Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Скачати 72.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Дата04.06.2012
Розмір72.71 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор _______________Мельничук С.В.

„______”______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

(повна форма навчання)


галузь знань 1701 – Інформаційна безпека


спеціальність – 8.170102 ”Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”


Схвалено Вченою радою фізичного факультету ЧНУ.

Протокол № _5_ від “_31_” “_січня_” 2012 р.


Голова Вченої ради фізичного факультету ЧНУ,

доктор фіз.-мат. наук, професор Гуцул І.В.


Чернівці-2012 р.

 1. Лінійні блокові систематичні коди, генеруючи та перебіркова матриця.

 2. Класифікація вібраційних процесів.

 3. Основні методи закриття мовної інформації.

 4. Циклічні коди.

 5. Класифікація вимірювальних перетворювачів відносної вібрації.

 6. Аналогові скремблери, класифікація, принцип дії.

 7. Згорткові коди.

 8. Класифікація вимірювальних перетворювачів абсолютної вібрації.

 9. Цифрові скремблери, принцип дії

 10. Імпульсно-кодова модуляція.

 11. Вимірювальні перетворювачі інерційної дії.

 12. Стабілізація частоти радіопередаючих пристроїв.

 13. Вимоги до систем передавання інформації в реальному часі.

 14. Режими роботи перетворювачів вібрації в електричний сигнал.

 15. Амплітудна модуляція. Модуляція на керуючу сітку.

 16. Імпульсна та перехідна характеристики лінійних дискретних систем.

 17. Види ліній зв’язку та їх основні характеристики.

 18. Анодна амплітудна модуляція.

 19. Властивості лінійних дискретних систем.

 20. Первинні та вторинні параметри ліній зв’язку.

 21. Генератори з зовнішнім збудженням.

 22. Пряме та обернене перетворення Фур’є для дискретних сигналів.

 23. Поверхневий ефект в лініях зв’язку. Причина явища.

 24. Види і природа виникнення каналів витоку інформації при експлуатації ЕОМ.

 25. Властивості z-перетворень.

 26. Ефект близькості (зближення) в лініях зв’язку. Причина явища.

 27. Джерела утворення радіоканалів витоку інформації.

 28. Передавальна функція лінійних дискретних систем.

 29. Конструктивні елементи кабелів зв’язку.

 30. Класифікація технічних каналів витоку інформації.

 31. Основні класи симетричних криптосистем.

 32. Основні етапи синтезу електричних фільтрів. Синтез НЧ-фільтра за Батервортом.

 33. Принцип дії пасивного інфрачервоного датчика руху.

 34. Модель криптосистеми з відкритим ключем.

 35. Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення.

 36. Загальна модель системи захисту об’єкту.

 37. Шифр Віженера.

 38. Вплив послідовного від’ємного (додатного) оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення.

 39. Типи датчиків, які використовуються в системі протипожежного захисту.

 40. Шифр Хілла.

 41. Вплив послідовного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на вхідний опір.

 42. Класифікація протикрадіжкових систем захисту.

 43. Поліграмні шифри.

 44. Вплив місцевого та загального оберненого зв’язку на відносну зміну коефіцієнту підсилення за напругою у випадку двокаскадного підсилювача.

 45. Основні складові базової системи відеоспостереження.

 46. Алгоритм шифрування DES (Data Encryption Standard).

 47. Вхідні кола радіоприймачів. Випадок ємнісного та індуктивного зв’язку з антеною.

 48. Абсолютна і відносна похибки вимірювання. Приведена похибка. Систематичні і випадкові похибки.

 49. Криптосистема RSA (Ronald Linn Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman).

 50. Переваги та недоліки приймачів супергетеродинного типу. Структурна схема супергетеродинного приймача.

 51. Резонансні явища в колах синусоїдального струму.

 52. Криптосистема Ель-Гамаля.

 53. Переваги та недоліки приймачів прямого підсилення. Структурна схема приймача прямого підсилення.

 54. Перехідні процеси. Закони комутації.

 55. Криптосистема Рабіна.

 56. Фазові детектори, їх типи, основні характеристики та схемотехнічна реалізація.

 57. Реактивні електричні фільтри. Умови пропускання сигналу.

 58. Поняття про цифровий підпис.

 59. Параметри і характеристики детекторів ЧМ коливань. Основні методи детектування ЧМ коливань. Детектори ЧМ коливань із взаєморозналагодженними контурами.

 60. Централізована й децентралізована обробка інформації в інформаційно-вимірювальних комплексах.

 61. Основні види модуляції. Амплітудна модуляція.

 62. Параметри радіоелектронних засобів та їх вплив на електромагнітну сумісність.

 63. Нормальний закон розподілу випадкової похибки. Середньо-квадратичне значення та дисперсія випадкової похибки.

 64. Спектральний метод аналізу проходження детермінованих радіосигналів через лінійні кола.

 65. Структура електромагнітного поля та принципи екранування.

 66. Мостовий метод вимірювання параметрів. Повне рівняння балансу моста. Схеми вимірювання R, C, L, Q, tg?.

 67. Динамічні системи, умова стійкості.

 68. Індустріальні джерела завад.

 69. Розрахунок коефіцієнта корисної дії антенного фідера.

 70. Будова систем цифрової обробки сигналів.

 71. Побічні випромінювання. Електромагнітне екранування.

 72. Способи вимірювання частоти. Вимірювання частоти і часових інтервалів методом калібровочних міток.

 73. Перетворення аналогового сигналу в цифровий.

 74. Стек мікро контролера РІС18F452.

 75. Малі рамкові (магнітні) антени без магніто діелектричного осердя.

 76. Подавлення шумів. Синхронна фільтрація.

 77. Гарвардська та Прінстонська архітектури мікропроцесорних систем.

 78. Канали зв’язку в інформаційно- вимірювальних системах.

 79. Послідовність операцій аналогово-цифрового перетворення сигналів.

 80. Професійні системи рухомого радіозв’язку. Транкінговий зв’язок.

 81. Шуми антен. Формула Найквіста для антен.

 82. Дискретизація сигналу по часу. Дискретний сигнал. Квантований сигнал. Цифровий сигнал.

 83. ІР-телефонія в системах зв’язку третього покоління.

 84. Різновиди інформаційно-вимірювальних систем.

 85. Криптографічні хеш-фунції.

 86. Електричне коло: визначення, структурні елементи, основні закони.

 87. Види і склад інформаційно-вимірювальних комплексів.

 88. Аналіз амплітудно-модульованого коливання.

 89. Повітряні та екрановані фідерні лінії.

 90. Синхронний і асинхронний режими організації передавання.

 91. Динамічне представлення сигналів за допомогою дельта-функції.

 92. Енергетичні спектри сигналів.

 93. Дія детермінованих сигналів на лінійні стаціонарні системи: фізичні системи та їх математичні моделі.

 94. Елементарні випромінювачі. Елементарний електричний диполь (диполь Герца).

 95. Код Хаффмена. Кодове дерево.

 96. Словникові методи кодування. Метод Зіва-Лемпела.

 97. Матричні шифри.

 98. Алгебраїчна модель шифру гамування.

 99. Поточний шифр RC4.

 100. Поточний шифр А5.

 101. Державна, військова, комерційна і приватна конфіденційна інформація.

 102. Перехоплення акустичної інформації за допомогою радіопередаючих засобів.

 103. Напрямлені мікрофони. Лазерні системи контролю віконного скла.

 104. Типи модуляції сигналу в охоронних системах.

 105. Функції державної системи по забезпеченню інформаційної безпеки.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальності 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії. Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінка «відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт дає глибоку і аргументовану відповідь, що розкриває питання і свідчить про відмінне знання матеріалу, вміння цілеспрямовано аналізувати матеріал, робити висновки, чіткий логічний і послідовний виклад думок, розуміння суті теми. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, наводити адекватні приклади та аргументи.

^ Оцінка «добре» (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування дисциплін, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики. Однак відповідь містить неточності, які суттєво не впливають на розкриття змісту розв'язуваного завдання, недостатньо повно розкрито фізичну суть питання або розв'язок практичного завдання не доведено до числових значень.

^ Оцінка «задовільно» (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів, однак відповіді на питання розкриваються неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

^ Оцінка «незадовільно» (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з спеціальності, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з трьох теоретичних питань, які оцінюються наступним чином: перше питання – 70 балів, друге питання – 70 балів, третє питання – 60 балів. Максимальна сума балів, яку може отримати абітурієнт на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засіданні кафедри

радіотехніки та інформаційної безпеки,

протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Зав. кафедри радіотехніки

та інформаційної безпеки Політанський Л.Ф.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи