Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую icon

Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую
Скачати 132.47 Kb.
НазваПогоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую
Дата22.06.2012
Розмір132.47 Kb.
ТипДокументи


погоджено

науково-технічною радою КрНУ

ім. Михайла Остроградського

Протокол № 8

від 17 листопада 2011 р.

Затверджую:

Проректор з наукової роботи


________________ А. В. Луговой

“_____” _______________ 2011 р.тематичний план

науково-дослідних робіт

які виконуються викладачами кафедр університету в 2011-2012 навчальному році

за рахунок другої половини робочого часу
Кафедра

Тема

Науковий

керівник

1

2

3

4


Інститут електромеханіки, енергозбереження
і систем управління


1

^ Електричні машини та апарати

1. Пуск АД з короткозамкненим ротором від індуктивно-ємнісного перетворювача.

2. Аналіз динаміки безконтактних магнітних вихідних пристроїв у трифазному виконанні.

3. Дослідження розширення функціональних можливостей електромеханічних пристроїв.

проф. Загірняк М. В.,

доц. Некрасов А. В.

доц. Некрасов В. О.


доц. Стрижак В. Д.,

доц. Лугова О. В.


2

^ Системи
автоматичного
управління і
електропривод


1. Розробка методу і засобів управління та контролю якості повітряного середовища у приміщеннях.

2. Інтелектуальні системи управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів.

3. Розробка теоретичних і практичних засад моніторингу електромеханічних систем на основі інтелектуального аналізу даних.

4. Розробка організаційно-методологічних засад із використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей.

5. Характеристики системи векторного керування з урахуванням втрат сталі.

6. Системи активного регулювання параметрів насосних станцій засобами електропривода насосів.

проф. Чорний О. П.


проф. Родькін Д. Й.


проф. Чорний О. П.


/ = /


доц. Огарь В. О.


доц. Перехрест А. Л.

3

^ Системи електро-споживання та
енергетичний
менеджмент


1. Створення систем релейного захисту з покращеними характеристиками спрацювання та інтелектуалізацією чутливості

2. Розробка методів та систем підвищення енергетичної ефективності розподільчих пристроїв та підстанцій, в яких вони експлуатуються.

3. Розробка та реалізація енергоефективних та електробезпечних способів і методів управління тяговими електромеханічними комплексами рудникових двоосних електровозів.

проф. Сінчук О.М.,

доц. Бялобржеський О.В.


/ = /


проф. Сінчук О.М.,

доц. Бялобржеський О.В.


^ Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії


4

Електронні апарати

1. Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів.

2. Сучасні технології у навчальному процесі.

3. Пристрої радіотехніки та засоби телекомунікацій.

4. Апаратура біомедичних досліджень.

5. Металоводневі технології: водневі акумулятори, виготовлення ультрадісперсних особливо чистих конденсаторних порошків.

доц. Юрко О. О.


доц. Мосьпан В. О.


проф. Андрусенко О. М.


доц. Антонова О. І.

доц. Мичковський Ю. Г.

5

Інформатика
і вища математика


1. Моделювання процесів в ізотропних та анізотропних середовищах.

2. Дослідження в області динамічних задач лінеаризованої теорії пружності.

3.Математичне моделювання динамічних систем.

доц. Ляшенко В. П.


доц. Глухов Ю. П.


доц. Славко Г. В.

6

^ Комп’ютерні та
інформаційні системи


1. Активна ідентифікація параметрів математичних моделей керованих процесів

проф. Гученко М. І.

7

Інформаційно-управляючі системи

1. Розробка і впровадження моделей, алгоритмів і інформаційних технологій , що забезпечують підвищення якості монокристалів напівізолюючого арсеніду галію.

2. Дослідження та розробка методів, моделей і алгоритмів інформаційної технології розпізнавання фрагментів цифрових кольорових зображень.

3. Дослідження та розробка інтелектуальних технологій автоматизації управління виробничими і технологічними процесами.

4. Розробка автоматизованих систем управління процесом вирощування монокристалічних зливків сапфіру великого діаметра.

проф. Оксанич А. П.,

доц. Щербак С. С.,

проф. Клюй М. І.


проф. Шостак В.Ф.,

проф. Петренко В.Р.


доц. Шевченко І. В.,

доц. Оксанич І. Г.,

доц. Куделіна К. О.

проф. Оксанич А. П.,

доц. Притчин С. Е.


^ Факультет транспортних засобів і технологій

8

Автомобілі і трактори

1. Покращення показників керованості колісних машин за рахунок оптимізації конструктивних параметрів шворневих вузлів.

2. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором, шляхом застосування біодизельного палива.

3. Розробка методу оцінювання автоматичних регулювальних важелів приводу гальм з метою покращення процесу гальмування.

4. Підвищення ефективності використання рухомого складу за рахунок раціонального використання техніко-економічних показників.

проф. Солтус А. П.


доц. Шапко В. Ф.,

доц. Шапко С. В.


доц. Холодний Ю. Ф.


доц. Павленко В. В.

доц. Павленко О. В.,


9

Інженерна і комп’ютерна графіки

1. Оптимізація геометричних параметрів гранних енергоефективних будівель.

2. 3D моделювання технічних систем при вирішенні оптимізаційних задач в машинобудуванні.

3. Розробка та дослідження пневмодвигуна з кільцевим ротором.

доц. Мартинов В. Л.


/ = /


/ = /

10

Транспортні технології

1. Розробка муніципально-приватної моделі організації міського пасажирського автотранспорту.

2. Побудова математичної моделі роботи міського пасажирського транспорту.

3. Розробка і впровадження моделей, алгоритмів і інформаційних технологій, що забезпечують підвищення якості транспортного обслуговування.

4. Підвищення ефективності малопорційних розвезень на базі ІТ.

доц. Мороз М. М.


/ = /


/ = /


/ = /

11

Конструювання
машин та технологічного обладнання


1. Дослідження динаміки машин і механізмів.

2. Наукові основи створення вібраційних машин

проф. Маслов О. Г.


доц. Іткін О. Ф.


Факультет механіки та матеріалознавства

12

^ Технічна механіка

1. Особливості розвитку тріщин в гірських породах при динамічному навантаженні.

2. Розробка конструкцій свердловинних зарядів з посиленим навантаженням на донну частину.

3. Дослідження впливу нових конструкцій зарядів вибухових речовин на зміну міцносних характеристик гірських порід.

проф. Воробйов В. В.


доц. Пєєв А. М.


доц. Долударєва Я. С.,

доц. Мисліцький С. М.,

доц. Пєєва І. Е.

13

^ Технологія
машинобудування


1. Дослідження та удосконалення технологічних процесів у машинобудуванні.


проф. Драгобецький В. В.,

проф. Костін В. В.,

проф. Пирогов Л. І.

14

Інженерне
матеріалознавство


1. Дослідження металів та композиційних матеріалів: технологічні процеси та методи дослідження.

2. Корозія металів при високих температурах зі створенням окалини. Методи знищення окалини з гарячого прокату.

3. Дослідження сорбційних матеріалів.

проф. Гаврилюк Ю. М.


доц. Залєсов М. Д.


проф. Хасанов А. Т.

15

^ Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки

1. Розробка струминних технологій для обробки нових конструкційних матеріалів; удосконалення промислового обладнання, що реалізує сучасні фізико-технічні методи обробки.

2. Оптимізація шумо- та термозахисних кожухів турбоагрегатів.

3. Удосконалення лезвійних та комбінованих методів обробки матеріалів.

проф. Саленко О. Ф.


/ = /


/ = /


^ Факультет природничих наук


16

Безпека
життєдіяльності


1. Розробка методів нейтралізації токсичних газоподібних викидів при детонації вибухових речовин, які застосовуються при видобутку корисних копалин на кар’єрах;

2. Екологічний ризик як складова екологічної безпеки під час видобутку нерудних корисних копалин.

проф. Чебенко В. М.


доц. Козловська Т. Ф.

17

Екологія

1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні:

2. Отримання ефективних наноструктурованих сорбентів з рослинних відходів та випробування їх для очищення стічних вод.

3. Дослідження структурно-функціональної організації біогідроценозів.

4. Розробка технологічних рекомендацій з удосконалення процесів очищення стічних вод від забруднень.

проф. Шмандій В.М.


доц. Бездєнєжних Л. А.


доц. Никифоров В. В.


доц. Святенко А. І.

18

Фізики

1. Дослідження взаємодії біологічно-активних речовин з поверхнею кремнія у хемографічному процесі.

2. Дослідження розмірного ефекту електролітичної провідності ґрунтів і хемографічна візуалізація явищ щільової корозії.

3. Дослідження фізичних аспектів процесу перетворення опалого листя на газ.

4. Дослідження забруднення міського середовища акустичними шумами

проф. Єлізаров О. І.,

доц. Єлізаров М. О.


проф. Єлізаров О. І.


/ = /


доц. Поліщук В. С.

19

^ Геодезія, землевпорядкування та кадастр

1. Удосконалення систем водопостачання та водовідведення.

2. Розроблення методів і моделей геоінформаційного моніторингу територій техногенного навантаження.

3. Удосконалення методів розрахунку будівельних конструкцій, які працюють в умовах складних деформацій.

проф. Артамонов В. В.


доц. Жорняк М. С.


доц. Клюка О. М.


^ Факультет економіки


20
Економік

1. Моніторинг інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості в умовах активізації процесів інтеграції в світовий економічний простір

2. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку промислових підприємств в умовах глобалізаційних процесів.

3. Забезпечення розвитку економіки національного господарства на основі реалізації концепції інноватизації.

проф. Маслак О.І.


/ = /


/ = /

21
Облік і аудит

1. Напрями удосконалення обліково-аналітичної роботи на підприємствах та в організаціях.

2. Науково-методичні основи оцінки фінансового стану мали підприємств.

3. Проблеми адаптації облікових процесів до міжнародних стандартів звітності.

проф. Касич А. О.


ст. викл. Циган Р. М.


проф. Касич А. О.

22
Фінанси та кредит

1. Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.

2. Реформування бюджетної системи та між бюджетних відносин.

3. Ефективність функціонування банківської системи.

4. Розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму.

доц. Глухова В. І.


/ = /


/ = /


/ = /

23
Економічна теорія

1. Формування засад сталого розвитку регіональних систем.

доц. Семко Т. В.


Факультет управління


24
Менеджмент

1. Регіональне управління конкурентоспроможністю підприємств.

2. Проблеми і напрями розвитку вищої освіти України.

3. Підвищення гнучкості місцевого ринку праці.

проф. Хоменко М. М.


доц, Почтовюк А. Б.


доц. Дружиніна В. В.

25
Маркетинг

1. Маркетингові дослідження застосування рекламних технологій на щитових носіях.

2. Санітарно-гігієнічні та екологічні дослідження автомобілів «КрАЗ» відповідно до «Санітарних правил водіїв вантажних автомобілів»

3. Дослідження стану промислових і адміністративних будівель промислового регіону.

4. Соціологічні дослідження політичних уподобань жителів м. Кременчук.

проф. Сокур М. І.,

доц. Сокур Л. М.,

проф. Сокур М. І.,

проф. Шмандій В. М.,

проф. Солтус А. П.


проф. Сокур М. І.,

проф. Юрко О. А.,


проф. Сокур М. І.


26
Фізичне виховання

1. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій у фізичному вихованні студенток.

2. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки професійної діяльності.

3. Оздоровчий ефект дихальної гімнастики для різних видів конституції вищої нервової діяльності психотипів.

доц. Кудряшова Т. І.


/ = /


/ = /

27
Іноземні мови

1. Інноваційні технології навчання іноземним мовам у аспекті активізації самостійної роботи студентів.

2. Теоретичні й прагматичні аспекти сучасної філології.

доц. Конюхова Н. І.


/ = /

28
Переклад

1. Лексичні, граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми перекладу.

2. Комунікативно-функціональні, семантичні й прагматичні характеристики мовних одиниць у спілкуванні.

доц. Пірог І. І.


/ = /^ Факультет права і гуманітарних наук


29

Соціально-політичні науки

1. Психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретично-методичний аспект).

2. Проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному вимірі.

3. Психологічна підготовка фахівця у сучасному освітньому просторі.

проф. Поясок Т. Б.,

доц. Білоус Р. М.


доц. Матета О. А.,

доц. Лебединська Г. О.


проф. Поясок Т. Б.,

доц. Білоус Р. М.,

доц. Герасименко Л. В.

30

^ Теорія, історія держави та права

1. Проблеми попередження злочинності серед молоді та неповнолітніх в місті Кременчуці.

2. Суспільно-політичне життя українського села у 1920-1930 рр.

доц. Дзябенко О. Ф.


проф. Капустян Г. Т.

31

Українознавство

1. Історико-краєзнавчі дослідження Полтавського регіону

2. Проблеми збереження пам’яток історії і культури.

3. Документознавство та мовознавство.

доц. Маслак В. І.


/ = /


/ = /

32

Кримінальне,
цивільне, право та процес


  1. Механізм реалізації кримінальної відповідальності

  2. Наслідки вчинення злочинів проти довкілля

  3. Правове регулювання опіки та піклування
доц. Митрофанов І. І.


/ = /


доц. Галунов М. І.Начальник
науково-дослідної частини В. В. Никифоров


Фахівець 1 кат. НДЧ С. В. Петренко


Схожі:

Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconЗатверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради
Аспірантура І докторантура є формами підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів вищої кваліфікації
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconУчених Крну імені Михайла Остроградського
Сергієнко С. А. – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconУ роботі ХІХ міжнародної науково-технічної конференції студентів та молодих учених Крну імені Михайла Остроградського „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”
Гайдош альфонз ― декан факультету природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconУ роботі ХІХ міжнародної науково-технічної конференції студентів та молодих учених Крну імені Михайла Остроградського „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”
Гайдош альфонз ― декан факультету природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
Затверджена но засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18»листопада 2011 р
Погоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи