Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка2/5
Дата01.06.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯПредмет і завдання фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії. Будова артикуляційного апарату. Багатовимірна класифікація артикуляційних характеристик голосних і приголосних звуків російської мови. Акустична характеристика звуків мовлення та їх класифікація. Класифікація суперсегментних одиниць. Склад та його типи. Теорії складу. Закони російського складоподілу. Характер російського наголосу. Такт (фонетичне слово). Фраза (синтагма) і її інтонаційне вираження. Основні типи інтонаційних конструкцій російської мови. Фразовий і логічний наголос. Поняття про фонему. Алофони, варіанти і варіації. Фонема і позиційні чергування звуків. Відмінність позиційних чергувань від традиційних. Паралельні й перехресні чергування. Поняття нейтралізації фонем, їх конститутивні й диференційні ознаки. Сигніфікативно і перцептивно сильні й слабкі позиції фонем. Склад сильних приголосних та голосних фонем російської мови та їхні алофони. Ряди фонем, протиставлених за глухістю/дзвінкістю, твердістю/м'якістю. Фонеми, що стоять поза цими протиставленнями. Приголосні та голосні фонеми російської мови в слабких позиціях. Фонологічні школи у сучасній лінгвістиці. Поняття фонеми відповідно до концепцій різних фонологічних шкіл. Принципи фонетичної транскрипції. Фонемні і морфофонемні ряди. Фонетична і фонематична (словофонематична і морфофонематична) транскрипції. Орфоепічна норма та її основні закономірності. Походження російської графіки. Принципи орфографії російської мови та її основні правила. Тенденції розвитку фонетичної системи й орфоепічної норми сучасної російської мови. Орфографічні та орфоепічні словники.


^ Вимоги до знань та умінь:

Студент повинен знати:

 • предмет, об’єкт та завдання фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії;

 • основні положення праць мовознавців, які розробляли теоретичне підгрунтя фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії;

 • методи та методику фонетичних досліджень;

 • базові поняття фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії, що складають їх концептуальну основу;

 • будову артикуляційного апарату та артикуляційну й акустичну класифікації звуків російської мови;

 • класифікацію суперсегментних одиниць мови; основні типи інтонаційних конструкцій та особливості російського словесного, фразового і логічного наголосів;

 • поняття фонеми, алофона, варіанта і варіації фонем; конститутивні і диференціальні ознаки фонем, їх сигніфікативно і перцептивно сильні і слабкі позиції;

 • склад сильних приголосних і голосних фонем російської мови та їхні алофони; відмінності позиційних чергувань від традиційних; паралельні й перехресні чергування; явище нейтралізації фонем;

 • концепції фонологічних шкіл;

 • основні закономірності та тенденції розвитку орфоепічних норм російської мови; орфоепічні словники;

 • історію російської графіки; реформи графіки та орфографії; принципи російської орфографії, основні її правила; орфографічні словники;

 • тенденції розвитку фонетичної системи російської мови.


Студент повинен уміти:

 • вільно користуватися системою знань з фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії;

 • систематизувати і пояснювати факти фонетичної та фонологічної систем російської мови;

 • оцінювати здобутки вчених-славістів у розробці конкретних проблем фонетики, фонології, орфоепії, орфографії;

 • застосовувати різні методи лінгвістичного дослідження при аналізі звуків та фонем;

 • зіставляти елементи фонетико-фонологічних систем російської та української мов;

 • кваліфіковано аналізувати основні одиниці фонетики та фонології, транскрибувати слова та тексти;

 • визначати та виправляти помилки у вимові у відповідності до норм російської орфоепії;

 • користуватися орфоепічними та орфографічними словниками різних типів;

 • аналізувати орфограми з огляду на принципи правопису російської мови, застосовуючи основні правила російської орфографії (правила правопису голосних і приголосних у коренях слів; правопис префіксів тощо);

 • пояснювати і зіставляти положення вузівської та шкільної програм з фонетики та орфоепії.^ МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР


Словотвір як мовознавча дисципліна має міжрівневий характер.

На основі вивчення словотвору окремих слів описується словотвірна система в цілому та існуючі в кожній частині мови способи словотвору.

Розрізняють синхронний і діахронний словотвір. Синхронний словотвір вивчає словотворчу структуру на даному етапі розвитку мови. Діахронний словотвір вивчає шляхи виникнення похідних слів на різних етапах історичного розвитку мови.

Основними поняттями синхронного словотвору є: словотвірна мотивація і словотвірне значення похідного слова з урахуванням його сучасних зв'язків з іншим словом чи словосполученням. Словотвірні відношення розглядаються як відношення похідного слова до того слова, від якого воно утворено.

Словотвірні відношення виявляються в споріднених словах. До завдань словотвору відноситься вивчення всього арсеналу словотвірних засобів мови, словотвірних типів і розрядів у межах існуючих засобів словотвору. Описовий словотвір російської мови досліджує словотвірні процеси, закономірності їх розвитку на сучасному етапі. Системне вивчення словотвору передбачає розгляд засобів створення слів, будови їх з урахуванням приналежності до визначеної основи і звукових змінах, властивих сучасній російській мові.

Морфеміка як особливий розділ науки про мову, його мета та завдання; предмет вивчення. Поняття морфеми та морфа. Види морфем російської мови. Класифікація морфем за різними ознаками. Парадигматика морфем. Основа та її види. Зміни в морфемній структурі слова. Поняття мотивованості та членування основи. Види формально-семантичних відношень між твірною та похідною основами. Історичні зміни у складі слова. Синтагматика морфем і поняття продуктивності. Явище морфемного шва. Чергування. Інтерфіксація. Аплікація. Усічення. Поняття субморфа. Слова узуальні, потенційні та оказіональні. Основні способи словотвору в синхронії та діахронії. Словотвірна категорія. Словотвірна парадигма. Словотвірне гніздо і ступеневий характер російського словотвору. Словотвірні типи та моделі. Словотвірне значення. Словотвір основних частин мови. Словотвірний, морфемний та етимологічний аналізи. Словотвірні та етимологічні словники, словники морфем.


Вимоги до знань та умінь:

Студент повинен знати:

 • предмет, об’єкт та завдання сучасних дериватології та морфеміки;

 • етапи формування дериватології як самостійної науки;

 • основні положення праць мовознавців, які розробляли теоретичне підгрунтя словотвору та морфеміки;

 • методи та методику дослідження одиниць словотвірного рівня;

 • базові поняття словотвору та морфеміки, що складають їх концептуальну основу;

 • існуючі погляди на проблемні питання дериватології та морфеміки;

 • ознаки морфеми (морфа); види морфем; зміни в морфемній структурі слова; синтагматичні та парадигматичні відношення в системі морфем;

 • поняття основи та її види; специфіку формально-семантичних відношень мотивованості між твірною та похідною основами; типи слів в аспекті словотвору;

 • основні способи словотвору в синхронії та діахронії; особливості ступеневого характеру російського словотвору; поняття словотвірного гнізда, словотвірного типу, моделі, категорії; словотвірного значення та парадигми;

 • основні способи словотвору самостійних частин мови;

 • завдання словотвірного, морфемного та етимологічного аналізів;

 • словотвірні, морфемні та етимологічні словники;

 • основні тенденції розвитку словотвірних засобів сучасної російської мови.


Студент повинен уміти:

 • вільно користуватися системою знань зі словотвору та морфеміки;

 • систематизувати і пояснювати факти словотвору російської мови;

 • оцінювати здобутки вчених-славістів у розробці конкретних проблем дериватології та морфеміки;

 • застосовувати різні методи лінгвістичного дослідження при аналізі морфем, похідних (мотивованих) та непохідних (немотивованих) слів російської мови;

 • зіставляти одиниці словотвірного рівня російської та української мов;

 • виділяти морфеми (морфи) та характеризувати їх; розрізняти види морфем за різними класифікаціями, характеризувати їхні ознаки; аналізувати зміни в морфемній структурі слова та особливості синтагматики морфем;

 • розрізняти види основ слова, класифікувати їх за основними ознаками; характеризувати формально-семантичні відношення мотивованості основ; аналізувати явище морфемного шва;

 • визначати способи словотвору в синхронії та діахронії;

 • виділяти словотвірні значення, виявляти словотвірні типи, моделі тощо; будувати словотвірні гнізда, ланцюжки, пари;

 • користуватись словотвірними, морфемними та етимологічними словниками;

 • здійснювати морфемний, словотвірний та етимологічний аналізи, розрізняти їх мету та завдання;

 • пояснювати і зіставляти положення вузівської та шкільної програм зі словотвору.1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи