Конспект лекцій icon

Конспект лекцій
НазваКонспект лекцій
Сторінка2/12
Дата22.06.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

.


Вступ

Конспект лекцій „Методологічні основи наукових досліджень” призначений для студентів спеціальностей 7.090701 - “Радіотехніка”, 7.090702 - “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”, 7.090703 - “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”. Він відповідає програмі курсу і методиці викладання з дисципліни “Методологічні основи наукових досліджень”, яка склалася за останні роки на кафедрі “Радіоелектронні пристрої та системи” Національного університету “Львівська політехніка”. При підготовці курсу лекцій враховано, що студенти отримали необхідні знання з загально-технічних та спеціально-технічних дисциплін, серед яких “Радіотехнічні системи”, “Мікропроцесори в РЕА”.

Робоча програма з дисципліни викладається в І семестрі і передбачає 30 годин лекцій.

Основними розділами конспекту лекцій є:

- організація науково-дослідної роботи в державі;

  • підготовка кадрів;

  • методологічні основи науково-дослідної роботи;

  • пошук, накопичення та обробка наукової інформації;

  • теоретичні дослідження та моделювання;

  • застосування ПК в наукових дослідженнях;

  • обробка результатів експериментальних досліджень;

  • оформлення результатів науково-дослідної роботи;

  • організація роботи в науковому колективі.

Автор висловлює подяку рецензентам та зав. кафедри “Радіоелектронні пристрої та системи” д.т.н., проф. Прудиусу І.Н.. за зауваження та рекомендації, які сприяли покращенню конспекту лекцій.


1. Методологічні основи наукових досліджень

^

1.1. Завдання вивчення дисципліни


Поглиблене ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень та оформлення їх результатів у наукових установах, відділах, лабораторіях, у тому числі, у вищих наукових закладах, а також засвоєння знань про методологію, принципи та методи оформлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень є надзвичайно важливим і необхідним.

Зміст дисципліни. При вивченні дисципліни передбачені наступні розділи:

1. Організація НДР в державі.

2. Підготовка наукових кадрів.

3. Науково – дослідна робота студентів.

4 Методологічні основи наукової роботи.

5. Вибір напряму та етапи НДР.

6. Пошук, накопичення та етапи НДР.

7. Теоретичні дослідження.

8. Моделювання.

9. Застосування ПК в наукових дослідженнях.

10. Експериментальні дослідження.

11. Обробка результатів експериментальних досліджень.

12. Оформлення результатів наукової роботи.

13. Організація роботи в науковому колективі.

Обсяг вивчення дисципліни: 30 годин лекцій, комплексна контрольна робота, диференційований залік.

^ Основні положення: методологія, наука, класифікація наук, суть технічних наук.

Методологія – сукупність прийомів дослідження, що їх застосовують у будь-якій науці відповідно до об’єкта її пізнання. Методологія – це система принципів і засобів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності. Кожна конкретна наука використовує свою методологію і спеціальні методи. Метод – це сукупність прийомів та організацій практичного та теоретичного засвоєння дійсності.

Наука – сфера дослідницької діяльності, скерована на одержання нових знань про природу, суспільство, мислення тощо. В цілому, наука – це одна з форм суспільної свідомості, яка дає об’єктивну картину світу, система знань та законів розвитку природи та суспільства.

Соціальні функції науки змінювались та розвивались протягом історії людства. Виділяють три групи соціальних функцій науки:

- культурно – світоглядну;

- функцію науки, як безпосередньої виробничої сили;

- функцію науки, як соціальної сили.

На сьогоднішній день наука стала спеціальним видом занять особливої (окремої) групи людей.

^ Класифікація наук. Класифікація – розподіл предметів за спільними ознаками з утворенням певної системи класів даної сукупності предметів. Класифікація фіксує закономірні зв’язки між класами об’єктів, визначає їх місце і основні властивості в цілісній системі, служить засобом збереження і пошуку інформації. За характером своєї спрямованості та безпосереднього відношення до суспільної практики, науки підрозділяються на функціональні та прикладні.

Фундаментальні науки мають на меті пізнання матеріальних основ і об’єктивних законів руху і розвитку природи, суспільства і мислення як таких, що не мають можливо практичного застосування. У зв’язку з цим фундаментальні науки часто називають чистими науками.

Безпосередні задачі прикладних наук полягають у розробці на базі досягнень фундаментальних наук не лише конкретних пізнавальних, але і прикладних проблем. Тому показником ефективності результатів дослідження в галузі прикладних наук служить не тільки одержання істини, але і їх безпосереднє практичне значення.

На стику прикладних наук і практики виникає спеціальна область дослідження, яка має назву практичних розробок, у процесі яких результати прикладних наук реалізуються у вигляді технологічних процесів, конструкцій, промислових матеріалів тощо.

Загальна класифікація сучасних наук встановлює взаємозв’язок між трьома головними розділами наукового знання: природознавством, суспільними (соціальними) науками і філософією. Кожен з розділів утворює цілу систему наук.

Технічні науки є складовою частиною природничих наук. Технічні науки – це система знань про цілеспрямоване перетворення природничих тіл і процесів в технічні об’єкти, про методи конструктивно–технічної діяльності, а також про способи функціонування технічних об’єктів в системі суспільного виробництва.

^ Технічна політика, політика в галузі науки. Технична политика визначає тенденції технічного прогресу. Державна політика в галузі науки спрямована на створення умов, що забезпечують прискорення у досягненні економічних, соціальних та духовних цілей.

Для забезпечення наукових досліджень потрібні фінансування та матеріальне забезпечення. На все грошей не вистачить, тому формуються пріоритетні напрямки. Такими напрямками на сьогоднішній день в Україні є:

1. Фундаментальні дослідження найважливіших проблем природних, суспільних і гуманітарних наук.

2. Проблеми демографічної політики розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства.

3. Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток (екологія).

4. Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

5. Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.

6. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

7. Нові речовини та матеріали.

Важливим елементом державної політики у галузі науки є також підготовка та вдосконалення наукових кадрів. До цієї підготовки залучені численні вищі навчальні заклади України, а також науково-дослідні інститути при Академії наук України.


^ 1.2. Організація науково-дослідної роботи в державі.

Державні органи, які займаються організацією наукових досліджень. Державне керівництво організацією і розвитком наукових досліджень здійснюється Верховною Радою. З депутатів Верховної Ради формуються спеціалізовані комісії, які здійснюють контроль та визначають оцінку результатів НДР, які виконуються в рамках тих чи інших міністерств та комітетів.

Кабінет міністрів України здійснює загальне керівництво науковими дослідженнями в країні, забезпечує єдину політику в галузі науки та техніки, організовує розробку прогнозів, визначає основні напрямки та програми робіт з вирішення важливих наукових та науково-технічних проблем, організовує конкретні заходи, направлені на підвищення ефективності наукових досліджень та використання в народному господарстві результатів наукових досліджень. Керівництво науковою роботою в вищих учбових закладах здійснює Міністерство освіти і науки України.

Керівництво розвитком наукових досліджень здійснюється через державні комітети, на які покладені міжгалузеві функції забезпечення науково-технічного прогресу. Їм надано право створювати міжвідомчі нормативні акти, контролювати хід та результати їх виконання.

Одним з найважливіших комітетів є Держстандарт, який в Національному університеті Львівська політехніка представлений відділом метрології, стандартизації та сертифікації. Цей комітет забезпечує єдину технічну політику в області стандартизації та метрології з метою забезпечення прискорення науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції. Цей комітет організовує розробку стандартів та контроль за їх виконанням у всіх галузях народного господарства.

Загальне керівництво винахідницькою роботою в країні здійснює патентне відомство, яке в нашому університеті представляє патентний відділ. Цьому відділу надано право видавати охоронні документи (патенти) на винаходи, а також товарні знаки. Це відомство захищає за кордоном інтереси в області правової охорони, приймає участь в патентуванні винаходів за кордоном.

Вищим науковим органом країни є Академія наук, яка здійснює фундаментальні дослідження в галузі суспільних та природничих наук, а також координує ці дослідження у всіх наукових організаціях та вищих учбових закладах країни. Академія наук підпорядкована безпосередньо Кабінету Міністрів.

Академії наук підпорядковано ряд науково-дослідних інститутів (ФМІ, ІМФ, тощо), які виконують дослідження з важливих напрямків фундаментальних наук, які безпосередньо впливають на стан науково-технічного прогресу.

В деяких галузях науки в рамках відповідних міністерств створено галузеві академії: академія медичних наук, академія педагогічних наук, академія сільськогосподарських наук, академія інженерних наук тощо. Значний обсяг наукових досліджень виконується у вузах. В галузі наукових досліджень на Міністерство освіти і науки України покладено завдання найбільш повного використання наукового потенціалу вузів для вирішення актуальних для країни наукових та науково-технічних проблем. Для використання досліджень залучають професорсько-викладацький склад вузів. При цьому виконання наукових досліджень включається в індивідуальний план кожного викладача.

В окремих вузах, які забезпечують високу ефективність досліджень, організовують проблемні науково-дослідні лабораторії і навіть цілі науково-дослідні інститути (наприклад, ЕЛВІТ). На кафедрах, в лабораторіях та НДІ виконуються в основному фундаментальні та пошукові НДР. Часто виконують також в межах додаткової оплати дослідження на базі госпдоговірних робіт. Для виконання цих робіт часто залучаються додаткові штатні співробітники. Для організації науково–дослідних робіт в вузах створюються науково-дослідні частини НДЧ, які координують ці роботи.

Ефективність досліджень, які проводяться в вузах, обумовлена наявністю в них спеціалістів різного профілю, що дозволяє створювати тимчасові мобільні колективи для виконання тих чи інших завдань.. Концентрація наукових досліджень на кафедрах під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів з одночасною підготовкою спеціалістів через аспірантуру створює сприятливі умови для формування в вузах наукових шкіл, які мають високий авторитет у відповідних галузях народного господарства.


^ 1.3. Особливості організації наукових досліджень в інших країнах.

Розглянемо організацію наукових досліджень на прикладі США. Загальну координаційну роль розвитку науки в США виконує Президент країни. Конгрес США складається з двох палат: палати представників та сенаторів. Обидві палати окремо або спільно формують комісії. Такими комісіями є:

- комісія палати представників з питань науки і техніки;

- комісія сенату з питань енергетичних і природних ресурсів;

- комісія сенату з питань охорони оточуючого середовища та громадських робіт;

- комісія сенату з питань сільського господарства, продовольчого харчування, лісоводства;

- комісія сенату з питань торгівлі, науки та транспорту.

Окремо діють консультативні організації конгресу, наприклад, відділ дослідження наукової політики при Бібліотеці конгресу.

Майже всі федеральні відомства фінансують науку:

- для вирішення поставлених ними задач;

- для сумування наукових досліджень в широкому сенсі.

Найбільше фінансування на наукові дослідження виділяють:

- міністерство оборони;

- Національне управління з аеронавтики і досліджень космічного простору (NASA);

- міністерство енергетики;

- міністерство охорони здоров’я, освіти і соціального забезпечення;

- національний науковий фонд (NSF).

(Більш детально з організацією наукових досліджень в США можна познайомитися в книзі Гаврилов А.А., Денисенко В.С. Государственные научные исследования США в 70-е годы. Из-во Наука, 1991, 302 с.).

Механізм фінансування науки в США наступний:

1. Міністри щорічно подають президентові фінансові заявки (міністри звітні лише перед президентом).

2. Проект державного бюджету з Білого дому поступає в конгрес.

3. Після обговорення проекту в конгресі проходить його затвердження шляхом голосування.

4. Президент затверджує законопроект.

5. Міністр після консультацій з вченими конкретизує область вкладення коштів.

6. Складається програма, визначається вартість, укладаються контракти на виконання НДР.

7. По кожному контракту – відповідальний, на його ім’я відкривається банківський рахунок, він сам підбирає кадри і встановлює розмір зарплати.

8. Він же подає щорічно короткий звіт, який є основою для подальшого фінансування.

Координація робіт між окремими відомствами здійснюється консультативними комітетами шляхом укладення угод про співробітництво, а також національним бюро стандартів. Національний науковий фонд не має власних наукових підрозділів. Основне його завдання – розподіл фінансових ресурсів. Тільки національний науковий фонд має завдання заохочення фундаментальних досліджень. Розподіл ресурсів здійснюється на основі науково-технічної експертизи, до якої залучають позаштатних працівників. Таким чином, формуються програми, в рамках яких виконуються окремі проекти.

Національна академія наук США є найавторитетніша наукова організація, яка об’єднує видатних вчених та інженерів, як почесне добровільне товариство. Вона не є федеральним відомством, але є офіційним консультантом уряду. Академія не має власної дослідницької бази. Основна діяльність академії: підготовка академічних наукових доповідей, підготовка експертних висновків, наукові рекомендації, консультації державних приватних організацій. Структура академії – постійна і тимчасова при створенні цільових наукових комітетів та робочих груп. Як правило, робота в академії – безоплатна почесна справа.

Хто виконує НДР в США ?:

- власні науково-дослідні організації державних відомств – 25%;

- науково-дослідні організації промислових комітетів – 50%;

- університети, коледжі – 25%

- безприбуткові організації (в т.ч 2-3 особи)

(Apple computer – початок роботи).

Структура фінансування НДР в США в 1976 р.
Млрд. $

%

Кадри тис. осіб

Всі НДДКР

38

100

501

Фундаментальні дослідження

5

13

58

Прикладні дослідження

9

24

91

Розробки

24

63

3521   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства". / Авт. В. М. Тюріна. Харків: хнамг, 2004. 63 с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Харламова О. В. Міжнародні стандарти з фінансової звітності. Конспект лекцій Харків: хнамг, 2010 с. (для слухачів фпк І пк жкг)
Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
«Гермомеханіка»: конспект лекцій. Розділ “Автоматичні врівноважувальні пристрої як безконтактні ущільнення” / Укладачі
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
Конспект лекцій з курсу «Гермомеханіка». Розділ “ Теорія І конструкції механічних торцевих ущільнень” / Укладачі
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
Конспект лекцій з курсу «Гермомеханіка». Розділ “ Теорія і конструкції механічних торцевих ущільнень” / Укладачі
Конспект лекцій iconГ. В. Фесенко конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202...
Конспект лекцій iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання
Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи