Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Скачати 75.85 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Дата01.06.2012
Розмір75.85 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор _______________Мельничук С.В.

„______”______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

(повна форма навчання)


галузь знань 0509 – Радіотехніка


спеціальність – 8.05090101 ”Радіотехніка”


Схвалено Вченою радою фізичного факультету ЧНУ.

Протокол № _5_ від “_31_” “_січня_” 2012 р.


Голова Вченої ради фізичного факультету ЧНУ,

доктор фіз.-мат. наук, професор Гуцул І.В.


Чернівці-2012 р.


 1. Лінійні блокові систематичні коди, генеруючи та перебіркова матриця.

 2. Циклічні коди.

 3. Згорткові коди.

 4. Вимоги до систем передавання інформації в реальному часі.

 5. Імпульсна та перехідна характеристики лінійних дискретних систем.

 6. Властивості лінійних дискретних систем.

 7. Пряме та обернене перетворення Фур’є для дискретних сигналів.

 8. Властивості z-перетворень.

 9. Види ліній зв’язку та їх основні характеристики.

 10. Первинні та вторинні параметри ліній зв’язку.

 11. Ефект близькості (зближення). Причина явища.

 12. Конструктивні елементи кабелів зв’язку.

 13. Стандартні інтегральні мікросхеми транзисторно-транзисторної логіки.

 14. Типи технологій логічних мікросхем.

 15. Параметри логічних інтегральних мікросхем.

 16. Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах.

 17. Перетворювачі код-аналог на матрицях R-2R.

 18. Стабілізація частоти радіопередаючих пристроїв.

 19. Амплітудна модуляція. Модуляція на керуючу сітку.

 20. Анодна амплітудна модуляція.

 21. Генератори з зовнішнім збудженням.

 22. Основні характеристики антен.

 23. Метод дзеркальних зображень. Діаграми напрямленості розміщених над землею вібраторів.

 24. Діюча довжина та опір випромінювання симетричного вібратора. Вхідний опір вібратора в широкому діапазоні частот.

 25. Режими роботи фідерів. Коефіцієнти стоячої та біжучої хвиль.

 26. Трасформуючі властивості фідерних ліній.

 27. Вплив землі на роботу антени. Метод дзеркального відображення.

 28. Елементарний магнітний диполь.

 29. Елементарна випромінююча щілина.

 30. Аперіодичний рефлектор.

 31. Дзеркальні антени.

 32. Лінзові антени.

 33. Різновиди інформаційно-вимірювальних систем.

 34. Централізована й децентралізована обробка інформації в інформаційно-вимірювальних комплексах.

 35. Види і склад інформаційно-вимірювальних комплексів.

 36. Параметри радіоелектронних засобів та їх вплив на електромагнітну сумісність.

 37. Структура електромагнітного поля та принципи екранування.

 38. Індустріальні джерела завад.

 39. Побічні випромінювання. Електромагнітне екранування.

 40. Структура та принцип роботи АСКД.

 41. Структурна схема та принцип роботи АВТ.

 42. Побудова та дослідження експериментально - статистичних моделей РЕА.

 43. Структура системи контролю РЕА.

 44. Відновлювані системи РЕА та їх показники.

 45. Електричне коло: визначення, структурні елементи, основні закони.

 46. Потужності в колі синусоїдального струму.

 47. Резонансні явища в колах синусоїдального струму.

 48. Перехідні процеси. Закони комутації.

 49. Реактивні електричні фільтри. Умови пропускання сигналу.

 50. Класифікація радіотехнічних сигналів.

 51. Випадковий процес. Основні моментні функції.

 52. Спектральний метод аналізу проходження випадкових сигналів через лінійні електричні кола.

 53. Тепловий шум резистора. Формула Найквіста.

 54. Диференційні підсилювачі.

 55. Термокомпенсація та термостатування як методи зниження дрейфу нуля підсилювачів постійного струму. Необхідність пониження потенціалу електродів підсилювальних елементів в підсилювачах постійного струму.

 56. Методи пониження потенціалу електродів підсилювальних елементів в підсилювачах постійного струму.

 57. Підсилювач постійного струму з перетворенням сигналу.

 58. Задання та стабілізація робочої точки біполярних та польових транзисторів.

 59. Суматори аналогових сигналів на операційних підсилювачах.

 60. Основні різновиди систем автоматичного регулювання підсилення та їх характеристики.

 61. Детектування амплітудно-модульованих коливань. Синхронне детектування.

 62. Інтегруюча та диференціююча ланки на операційних підсилювачах.

 63. Інвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі.

 64. Неінвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі.

 65. Трансформаторні та без трансформаторні підсилювачі класу А, В, АВ.

 66. Вхідні кола радіоприймальних пристроїв, їх параметри, характеристики та схемотехнічна реалізація.

 67. Розбивка робочого діапазону частот на під діапазони.

 68. Резонансні та смугові підсилювачі.

 69. Перетворювачі частоти, їх типи. Принципи перетворення частоти та побічні продукти перетворення.

 70. Абсолютна і відносна похибки вимірювання. Приведена похибка. Систематичні і випадкові похибки.

 71. Нормальний закон розподілу випадкової похибки. Середньо-квадратичне значення та дисперсія випадкової похибки.

 72. Електронні осцилографи, призначення та узагальнена структурна схема. Функціональні можливості осцилографа при дослідженні електричних сигналів.

 73. Способи вимірювання частоти. Вимірювання частоти і часових інтервалів методом калібровочних міток.

 74. Принципи сучасного телебачення. Фізіологічні властивості ока, їх вплив на технічні рішення в телебаченні.

 75. Параметри розкладу телевізійного зображення, сучасні стандарти. Зв’язок параметрів розкладу зображення зі спектром частот відеосигналу.

 76. Принципи кольорового телебачення (кольоровий трикутник та рівняння кольорів). Кольорово-різнецеві сигнали.

 77. Системи кольорового телебачення NTSC I PAL (спрощені схеми та спосіб кодування).

 78. Типи мікрофонів. Головні характеристики мікрофонів.

 79. Акустичні фільтри. Пристрої на поверхнево-акустичних хвилях. Приклади застосування.

 80. Ефект Доплера. Конус Маха. Ультразвукові прилади на основі ефекту Доплера.

 81. Застосування ультразвуку в медичній галузі.

 82. Принцип дії пасивного інфрачервоного датчика руху.

 83. Загальна модель системи захисту об’єкту.

 84. Типи датчиків, які використовуються в системі протипожежного захисту.

 85. Класифікація протикрадіжкових систем захисту.

 86. Основні складові базової системи відеоспостереження.

 87. Характеристики сигналів та завад в радіотехнічних системах.

 88. Фазовий метод вимірювання кутових координат.

 89. Принципи отримання радіолокаційної інформації.

 90. Залежність дальності спостереження цілі від різних факторів.

 91. Імпульсно-кодова модуляція.

 92. Передавальна функція лінійних дискретних систем.

 93. Поверхневий ефект. Причина явища.

 94. Аналіз амплітудно-модульованого коливання.

 95. Визначення основних електричних параметрів антен. Вхідний опір. Опір випромінювання. Коефіцієнт корисної дії. діюча довжина, коефіцієнти напрямленої дії та підсилення, ефективна площа, робочий діапазон частот

 96. Спектри періодичних і неперіодичних сигналів.

 97. Аналого-дискретні підсилювачі.

 98. Схемотехнічна реалізація підсилювачів класу D.

 99. Мостовий метод вимірювання параметрів. Повне рівняння балансу моста. Схеми вимірювання R, C, L, Q, tg?.

 100. Головні принципи супутникового телебачення. Структурна схема системи для індивідуального прийому.

 101. Енергетичні характеристики звукового поля. Акустичний імпеданс.

 102. Якісні показники та критерії оптимального виявлення та розрізнення сигналів.

 103. Основні відомості про системи автоматичного підналагодження частоти. Типи кіл автоматичного підналагодження частоти.

 104. Напрямлені властивості системи випромінювачів.

 105. Канали зв’язку в інформаційно- вимірювальних системах.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальності 8.05090101 – «Радіотехніка»


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії. Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінка «відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт дає глибоку і аргументовану відповідь, що розкриває питання і свідчить про відмінне знання матеріалу, вміння цілеспрямовано аналізувати матеріал, робити висновки, чіткий логічний і послідовний виклад думок, розуміння суті теми. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, наводити адекватні приклади та аргументи.

^ Оцінка «добре» (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування дисциплін, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики. Однак відповідь містить неточності, які суттєво не впливають на розкриття змісту розв'язуваного завдання, недостатньо повно розкрито фізичну суть питання або розв'язок практичного завдання не доведено до числових значень.

^ Оцінка «задовільно» (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів, однак відповіді на питання розкриваються неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

^ Оцінка «незадовільно» (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з спеціальності, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з трьох теоретичних питань, які оцінюються наступним чином: перше питання – 70 балів, друге питання – 70 балів, третє питання – 60 балів. Максимальна сума балів, яку може отримати абітурієнт на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засіданні кафедри

радіотехніки та інформаційної безпеки,

протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Зав. кафедри радіотехніки

та інформаційної безпеки Політанський Л.Ф.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи