Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата22.06.2012
Розмір301 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку

“Затверджую”

__________________ Перший проректор


\Г.В. Стадник\


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


по самостійному вивченню дисципліни “Фінанси підприємства” та до контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей)


Схвалено

кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту

протокол № від 2001р.


Харків -ХДАМГ- 2001


Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “ Фінанси підприємства” (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей.) Уклад.Н.І.Гордієнко .- Харків: ХДМГ,2001.-19с.


Укладач: доц., к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рецензент: доц., к.е.н. Н.Ф. Чечетова


Зміст дисципліни “Фінанси підприємства” та література для самостійного вивчення.


 1. Основи функціонування фінансів
  1. Зміст фінансів, принципи їх організації

  2. Роль фінансів у роздержавленні власності

  3. Вплив організаційно-правових форм господарювання на організацію фінансів

Література: /6. ст. 7-38; 4 ст.7-27/

 1. Фінансові відносини підприємств
  1. Класифікація фінансових відносин підприємств

  2. Фінансовий механізм управління підприємством

Література: /1. ст.90-96;7 ст.7-18/

 1. Фінансові ресурси підприємства
  1. Фінансові ресурси підприємства , особливості їх формування в умовах ринку

  2. Роль фінансів у кругообороті основних виробничих фондів.

  3. Інвестиційна політика підприємства і принципи її здійснення

  4. Джерела та методи інвестування

  5. Самофінансування, акціонування, лізинг як методи інвестування

  6. Податкове регулювання інвестицій

  7. Оцінка доцільності капітальних вкладень з ризиком

Література:/6.ст.358-406; 4.ст. 96-106; 7.ст. 53-73/

 1. Фінансовий аспект формування та використання оборотних коштів
  1. Економічна сутність оборотних коштів підприємств

  2. Організація оборотних коштів підприємств. Визначення потреби підприємств у оборотних коштах

  3. Джерела формування оборотних коштів

  4. Ефективність використання оборотних коштів

Література: /6.ст.406-448; 7.ст.78 –102/

 1. Прибуток підприємства його планування та використання
  1. Роль прибутку в умовах розвитку підприємництва

  2. Фактори впливу на розмір прибутку

  3. Склад валового прибутку підприємства

  4. Визначення валового прибутку , розподіл прибутку

Література: /1.ст. 102 – 145/

 1. Фінансове планування на підприємстві
  1. Роль бізнес-планів в оцінці інвестиційних проектів

  2. Коло використання бізнес-планів

  3. Фінансові аспекти розробки розділів бізнес-планів підприємства

  4. Методи фінансового планування

Література: /7.ст.461 – 495/

 1. Фінансові проблеми банкрутства
  1. Фінансові причини виникнення і показники неспроможності підприємств

  2. Програма фінансового оздоровлення підприємств

Літертура:/1.ст. 259-266; 6. ст. 502 –544/

 1. Особливості фінансів акціонерних товариств
  1. Капітал, прибуток і фонди акціонерних товариств

  2. Реєстр акціонерів акціонерного товариства

  3. Фінансові питання реорганізації і ліквідації акціонерного товариства

  4. Дивідендна політика

Література: /7. ст.47 –161; 4.ст. 111-121/

 1. Фінансовий аналіз на підприємстві
  1. Аналіз фінансової стійкості

  2. Аналіз ліквідності

  3. Аналіз структури пасивів

  4. Аналіз фінансових коефіцієнтів

  5. Аналіз фінансових результатів

Література: /7.ст. 136- 147, 268-286; 6.ст. 495 –502/

 1. Фінансова стратегія підприємства
  1. Поняття фінансової стратегії

  2. Розробка пропозицій до формування фінансової стратегії

Література: /1.ст. 236 – 243 /


Методичні вказівки до контрольної роботи


1. Вступ


 1. Метою контрольної роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні курсу “Фінанси підприємства”, у процесі виконання практичної роботи по складанню фінансового плану будівельного підприємства та необхідних розрахунків до нього.
 1. Варіант завдання на контрольну роботу оберається за останньою цифрою навчального шифру, встановленного студенту при зарахуванні його до заочного навчання у ХДАМГ.
 1. Контрольну роботу слід виконувати з необхідними розрахунками та короткими поясненнями до них і подавати у ХДАМГ не пізніше встановленого деканатом терміну.
 1. Студент допускається до заліку з курсу “Фінанси підприємства”тільки за умови своєчасного захисту контрольної роботи та її перевірки.
 1. Фінансовий план будівельного підприємства, передбачений контрольною роботою, складається у формі балансу доходів та витрат. Для його складання необхідно виконати відповідні розрахунки й визначити:
 • суму балансового та оподаткованого прибутку підприємтсва;

 • розмір платежів до державного бюджету;

 • розмір прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, спрямований у фонди економічного стимулювання, фінансовий резерв, фонд дивідендів та фонд споживання;

 • амортизаційний фонд підприємства, що є одним з основних джерел формування фонду виробничого та соціального розвитку і витрачається на повне відновлення основних виробничих засобів і фінансування капітальних вкладень;

 • інші планові доходи і витрати підприємства.
 1. Результати розрахунків зводять до таблиці за доданою формою. Контрольна робота завершується таблицею, у процесі складання якої перевіряється баланс доходів і витрат.
 1. Фінансовий план складається у формі скороченої таблиці доходів та витрат підприємства.
 1. Фінансовий план, усі розрахунки до нього і таблиці складають у тис. грн. з одним знаком після коми. Усі вихідні дані для розрахунків до фінансового плану у табл.1 подані у млн. грн.
 1. Вихідні дані
 1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

 2. Обсяг товарної будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов:

 • у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

 • крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва, по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

 1. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції,що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов:

 • планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

 • зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, та 2,34% по роботах, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.
 1. Податок на прибуток визначається, виходячи із ставки -30%.

 2. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів беретьсяться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

2.6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів складає 15%. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації.

 1. Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань:

- 100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень.

 1. Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов:

 • норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку приймають у розмірі 70,5% від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%;

 • при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн;

 • при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн.

Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотков за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики рядок 6 табл.1 , одержанна підприємством у такій послідовності: у першому кварталі - у розмірі 27% річної суми; у другому кварталі - у розмірі 23% річної суми; у четвертому кварталі - у розмірі 50% річної суми.

Плата за користування позикою встановлена у розмірі 40% річних .

Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року.


 1. При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства слід враховувати:

 • витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку;

 • витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку;

 • частина загальної суми ( 20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих

(10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві;

 • покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн.

 • премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн.Таблиця 1. Вихідні дані до контрольної роботи


Показники/

Варианти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. Обсяг БМР, власними силами

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

 1. Оборотні кошти на початок планового року

4,22

4,32

4,41

4,52

4.61

4,71

4,8

4,91

4,99

5,1

 1. Норматив оборотних коштів у плановому році, %
21,9

21,9

21,8

21,8

21,7

21,7

21.6

21,6

21.5

21.5

 1. Вартість основних фондів на початок року
2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3
 1. Введення основних фондів у листопаді планового року

0,5


0,5


0,5


0,6


0,6


0,6


0,7


0,7


0,7


0,7

6.Введення основних фондів, у тому числі за рахунок довгостроко-

вих кредитів


0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0.19

0,20

0.21

7.Основні засоби, що вибули в

плановому році


0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

8.Обсяг

капітальних

вкладень


0,3

0,32

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

0.40

0,41

0,42


9.Централізо-вані асигнування на капіталь-

не будівництво


0,05


0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,05

10.Довгострокові кредити банку на капітальне

будівництво


0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

11.Обсяг БМР, виконаних у попередньому році та зданих у плановому році


0,95

1,0

1,25

1,4

1,55

1,7

1,85

1,9

1,95

2,0

12.Сума амортизацій-

них відрахувань у році попе-

редньму до

планового

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09


3.Фінансовий план і розрахункові таблиці


Таблиця 2. Фінансовий план будівельного підприємства на 200… рік.

Найменування статей

Сума,

Тис. грн.

1

2

 1. Доходи і надходження:1.1. Прибуток – разом
У тому числі
1

2

 1. Інший прибуток 1. Амортизаційні відрахування 1. Приріст сталих пасивів 1. Кошти від реалізації майна 1. Надходження коштів: 1. Від трудящих на утримання дитячих садків1.5.2. Від замовників на преміювання за введення

об’єктів
 1. Довгострокові кредити банку: 1. На капітальне будівництво 1. Інші доходи (централізовані джерела)Разом доходів і надходжень

Перевищення витрат над доходами


2. Витрати та відрахування
2.1.Капітальні вкладення

2.2.Повернення позик

 1. Приріст нормованих оборотних коштів2.4. Відрахування у фонди, що залишаються у розпорядженні підприємства
 1. Фонди і резерви

у тому числі
За рахунок прибутку
Амортизаційні відрахування
Інші
   1. Фінансовий резерв2.5. Фонди, що передбачені підприємством

  1. Платежі до бюджетуРазом витрат та відрахувань


Перевищення доходів над витратами


Таблиця 3. Розрахунок планової суми прибутку підприємства та його розподіл

Показники

Сума. Тис.грн.

1. Обсяг БМР, виконаних у попередньому році, що здаватимуться у плановому році ( див. табл.1.)

2. Обсяг БМР, що виконані і будуть здані у плановому році.

3. Обсяг завершеної продукції, що буде здана у плановому році

4.Прибуток у складі БМР, виконаних у плановому році(див.п.2.3)

5. Прибуток у складі БМР, виконаних у плановому році (див. п.2.3)

6. Інший прибуток, разом

7. Разом прибуток

8. Платежі до бюджету (див. п.2.4.)

9. Нерозподілений прибуток

^

Таблиця 4. Розрахунок середньоріної вартості основних виробничих фондів


Показники ( див. табл. 1)


Сума, тис.грн.

1

2

1. Основні фонди на початок планового року п.4 т 1.
 1. Введення основних фондів

А) у листопаді
3. Середньорічна вартість введених основних фондів
 1. Основні фонди, що вибули

А) у травні
5. Середньорічна вартість основних фондів, що вибули
6.Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів ( ряд.1+ ряд.3 -ряд.5 -ряд.12)

Таблиця 5. Розрахунок нормативу оборотних коштів та суми приросту нормативу

Показники (див. табл.1.)

Сума, тис.грн.

1. Норматив на кінець планового року
2. Норматив на початок планового року п.3. т.1
3.Приріст нормативу в плановому році (ряд. 1 – ряд.2)
4.Джерела покриття:

А)приріст сталих пасивів (вдив. п.2.9.)

Б) плановий прибуток (рядки 3 –4а)


^
Таблиця 6. Розрахунк середньорічної вартості нормованих оборотних коштів
Показники

За рік

На 1.04.

На 1.07

На 1.10

На кінець року

1. Обсяг виконаних БМР у відсотках до року (див. п. 2.5.)
2. Приріст нормованих оборотних коштів (див. табл.5)
3.Норматив оборотних коштів з урахуванням приросту
4. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів


Таблиця 7. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань та їх використанняПоказники

Сума,тис.грн.

1.Сума амортизаційних відрахувань ( див. п.2.6.)

у тому числі
А) до бюджету
Б) до фонду
В) на капітальне будівництво


^

Таблиця 8. План фінансування капітальних вкладень

Джерела

Сума, тис.грн.

1. Власні джерела
1.1. Централізовані (див. табл.1)
1.2. Сума амортизації (див. табл. 7)
1.3. Прибуток
2. Довгостроковий кредит
Разом ( див. табл. 1)

Таблиця 9. Розрахунок плати за користування довгостроковим кредитом банку за термінами виникнення заборгованості

Показники

План на рік

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1.Довгострокові позики отримані у плановому році
2. Відсоток за користування позикою

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
3. Платня за користування позикою


^

Таблиця 10. Розрахунки відрахувань від прибутку у фонди підприємства

Показники

Сума, тис.грн.

1. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства (див. табл. 3)
2. Норматив відрахувань у фонд премій (див. п.2.8)
3. Сума відрахувань (ряд.1 х ряд 2)
4. Норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку (див. п.2.8)
5.Сума відрахувань у фонд виробничого розвитку (ряд.1 х ряд 4)
6.Норматив відрахувань у фінансовий резерв ( див. п.2.8)


Таблиця 11. Преміальний фонд і фонд дивідендів
Джерела

Сума, тис. грн.

1. Відрахування з прибутку
2. Премії за введення в дію об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника ( див. п.29)
3. Разом відрахувань до фонду


Таблиця 12. Фонди та резерви

Джерела

Сума, тис.грн.

1. Відрахування від прибутку
2. Амортизаційні відрахування (див. табл. 7)
3.Кошти від реалізації майна (див.п.2.8)
4. Інші джерелаРазом відрахувань до фонду


Таблиця 13. Фінансовий резерву


Джерела

Сума,тис. грн.

1. Відрахування з прибутку

4. Вказівки до складання фінансового плану та розрахункових таблиць

4.1. У вступі до контрольної роботи повинні бути наведені стислі вихідні дані за прийнятим варіантом завдання. Навчальний шифр і номер прийнятого варіанту завдання слід вказати на титульному аркуші контрольної роботи.

^ 4.2. Фінансовий план (див. табл.2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць.

4.3. Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у контрольній роботі після кожної розрахункової таблиці. У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, що їх слід використовувати при розрахунках.

4.4. При розрахунках суми балансового прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва.

4.5. Середньорічна вартість введених виробничих фондів (див. табл.40) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців перебування їх в експлуатації і ділення результату на 12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням введених та вибулих фондів визначається за формулами:


Сс = Сз + Св х К/12 С виб х (12- К) /12, (1)


де:

С- вартість основних фондів на початок року;

^ Сз – залишкова вартість основних фондів;

Св - вартість введених основних фондів;

Свиб – вартість вибулих основних фондів;

К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів.


Сума амортизації планового року (А) встановлюється за формулою:


А = Сс х Н, (2)

де,

^ Н- норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування ( пряма лінія, знижуючого балансу, кумулятивного).

4.6. Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл.5) у кожному кварталі розраховується згідно з ростом планового приросту на рік ( 100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком.

Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) знаходять шляхом складання:

 1. половини суми оборотних коштів на початок планового року;

 2. суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1,2,3);

 3. половини суми оборотних коштів на кінець планового року;

 4. одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів).


4.7. При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати їх формування та порядок складання форми №5, що наведена у спрощеному вигляді у табл.8.

  1. Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком та графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану.Список літератури 1. Ковалева А.М. Финансы.- М.: Финансы и статистика, 1996.

 2. Ковалева Л.Н. Финансы предприятий.-М.:Финансы, 1998.

 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика. 1997.

 4. Эйсан Никбахт. Фінанси.- К., Основи, 1993.

 5. Меркулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым расчетам.- М.,1997.

 6. Павлов Л.Н. Финансы предприятий.-М.,1998.

 7. Шеремет А.Д.. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.(Учеб. пособие)М., 1998.

 8. Зви Боди . Финансы.М.,2000.^

Навчальне видання

Методичні вказівки


по самостійному вивченню дисципліни “ Фінанси підприємства” та до контрольної роботи ( для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей)


Укладач:Гордієнко Наталія Іванівна


Редактор С.Д. Сусло


План 2001, поз.43


Підп. до друку Формат 60х84\116

Папір офісний Друк на різографі. Обсяг 1,0

умовн.- друк. арк. 0.9 обл.- вид. арк.

Тираж прим. Зам.№ Ціна договірнна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12


Таблиця 14. Перевірочна (шахматна) таблиця до фінансового плану


Викорис- тання коштів/ джерела покриття витрат

Балансовий прибуток

Амортизаційні відрахування

Приріст сталих пасивів

Кошти від реалізації майна

Кошти трудящих на утр-имання дитячих садків

Кошти на преміювання за введення

Довгострокові кредити

Централізовані асигнування

І

т.і.
Разом

1.Відраху вання до бюджету


2.Відраху- вання до фонду виробничого й соціального розвитку


Приріст нормативу оборотних коштів


Повернен-

ня довгострокових позик і плати за них


Капітальні вкаладення


Витрати на утримання дитячих садків


3.Відраху вання у фінансо- вий резерв
4.Відраху-вання у фонд споживан-

ня


5. І т.ін.


Разом:
Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи