Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності icon

Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності
Скачати 345.32 Kb.
НазваПідвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір345.32 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕРЕТЯТЬКО АННА ЮРІЇВНА
УДК 658.012.32
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ

ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ


Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук
Харків – 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті

будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Іванілов Олександр Семенович,

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури, завідувач кафедри

економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

^ Тян Рево Борисович,

Придніпровська державна академія будівництва та

архітектури, завідувач кафедри фінансів


кандидат економічних наук, доцент

^ Дружинін Анатолій Вікторович,

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури, завідувач кафедри

організації будівельного виробництва


Провідна установа: ^ Київський національний університет

будівництва і архітектури

Міністерства освіти і науки України, кафедра

організації і управління будівництвом, м. Київ


Захист відбудеться « 20 » червня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий « 19 » травня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Момот Т. В.

З
1
^ АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Особливостями сучасних інституційних умов України є поєднання учасників будівельного процесу в самоорганізаційні структури, підвищення конкуренції, недостатньо розроблена нормативна база діяльності будівельних підприємств, відсутність колишньої підтримки держави, поява специфічних ринкових ризиків та ін. Економічні реформи змінили статус будівельних підприємств, які стали самостійними суб,єктами ринкових відносин. Отримана самостійність призвела до загострення і так високих ризиків здійснення підрядних робіт. Протягом тривалого циклу будівництва будівельне підприємство, підрядник та замовник під впливом різних факторів часто виявляються не в змозі завершити договір. Фінансова нестабільність, криза неплатежів збільшили традиційно невисоку договірну дисципліну – нормою підрядних відносин у наш час стали постійні, багатомісячні затримки фінансування будівництва, зриви договірних зобов,язань з боку підрядників і таке інше. Усе це обумовило нагальну потребу пошуку адекватних управлінських засобів для зменшення нестабільності у взаємодії незалежних учасників будівництва та пов,язаного з нею послаблення ефективної діяльності будівельних підприємств.

Проблемам підвищення ефективності управління підприємствами присвячені праці таких українських та російських вчених, як В.В. Бузирева, А.В. Бусигіна, М.В. Володькіної, Д.М. Гвішиані, В.Г. Герасимчука, А.Ю. Денисова, С.А. Жданова, В.І. Кноррінга, В.М. Колпакова, В.С. Кулібанова, В.С. Пономаренка, А.Г. Поршнєва, О.М. Тищенко, Л.С. Шевченко. Зокрема, питання підвищення ефективності управління будівельними підприємствами розробляли А.Є. Ачкасов, А.Ф. Гойко, А.В. Дружинін, В.Ф. Залунін, О.С. Іванілов, Л.М. Козар, Ю.П. Панібратов, Б.В. Прикін, І.С. Степанов, А.М. Тугай, В.І. Торкатюк, Р.Б. Тян, С.А. Ушацький, Л.М. Чистов, В.Д. Шапіро, Е.Й. Шилов, Л.М. Шутенко та інші вчені.

При зверненні до закордонного досвіду були вивчені й узагальнені результати наукових досліджень І. Ансоффа, О. Вільямсона, П. Друкера, Р. Коуза, М. Мескона, А. Файоля, Р. Холла.

Існуючі наукові розробки дозволили виявити низку невирішених питань в дослідженні проблеми підвищення ефективності управління будівельними підприємствами в аспекті проблеми самоорганізації та системної взаємодії суб,єктів будівельного комплексу. За сучасних умов самоорганізації незалежних агентів будівельного ринку управління, як лише адміністрування, є непродуктивним і неможливим. Ринкова економіка потребує іншої інформації та методів її оцінки, адекватних новим підходам до управління підприємствами. У зв,язку з цим виникає потреба пошуку обґрунтованих шляхів і методів підвищення ефективності управління будівельними підприємствами з урахуванням нестабільності ринкових відносин. Актуальність зазначених питань обумовила вибір теми дисертації, визначила її мету та завдання.


2
Зв,язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукових досліджень, які проводились на кафедрі економіки Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) в процесі розробки науково-дослідницьких тем «Шляхи підвищення ефективності управління малою будівельною фірмою в умовах нестабільності» (номер державної реєстрації 0104U004268) та «Економічна стратегія підприємства в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U004822). У рамках цих тем автор дослідив стан будівельного комплексу в Харківському регіоні та проблему підвищення ефективності управління будівельними підприємствами, розробив методичні основи підвищення керованості будівельного підприємства.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій з підвищення керованості будівельного підприємства як учасника самоорганізованої структури в умовах ринкової нестабільності.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

 • визначити роль будівельного підприємства в самоорганізаційній структурі;

 • уточнити поняття керованості будівельного підприємства в аспекті самоорганізації;

 • визначити економічні перемінні, які впливають на керованість будівельного підприємства;

 • визначити області керованості будівельного підприємства;

 • розробити економічну модель керованості будівельного підприємства;

 • розробити узагальнений інтегральний метод детермінованого факторного аналізу як інструмент прийняття управлінських рішень;

 • дослідити вплив інфляції на вартість будівництва за допомогою узагальненого інтегрального методу;

 • розробити методичні рекомендації з досягнення керованості будівельного підприємства;

 • визначити режими будівельного процесу, які є основою графічної моделі підвищення керованості будівельного підприємства.

Об,єктом дослідження є процес управління будівельними підприємствами в умовах ринкової нестабільності.

^ Предмет дослідження – методичні та організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності управління діяльністю будівельних підприємств за сучасних умов нестабільності ринкових відносин в Україні.

^ Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних спеціалістів у сфері управління організаціями, виробничими процесами, будівельними підприємствами, а також законодавчі та нормативні акти України з економічних та правових питань. Методичною основою дослідження є логічний та системний підходи до розглядання різних економічних процесів та явищ. При розробці положень дисертації були використані методи логічного аналізу та синтезу, методи порівняння та ін. Серед спеціальних методів використовувались: економіко-математичні методи – для розробки економічної моделі керованості будівельного підприємства; графічний метод – для представлення моделі керованості у графічному вигляді, що спрощує діагностування керованості; методи факторного аналізу – для розробки узагальненого інтегрального методу детермінованого факторного аналізу та дослідження впливу інфляції на вартість будівництва; методи статистичних спостережень – для визначення критеріїв областей керованості.

^ Н
3
аукова новизна одержаних результатів
полягає у проведенні теоретичного обґрунтування і розробці рекомендацій по підвищенню керованості будівельного підприємства в нестабільних умовах трансформації економіки України до ринкових відносин, а саме:

вперше:

– визначено економічні перемінні, що впливають на керованість будівельного підприємства та запропоновано області керованості будівельного підприємства;

– розроблено модель керованості будівельного підприємства, яка показує залежність учасників будівництва від пропорцій економічних перемінних та ступінь збалансованості їх інтересів;

удосконалено:

– поняття керованості будівельного підприємства в аспекті самоорганізації незалежних учасників будівельного процесу;

– методичні рекомендації по підвищенню ефективності управління будівельним підприємством, які полягають у розробці процесу досягнення керованості будівельного підприємства;

набули подальшого розвитку:

– інтегральний метод детермінованого факторного аналізу, який був узагальнений та звільнений від існуючих у ньому обмежень. Це дозволило зробити узагальнений інтегральний метод універсальним методом детермінованого факторного аналізу для математичних моделей будь-якого виду;

– оцінка впливу інфляції на вартість будівництва за допомогою узагальненого інтегрального методу.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання результатів дослідження в діяльності будівельних підприємств регіонального будівельного комплексу, у розвитку і функціонуванні структур, що самоорганізуються, у створенні сприятливих умов для підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності. Упровадження запропонованих рекомендацій дозволить будівельним підприємствам будь-яких форм власності підвищити керованість і закріпити свої позиції в ринковому середовищі, збільшити ефективність взаємодії з партнерами. Результати дисертації були схвалені та використані ТОВ «Кристал+» (довідка № 37 від 16.09.2004) при визначенні вартості будівельних робіт з урахуванням перемінного у часі коефіцієнта інфляції; методичні рекомендації щодо підвищення керованості будівельного підприємства використовувались в ПФ «Віста» (довідка про впровадження № 02-14 від 05.05.2004); графічну модель керованості будівельного підприємства з визначеними областями керованості було впроваджено в практичну діяльність ВАТ «Харківспецбуд» (довідка про впровадження № 476-5 від 20.05.2004). Результати дослідження використовуються у методичному забезпеченні навчального процесу Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури при викладанні курсів «Економіка будівництва», «Аналіз господарської діяльності будівельного підприємства» (довідка № 07-840 від 19.05.2004).

^ О
4
собистий внесок здобувача.
Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою роботою, у якій представлено особисто отримані теоретичні та практичні результати в області управління будівельними підприємствами.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідались на II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Крок у майбутнє» (Київ, 2002 р.); на 57-, 59-й науково-практичних конференціях ХДТУБА (Харків, 2002 р., 2004 р.); на IV міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (Донецьк, 2003 р.); на IV міжнародній науково-практичній конференції «Оптимум-2003» (Харків, 2003 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені в 11 наукових працях загальним обсягом 2,14 друк. арк., з них: 8 статей в наукових виданнях, визнаних ВАК спеціалізованими з економічних наук, 3 тези доповідей у матеріалах наукових конференцій.

^ Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 166 найменувань. Робота викладена на 217 сторінках машинописного тексту і містить 15 таблиць, 14 рисунків, 11 додатків на 16 сторінках.

^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання дисертації, визначено об,єкт і предмет наукового дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.

^ У першому розділі «Стан проблеми підвищення ефективності управління будівельним підприємством» проаналізовано основні тенденції розвитку Харківського регіонального будівельного комплексу, що дало розуміння особливостей реального функціонування будівельних підприємств, які у рамках регіональних особливостей будівельного комплексу вже сьогодні виступають як самостійні керуючо-самоорганізаційні системи; визначено роль будівельного підприємства в самоорганізаційній структурі; уточнено теоретичне поняття керованості в аспекті самоорганізації.

Б
5
удівництво завжди було і залишається однією із найважливіших ланок економіки України. У регіональному Харківському будівельному комплексі розвиваються численні будівельні підприємства, які здійснюють планування, проектування, капітальний ремонт, реконструкцію будинків, нове будівництво тощо. Економічна незалежність надає їх керівництву свободу у виборі партнерів та будівельних проектів. Учасники будівельного процесу (будівельне підприємство, підрядники, замовники, держава) створюють локальне середовище зі своєю системою норм і правил. Це вже саморегулююча система, що має такі властиві ринковим відносинам атрибути, як самостійність суб'єктів будівельного комплексу, наявність ринкових правил гри, орієнтація на попит та пропозицію будівельних послуг.
Відбувається пошук оптимальних форм взаємодії. Визначено, що вільний вибір ділових взаємин має і негативний аспект, який призводить до неефективної роботи будівельних підприємств: існує можливість непередбачуваного поводження партнерів, невиконання ними прийнятих на себе зобов,язань. Тому для забезпечення ефективної реалізації будівельного проекту в умовах, що змінюються, виникає потреба постійного моніторингу діяльності кожного учасника будівництва.

Створювані мережі відносин означають перехід від централізованого управління до самоорганізації власників з безупинно змінюючимися конфігураціями. Конкуренція розгортається вже не серед окремих виробників будівельної продукції, а між мережами. У ту саму мережу можуть бути включені навіть конкуренти. Це відповідає тенденціям побудови корпоративних організацій на Заході, де можна спостерігати розвиток цивілізованих методів внутрішньомережної конкуренції.

Сам факт об,єднання різних за формою власності, за масштабами і характером діяльності структур у мережні організації для реалізації будівельного проекту свідчить про розвиток регіонального будівельного комплексу в напрямку створення ефективних організаційних форм. Усі перераховані вище напрямки розвитку регіонального будівельного комплексу вказують на перебудову будівельної галузі, що відбувається на основі самоорганізації учасників як власників ресурсів.

У роботі визначено, що будівельне підприємство знаходиться безпосередньо в центрі укладання угоди виробників будівельної продукції (підрядників, працівників підприємства) і споживачів (замовників, інвесторів, посередників). Створене об,єднання являє собою самоорганізацію вільних учасників, яким навряд чи може бути нав,язано невигідні умови при укладанні угоди. Однак договірні умови здійснюються за постійних змін попиту та пропозиції ресурсів протягом часу. Ці зміни балансує своєю діяльністю підприємець (керівник будівельного підприємства). Оціночну характеристику цих змін неможливо визначити без економічної інтерпретації поняття «керованість».


6
У дослідженні розглянуто значення терміну «керованість», яке характеризується як досягнення мети при плануванні ресурсів, як критерій ефективності та якості управління, і запропоновано таке визначення керованості будівельного підприємства в аспекті самоорганізації учасників будівельного процесу: керованість – це показник, що характеризує здатність керованого об,єкта позитивно реагувати на управлінський вплив. Об,єкт є якісно й ефективно керованим, якщо всі учасники структури, що самоорганізувалася, досягають своїх цілей у встановлений час з оптимальними витратами ресурсів. Об,єкт є некерованим, якщо суб,єкти будівельного процесу не досягають цілей, незважаючи на вплив. Якщо поставлені цілі досягаються з відхиленнями або для цього необхідні надмірні зусилля – об,єкт є погано керованим.

^ У другому розділі «Методичні основи підвищення ефективності управління будівельним підприємством» виявлено економічні перемінні, які відображають умови взаємодії, обміну і впливають на керованість будівельного підприємства; розроблено економічну модель керованості; визначено області керованості будівельного підприємства; проведено узагальнення інтегрального методу факторного аналізу; визначено, що застосування перемінного, а не сталого коефіцієнту інфляції значно зменшує загальну вартість будівельно-монтажних робіт (БМР); запропоновано методику щодо розрахунку економічного ефекту при виконанні будівельних робіт з урахуванням перемінного у часі коефіцієнта інфляції.

Головною метою взаємодії власників будь-яких ресурсів є досягнення кожним суб,єктом ефекту. В дисертації автор розглядає ефект як результат взаємодії учасників будівельного процесу. Результатом (ефектом) для кожного учасника будівництва буде те, що він хоче отримати від взаємодії з партнерами. Затратами на одержання цього результату будуть зобов,язання, які він бере на себе натомість. При цьому те, що для однієї сторони є результатом, для іншої є зобов,язаннями і навпаки. Схема взаємодії підрядника, будівельного підприємства та замовника представлена на рис.1. Таким чином, результат, до одержання якого прагнуть всі учасники будівництва, залежить від їхньої взаємодії з будівельним підприємством, а інтереси підприємства залежать від дотримання зобов'язань всіма учасниками структури, що самоорганізувалася.

Визначено, що економічними перемінними, які впливають на керованість будівельного підприємства, є обсяг будівельно-монтажних робіт та фінансових ресурсів (грошових коштів). Дотримання пропорцій у співвідношенні вищезазначених перемінних відбивається на поводженні учасників будівництва і впливає на керованість будівельного підприємства.

7
Обсяг БМР (t) Фінансові ресурси (t)


Затрати

підрядника

~

Результат для

підприємства

Затрати

замовника

~

Результат для підприємстваБУДІВЕЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО
П

І

Д

Р

Я

Д

Н

И

К
З

А

М

О

В

Н

И

К


3 1


Затрати

підприємства

~

Результат для

підрядника

Затрати

підприємства

~

Результат для замовника2 4


Фінансові ресурси (t) Обсяг БМР (t)


Рис. 1 Схема взаємодії підрядника – будівельного підприємства – замовника:

1 – замовник передає будівельному підприємству фінансові ресурси (грошові кошти);

2 – підрядник отримує від будівельного підприємства необхідний для виконання робіт

обсяг фінансових ресурсів;

3 – підрядник передає права власності будівельному підприємству на виконаний обсяг БМР;

4 – замовник одержує від будівельного підприємства у визначений термін, з обговореними

якісними і кількісними характеристиками завершений комплекс БМР, готовий для

експлуатації.


Запропоновано економічну модель керованості будівельного підприємства, яка показує залежність власників ресурсів від пропорцій економічних перемінних, що буде вираженням збалансованості інтересів учасників та керованості будівельного підприємства:

(1)

де F – обсяг фінансових ресурсів (грошових коштів), який замовник передає

будівельному підприємству за виконані роботи на розрахунковий етап;

k – коефіцієнт керованості будівельного підприємства;

Q – вартість підрядних робіт, які виконані на розрахунковий етап.

При k = 1 досягається ідеальний стан рівноваги між будівельним підприємством і замовником або підрядником при сумі обсягів БМР, рівній обсягу фінансових ресурсів.

Виходячи з теоретичного поняття керованості було визначено три області керованості будівельного підприємства. Областю повної керованості (ПК) буде така зміна керованих перемінних, яка припускає незначне порушення рівноваги між сторонами і не відобразиться на їхній поведінці. Якщо ж відхилення економічних перемінних значні та виходять за рамки обумовлених договором параметрів, поводження учасників стає непередбаченим, настає область кризової керованості (КК) будівельного підприємства. Між областями повної керованості і кризової керованості існує перехідний період – область граничної керованості, що характеризує перехід з керованості в некерованість будівельного підприємства. В області граничної керованості пропорція економічних перемінних коливається, інтереси учасників починають порушуватися, а їхнє відношення до умов договору стає підозрілим. Цій області необхідно приділити основну увагу, адже саме в цей час керівнику будівельного підприємства в інтересах збереження будівельного проекту необхідно вжити заходів для своєчасного переузгодження умов.

Н
8
ауковий рівень управління передбачає всебічний розвиток аналітичної роботи. Економічний аналіз є початковим і важливим етапом підготовки управлінських рішень. Одним із найбільш ефективних інструментів проведення аналізу господарської діяльності підприємства є детермінований факторний аналіз. У літературі відсутнє єдине математичне трактування детермінованого факторного аналізу. В дисертації було сформульовано 9 основних вихідних положень для його проведення:

 1. Факторні моделі треба розглядати як математичні функції залежності результативних ознак від факторів.

 2. Сукупність значень результативних ознак У утворює поверхню над областю зміни факторів ; .

 3. Фактори з математичної точки зору слід розглядати як незалежні координати функції У, якою описується результативна ознака.

 4. Для визначення складових загального приросту результативної ознаки, умова, що , тобто “загальний приріст результативної ознаки дорівнює сумі його приростів за рахунок зміни окремих факторів”, є недостатньою, бо із одного рівняння неможливо знайти n невідомих ........, .

 5. Оскільки загальний приріст функції визначається початковим у т. ^ А (рис. 2) і кінцевим у т. В значеннями даної функції, тобто , його величина залежить лише від початкових і кінцевих значень координат та і не залежить від шляху переміщення по поверхні (рис. 2) із т. А в т. В, заданої рівнянням .

 6. У той же час окремі складові приростурезультативної ознаки безпосередньо залежать від цього шляху.

 7. Місцерозташування вищезазначеного шляху із т. А в т. В на поверхні є визначеним завдяки побудуванню його відповідних проекцій на координатні площини Х1ОХ2, ...... Х1ОХm, …… Xm-1OXm.9

  1   2   3

Схожі:

Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconРунтування основних принципів антикризовоі політики підприємств сірік І. П., аспірант
Управління підприємством в умовах економічної нестабільності або кризи вимагає вживання І розробки антикризових програм менеджерами...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconЄвтушенко С. М., к е. н., доц. Карпатський інститут підприємництва облік в системі управління підприємством
Стрімкий розвиток транcформаційних процесів обумовлює необхідність перегляду підходів до облікового забезпечення системи управління...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconПідвищення ефективності бізнес-процесів підприємства для забезпечення конкурентоспроможності
Динамізм змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, та вимоги сучасних засад управління підприємством вимагають від підприємств...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconIssn 2078-5860. Формування ринкової економіки
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (дослідницькі аспекти)
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconВартість навчання у ІV міжнародній літній школі «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної нестабільності: енергетичний, економічний І гуманітарний аспекти»
Итуту міжнародних відносин організовує проведення ІV міжнародної літньої школи «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconДодаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни
Ради з питань науки І технологій з покладенням на неї завдань визначення пріоритетних напрямів розвитку науки І техніки, вироблення...
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності iconСемінари кафедри фінансів, грошового обігу І кредиту
Підвищення ефективності використання фінансового потенціалу в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи