Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 327.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата07.06.2012
Розмір327.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

Українська секція Інституту інженерів з електротехніки

та електроніки (IEEE)

Союз метрологів Болгарії

Новий університет Лісабону

Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Система"

Державне підприємство "Вінницький науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації"

Наукове товариство студентів та аспірантів ВНТУ


І Міжнародна наукова конференція

пам’яті професора Володимира Поджаренка


^ ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА

В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС -2011)


Вінниця

18-20 жовтня 2011 року


Робоча програма
^

Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine

Vinnitsya National Technical University (VNTU)


Ukrainian Section of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Union metrologists Bulgaria

^ New University of Lisbon

State Enterprise Research Institute “System”

State Enterprise "Vinnitsya Research and Production Center of Standardization, Metrology and Certification”

Scientific Association of Students and post-graduates of VNTU


І International Scientific Conference

in memory of Professor Vladimir Podzharenko


MEASUREMENT, CONTROL AND DIAGNOSIS

IN TECHNICAL SYSTEMS (MCDTS -2011)


Vinnitsya

18-20 October 2011


Technical Program

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:
^

Голова В.Грабко, ректор ВНТУ


Члени: D.Burton (Великобританія), В.Большаков (Україна, Харків), V.Vassilenko (Португалія, Лісабон), Є.Володарський (Україна, Київ), О.Воронцов (Україна, Донецьк), С.Злепко (Україна, Вінниця), А.Зорі (Україна, Донецьк), Л.Заміховський (Україна, Івано-Франківськ), С.Злепко (Україна, Вінниця), В.Дубовой (Україна, Вінниця), Р.Квєтний (Україна, Вінниця), В.Кичак (Україна, Вінниця), В.Кожем’яко (Україна, Вінниця), Б.Колпак (Україна, Львів), С.Кондрашов (Україна, Харків), М.Кошевой (Україна, Харків), А.Кулик (Україна, Вінниця), В.Кучерук (Україна, Вінниця), В.Кухарчук (Україна, Вінниця), Ю.Куц (Україна, Київ), M.Lador (Великобританія), Я.Луцик (Україна, Львів), В.Осадчук (Україна, Вінниця), С.Павлов (Україна, Вінниця), В.Петрук (Україна, Вінниця), Є.Пістун (Україна, Львів), Х.Радев (Болгарія, Софія), І.Руженцев (Україна, Харків), Б.Стадник (Україна, Львів), П.Сопрунюк (Україна, Львів), Й.Стенцель (Україна, Сєвєродонецьк), П.Столярчук (Україна, Львів), М.Філінюк (Україна, Вінниця), Ю.Шабатура (Україна, Львів).


ОРГКОМІТЕТ:


ГоловаС.Павлов (ВНТУ, проректор з наукової роботи)

Заступник головиВ.Кучерук (ВНТУ, завідувач кафедрою МПА, заступник директора ІнАЕКСУ з наукової роботи)

Члени оргкомітету: А.Васюра, В.Ковальчук, Л. Нечипуренко, А. Власюк, М. Розводюк, С. Довгалець, Н. Заболотна, Ю. Овчинников.


INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:
^

General Chair: V. Grabko, chancellor of VNTU


Members: D.Burton (Great Britain), V.Bolshakov (Ukraine, Kharkiv), V.Vassilenko (Portugal, Lisbon), Ye.Volodarskiy (Ukraine, Kiev), O.Vorontsov (Ukraine, Donetsk), S.Zlepko (Ukraine, Vinnitsya), A.Zori (Ukraine, Donetsk), L.Zamihovskiy (Ukraine, Ivano-Frankivsk), V.Dubovoy (Ukraine, Vinnitsya), R.Kvetnij (Ukraine, Vinnitsya), V.Kichak (Ukraine, Vinnitsya), V. Kozhemyako (Ukraine, Vinnitsya), B.Kolpak (Ukraine, Lviv), S.Kondrashov (Ukraine, Kharkiv), M.Koshevoy (Ukraine, Kharkiv), A.Kulik (Ukraine, Vinnitsya), V. Kucheruk (Ukraine, Vinnitsya), V.Kuharchuk (Ukraine, Vinnitsya), Yu.Kuts (Ukraine, Kiev), M.Lador (Великобританія), Ya.Lutsik (Ukraine, Lviv), V.Osadchuk (Ukraine, Vinnitsya), S.Pavlov (Ukraine, Vinnitsya), V.Petruk (Ukraine, Vinnitsya), Ye.Pistun (Ukraine, Lviv), H.Radev (Bulgaria, Sofia), I. Ruzhentsev (Ukraine, Kharkiv), B.Stadnik (Ukraine, Lviv), P. Soprunyuk (Ukraine, Lviv), J. Stentsel (Ukraine, Severodonetsk), P.Stolyarchuk (Ukraine, Lviv), M. Filinyuk (Ukraine, Vinnitsya), Yu. Shabatura (Ukraine, Lviv).


^ LOCAL ORGANIZATION COMMITTEE:


Chairman – S. Pavlov (VNTU, the first vice-chancellor on scientific work)

Vice Chairman – V. Kucheruk (VNTU, the head of the chair MIA)

Members: A. Vasura, V. Kovalchuk, L. Nechepurenko, A. Vlasiuk, M. Rozvodyuk, S. Dovgalets, N. Zabolotna, Yu. Ovchinnikov.


^ НАУКОВА ПРОГРАМА


Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, обмін ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку.


^ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики

 2. Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори

 3. Прилади і методи контролю та діагностики

 4. Метрологічне забезпечення засобів вимірювань, контролю та діагностики

 5. Кваліметрія, стандартизація, сертифікація, випробування та надійність. Проблеми освіти в області метрології

 6. Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики

 7. Інформаційно-вимірювальні системи

 8. Біотехнічні та медичні прилади і системи


^ SCIENTIFIC PROGRAM


The conference will highlight scientific achievements of the leading scientists of Ukraine and the world in the field of measuring, control and diagnosis of technical systems, to exchange ideas, to discuss tendencies of development of this particular scientific sphere, to establish fruitful relations and to accustom talented youth to scientific research.


^ CONFERENCE SECTIONS

 1. Theoretical foundations of measurement, control and technical diagnostics

 2. Primary transducers and sensors

 3. Devices and methods of control and diagnostics

 4. Metrological support of measurement, control and diagnostics

 5. Quality control, standardization, certification, testing and reliability. Educational problems in the field of metrology

 6. Mathematical modeling of processes in the measure, control and diagnostics tools

 7. Information-measuring systems

 8. Bioengineering and medical devices and systemsСЕКЦІЇНазва секції та її забезпечення

Місце проведення

^ Кількість доповідей

1.

Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики

(Theoretical foundations of measurement, control and technical diagnostics)

^ Голови: Є. Володарський, В. Кухарчук

Chairman: E. Volodarsky, V. Kuharchuk

210 ГУК30

2.

Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори

(Primary transducers and sensors)

^ Голови: Б. Стадник, О. Осадчук

Chairman: B. Stadnyk, O. Osadchuk

222 ГУК29

3.

Прилади і методи контролю та діагностики

(Devices and methods of control and diagnostics)

^ Голови: Й. Стенцель, В. Кучерук

Chairman: I. Stencel, V. Kucheruk

5402


19

4.

Метрологічне забезпечення засобів вимірювань, контролю та діагностики

(Metrological support of measurement, control and diagnostics)

^ Голови: В. Большаков, Й. Білинський

Chairman: V. Bolshakov, I. Bilinsky

510522

5.

Кваліметрія, стандартизація, сертифікація, випробування та надійність. Проблеми освіти в області метрології

(Quality control, standardization, certification, testing and reliability. Educational problems in the field of metrology)

^ Голови: П. Столярчук, В. Петрук

Chairman: P. Stolyarchuk, V. Petruk

510419

6.

Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання,

контролю та діагностики

(Mathematical modeling of processes in the measure, control and diagnostics tools)

^ Голови: В. Дубовой, С. Штовба

Chairman: V. Dubovoy, S. Shtovba


522520

7.

Інформаційно-вимірювальні системи

(Information-measuring systems)

^ Голови: В. Осадчук, М. Бурбело

Chairman: V. Osadchuk, M. Burbelo

5305


25

8.

Біотехнічні та медичні прилади і системи

(Bioengineering and medical devices and systems)

Голови: С. Павлов, С. Злєпко

Chairman: S. Pavlov, S. Zlepko

511915

^ ПОРЯДОК РОБОТИ

Понеділок, 17 жовтня 2011

8:00 – 21:00 Реєстрація учасників

Вівторок, 18 жовтня 2011

8:00 – 10:00 Реєстрація учасників

10:00 – 10:30 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:30 – 12:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12:00 – 12:15 Перерва на каву

12:10 – 14:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14:00 – 14:45 Обід

14:45 – 16:15 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

16:30 – 17:30 Знайомство з музеями ВНТУ

17:30 – Товариська вечеря

Середа, 19 жовтня 2011

9:30 – 11:15 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

11:15 – 11.30 Перерва на каву

11:30 – 13:30 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

13:30 – 14:15 Обід

14:15 – 15:15 Заключне пленарне засідання

15:15 – Екскурсійна програма

Четвер, 20 жовтня 2011

Від’їзд учасників конференції


^ CALENDAR OF EVENTS

Monday, 17 October 2011

8:00 – 21:00 Registration of the conference participants

Tuesday, 18 October 2011

8:00 – 10:00 Registration of the conference participants

10:00 – 10:30 OPENING CEREMONY

10:30 – 12:00 PLENARY SESSIONS PRESENTATIONS

12:00 – 12:15 Coffee break

12:10 – 14:00 PLENARY SESSIONS PRESENTATIONS

14:00 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:15 SECTIONS PRESENTATIONS

16:30 – 17:30 Getting VNTU museums

17:30 – Friends supper

Wednesday, 19 October 2011

9:30 – 11:15 SECTIONS PRESENTATIONS

11:15 – 11.30 Coffee break

11:30 – 13:30 SECTIONS PRESENTATIONS

13:30 – 14:15 Lunch

14:15 – 15:15 Final plenary session

15:15 – Excursions

Thursday, 20 October 2011

Departure of the participants

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (PLENARY SESSION)


Вівторок, 18 жовтня, 2011, 10:00 Конференцзала – ауд. 222

(Tuesday, 18 October, 2011, 10:00, Conference hall – room 222)


Голова – ректор ВНТУ В.В. Грабко

(Chairman – rector of VNTU V.V. Grabko)

 1. В. Грабко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Відкриття конференції. Вступне слово

 2. Є. Володарський, Л. Кошева (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») Сучасні актуальні питання метрології

 3. В. Большаков, Н. Косач (Украина, Харьков, Национальной научный центр «Институт метрологии») КООМЕТ – действенный инструмент евроинтеграции национальной метрологии

 4. В. Большаков, Н. Косач (Украина, Харьков, Национальной научный центр «Институт метрологии») Методики выполнения измерений – залог обеспечения единства измерений

 5. М. Гладков (Украина, Киев, National Instruments) Технологии National Instruments для создания контрольно-измерительных систем


^ СЕКЦІЯ 1 (SECTION 1)

Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики

(Theoretical foundations of measurement, control and technical diagnostics)


Голови: Є. Володарський, В. Кухарчук

Chairman: E. Volodarsky, V. Kuharchuk


 1. Л. Ліщинська, М. Філинюк, Р. Чехместрук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Нові методи вимірювання параметрів багатоелектродних напівпровідникових структур

 2. В. Кондратов (Украина, Киев, Институт Национальной академии наук Украины) Новая стратегия измерений

 3. В. Залога, К. Дядюра, В. Нагорный (Украина, Сумы, Сумской государственный университет) Повышение эффективности эксплуатации промышленного оборудования на основе диагностики и прогнозирования наработки его на отказ

 4. М. Кошовий, О. Костенко (Україна, Харків, Полтава, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Полтавська державна  аграрна академія) Програмне забезпечення методології оптимального планування експерименту

 5. ^ Г. Бортник, М. Васильківський, Н. Пунченко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вимірювання фазового дрижання в аналого-цифрових перетворювачах цифрових систем передачі

 6. ^ Й. Стенцель (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля) Теоретичні основи вимірювального контролю методом інтегрального функціоналу

 7. ^ С. Перевозніков, В. Озеранський (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Формування тестопридатних структур шляхом реструктуризації об’єкта діагностування

 8. ^ О. Поркуян, Т. Сотнікова (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля) Вплив процесів флокуляції на якість ультразвукового контролю характеристик залізорудної пульпи

 9. ^ В. Кухарчук С. Кацив (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Оцінка ефективності алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів з різними коефіцієнтами стискання

 10. ^ А. Карпаш (Україна, Івано-Франківськ, Науково-виробнича фірма «Зонд») Проблеми безконтактного контролю підземних нафтопроводів на територіях нафтоперекачувальних станцій

 11. О. Азаров, А. Росощук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вимірювальний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що самокалібрується

 12. Я. Грень, В. Роман (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Діагностування стану запресування осердя статора електричної машини

 13. Я. Грень, В. Кузик (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Визначення місць замикань в листах осердя статора за допомогою різницевого спектрального аналізу

 14. О. Дергунов, Ю. Куц, Л. Щербак (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Застосування перетворення Гільберта-Хуанга в задачах первинної обробки часових рядів

 15. И. Кузьмин, Н. Компанец (Украина, Винница, Винницкий национальный технический университет) Информациологическое исследование Вселенной

 16. ^ Р. Ліщук, В. Кучерук, С. Кормановський (Україна, Умань, Вінниця, Уманський національний університет садівництва, Вінницький національний технічний університет) Інформаційні технології обробки динамічно змінюваної візуальної інформації аналогових вимірювальних приладів

 17. ^ О. Шевченко, О. Чорний, П. Бондар (Україна, Київ, Національний технічний університет  України «Київський політехнічний інститут») Вплив геометрії підвісу роторних вібраційних гіроскопів на їх пружні характеристики

 18. ^ В. Цих, А. Яворський (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Проблеми ідентифікації дефектів підземних нафтогазопроводів з поверхні землі

 19. Т. Котляр (Україна, Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки) Про інтерференційні методи вимірювання довжини штрихових мір

 20. Н. Кондратенко, О. Ткачук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Дослідження можливостей інтервальної нечіткої моделі типу-2 в задачах ідентифікації станів нерівноважних об’єктів

 21. ^ О. Азаров, Д. Кириленко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вимірювальний АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю, що самокалібрується

 22. М. Лакей, С. Довгалець, Бондарчук К. (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Розподілені вимірювання на основі оптичних волокон з від’ємним показником заломлення

 23. Є. Реуцький (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) З історії розвитку загальної теорії вимірювань

 24. Є. Володарський, О. Булигіна (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Методика оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності

 25. О. Величко (Україна, Київ, “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів”) Метрологічна простежуваність та невизначеність вимірювань

 26. ^ В. Кучерук, А. Дунаєва, Д. Компанець (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Використання теорії детермінованого хаосу при аналізі вібросигналів

 27. О. Войтович (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Достовірність прийняття рішення в системах технічного захисту інформації

 28. ^ Ю. Шабатура, В. Залипка (Україна, Львів, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) Вимірювання в задачі автоматичного забезпечення безпеки руху колісних військово-транспортних засобів з інноваційним принципом керування

 29. ^ Ю. Шабатура, І. Пулеко, В. Чумакевич (Україна, Львів, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) Проблеми телеметричних вимірювань  наносупутникових угруповань космічних апаратів

 30. В. Квасніков, О. Сташинський (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Інформаційна технологія визначення “розбалансу газу”


^ СЕКЦІЯ 2 (SECTION 2)

Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори

(Primary transducers and sensors)


Голови: Б. Стадник, О. Осадчук

Chairman: B. Stadnyk, O. Osadchuk


 1. Т. Залуцька, Я. Луцик (Україна, Львів, Національний університет “Львівська політехніка”) Перспективи розвитку ультразвукової термометрії

 2. С. Соколов, Г. Войченко, О. Доброжан (Україна, Суми, Сумський державний університет) Розробка магнітопружного датчика тиску

 3. Д. Дашин, В. Тарасюк (Україна, Донецьк, Донецький національний технічний університет) Побудова схеми перетворення акустичного сигналу в приладі вимірювання товщини покриття валків на прокатних станах

 4. ^ О. Середюк, В. Малісевич (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Парціальний витратомір природного газу

 5. В. Кухарчук, В. Граняк (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Полосковий метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

 6. Б. Стадник, С. Яцишин, О. Козак (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Вимірювання температури поверхні об’єктів малих розмірів

 7. О. Гутніченко, Я. Ярош, О. Мельник (Україна, Житомир, Житомирський державний технологічний університет) Чутливі тензометричні елементи на основі композиційних систем «ТРГ-Кераміка»

 8. В. Осадчук, Ю. Кравченко, С. Кравченко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Емісійно-спектральний датчик контролю плазмохімічного процесу

 9. В. Мелешко, С. Лакоза (Україна, Київ, Національний технічний університет  України «Київський політехнічний інститут») Експериментальне дослідження шумових характеристик МЕМС датчиків

 10. В. Осадчук, О. Осадчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Рекомендації по проектуванню мікроелектронних перетворювачів магнітного поля

 11. О. Осадчук, Я. Осадчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Магнітний мікроелектронний частотний перетворювач

 12. П. Кулаков, А. Поджаренко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Лічильник порцій молока для стійлової доїльної установки

 13. О. Осадчук, А. Савицький (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Радіовимірювальний сенсор вологості на основі двохзатворного вологочутливого МДН-транзистора

 14. В. Осадчук, Ю. Кравченко, Г. Івчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Частотний метод вимірювання температури підкладки при плазмохімічному травленні

 15. О. Гусєва, М. Горб (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») Власні хвилі в неоднорідному діелектричному хвилеводі

 16. Й. Білинський, К. Іоніна (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Світловодні гігрометри точки роси природного газу

 17. Й. Білинський, Б. Книш (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Інфрачервоний двохвильовий сенсор концентрації газу

 18. ^ В. Осадчук, О. Стовбчата (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Частотний перетворювач магнітного поля на основі біполярного двоколекторного магніточутливого транзистора та елемента Холла

 19. ^ М. Лакей, А. Васюра (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Ультразвуковий  датчик наближення для систем управління

 20. О. Войцеховська, О. Лазарєв, М. Філинюк, В. Чудак (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Автогенераторний індуктивний негасенсор на L-негатроні

 21. Л. Мичуда (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах із зміною основи логарифму

 22. М. Нищенко, В. Московка, Л. Покидько (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Дослідження зміни електропровідності системи LaNi5 з різними типами вуглецевих нанотрубок на поверхні частинок

 23. ^ Й. Білинський, О. Павлюк (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Використання газорозрядної візуалізації для визначення концентрацій домішок в рідинах

 24. А. Ющенко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вплив парів етилового спирту на електрофізичні параметри гетеро структур наноплівки (In2O3+ 5%Sn) – p – Si

 25. Н. Культуманов, А. Погребняк (Украина, Киев, Национальный авиационный университет) Методы распознавания образа интерференционной спирали в волоконно-оптических датчиках на основе оптических вихрей

 26. І. Левицький  (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Формування вимог до роздільної здатності давача системи контролю метало включень у сипучій сировині

 27. ^ О. Азаров, С. Богомолов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Прецизійні перетворювачі струм-напруга та напруга-напруга на базі двотактних підсилювачів струму

 28. В. Папінов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Ємнісний датчик переміщень незаземленої металевої поверхні

 29. ^ Ю. Бударецький, Ю. Підвірний (Україна, Львів, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) Синтез структури неконтактного радіолокаційного вимірювача параметрів руху наземних об’єктів і оптимізація параметрів його складових частин^ СЕКЦІЯ 3 (SECTION 3)

Прилади і методи контролю та діагностики

(Devices and methods of control and diagnostics)


Голови: Й. Стенцель, В. Кучерук

Chairman: I. Stencel, V. Kucheruk

 1. Й. Стенцель, В. Євсюков, К. Літвінов (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ з нерівномірною поверхнею
 2. Й. Стенсель, О. Шаповалов, А. Янішина (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Основи теорії магнітострикційного методу контролю рівня рідинних середовищ
 3. ^
  С. Барилко (Україна, Київ, Київський національний університет технологій та дизайну) Безконтактний метод контролю поверхневої щільності тканин
 4. Л. Глєбова (Україна, Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ) Дослідження безконтактного методу ультразвукового контролю ємнісними перетворювачами
 5. І. Ващишак (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Дослідна установка для контролю технічного стану підземної теплової мережі
 6. Т. Бубела, Н. Мартинович, Є. Походило, П. Столярчук (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Контроль концентрації солей у розчині
 7. В. Кучерук, В. Севастьянов, В. Маньковська (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Про основні принципи створення вимірювальних пристроїв з використанням генераторів хаотичних коливань
 8. ^
  В. Севастьянов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Удосконалення робочого місця повірки датчиків температури
 9. С. Глоба, Е. Тихона (Україна, Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") Рентгенографія зварних швів зразків у лабораторних умовах
 10. ^
  C. Цирульник, В. Ткачук, Т. Демчук (Україна, Вінниця, Вінницький технічний коледж) Прилад для діагностики напівпровідникових елементів
 11. C. Цирульник, В. Ткачук, А. Гаврасієнко (Україна, Вінниця, Вінницький технічний коледж) Прилад для вимірювання параметрів LC
 12. В. Петрук, С. Кватернюк, О. Кватернюк (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Контроль інтегрального рівня токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону
 13. ^
  В. Петрук, І. Васильківський, М. Ліщенко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Лідарний контроль атмосфери

 14. В. Кучерук, К. Овчинников (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Засоби вимірювального контролю товщини діелектричних покрить пласких металевих поверхонь

 15. Л. Заміховський, В. Павлик (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Контроль технічного стану осьового компресора газоперекачувального агрегата

 16. ^ Л. Заміховський, Р. Скрип’юк (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Достовірність контролю технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів

 17. ^ Л. Заміховський, Ю. Паньків (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Контроль технічного стану відцентрових насосних агрегатів у складі кущових насосних станцій системи підтримання пластового тиску

 18. ^ В. Грабко, М. Євтухівський (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об’єкта

 19. ^ В. Дідич, В. Кучерук, О. Васілевський (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Удосконалений потенціометричний метод контролю активності іонів складових елементів гумусу в ґрунті


^ СЕКЦІЯ 4 (SECTION 4)

Метрологічне забезпечення засобів вимірювань, контролю та діагностики

(Metrological support of measurement, control and diagnostics)


Голови: В. Большаков, Й. Білинський

Chairman: V. Bolshakov, I. Bilinsky


 1. О. Васілевський (Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту) Вираження непевності засобів вимірювальної техніки в динамічному режимі

 2. ^ С. Кондрашов, І. Григоренко, Т. Чуніхіна (Україна, Харків, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”) Методи підвищення точності вимірювальних перетворювачів у статичних та динамічних режимах тестового контролю

 3. ^ Ю. Куц, С. Шенгур, Л. Щербак (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Моделювання та опрацювання результатів кутових та фазових вимірювань сигналів

 4. ^ Й. Стенцель, О. Проказа, О. Кузнєцова (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Дослідження похибок вимірювального контролю методом інтегрального функціоналу

 5. ^ Й. Стенцель, О. Поркуян, О. Проказа (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Теоретичні основи похибок вимірювального контролю при реологічних перетвореннях явищ перенесення

 6. ^ О. Поркуян, О. Кузнецова (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Дослідження похибок вимірювального контролю процесу випарювання аміачної селітри

 7. ^ В. Корсун, Н. Глухова, К. Гуляєв, М. Швачка (Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет) Віртуальний стенд для дослідження метрологічних характеристик вимірювального каналу

 8. ^ О. Середюк, А. Винничук (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Дослідження коефіцієнта розширення природного газу за умов метрологічних досліджень побутових лічильників

 9. ^ В. Яцук, В. Здеб (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Коригування похибок багатоканальних засобів вимірювань з гальванічним розділенням каналів

 10. ^ З. Теплюх, І. Ділай, Є. Новошицький, О. Ціцюра (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка», РВУ «Львівавтогаз») Синтезатор метанових сумішей для системи сигналізації загазованості приміщень

 11. ^ К. Черкас (Украина, Северодонецк, Технологический институт Восточноукраинского национального университета им. В. Даля) Оценка погрешностей звеньев газовой расходомерной установки и определение путей улучшения метрологических характеристик

 12. ^ К. Черкас, О. Поркуян (Украина, Северодонецк, Технологический институт Восточноукраинского национального университета им. В. Даля) Разработка конструкции переносной проливной установки

 13. Е. Федоров, И. Слесорайтите (Украина, Литва, Донецк, Вильнюс, Донецкая академия автомобильного транспорта, Вильнюсский университет) Методика интеллектуальной диагностики состояния чипа

 14. С. Водотика (Украина, Харьков, Харьковский национальный университет радиоэлектроники) Обзор методов оценивания неопределенности измерений при построении калибровочных характеристик сит

 15. В. Гаврилюк (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Підвищення вірогідності контролю обмоток асинхронних електродвигунів

 16. А. Мощенський (Україна, Донецьк, Донецький національний технічний університет) Дослідження впливу температури води на похибку вимірювання концентрації розчиненого кисню люмінесцентним методом вимірювання

 17. ^ Р. Модла, В. Бритковський (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Імітатори сигналів для комп’ютерної діагностики електронних блоків автомобіля

 18. О. Возняк , С. Павлов, В. Тіхонов, І. Коломійчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Методика обробки експериментальних даних

 19. Д. Моисеев, Ю. Столярчук, Л. Шокин (Украина, Севастополь, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности) Оценка точности при вероятностном представлении информации

 20. В. Квасніков, Ю. Пепа (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Траєкторні похибки переміщення робота

 21. В. Квасников, Д. Тюпа (Украина, Киев, Национальный авиационный университет) Факторный эксперимент при испытаниях автономного рулевого привода АРП-20Н

 22. І. Петришин, Т. Присяжнюк (Україна, Івано-Франківськ, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія») Розроблення метрологічного забезпечення засобів вимірювань малих витрат газу в Україні^ СЕКЦІЯ 5 (SECTION 5)

Кваліметрія, стандартизація, сертифікація, випробування та надійність. Проблеми освіти в області метрології

(Quality control, standardization, certification, testing and reliability. Educational problems in the field of metrology)


Голови: П. Столярчук, В. Петрук

Chairman: P. Stolyarchuk, V. Petruk


 1. О. Клос, П. Столярчук (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Кваліметрична оцінка якості продукції на основі теорії ризиків

 2. ^ М. Стригунова (Украина, Севастополь, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности) Исследование подходов индексной квалиметрии при оценивании качества образовательных услуг вузов

 3. ^ М. Стригунова, М. Никитюк (Украина, Севастополь, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности) Оценка коэффициентов весомости показателей качества пассажирских автотранспортных услуг при использовании квалиметрического метода

 4. ^ Є. Шишкевич, Н. Стьожка (Україна, Севастополь, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості) Застосування єдиного підходу до оцінки якості текстової інформації на різних природних мовах в людино-машинних системах контролю і діагностики шляхом використання оптимального діапазону

 5. ^ О. Бойко, А. Гунькало (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний медичний університет) Побудова структури інтелектуальної системи управління якістю продукції

 6. ^ П. Столярчук, О. Шпак (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Формування вимог до методів оцінювання якості дизельного палива

 7. С. Кравцова, А. Веремко (Украина, Севастополь, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности) Анализ и выбор контрольных точек для квалиметрического оценивания успеваемости

 8. ^ В. Ванько (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Розвиток системи управління якістю електроенергії для вдосконалення її моніторингу в енергосистемі

 9. В. Степник, Р. Байцар (Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Контроль якості стану ґрунту в межах зон втрат нафти і газу при трубопровідному транспортуванні

 10. Ю. Анохін, В. Кікало, В. Копшин, М. Сурду (Україна, Київ, ДП «Укрметртестстандарт») Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму

 11. І. Бистра, С. Бистрий (Україна, Київ, ДП «Укрметртестстандарт») Підвищення точності внутрішніх звірень на вторинному еталоні одиниць часу та частоти

 12. Т. Фурсова (Украина, Харьков, Украинская инженерно-педагогическая академия) Оценка прочности деталей паровых турбин

 13. ^ Т. Гордієнко (Україна, Київ, Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”) Узагальнений критерій оцінювання ефективності діяльності національних технічних комітетів стандартизації

 14. ^ А. Яровенко (Україна, Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) Компетентнісний підхід в підготовці фахівців у сфері опрацювання результатів експерименту

 15. C. Цирульник, В. Роптанов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Лабораторний практикум з метрології у середовищі MULTISIM 9.0

 16. Г. Кашканова, Н. Дубова (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Особливості контролю вивчення курсу вищої математики в умовах інформатизації навчального процесу

 17. Ю. Шабатура; Г. Лунькова (Україна, Львів, Академія сухопутних військ) Fuzzy logic у «м’яких» вимірюваннях для оцінки рівня знань курсантів вищого військового навчального закладу

 18. М. Білан (Україна, Черкаси, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького) Методика оцінки результативності системи управління якістю готельних послуг

 19. ^ С. Бевз, В. Войтко, І. Кручок (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Розрахунок параметрів надійності складних структур за методом вкладених матриць


^ СЕКЦІЯ 6 (SECTION 6)

Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання,

контролю та діагностики

(Mathematical modeling of processes in the measure, control and diagnostics tools)


Голови: В. Дубовой, С. Штовба

Chairman: V. Dubovoy, S. Shtovba


 1. Д. Сабельников, М. Хламов (Україна, Донецьк, Донецький національний технічний університет) Математичне моделювання витоків при проходженні оптичного променя в каналі вимірювання оксиду вуглецю спектрометричного газоаналізатора

 2. ^ Й. Стенцель, А. Томсон, А. Рябіченко (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Математична модель ультразвукового засобу контролю рівня рідин з компенсованим сприймаючим сигналом

 3. ^ О. Поркуян, О. Проказа (Україна, Сєвєродонецьк, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) Дослідження математичної моделі вимірювального контролю при реологічних перетвореннях хімічних процесів

 4. ^ В. Єременко, А. Переїденко, П. Шегедін (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Моделювання інформаційних сигналів при неруйнівному контролі стільникових панелей

 5. ^ Ю. Лега, С. Заболотній, В. Коваль (Україна, Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту) Моделювання методом Монте-Карло поліноміального оцінювання параметрів сигналів в умовах дії адитивно-мультиплікативних завад

 6. ^ Н. Бурау, О. Павловський (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») Моделювання процесу визначення вібраційного стану ГТД з використанням пакету LABVIEW

 7. ^ В. Грабко, І. Бальзан (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Визначення залишкового робочого ресурсу пристрою РПН силового масляного трансформатора

 8. ^ О. Кузьменко, Г. Мірських (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») Імітаційне моделювання мікрохвильових пристроїв шляхом рандомізації параметрів навантажень

 9. ^ Й. Білинський, О. Городецька, В. Онушко, С.С. Білошкурський (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет, ДП «Укрметртестстандарт») Математична модель інфрачервоного аналізатора вологості газу на основі використання частотно-імпульсної модуляції

 10. ^ Ю. Шевчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Математична модель для визначення дійсного гальмівного моменту трамвая на маршруті

 11. О. Іванець, О. Букрєєва (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Побудова моделей прогнозування за допомогою штучних нейронних мереж

 12. Р. Маслій (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Використання CoBE-алгоритму для знаходження об’єктів на зображеннях

 13. В. Гармаш (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Фільтрації кольорових зображень у просторі «яскравість-колірність»

 14. Ю. Ведміцький, В. Кухарчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Узагальнені структурна схема та математична модель засобів контролю моменту інерції

 15. Л. Штаєр (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Побудова функцій початкових умов при моделюванні поширення плоских хвиль в середовищі

 16. А. Олійник (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Математичне моделювання процесу обтікання лопаток діючих газоперекачуючих агрегатів

 17. В. Кичак, Н. Трухачова (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Математична модель об'єкта вимірювання фазової нестабільності

 18. Г. Ратушняк, О. Ободянська (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Математична модель оцінювання технічного стану розподільчих газових мереж

 19. В. Сивокобыленко, В. Лебедев, А. Ковязин (Украина, Донецк, Донецкий национальный технический университет) Математическое моделирование работы ОПН в сетях 6-10 кВ с изолированной нетралью

 20. ^ С. Бевз, С. Бурбело, О. Бурка (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Моделювання процесів контролю характеристик динамічних систем зі змінними параметрами та структурою^ СЕКЦІЯ 7 (SECTION 7)

Інформаційно-вимірювальні системи

(Information-measuring systems)


Голови: В. Осадчук, М. Бурбело

Chairman: V. Osadchuk, M. Burbelo


 1. О. Вовна, І. Лактіонов (Україна, Донецьк, Донецький національний технічний університет) Обґрунтування та розробка вимог до системи контролю температури пилогазових аерозолів у пальниках котла на ТЕС

 2. ^ К. Баранов, В. Тарасюк (Украина, Донецк, Донецкий национальный технический университет) Электронная система диагностики городских сетей водоотведения

 3. ^ Р. Зайцев, М. Кіріченко, В. Копач, Л. Глєбова (Україна, Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») Вимірювальний комплекс на основі вдосконаленого компенсаційного методу для атестації кремнієвих фотоелектричних перетворювачів

 4. ^ В. Кучерук, І. Дудатьєв (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Мікропроцесорна інформаційно-вимірювальна система контролю складу димових газів котельних установок

 5. Ю. Лещенко (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Системи інтелектуального керування вимірювальними роботами

 6. Е. Скрябина, Ю. Столярчук, А. Шокин, Д. Моисеев, Е. Конюхова, П. Бейнер, А. Пахомова (Украина, Севастополь, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности) Построение специализированной вероятностной информационно-измерительной системы

 7. ^ В. Єременко, Р. Галаган, В. Костюченко (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Ультразвукова система контролю порцелянових ізоляторів

 8. В. Кухарчук, В. Усов, В. Маліцький (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Система моніторингу вібраційного стану гідроагрегатів дністровської ГЕС-2

 9. ^ В. Кухарчук, С. Кацив, В. Мадьяров (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Принципи побудови штучної нейронної мережі системи автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів

 10. ^ В. Осадчук, О. Осадчук, О. Ільченко, Б. Савчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Система вимірювання оптичної потужності з інвертованим вимірювальним каналом

 11. С. Семенов, М. Гаврилін (Україна, Київ, ДП «Укрметртестстандарт») Створення системи обробки вимірювальної інформації на основі віртуальних приладів

 12. ^ В. Кухарчук, В. Мадьяров, В. Ніколаєв, Л. Байда (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Система безконтактного  вимірювального  контролю температури  полюсних  обмоток гідрогенераторів

 13. ^ М. Бурбело, С. Мельничук, М. Никитенко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет, Південно-західна енергетична система НЕК «Укренерго») Вимірювальний канал для ІВС несиметричних швидкозмінних трифазних навантажень

 14. ^ Б. Березянський (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») Дослідження енергоспоживання промислового підприємства

 15. Й. Білинський, Т. Крисак (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Автоматизована система вимірювання корисного лісоматеріалу

 16. Р. Квєтний, Я. Кулик (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Ідентифікація сигналів
  у системах автоматизованого контролю

 17. ^ Р. Квєтний, О. Бевз (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Захист інформації в розподіленій інформаційно-вимірювальній системи блочними шифрами на основі підстановочно-перестановочними мереж з блоками підстановки великого розміру

 18. ^ А. Кулік, С. Кривогубченко, Д. Кривогубченко, Ю. Іванов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Особливості передавання інформації у інформаційно-вимірювальних системах

 19. А. Кулік, Ю. Іванов (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Перспективи застосування турбо-коду в інформаційно-вимірювальних системах та системах контролю

 20. Р. Джала, Б. Вербенець, М. Мельник (Україна, Львів, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) Діагностичні обстеження захисту від корозії підземних трубопроводів

 21. ^ М. Крюков, А. Дегтярёв (Украина, Харьков, Харьковский национальный университет радиоэлектроники) Разработка методики установления количества и распределения контролируемых отметок при поверке измерительной системы с цифровой обработкой сигналов

 22. ^ М. Биков, А. Раїмі, К. Конате (Україна, Senegal, Вінниця, Dakar, Вінницький національний технічний університет, Universite Cheikh Anta Diop de DAKAR) Принципи побудови ефективних систем розпізнавання ключових слів в сигналі мови і в тексті

 23. ^ Л. Заміховський, М. Николайчук (Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Формалізація даних каналу параметрів стандарту ProfiDrive V4.1 в системах управління електроприводом на базі Simatics G120

 24. І. Богач, П. Осипенко, О. Бондарчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Використання OpenSCADA в автоматизованих системах управління технологічними процесами

 25. ^ М. Сапожніков, Ю. Столярчук (Україна, Севастополь, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості) Ймовірнісний потоковий шифратор^ СЕКЦІЯ 8 (SECTION 8)

Біотехнічні та медичні прилади і системи

(Bioengineering and medical devices and systems)


Голови: С. Павлов, С. Злєпко

Chairman: S. Pavlov, S. Zlepko


 1. С. Злепко, Л. Коваль, С. Костішин (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вимоги до біотехнічного комплексу для тренування у спортивній стрільбі з вогнепальної зброї

 2. Д. Штофель, М. Московко, Н. Сурова, В. Макогон (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Особливості комп‘ютеризації сучасної медичної апаратури

 3. О. Бєлоусова, І. Овчарук, Т. Коменчук, А. Моторний (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Сучасні підходи до нозологічної діагностики захворювань

 4. Н. Дудатьєва (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Комп’ютеризована система ідентифікації та контролю стану людини

 5. ^ С. Тужанський, Є. Оберемок, С. Павлов, V. Vassilenko, Р. Хамді (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет, Російська федерація) Моделювання точності визначення поляризаційних параметрів біологічного об’єкта

 6. ^ В. Кузовик, В. Кучеренко (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Методика побудови автоматизованого технологічного процесу ремонту медичного обладнання

 7. Т. Данилюк, М. Мельник, А. Осадчук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Мультиплетність діелектричних релаксаційних переходів у полініліденфторидах

 8. ^ Т. Данилюк, М. Мельник, С. Сухоруков (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Вплив виду надмолекулярної структури на параметри діелектричної релаксації полівініліденфторидів, що використовуються в біомедичній техніці

 9. ^ Т. Данилюк, М. Мельник, В. Стасенко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Дослідження кристалічних та некристалічних областей полівініліденфторидів методом ЯМР широких ліній

 10. ^ М. Дворнік (Україна, Київ, Національний авіаційний університет) Психофізіологічний відбір операторів

 11. Й. Білинський, А. Мельничук (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Адаптивний метод фільтрації УЗД-зображення на основі анізотропної дифузії

 12. В. Петрук, С. Кватернюк, О. Кватернюк (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Контроль інтегрального рівня токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону

 13. ^ В. Петрук, І. Васильківський, М. Ліщенко (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Лідарний контроль атмосфери

 14. В. Шевчук (Украина, Киев, Национальный авиационный университет) Автоматизированный метод измерений кожно-гальванических реакций человека

 15. Н. Заболотна (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет) Система Мюллер-матричної томографії орієнтаційної структури полікристалічних мереж біологічних тканин

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС-2011)


Програма 1 міжнародної конференції


м. Вінниця, 18-20 жовтня 2011 року


Відповідальний за випуск В.Ю.Кучерук


Формат 29.7Ч42 ј

Зам. №

Наклад 250 прим.


Віддруковано в комп’ютерному

Інформаційно-видавничому центрі ВНТУ,

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95

Тел. 59-81-59


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи