Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка icon

Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Скачати 296.89 Kb.
НазваРегулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Дата22.06.2012
Розмір296.89 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


УДК: 338.1:64 (477.75)Срібний Володимир ІвановичРЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ І РАЙОНІВ (НА РІВНІ АР КРИМ)


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і

регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадсь-кого Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент

Міронова Тетяна Леонідівна,

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри державного і регіонального управління


Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор

Ніколаєв Всеволод Петрович,

Національна академія державної податкової служби України (м. Ірпінь), професор кафедри аудиту та економічного аналізу


кандидат економічних наук

Радченко Микола Юхимович,

ХКП «Міськелектротранс»,

начальник тролейбусного депо № 2


Провідна установа - Рада з вивчення продуктивних сил України

НАН України (м. Київ), відділ комплексного розвитку продуктивних сил України


Захист відбудеться «____» _________ 2007 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 при Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий « ____ » ___________ 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ^ Т. В. Момот

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – галузь народного господарства країни, результати діяльності якої значною мірою зумовлюють соціально-економічні показники розвитку суспільства. В умовах переходу до ринкових відносин забезпечення ефективного функціонування ЖКГ стає одним з ключових аспектів трансформування національної економіки. Недосконалість системи управління ЖКГ у регіонах країни, зволікання процесів реформування галузі призвели до спаду ефективності діяльності підприємств, до погіршення якості житлово-комунальних послуг. Так, лише за 2005р. збитки підприємств галузі перевищили 870 млн. грн. Ситуація, що склалася в ЖКГ України, викликає ряд негативних наслідків, перш за все невдоволеність споживачів послуг галузі: населення і підприємств регіону, що веде за собою появу величезних сум неплатежів населення, борги бюджетних організацій і підприємств. У результаті відбувається значне відставання прибутків підприємств і організацій від експлуатаційних витрат, що знижує темпи їх розвитку, не поповнюються обігові кошти і не оновлюються основні фонди. Заміна фізично застарілого й морально зношеного обладнання значною мірою сприяла б зменшенню ціни житлово–комунальних послуг і економії енергоресурсів. Розв’язання проблемної ситуації потребує нових методів управління ЖКГ, що базуються на принципах самофінансування, державного і громадського контролю, розвитку конкурентоспроможного середовища на основі демонополізації галузі, принципах соціальних гарантій. Обґрунтування теоретичних, методичних і практичних основ удосконалення системи регулювання розвитку ЖКГ на регіональному рівні дозволяє вирішити вказану проблемну ситуацію, складає наукове завдання дослідження.

Теоретичні, методичні й практичні питання, присвячені проблемі розвитку ЖКГ як галузі, яка є одночасно найважливішим елементом економічного і соціального середовища, знайшли відображення у працях багатьох закордонних вчених–економістів: В. Барнза, Л. Ледебура, Р. Івіна, К. Хаксевера, Б. Рендера, Р. Рассела, Р. Мердіка. Слід відзначити, що їх розробки враховують функціонування житлово-комунального господарства у країнах, для яких характерні розвинуті ринкові стосунки. Активізацію досліджень проблем житлово-комунального сектора економіки в Україні пов’язують з початком ринкових трансформацій. Значний внесок у розробку даної тематики внесли Т.М. Качала, Г.О. Крамаренко, Л.Г. Чернюк, Б.М. Данилишин, Г.І. Онищук, В.І. Пила, В.П. Ніколаєв, В.И. Куценко та ін., у роботах яких наводиться широкий спектр підходів до вирішення зазначених проблем.

Однак питання управління ЖКГ в умовах переходу до соціально-орієнтованої ринкової економіки, подолання територіальних диспропорцій розвитку ЖКГ на регіональному рівні не можна віднести до повністю розроблених. Сучасні умови господарювання потребують нових підходів до аналізу кількісно-якісного стану ЖКГ регіону. Необхідно обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку галузі, науково-методичне забезпечення формування регіональних програм розвитку ЖКГ.

Необхідність вирішення цих питань зумовлює актуальність дослідження і пояснює вибір теми дисертаційної роботи.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану науково-дослідних робіт Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського в межах науково-дослідницької теми «Програмно-цільове управління розвитком підприємництва в Автономній республіці Крим» (2002-2004 рр., номер державної реєстрації 0102U001404), де автором запропоновані концептуальні напрямки з регулювання розвитку житлово-комунального господарства АР Крим на основі використання програмно-цільового методу, розроблені методичні підходи до подолання територіальних диспропорцій в розвитку житлово-комунального господарства регіону.

Тема дисертаційного дослідження відповідає основним напрямкам Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства АР Крим на 2006-2010 рр.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування і розробка науково-методичних рекомендацій з удосконалення регулювання житлово-комунального господарства регіону та подолання територіальних диспропорцій в його розвитку.

Для реалізації мети вирішувались такі наукові та практичні завдання:

 • виявити соціально-економічну сутність житлово-комунального господарства в ринкових умовах і визначити його місце в структурі суспільного виробництва;

 • систематизувати теоретичні підходи до управління житлово-комунальним господарством;

 • виявити територіально-галузеві відмінності в розвитку житлово-комунального господарства АР Крим й дати оцінку деструктивним факторам його розвитку;

 • обґрунтувати методичні підходи до формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

 • дослідити програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства України і АР Крим;

 • розробити збалансовану систему індикативних показників функціонування житлово-комунального господарства регіону для отримання інтегральної оцінки стану галузі;

 • розробити механізм регулювання територіальних диспропорцій розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні;

 • обґрунтувати напрямки вдосконалення програмно-цільового управління житлово-комунальним господарством регіону.

^ Об’єкт дослідження – процеси розвитку житлово-комунального господарства АР Крим в період переходу до ринкових відносин.

Предмет дослідження – програмно-цільове управління розвитком житлово-комунального господарства АР Крим.

Теоретичною основою дисертації стало вивчення і творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і закордонної економічної науки з проблем розвитку житлово-комунального господарства. Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента України, законодавчі акти Верховної Ради і постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи Ради Міністрів АР Крим, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів з проблеми функціонування і реформування ЖКГ, матеріали власних досліджень.

^ Методи дослідження. У процесі роботи над дисертацією використовувались такі методи дослідження - аналіз і узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду, методичних підходів до регулювання розвитку житлово-комунального господарства (для обґрунтування актуальності теми, мети і завдань дослідження); методи системного аналізу (для аналізу взаємодії діючих цільових програм у сфері реформування житлово-комунального господарства, пропозицій з удосконалення структури регіональної програми розвитку і реформування ЖКГ); діалектичний метод (для дослідження економічної сутності житлово-комунального господарства); методи економічної і математичної статистики (для обробки і аналізу вихідних даних, виявлення тенденцій і закономірностей в поведінці показників, що досліджуються, обґрунтування отриманих результатів); методи кластерного аналізу (для дослідження рівня розвитку житлово-комунального господарства міст і районів).

^ Наукова новизна отриманих результатів:

вперше:

- розроблена багатофакторна економіко-математична модель отримання кількісної оцінки стану розвитку житлово-комунального господарства регіону на основі інтегральних оцінок, яка, на відміну від існуючих методів оцінки, дозволяє виявити територіальні диспропорції розвитку галузі і дати кількісну оцінку її функціонування,

удосконалено:

- методичне забезпечення вибору цілей програмних заходів розвитку житлово-комунального господарства регіону, направлених на подолання територіальних диспропорцій розвитку житлово-комунального господарства регіону на основі виявлення резервів галузі і визначення критичних точок її розвитку;

- систему індикативних показників функціонування житлово-комунального господарства регіону шляхом відносних показників і їх систематізації за галузями й напрямками діяльності;

- визначення елементів понятійного апарату: «житлово-комунальне господарство» як комплексу галузей, що забезпечують житловий фонд послугами, необхідними для цивілізованого проживання людей; «житло» як відособлене приміщення, що має технічні можливості для надання житлово-комунальних послуг у ньому;

отримали подальший розвиток:

- систематизація методичних підходів до визначення інтегральної оцінки стану житлово-комунального господарства регіону;

- концептуальні положення регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні з використанням програмно-цільового підходу в керівництві галуззю.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені в дисертації методичні підходи з удосконалення регулювання розвитку житлово-комунального господарства доведені до рівня конкретних пропозицій і подані у формі, придатній для впровадження в практику.

Пропозиції з удосконалення програмно-цільового механізму управління житлово-комунальним господарством АР Крим використані Радою Міністрів АР Крим при розробці програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства АР Крим (довідка № 01-23/725 від 15.03.2006).

Науково-практичні рекомендації з формування регіональної програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства обговорені у Верховній Раді АР Крим і прийняті для практичного застосування (довідка №12-24/678 від 28.12.2005).

Концептуальні положення розвитку і реформування житлово-комунального господарства, запропоновані автором, використані в роботі ЖЕО Київського району міста Сімферополя (довідка №62-75/851 від 21.07.2006).

Ряд положень дисертації знайшли використання в навчальному процесі при підготовці спеціалістів ''Менеджмент організації'' і ''Менеджмент ЗЕД'' (дисципліна «Розміщення виробничих сил та регіоналістика») в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського. (довідка № 23-2/4 від 08.09.2006)

^ Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і пропозиції належать особисто автору. До найбільш важливих досягнень здобувача слід віднести розробку методики визначення кількісно-якісної оцінки житлово-комунального господарства регіону, розробку методичного забезпечення вибору цілей програмних заходів розвитку житлово-комунального господарства регіону, що дозволяє подолати територіальні диспропорції у розвитку житлово-комунального господарства регіону.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки та управління в сучасних умовах» (Сімферополь, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах» (Ялта, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень» (Одеса, 2006), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів» (Сімферополь, 2006), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки та підприємництва» (Алушта, 2006).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в 20 наукових роботах загальним обсягом 6,84 друкарських аркушів, з них 6,29 друкарських аркушів належать особисто автору. У спеціалізованих наукових виданнях, зареєстрованих ВАК України, опубліковано 9 статей.

^ Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 198 аркушів, у тому числі 27 таблиць, 15 рисунків, 39 формул, список використаної літератури з 183 джерел на 15 аркушах та додатки на 24 сторінках.


^ Основний зміст роботи

У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми, обґрунтована актуальність теми, визначені об'єкт і предмет дослідження, його теоретичне й практичне значення, сформульовані цілі та завдання дослідження, розкрита наукова новизна й встановлений особистий внесок дисертанта.

У першому розділі «Теоретичні основи регулювання розвитку житлово-комунального господарства» виявлена соціально-економічна сутність ЖКГ, описані існуючі підходи до реформування галузі, вивчено зарубіжний досвід реформування ЖКГ, виконано аналіз діючого законодавства у сфері регулювання розвитку житлово-комунального господарства.

Трансформаційні процеси в економіці України зумовлюють необхідність удосконалення регулювання житлово-комунального господарства як зони соціальної сфери. Житлово-комунальне господарство займає самостійне місце як в народному господарстві, так і в наданні послуг населенню. Виділення її як особливої сфери не співпадає з поділом народного господарства на виробничу і невиробничу сфери. Житлово-комунальне господарство включає матеріальні й нематеріальні послуги. За своїм змістом і структурою ЖКГ є складним і багатогранним об’єктом управління. Для виробничо-господарської діяльності ЖКГ характерні специфічні особливості: організаційна побудова за територіальними і галузевими ознаками, соціальний відгук на результати діяльності, нерівномірність попиту і пропозиції послуг.

Аналіз підходів до реформування і розвитку житлово-комунального господарства в перші роки незалежності України дозволив сформулювати ряд принципів, що дозволять підвищити ефективність заходів реформування галузі:

- принцип комплексного розвитку. Здійснення житлово-комунальної реформи повинно проводитися комплексно за рахунок вирішення двох основних завдань реформи – перехід до самофінансування ЖКГ за рахунок підвищення частки платежів населення в його фінансуванні й підвищення ефективності розвитку ЖКГ за рахунок його включення в ринкові відносини;

- принцип самофінансування ЖКГ. Витрати виробників послуг повинні сплачувати споживачі з урахуванням кількості і якості послуг, які споживаються, що дозволить звільнити бюджетні кошти і запобігти перетворенню міських бюджетів у бюджети ЖКГ;

- принципи соціальних гарантій, бо житлово-комунальна реформа є складовою частиною соціальної політики;

- принципи державного і суспільного контролю. Об’єктами контролю повинні стати якість житлово-комунальних послуг і об’єктивність витрат житлово-комунального господарства, що належать до сплати;

- принцип розвитку конкурентного середовища на основі демонополізації галузі. Необхідно виділити реальні напрямки, де можуть з’явитися підприємства-конкуренти, і організувати на початковому етапі їхню підтримку.

У працях вітчизняних учених досліджена соціально-економічна суть житлово-комунального господарства, що є одночасно найважливішим елементом як соціального, так і економічного середовища. Специфічна особливість ЖКГ полягає у співпаданні місця виробництва і споживання послуг. Значення цієї особливості полягає в тому, що високий рівень локалізації виробництва і споживання житлово-комунальних послуг зумовлює необхідність управління цією галуззю на місцевому рівні з урахуванням конкретної специфіки населеного пункту: чисельності населення, території міста, природно-кліматичних умов, архітектурно-містобудівних особливостей, соціальної структури.

Узагальнення світового досвіду регулювання і реформування житлово-комунального господарства в ринкових економічних системах різного типу свідчить про активну участь держави в розвитку і реформуванні галузі. Найбільше підходить для України «французька» модель розвитку житлово-комунального господарства, що заснована на муніципальній власності на інженерні та інфраструктурні об’єкти при передачі приватному бізнесу права управління цими об’єктами на умовах концесії.

У другому розділі «Методичні підходи до аналізу і регулюванню розвитку житлово-комунального господарства АР Крим» дано оцінку розвитку житлово-комунального господарства в АР Крим, виявлено регіональні особливості ціноутворення в ЖКГ, встановлено негативний вплив галузі на екологічну ситуацію в регіоні, обґрунтовано методичні підходи до інтегральної оцінки функціонування ЖКГ, виявлено і запропоновано шляхи усунення недоліків у регіональній програмі розвитку та реформування галузі в АР Крим.

Встановлено, що протягом 2000-2005 рр. спостерігалась чітка тенденція до збільшення обсягу інвестицій у житлове будівництво в АР Крим, яке виросло за вказаний період на 114,7%, що викликане різким зростанням вартості житла в регіоні, збільшенням платоспроможності населення, купівлею житла в курортних регіонах АР Крим для інвестиційних цілей, виділенням Радою міністрів АР Крим коштів на будівництво житла для депортованих громадян. Разом з тим відбулися зміни в структурі житлового фонду, пов’язані з процесом приватизації об’єктів житлового фонду і розвитком індивідуального житлового будівництва.

Результати функціонування окремих галузей житлово-комунального господарства АР Крим свідчать про системну кризу в галузі і подальше погіршення ситуації. Кількість зношених і аварійних водоводів складає 40,5%, втрати води становлять 28%, кількість окремих водопровідних мереж за 2000-2005 рр. зменшилась на 69,5% і досягла критичного рівня. Значно зменшилось водоспоживання в регіоні (28,6%), що призвело до погіршення санітарно-епідеміологічного стану. Зношення головних колекторів і вуличної каналізаційної мережі склало у 2005р. відповідно 41,3 і 42,1%. Зношеність внутрішньоквартальних і внутрішньодвірських каналізаційних мереж становить 44,9%. Втрати теплової енергії складають 9,7%, довжина теплових і парових мереж зменшилась за 2000-2004 рр. на 16,4%.

Виявлено монополію міської влади в особі ЖЕО і підприємств галузі в житловому секторі, в результаті якої збільшуються витрати на його функціонування. У цілому галузь збиткова, тільки за 2004 рік фінансовий результат підприємств галузі склав 29 млн. грн. збитків. Станом на 01.01.2005р. загальна сума дебіторської і кредиторської заборгованості дорівнює 1182,5 і 1782,4 млн. грн. відповідно. Податковий борг підприємств галузі на 01.01.2005 склав 33,4 млн. грн. і має тенденцію до зростання.

Встановлено, що основними забруднювачами водного басейну регіону є об’єкти комунального господарства, на які припадає 95% скидання забруднених стічних вод. ЖКГ негативно впливає на екологічну ситуацію в АР Крим, що призводить до погіршення рекреаційного господарства.

Проведене дослідження стану галузі свідчить про негативні тенденції: скорочення обсягів послуг, що надаються, збільшення витрат і невідшкодування їх тарифами, незадовільний фінансовий стан галузі, збільшення ресурсоспоживання. У результаті споживачі сплачують зростаючі витрати за послуги все більш низької якості, інфраструктура житлово-комунального господарства погіршується, витрати на її експлуатацію зростають і знову переводяться на споживачів.

Аналіз ціноутворення в житлово-комунальному господарстві дозволив встановити, що причиною неефективної тарифної політики в галузі є в основному позаекономічні фактори, подолання впливу котрих дозволить ефективно функціонувати підприємствам галузі.

В результаті дослідження встановлено, що удосконалення тарифної політики повинно базуватися на скороченні реальних втрат у процесі виробництва, транспортування і споживання послуг ЖКГ; виключенні зі складу собівартості витрат, які не належать до витрат на виробництво і реалізацію послуг; підвищенні рівня науково-методичного обґрунтування нор­мативної бази житлово-комунальних тарифів; формуванні конкурентного середовища в процесі житлово-комунального обслуговування споживачів.

У дисертації запропоновані методичні рекомендації з удосконалення програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, які включають: прогноз розвитку житлово-комунального господарства регіону за підгалузями з метою визначення тенденцій розвитку галузі; інтегральну оцінку стану житлово-комунального господарства регіону в містах і районах; поглиблене обґрунтування програмних цілей, строків і механізмів їх реалізації; механізм економічного оздоровлення галузі через приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня і скорочення витрат підприємств ЖКГ; мінімізацію впливу житлово-комунального господарства на екологічну ситуацію регіону.

У третьому розділі « Науково-методичне забезпечення регулювання розвитку житлово-комунального господарства регіону» виконано методичне забезпечення оцінки стану житлово-комунального господарства, розроблена система індикативних показників функціонування ЖКГ, запропонована методика подолання територіальних диспропорцій у розвитку ЖКГ, наведено методику прогнозування показників функціонування ЖКГ.

Проведений аналіз ЖКГ в АР Крим виявив необхідність отримання прогнозних оцінок основних показників функціонування галузі з метою побудови трендів розвитку.

Методика прогнозу розвитку основних показників функціонування житлово-комунального господарства на рівні регіону ґрунтується на виявленні тенденцій розвитку в часі.

1. Задаємо залежність значення показника від часу:

, (1)

де () – теоретичне значення показника в -му році;

() – фактичні значення показника за попередні роки; – коефіцієнти, що визначаються методом найменших квадратів на основі даних за минулі роки.

2. Для визначення коефіцієнтів розв’язуємо систему рівнянь:

(2)

де N – кількість років.

3. Знаходимо значення показника в -му році за формулою (1).

За наведеною методикою в дисертації було виконано прогноз функціонування житлово-комунального господарства АР Крим за 121 показником до 2010 року. Отримані результати прогнозування показують переважання негативних тенденцій у розвитку житлово-комунального господарства АР Крим (рис.).

Розроблені концептуальні положення регулювання розвитку житлово-комунального господарства з використанням методу програмно-цільового управління, засновані на удосконаленні планування та реалізації програмних завдань.

Методика багатокритеріальної оцінки стану житлово-комунального господарства міст і районів ґрунтується на системі інтегральних оцінок.

1. Визначаємо , , , як відносні величини і представляємо у вигляді -таблиць,

де – кількість регіонів (),

n – кількість показників розвитку підгалузі,

– кількість підгалузей ЖКГ (),

- вектор показників для k-ї підгалузі , , .


Рис. Прогноз стану вуличних водопровідних мереж.


– значення -го показника, для -го регіону і -ї підгалузі.

2. Здійснюємо перетворення залежно від негативності й позитивності показників:

, , ; , , .

для позитивних факторів:

, , , , (3)

для негативних:

, , , . (4)

3. Виконуємо розрахунок величин для кожного регіону за кожною підгалуззю:

, , . , , . (5)

- середнє значення за -ю підгалуззю для -го регіону.

4. Знаходимо значення інтегральних показників:

, , . (6)

Величина є інтегральним показником, що характеризує регіон за всіма оцінками для всіх підгалузей

5. Знаходимо середній інтегральний показник у містах:

, , (7)

де - кількість міст.

6. Знаходимо середній інтегральний показник у районах:

, , (8)


де - кількість районів.

7. Розраховуємо відносний показник, що характеризує у процентному співвідношенні кращий («+») або гірший («-») стан у містах або районах.

. (9)

8. Здійснюємо ранжирування і кластеризацію міст і районів за розрахованими інтегральними показниками:

Знаходимо розкид інтегральних показників

, (10)

де ,

,

середнє значення .

Кластеризацію проводимо за трьома категоріями:

кращі – ,

середні – ,

гірші – .

Запропонована методика дозволила дати інтегральну оцінку стану житлово-комунального господарства міст і районів АР Крим, на основі якої проведена їхня кластеризація. Бєлогорський район АР Крим - найгірший за функціонуванням галузі, міста Алушта і Армянськ - лідери регіону. Всі інші міста і райони АР Крим мають приблизно однакову інтегральну оцінку функціонування ЖКГ. Проведений аналіз показав слабкий взаємний вплив підгалузей ЖКГ у межах регіону. Виявлені помітні диспропорції між значеннями інтегральних показників у містах і районах (табл.), що свідчать про необхідність їх подолання.

Таблиця

^ Порівняльна характеристика інтегральних показників у містах і районах АР Крим на 01.01.2005 г.

Підгалузі ЖКГ

та оцінка їх стану

Різниця між найбільшим і найменшим значенням інтегрального показника

Рівень відповідності середнього значення показника у містах середньому значенню у районах

Водопровідне господарство

63%

0,93

Житлове господарство

80%

1,35

Каналізаційне господарство

162%

1,15

Теплопостачання

51%

0,95

Газове господарство

1123%

0,86

Інвестиційна діяльність

2475%

1,32

Фінансовий стан

4566%

0,89

Сплата послуг ЖКГ

48%

0,99


Методику подолання територіальних диспропорцій розвитку ЖКГ, що ґрунтується на вирівнюванні рівнів стану підгалузей ЖКГ міст і районів за критичними точками пріоритетного фінансування, здійснюємо послідовно за етапами:

 1. Для кожної з таблиць вихідних показників за -ю галуззю () і -го регіону () ставимо у співвідношення нову таблицю нормованих показників , , , , середніх за кожною оцінкою , інтегральним показникам , і відхиленням від норми.

 2. Проводимо ранжирування регіонів для кожної підгалузі якщо і якщо .

Пріоритетність фінансування регіону відповідає індексу для , і вичерпує послідовно діапазон .

 1. Проводимо кластеризацію показників в залежності від середніх оцінок в порядку збільшення для індексів (або за оцінками від до максимального).

 2. Виконуємо збільшення показників , , починаючи з елемента , де відповідає , а відповідає

, (11)

де () - деяка фіксована величина, що відповідає мінімальному можливому виділенню ресурсу.

 1. Проводимо перерахунок таблиці всіх середніх і інтегральних показників (етап 2).

 2. З’ясовуємо умовні ресурсні витрати, необхідні для зміни користувачів, з метою вирівнювання умов, тобто розраховуємо величину

, (12)

де () - нормований коефіцієнт, що відповідає затраченим ресурсам на одиницю ;

() - розраховується в результаті всієї діалогової ітераційної процедури.

 1. Якщо результати не задовольняють, процедуру повторюємо, при цьому показник служить індикатором ефективності процедури, що застосовується.

Запропонована методика дозволяє визначати адресне виділення ресурсів на реформування галузі і тим самим дозволяє знизити кількість ресурсів, необхідних для розвитку галузі.

Розроблено науково-практичні рекомендації залучення приватних інвесторів на ринок послуг житлово-комунального господарства.


Висновки.


У дисертації здійснені теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання - регулювання розвитку ЖКГ з використанням методів програмно-цільового управління для подолання територіальних диспропорцій у розвитку житлово-комунального господарства міст і районів.

Основні науково-практичні результати дисертаційної роботи дозволили зробити такі висновки й пропозиції:

1. Визначено соціально-економічну сутність ЖКГ як створення нормальної життєдіяльності населення і забезпечення інженерною інфраструктурою народного господарства, результати діяльності якої великою мірою визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. ЖКГ містить у собі виробничу і невиробничу сфери і надає матеріальні й нематеріальні послуги.

2. Механізм регулювання житлової сфери сформувався в радянський період і з деякими змінами діє в цей час. Аналіз системи управління галуззю показав несумісність з ринковими відносинами. Розвиток ЖКГ можливий лише на базі формування нового господарського механізму, орієнтованого на використання економічних важелів і стимулів, а також на максимально повне врахування інтересів споживачів. Обґрунтовано принципи розвитку й реформування житлово-комунального господарства, що включають: самофінансування галузі; надання соціальних гарантій; здійснення суспільного і державного контролю; розвиток конкурентного середовища на основі демонополізації галузі. Найбільш універсальним інструментом регулювання розвитку житлово-комунального господарства є регіональні цільові програми розвитку і реформування галузі.

3. Виконаний аналіз функціонування житлово-комунального господарства АР Крим за 2000-2004 р. свідчить, що основні фонди в галузі зношені на 40-60%. Інфраструктура ЖКГ має потребу в значному прискоренні темпів розвитку. Встановлено, що основними причинами такої ситуації є недостатнє фінансування галузі; високий ступінь впливу на екологічну ситуацію в регіоні; неадекватна система керування ЖКГ на регіональному рівні; незадовільний стан інженерної інфраструктури.

4. Встановлено, що основними причинами сформованих неринкових тарифів на житлово-комунальні послуги в АР Крим є політичні й соціальні фактори. Обґрунтовано напрямки вдосконалення тарифної політики на житлово-комунальні послуги, до яких відносяться: встановлення тарифів на конкурсній основі; впорядкування державного регулювання тарифів у галузях природних монополій.

5. Аналіз програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства АР Крим дозволив установити організаційно-методичні недоліки на стадії її розробки та реалізації: неузгодженість елементів програми; слабке пророблення аналітичного розділу програми; декларативність поставлених завдань; слабкий зв'язок з іншими регіональними програмами; відсутність у ряді заходів програми джерел і обсягів фінансування. Запропоновано рекомендації з усунення вказаних недоліків, що дозволять підвищити ефективність регулювання розвитку житлово-комунальним господарством.

6. Запропоновано систему індикативних показників функціонування ЖКГ по підгалузях і напрямках діяльності житлово-комунального господарства. На основі запропонованої системи індикативних показників функціонування галузі розроблена методика багатокритеріальної оцінки стану житлово-комунального господарства міст і районів. Перевагою цієї методики є одержання кількісної оцінки житлово-комунального господарства міст і районів і виявлення резервів розвитку галузі.

7. Розроблено методику подолання територіальних диспропорцій розвитку ЖКГ, що дозволяє регулювати розподіл обмежених фінансових ресурсів галузі й спрямовувати їх у критичні зони розвитку з метою вирівнювання стану підгалузей ЖКГ міст і районів. Використання запропонованої методики в практиці планування підвищить обґрунтованість і реалізованість регіональних програм розвитку і реформування житлово-комунального господарства, зробить її селективною і адресною.

8. Дієвим інструментом реалізації державного регулювання житлово-комунального господарства є регіональна програма розвитку і реформування ЖКГ. Розроблено науково-методичні рекомендації з удосконалення регіональної програми розвитку і реформування ЖКГ, що містять у собі удосконалення структури побудови програми; посилення аналітичного розділу програми прогнозом розвитку галузі з метою виявлення тенденцій в її розвитку; поглиблене обґрунтування кількісних цілей програмних заходів; мінімізацію впливу житлово-комунального господарства на екологічну ситуацію в регіоні.

Список опублікованих робіт за темою дисертації


Статті у фахових виданнях:

 1. Срибный В.И. Количественно-качественная характеристика жилищного хозяйства АР Крым // Культура народов Причерноморья. – 2005. - №64. – С. 83-88.

 2. Срибный В.И. Социально – экономическая сущность жилищно-коммунального хозяйства и его место и роль в экономике народнохозяйственного комплекса // Культура народов Причерноморья. – 2005. – Т. 1, №56. – С. 167-171.

 3. Срібний В.І. Житлова політика в країнах з ринковими відносинами // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 52. Ч. 2. – К.: Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2005. – 246 с.

 4. Миронова Т.Л. Срибный В.И. Место и роль сферы услуг в структуре общественного производства. // Уч. зап. Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2004. – Том 17 (56). №2. – С. 197-205. (Особистий внесок автора: узагальнено теоретичні підходи до визначення нематеріального виробництва.)

 5. Миронова Т.Л. Срибный В.И. Реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины. // Культура народов Причерноморья. – 2005. – Т. 2, №50. – С. 171-173. (Особистий внесок автора : обґрунтовано принципи реформування житлово-комунального господарства.)

 6. Срибный В.И. Характеристика и особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства АР Крым // Уч. зап. Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2005. – Том 17 (57). №1. – С. 282-300.

 7. Срибный В.И. Состояние тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве АР Крым. // Культура народов Причерноморья. -2006. - №71. – С. 109-117.

 8. Срибный В.И. Влияние жилищно-коммунального хозяйства на экологическую ситуацию АР Крым. // Культура народов Причерноморья. – 2006. - №74, Т 2. – С. 51-57.

 9. Срибный В.И. Методические подходы к оценке жилищно-коммунального хозяйства региона. // Культура народов Причерноморья. – 2006. - №80. – С. 141-149.


Додаткові публікації, матеріали конференцій:

 1. Срибный В.И. Механизм привлечения частных компаний в жилищно-коммунальное хозяйство Украины // Материалы 4-й Всеукраинской научно-практической конференции «Менеджмент предпринимательской деятельности». – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 100-101.

 2. Срибный В.И. Экономический механизм функционирования жилищной сферы и необходимость его реформирования // Материалы 2-й Всеукраинской научно-практической конференции «Менеджмент предпринимательской деятельности». – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2004. – С. 135-138.

 3. Срибный В.И Оптимизация формирования тарифов // Тезисы докладов 2-й Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов». – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое гос. изд-во, 2006. – С. 166-167.

 4. Срибный В.И. Политика энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере АР Крым // Материалы первой международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления в современных условиях». – Симферополь: Доля, 2005. – С. 88-92.

 5. Срибный В.И. Механизм управления жилищно-коммунальным хозяйством // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Проблемы управления предпринимательством в современных условиях». – Ч. 2.- Симферополь: ЧП «Кильбер», 2005. – С. 75-77.

 6. Срибный В.И. Стимулирование снижения тарифов // Труды 2 международной научно-практической конференции «Проблемы развития финансовой системы Украины». – Симферополь: Изд. МОО «Центр стабилизации», 2006. – С. 210.

 7. Срибный В.И. Специфика ценообразования в ЖКХ // Труды международной научно-практической конференции «Проблемы развития финансовой системы Украины». – Симферополь: Изд. МОО «Центр стабилизации», 2005. – С. 221-222.

 8. Срибный В.И. Принципы реформирования жилищно-коммунального хозяйства // Материалы 3-й международной научно-практической конференции «Теория и практика єкономики и предпринимательства». – Симферополь, 2006. – С. 195.

 9. Срибный В.И. Направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве АР Крым // Сб. научн. трудов по материалам научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований». Т. 5. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2006. – С. 75-77.

 10. Срибный В.И. Экологические аспекты и функции местного самоуправления // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы демографических процессов на Украине». – Симферополь: НАПКС, 2006. – С. 117-119.

 11. Срибный В.И. Мировой опыт привлечения частных компаний в жилищно-коммунальное хозяйство // Материалы Второй международной научно-практической конференции «Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации». – Симферополь: Таврия, 2006. – С. 154-155.АНОТАЦІЯ


Срібний В.І. Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на рівні АР Крим). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2006.

Дисертація присвячена розробці теоретичних основ і методичних рекомендацій з удосконалення регулювання розвитку житлово-комунального господарства. Розроблена методика вибору програмних цілей розвитку житлово-комунального господарства з метою подолання територіальних диспропорцій в його розвитку. В роботі на основі аналізу програмно-цільового управління розвитком галузі запропонована методика інтегральної оцінки стану галузі з використанням багатокритеріального підходу. Для покращення фінансового стану галузі запропоновано залучення приватних інвестицій на основі передачі підприємств галузі в концесію. Для обґрунтування напрямків розвитку житлово-комунального господарства запропоновано використовувати методику прогнозування основних результатів функціонування галузі.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, система регулювання розвитку житлово-комунального господарства, реформування, управління, формування регіональних програм.


АННОТАЦИЯ


^ Срибный В.И. Регулирование развития жилищно-коммунального хозяйства городов и районов (на уровне АР Крым). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – размещение производительных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2006.

Диссертация посвящена разработке теоретических основ и методических рекомендаций по совершенствованию регулирования развития жилищно-коммунального хозяйства.

Разработана методика программного целеполагания развития жилищно-коммунального хозяйства, которая позволяет выявить целевые ориентиры развития подотраслей жилищно-коммунального хозяйства региона и дать количественную оценку необходимых улучшений функционирования отрасли с целью преодоления территориальных диспропорций в его развитии на основе выравнивания состояния подотраслей жилищно-коммунального хозяйства городов и районов.

В работе на основании анализа программно-целевого управления развитием отрасли предложена методика интегральной оценки состояния отрасли с использованием многокритериального подхода, позволяющая провести кластеризацию городов и районов по уровню развития отрасли на основании разработанной системы индикативных показателей функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Данная методика позволяет дать количественную и качественную оценку функционирования жилищно-коммунального хозяйства, определить резервы развития отрасли.

Для улучшения финансового состояния отрасли предложено привлечение частных инвестиций на основе передачи предприятий отрасли в концессию.

Для обоснования направлений развития жилищно-коммунального хозяйства предложено использовать методику прогнозирования основных результатов функционирования отрасли.

Для улучшения качества и содержания региональной программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства предложено использовать алгоритм планирования с учетом регулирования внешней среды ЖКХ, ресурсного обеспечения предприятий отрасли и развития инфраструктуры поддержки отрасли.

В структуру региональной программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства предложено включить раздел, регулирующий минимизацию влияния отрасли на экологическую ситуацию в регионе.

Предложены перспективные направления ограничения роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, включающие формирование конкурентной среды в процессе жилищно-коммунального обслуживания потребителей, сокращение реальных потерь при производстве, транспортировке и потреблении услуг в отрасли.

ANNOTATION


Sribnyy V.I. Regulation of Development of Housing and Communal Services of Cities and Regions (at the level of the Autonomous Republic of Crimea). - Manuscript.

The dissertation is applied for a scientific degree of the candidate of economic sciences on a speciality 08.10.01 - accommodation of productive forces and regional economy. - Kharkov national academy of municipal economy, Kharkov, 2006.

The dissertation is devoted to theoretical bases and methodical recommendations on perfection of regulation of housing and communal services development. The technique program of objective development of housing and communal services is developed with the purpose of overcoming territorial disproportions in its development. A technique of an integrated estimation of a condition of branch with use of multicriteria approach is suggested on the basis of the analysis of a programmed-goals management of branch development. The attraction of private investments on the basis of transformation of the enterprises of branch to concession is offered for the financial condition improvement in the branch. The technique of forecasting of the basic results of branch functioning is offered for a substantiation of directions of housing and communal services development.

Key words: housing and communal services, system of regulation of housing and communal services development, reforming, management, formation of regional programs.


Срібний Володимир Іванович


РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ І РАЙОНІВ (НА РІВНІ АР КРИМ)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Підп. до друку 22.12.2006 Формат 60*84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,9

Замовл. № 3327 Тираж 100 прим. Безкоштовно

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.


Схожі:

Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconЕкономічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст україни (на прикладі історичного міста Полтави) Спеціальність 08. 10. 01 Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Захист дисертації відбудеться ” ” 2004 р., о годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківській національній...
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconПаспорт спеціальності 08. 00. 05 розвиток продуктивних сил І регіональна економіка І. Формула спеціальності
Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconН. М. Сиренко програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка» для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом
«Облік І аудит» І 050107 “Економіка підприємства”. / Укл.: Сиренко Н. М.; Харк нац акад міськ госп-ва.– Х.: Хнамг, 2010. – с
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Робоча програма навчальної
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconПравила прийому до Державної академії житлово-комунального господарства у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Державній академії житлово-комунального господарства (дажкг) здійснюється відповідно до ліцензії...
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Т. П. Юр’єва Спецкурс з економіки житлово-комунального господарства Харків 2009
Т. П. Юр’єва. Спецкурс з економіки житлово-комунального господарства. Навчальний посібник. – Харків: хнамг, 2009 – 369 с
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconРозділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва
Розглянуто основні фактори, що перешкоджають реформуванню житлово-комунального господарства та причини кризового стану зазначеної...
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»,
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку...
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка iconПрограма «Державне управління економікою»
Державне регулювання цін та тарифів на послуги житлово-комунального господарства в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи