпалу.

 45. Розрядні характеристики літієвих джерел живлення і їх енергетичні параметри. Саморозряд в літієвих джерелах.

 46. Принцип роботи суперконденсаторів і їх параметри.

 47. Будова і принцип дії приладів магніто електричної, електромагнітної та індукційної систем.

 48. Будова і принцип дії приладів електродинамічної, електростатичної та термоелектричної систем.

 49. Електронні аналогові вольтметри постійного струму.

 50. Електронні аналогові вольтметри змінного струму, універсальні вольтметри.

 51. Режими роботи електричного ланцюга постійного струму.

 52. Графічний метод аналізу нелінійних електричних ланцюгів постійного струму.

 53. Миттєве, максимальне, середнє та діюче значення змінного синусоїдального струму.

 54. Електричний ланцюг змінного синусоїдального струму з послідовно з’єднаними активним та індуктивним опорами. Закон Ома. Хвильові та векторні діаграми. Робота електричного ланцюга змінного струму при резонансі напруг. Векторні та хвильові діаграми.

 55. Резонанс струмів у електричному ланцюгу змінного струму. Умова резонансу. Резонансна частота.

 56. Коефіцієнт потужності електричного ланцюга. Шляхи його підвищення.

 57. Резонанс напруг в електричному ланцюгу змінного струму. Векторні та хвильові діаграми.

 58. Будова та принцип дії колекторних машин постійного струму.

 59. Будова та принцип дії однофазних і трифазних трансформаторів. З’єднання зіркою та трикутником.

 60. Будова та принцип дії синхронних машин.

 61. Будова та принцип дії асинхронних машин.

 62. Тупикові, відгалужені, прохідні та вузлові підстанції; головні схеми підстанцій. Схеми живлення власних потреб електричних станцій та підстанцій.

 63. Синхронні генератори електричних станцій і підстанцій (технічні характеристики та системи охолодження турбогене­раторів). Системи збудження генераторів електричних станцій і підстанцій.

 64. Силові трансформатори електричних станцій і підстанцій: типи силових трансформаторів та їх параметри.

 65. Структура та призначення електричних мереж. Класифікація електричних мереж.

 66. Схеми заміщення і параметри елементів місцевих електричних мереж. Активний та реактивний опори та активна і реактивна провідності повітряних та кабельних ліній електропередач.

 67. Баланси активної та реактивної потужностей у електричних мережах та їх основні складові. Джерела реактивної потужності.

 68. Частота і напруга як основні параметри якості електроенергії. Методи регулювання напруги та частоти у електричних мережах.

 69. Три режими нейтралі електричних мереж, їх відмінності і використання. Що таке “занулення” і коли застосовують такий режим?

 70. Опишіть призначення релейного захисту і автоматики систем електропостачання.

 71. Охарактеризуйте основні вимоги до релейного захисту.

 72. Реле та їх класифікація.

 73. Наведіть схему з’єднань трансформаторів струму і обмоток реле в повну зірку і охарактеризуйте її.

 74. Методи вимірювання високих напруг. Дільники напруги.

 75. Методи одержання високих напруг.

 76. Грозозахист повітряних ліній електропередач і підстанцій.

 77. Ламінарний і турбулентний рух рідини. Досліди Рейнольдса.

 78. Фізико-механічні властивості рідини: в’язкість, поверхневий натяг, явище капілярності. Рідини реальні та ідеальні.

 79. Потенціальна течія рідини. Приклади потенціальної течії. Рівняння Бернуллі для елементарної струминки ідеальної та в’язкої рідини та його енергетичний зміст.

 80. Теплова ізоляція. Теплоізоляційні матеріали. Критичний діаметр циліндричної стінки. Інтенсифікація процесів теплопередачі шляхом збільшення коефіцієнтів теплопередачі та шляхом оребрення.

 81. Процес конденсації. Види конденсації. Вплив різних факторів на тепловіддачу при конденсації пари.

 82. Теплообмінні апарати. Види теплообмінних пристроїв.

 83. Пасивні і активні системи теплопостачання. Сонячні коллектори. Одно- та багатоконтурні геліосистеми.

 84. Сонячна електростанція зі ставком. Схема СЕС, теплоносій, робоче тіло, принцип роботи.

 85. Сонячна електростанція баштового типу з геліостатами. Одно- і двоконтурні схеми СЕС. Принцип дії.

 86. Будова, принцип дії і енергетична діаграма сонячного термоемісійного генератора.

 87. Будова і принцип дії сонячного термоелектричного перетворювача – термоелемента.

 88. Технологічний процес виробництва електроенергії на ТЕС.

 89. Технологічний процес виробництва електроенергії на ГЕС.

 90. Технологічний процес виробництва електроенергії на АЕС.

 91. Виробництво електроенергії з використанням магніто- гідродинамічного генератора.

 92. Схеми заміщення електроенергетичних систем та формування рівнянь їх усталеного режиму. Транспортна задача електроенергетики.

 93. Енергетичні та світлові характеристики. Оптичні характеристики тіл і середовищ (коефіцієнти поглинання, пропускання, відбивання, пропускання).

 94. Закони теплового випромінювання (закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана і Віна). Формула Планка.

 95. Лампа розжарення та галогенна лампа розжарення. Їх будова та принцип дії. Конструкції та призначення ламп.

 96. Класифікація люмінесцентних ламп. Загальна будова, принцип дії, маркування та області практичного використання даного типу ламп.

 97. Ртутні лампи високого та надвисокого тиску їх класифікація за конструктивними особливостями. Будова та принцип дії ртутно-вольфрамових ламп ДРВ. Області їх практичного застосування.

 98. Прилади прожекторного класу. Будова та принцип дії.

 99. Освітлювачі. Будова та принцип дії.

 100. Методи вимірювання світлових величин (сили світла, світлового потоку, яскравості та освітленості).

 101. Селективні приймачі випромінювання. Принцип роботи.

 102. Методи та пристрої вимірювання оптичних характеристик матеріалів (коефіцієнти відбивання, пропускання, поглинання).

 103. Описати та розглянути властивості притаманні світловідбивним світлотехнічним матеріалам, а також зробити поділ на види з відповідним графічним представленням і коротким оглядом кожного з них. Навести типових представників даної групи матеріалів.

 104. Описати світлопропускні матеріали та дати характеристику кожного виду пропускання світлового потоку з графічним представленням. Коротко розглянути основних представників неорганічних та органічних матеріалів.

 105. Характеристика промислового підприємства, загальна та виробнича структура. Кількісні та якісні показники виробництва.ЛІТЕРАТУРА


 1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. – К.: Вища шк., 1992. – 439 с.

 2. Електротехніка і електроніка: Навчальний посібник / Я. І. Радевич. – Чернівці: Рута, 2007. – 192 с.

 3. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 539 с.

 4. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 440 с.

 5. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высш. шк., 1973. – 752 с.

 6. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н. Общая электротехника. – М.: Высш. шк., 1974. – 519 с.

 7. Дейч М. Е., Зарянкин А. Е. Гидрогазодинамика. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 384 с.

 8. Большаков В. А., Попов В. Н. Гидравлика. – К.: ВШ, 1989. – 215 с.

 9. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. Гидродинамика. – М.: Наука, 1986. – 736 с.

 10. Путята В. М., Сідляр Л. А. Гідроаеромеханіка. – Київ, 1963. – 480 с.

 11. Киселев П. Г. Гидравлика: основы механики жидкости. – М., 1963. – 424 с.

 12. Базаров И. П. Термодинамика. – М.: Высшая школа, 1991. – 376 с.

 13. Кудинов В. А., Карташев Э. М. Техническая термодинамика. – М.: ВШ, 2000. – 261 с.

 14. Кириллин В. К., Сычев В. В., Шейндлин А. Б. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 448 с.

 15. Лашутина Н.Г., Макарова О.В., Медведєв Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. - Л.: Машиностроение, 1988. - 336 с.

 16. Лабай В.Й. Тепломасообмін: Підручник для ВНЗ. - Львів: Тріада Плюс, 2004.-260 с.

 17. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. М.:Высш.шк., 1983.- 335 с.

 18. Баскаков А.П. и др. Теплотехника. М.:Энергоиздат.1982.-264 с.

 19. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник,- М.: Энергоиздат, 1981.- 416 с.

 20. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника.-М.:Высш.школа.1980. – 552 с.

 21. Теория тепломассообмена / Под ред.Леонтьева А.Ы.М.:Высш.школа.1979. – 495 с.

 22. Обухов Є.В. Використання відновлюваних джерел енергії. – Одеса, 1999. – 254 с.

 23. Гащук П.М. Енергія та упорядкований рух. – Львів, 2004. – 606 с.

 24. Голицын М.В., Голицын А.М., Пронина Н.М. Альтернативные энергоносители. М.: Наука, 2004. – 157 с.

 25. Холодов Д.В., Обухов Е.В., Степанов В.Н. Нетрадиционные стратегии в освоении природных энергоресурсов приморских регионов Украины. – Одесса, 2003. – 164 с.

 26. Сухин Е.И. Комплексное использование нетрадиционного энергетического сырья и эффективность региональной энергетики. – К.: Знания Украины, 2005. – 64 с.

 27. Савицький А. В., Бурачек В. Р. Оптичні і фотоелектричні властивості напівпровідників. Навчальний посібник: Частина перша. – Чернівці: Рута, 1999. – 99 с.

 28. Савицький А. В., Бурачек В. Р. Оптичні і фотоелектричні властивості напівпровідників. Навчальний посібник: Частина друга. – Чернівці: Рута, 2000. – 93 с.

 29. Сердюк В. В., Чемересюк Г. Г. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках. – К. Лыбидь, 1993. – 192 с.

 30. Сердюк В. В. Физика солнечных элементов. – Одесса: Логос, 1994. – 336 с.

 31. Уханов Ю.М. Оптические свойства полупроводников. - М.: Наука, 1977. – 366с.

 32. Рывкин Н.С. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. - М.: Физматгиз, 1963. - 494 с.

 33. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. - М.: Высшая школа, 1977.-447с.

 34. Пасынков В.В., Чиркин Л.К., Шинков А.Д. Полупроводниковые приборы. - М.: Высшая школа, 1984. - 398 с.

 35. Шарма Б.А., Пурохид Р.К. Полупроводниковые гетеропереходы. - М.: Сов. радио, 1979.- 232с.

 36. Милнс А., Фойхт Д. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник. - М.: Мир, 1973.- 416с.

 37. Фаренбрух А.Л., Бьюб Р.Х. Солнечные элементы. Теория и эксперимент. - М.: Энергоатом-издат, 1987.- 288с.

 38. Колтун М.М. Солнечные элементы. - М.: Наука, 1987. - 192 с.

 39. Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы. - М.: Мир, 1986

 40. Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. – М.: Энергоатомиздат, 1983.-360с.

 41. Самохвалов М. К. Элементы и устройства оптоэлектроники. Учебное пособие для студентов.-Ульяновск, 2003.-162с.

 42. Альтернативні джерела електричної енергії: Навчальний посібник / Укл.: Грушка О.Г., Грушка З.М. – Чернівці: Рута, 2008. – 84 с.

 43. Гідрогазодинаміка: Навчальний посібник / Укл.: Гавалешко Н.М., Горлей В.В. – Чернівці: Рута, 2006. – 84 с.

 44. Тепломасообмін: Навчальний посібник. – Частина 1 / Укл.: Гавалешко Н.М.– Чернівці: Рута, 2007. – 88 с.

 45. Тепломасообмін: Навчальний посібник. – Частина 2 / Укл.: Гавалешко Н.М.– Чернівці: Рута, 2009. – 88 с.КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей вступників

на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

(спеціальність 8.05070107 – Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії. Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінка «відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт дає глибоку і аргументовану відповідь, що розкриває питання і свідчить про відмінне знання матеріалу, вміння цілеспрямовано аналізувати матеріал, робити висновки, чіткий логічний і послідовний виклад думок, розуміння суті теми. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, наводити адекватні приклади та аргументи.

^ Оцінка «добре» (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування дисциплін, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики. Однак відповідь містить неточності, які суттєво не впливають на розкриття змісту розв'язуваного завдання, недостатньо повно розкрито фізичну суть питання або розв'язок практичного завдання не доведено до числових значень.

^ Оцінка «задовільно» (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів, однак відповіді на питання розкриваються неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

^ Оцінка «незадовільно» (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з спеціальності, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з трьох теоретичних питань, які оцінюються наступним чином: перше питання – 70 балів, друге питання – 70 балів, третє питання – 60 балів. Максимальна сума балів, яку може отримати абітурієнт на фаховому іспиті складає 200 балів.


Зав. каф. електроніки і енергетики Мар’янчук П. Д.


Затверджено

Вченою радою фізичного факультету, протокол №  5  від   31 січня  2012  р.


Голова Вченої ради

фізичного факультету Гуцул І. В.

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи