Конспект лекцій icon

Конспект лекцій
НазваКонспект лекцій
Сторінка5/12
Дата22.06.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

3.2. Методи теоретичних та емпіричних досліджень


Метод – це спосіб досягнення мети. Метод об’єднує суб’єктивні та об’єктивні моменти пізнання. Метод об’єктивний, оскільки при розробці теорії дозволяє відображати дійсність та їх взаємозв’язки. Отже, метод є програмою побудови та практичного застосування теорії. Одночасно метод є суб’єктивним, оскільки є знаряддям мислення дослідника і тому включають в себе його суб’єктивні особливості. З філософської точки зору методи діляться на загальний, загальнонауковий, частковий, спеціальний або специфічний.

До загальнонаукових методів відносяться: спостереження, порівняння, розрахунок, вимірювання, експеримент, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія, моделювання, ідеалізація, розташування по рангу, а також аксіоматичний, гіпотетичний, історичний та системний методи.

Спостереження – це спосіб пізнання об’єктивного світу, базований на безпосередньому сприйняті предметів та явищ за допомогою органів відчуття без втручання в процес зі сторони спостерігача.

Порівняння – встановлення різниці між об’єктами, або знаходження в них спільного за допомогою органів відчуття або спеціальних пристроїв.

Лічба - знаходження числа, яке визначає кількісне відношення одиничних об’єктів або їх параметрів, які характеризують ті чи інші властивості.

Вимірювання – це фізичний процес визначення числового значення деякої величини шляхом порівняння з еталоном.

Експеримент – одне із сфер людської практики, в якій перевіряється істинність висунутих гіпотез або виявлення закономірності об’єктивного світу. В процесі експерименту дослідник втручається в науковий процес, з метою пізнання, при цьому одні умови досліду ізолюються, інші виключаються, треті підсилюються або послаблюються. При необхідності випробовування можуть повторюватися та організовуватися таким чином, щоб досліджувались окремі властивості об’єкта, а не їх сутність.

Узагальнення – визначення загального поняття, в якому має місце головне, що характеризує об’єкт.

Абстрагування – це віддалення думкою від неіснуючих властивостей, зв’язків, відношень предметів і виділення лише декількох, які цікавлять спостерігача. Яскравий приклад абстрагування – ідеальний тип: наприклад, ідеальний газ, абсолютна температура.

Формалізація – відображення об’єкта або явища в знаковій формі якої-небудь штучної мови,( математика, хімія) і забезпечення можливості дослідження реальних об’єктів і їх властивостей через формальні дослідження відповідних об’єктів.

Аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії, при якій деякі твердження застосовуються без доведення, а потім використовуються для отримання інших знань за певними логічними правилами.

Аналіз – метод пізнання за допомогою розкладу предметів дослідження на складові частини. Аналіз – основа аналітичного методу дослідження.

Синтез – об’єднання окремих сторін предмета в єдине ціле. Аналіз і синтез взаємопов’язані – це єдність протилежностей. Розрізняють наступні види аналізу та синтезу: прямий або емпіричний, поворотний або елементарно-теоретичний, структурно-генетичний.

Важливим поняттям в теорії пізнання є індукція. Індукція – це висновки від фактів до гіпотези, дедукція – висновки про деякі елементи множин робляться на основі знання властивостей всіх множин.

Одним з методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої досягаються знання про предмети та явища на базі того, що вони мають подібність з іншими.

Гіпотетичний метод пізнання припускає розробку наукової гіпотези на основі вивчення фізичної, хімічної суті предмета чи явища.

В соціально-економічних та гуманітарних науках використовують історичний метод пізнання. Дослідження проводять в хронологічній послідовності.

Ідеалізація – це розумове конструювання об’єктів, які практично нездійсненні: ідеальний газ, абсолютно чорне тіло тощо.

Для дослідження часто використовують системні методи: дослідження операцій, теорія масового обслуговування, теорія керування, теорія можливості тощо. Цей метод особливо зручний при використанні ПК.

Метод визначення ризику та виключення вторинних факторів, які не впливають на досліджуване явище.

Різноманітні методи наукового пізнання умовно поділяються на ряд рівнів: емпіричний, експериментально-теоретичний. Методи емпіричного рівня: спостереження, порівняння, лічба, вимірювання, анкетний опит, співбесіда, тести, методи спроб та помилок.

Методи експериментально - теоретичного рівня: експеримент, аналіз та синтез, індукція та дедукція, моделювання, гіпотетичний, історичний і логічний.

Методи теоретичного рівня: абстрагування, ідеалізація, формалізація, аналіз та синтез, індукція і дедукція, аксіоматика, узагальнення тощо.

На теоретичному рівні пізнання широко використовуються логічні методи подібності, різниці, сукупних вимірювань, розробляються нові системи знань, які вирішують задачі подальшого узгодження теоретично роздрібнених систем з накопиченням нових експериментальних даних

При вивченні складних предметів та явищ використовується системний аналіз. В основі системного аналізу лежить поняття системи, під яким розуміють множину об’єктів, які мають наперед вибрані властивості з фіксованими між ними відношеннями.

Системний аналіз використовується для дослідження таких складних систем, як економіка окремої галузі, промислового підприємства, об’єднання тощо. Системний аналіз складається з чотирьох етапів: перший – постановка задачі, другий – обмеження границь системи, яка вивчається і визначення її структури, третій – складення математичної моделі досліджуваної системи, четвертий – аналіз отриманої математичної моделі, визначення її екстремальних умов з метою оптимізації та формування висновків.

Оптимізація полягає в знаходженні оптимуму аналізованої функції, і відповідно знаходження оптимальних умов поведінки даної системи або протікання даного процесу.


^ 3.3. Елементи теорії та методології науково-технічної творчості

Творчість – мислення в його вищій формі, яке виходить за межі відомого, а також діяльність, яка породжує нову якість. Наукова творчість пов’язана з пізнанням навколишнього світу. Науково–технічна творчість має прикладну мету і направлена на задоволення практичних потреб людини. Під нею розуміють пошук та вирішення задач в області техніки на основі використання досягнень науки. Мислення починається там, де створилась проблемна ситуація, яка прискорює пошук рішення в умовах невизначеності, дефіциту інформації. Інтуїція має матеріалістичне пояснення і являє собою швидке вирішення, отримане в результаті тривалого накопичення знань в даній області.

Специфічний акт творчості – несподіване просвітлення (інсайт) – полягає в усвідомленні чого-небудь, що випливає з глибини підсвідомості. Пошук вирішення творчої задачі у зацікавленого та кваліфікованого вченого завжди продовжується в підсвідомості, в результаті чого можуть бути вирішені найскладніші задачі, причому процес оброблення інформації при цьому не усвідомлюється.

Одна з проблем творчості – мотивація, яка пов’язана з потребами, що діляться на три групи: біологічні, соціальні та ідеальні. Найбільш важливим для творчості видом є уява, якій належить вирішальна роль в створенні нового та розвитку суспільства. Розрізняють три типи уяви: логічну, критичну, творчу.

Активізація творчого мислення припускає знання факторів, які невід’ємно впливають на нього. До таких факторів відноситься відсутність гнучкості мислення, сила навиків, вузькопрактичний підхід, надмірна спеціалізація, вплив авторитету, боязнь критики, страх перед невдачею, надто висока самопожертва, лінь.

Протилежність творчій уяві – психологічна інерція мислення, яка пов’язана з бажанням діяти у відповідності з минулим досвідом і знаннями, з використанням стандартних методів тощо.

Творча особа має ряд особливостей і передусім вміє зосереджувати увагу і довго підтримувати її відносно якого-небудь питання або проблеми. Це одна з найважливіших умов успіху в будь-якому виді діяльності. Без завзятості, наполегливості, цілеспрямованості немислимі творчі досягнення.

Отримання значного результату залежить від світогляду дослідника. В науково-технічній творчості матеріалістична діалектика та системний підхід складають єдиний напрямок в розвитку сучасного наукового пізнання. При системному підході вирішення значення слід надати внутрішній організації структури системи, її багаторівневості.

Представляючи технічний об’єкт чи систему, важливо в першу чергу розглянути в ньому такі властивості, які не отримуються "алгебраїчним сумуванням" властивостей елементів.

Будь-яка система являє собою комплекс взаємодій. Всяка взаємодія являє собою процес обміну системи речовин, енергій, інформацій, мають змінні характер, протиріччя періодично чергуються із співробітництвом.

Протиріччя в технічних системах надзвичайно різноманітні за формою та проявами. В процесі пізнання спочатку проявляються зовнішні, а вже потім внутрішні протиріччя. Зовнішні протиріччя створюють мотиви для вирішення задачі. Серед внутрішніх виділяють основні і головні, технічні і фізичні протиріччя.

Технічні протиріччя виникають між елементами системи, фізичні – у одного і того ж елемента системи. Шлях до вирішення задачі, до створення якісно нової технічної системи лежить через виявлення все більш глибоких протиріч і знаходження способів їх вирішення. Особливе значення має здатність винахідника передбачити напрямок та тенденції можливої зміни вихідної технічної системи і діяти у відповідності з цими закономірностями.

Приведені елементи пізнання є основними методологічними засобами науково-технічної творчості, до якої відносяться також евристичні прийоми та методи активізації та наукової організації творчої праці. Приведемо деякі з них:

 • прийом дроблення та об’єднання;

 • прийом винесення (окремі частинки, що заважають, усувають для виділення головної частини);

 • прийом інверсії (замість дії використовується процес);

 • прийом переходу до іншого вимірювання;

 • прийом універсальності;

 • прийом перетворення шкоди на користь;

 • прийом самообслуговування.

Ефективним прийомом в творчій діяльності є ідеалізація кінцевого результату – машини, процесу або матеріалу.

Ідеальне рішення – це найбільш сильне рішення з усіх мислимих рішень даної задачі.

Важливим загальнонауковим методом пізнання є аналогія: пряма, символічна, особиста, фантастична.

Пряма аналогія – проект порівнюється з більш менш подібним з іншої області техніки або з живої природи.

Символічна аналогія – вимагає формулювання в парадоксальній формі суті явища або поняття (полум’я – видима темнота, міцність – примусова цілісність).

Особиста аналогія – ототожнення себе з досліджуваним об’єктом.

Фантастична аналогія – в об’єкт вводять нові фантастичні засоби: чарівна паличка, золота рибка.

В науково–технічній творчості обов’язково використовують такий загальнонауковий метод, як аналіз. Цей метод передбачає: складення списку характеристик параметрів (або ознак) об’єкта, складення списку часткових рішень для кожного параметра або процесу, виділення функціональної цілісності всіх можливих поєднань.

Простими і досить ефективними є асоціативні методи активізації творчого мислення, які базуються на застосуванні семантичних властивостей понять. Основними джерелами для генерування ідей служать асоціації, метафори та випадково вибрані поняття, ознаки яких переносяться на об’єкт, який вдосконалюється.

Інтерес представляють також методи психологічної активізації колективної творчості. Одним з них є "мозкова атака" або "мозковий штурм". Для усунення психологічних перепон, викликаних, наприклад, боязню критики, процеси вироблення ідей та їх критичної оцінки в мозковій атаці рознесені в часі і проводяться, як правило, різними групами людей. Перша група лише висуває різні пропозиції та варіанти рішень без критики. До неї бажано включати людей, схильних до абстрагування. Друга група – це експерти, які виносять судження про цінність висунутих ідей. В її склад краще включати людей з аналітичним та критичним складом мислення.

В практиці масової технічної творчості використовується також методика програмного вирішення науково–технічних задач. Поняття алгоритм включає в себе комплекс послідовно висунутих дій.

Всі методологічні засоби творчого пошуку можуть використовуватися дослідником в різних поєднаннях та послідовностях, але загальну схему вирішення науково–технічних задач можна представити у вигляді наукових етапів:

 • аналіз технічних вимог суспільства та вивчення технічних недоліків;

 • аналіз систем задач і вибір конкретної задачі;

 • аналіз технічної системи і розробка її моделей;

 • аналіз та формування умов технічної задачі;

 • аналіз та формування умов винахідницької задачі;

 • пошук ідеї вирішення (принцип дії);

 • синтез нового технічного рішення.

На першому етапі можуть використовуватися, наприклад, методи прогнозування. Морфологічний аналіз можна використати на різних етапах процесу вирішення задачі. Алгоритм вирішення винахідницьких задач може включати в себе етапи від аналізу технічної системи до пошуку ідей вирішення.

На сьогоднішній день відомими є сотні евристичних методів пошуку вирішення проблемних задач. З них розглядаються лише ті, які широко використовуються в творчій діяльності. Кожний спеціаліст повинен знати ці методи і використовувати їх в своїй творчій роботі.


^ 4. ВИБІР НАПРЯМКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


4.1. Поняття про науково-дослідницьку роботу

Мета наукового дослідження – усестороннє, достовірне вивчення об’єкта, процесу чи явища, їх структури, зв’язків і відношень на основі розроблених в науці принципів та методів пізнання, а також отримання і впровадження в виробництво чи практику корисних для людини результатів.

Будь-яке наукове дослідження має свій об’єкт і предмет. Об’єктом наукового дослідження є матеріальна або ідеальна система. Предмет – це структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи, або поза нею, закономірності розвитку, різні властивості, якості тощо.

Наукові дослідження класифікують за видами зв’язку з суспільним виробництвом та ступінню важливості для народного господарства, цільовим призначенням, джерелами фінансування та тривалістю ведення дослідження.

За видами зв’язку з суспільним виробництвом наукові дослідження діляться на роботи, направлені на створення нових технологічних процесів, малих конструкцій, підвищення ефективності виробництва, покращення умов праці, розвитку особистості людини.

За цільовим призначенням виділяють три види наукових досліджень: фундаментальні, прикладні та розробки.

Фундаментальні дослідження направлені на відкриття та вивчення нових явищ, законів природи, на створення нових принципів дослідження. Їх мета – розширення наукового пізнання суспільства, того, що може бути використане в практичній діяльності людини. Такі дослідження виконуються на межі відомого та невідомого, вони мають найбільшу невизначеність.

Прикладні дослідження направлені на знаходження способів використання законів природи для створення нових та вдосконалення існуючих засобів та способів людської діяльності. Мета – встановлення того, як можна використати наукові знання, отримані при функціональних дослідженнях в практичній діяльності людини. Прикладні дослідження поділяються на пошукові, науково–дослідні та дослідно–конструкторські роботи.

Пошукові дослідження направлені на встановлення факторів, які впливають на об’єкт, виявлення плюсів створення нових технологій і техніки на основі методів запропонованих в результаті фундаментальних досліджень. В результаті НДР з’являються нові технології, дослідні установки, прилади тощо. Мета ДКР – підбір конструктивних характеристик, які визначають логічну основу конструкції. Розробка – це перетворення нової наукової і науково-технічної інформації в форму, придатну для засвоєння в промисловості, з метою створення нової техніки, матеріалів, технологій і підготовки їх для прикладних досліджень і впровадження.

За ступінню важливості наукові дослідження поділяються на:

- важливі, які використовуються у відповідності з спеціальними постановами Ради міністрів;

- роботи, які виконуються у відповідності з планами галузевих міністерств та відомств;

роботи, які виконуються за ініціативою та у відповідності з темами науково-дослідних організацій.

В залежності від джерела фінансування наукові дослідження ділять на держбюджетні, госпдоговірні та нефінансовані. Останні виконуються у відповідності з договорами про співдружність.

Кожну науково-дослідну розробку можна віднести до певного напрямку. Під цим розуміють науку або комплекс наук, в області яких ведуться дослідження. В зв’язку з цим розрізняють технічні, біологічні, соціальні, фізико-технічні та інші напрямки з відповідною подальшою деталізацією.

Структурними одиницями наукового напрямку є комплексні проблеми, проблеми, теми та наукові питання. Комплексні проблеми - це сукупність проблем, об’єднаних єдиною метою, проблеми – це сукупність складних теоретичних та практичних задач, вирішення яких є необхідними для суспільства. Проблема може бути глобальною, національною, галузевою, що залежить від масштабу задачі, яка виникла. Крім того, проблеми бувають загальні та специфічні. Специфічні проблеми характерні для певних виробництв тієї чи іншої промисловості.

Тема наукового дослідження є складовою частиною проблеми. В результаті досліджень за темою отримують відповіді на певне коло наукових питань, які охоплюють частину проблеми. Узагальнення результатів відповідей по комплексу тем може дати вирішення наукових проблем.

Під науковими питаннями розуміють дрібні наукові задачі, які відносяться до конкретної теми наукового дослідження. Вибір напрямку, проблеми, теми наукового дослідження та постановка невирішених питань є надзвичайно відповідальним завданням. При виборі проблеми та теми наукового дослідження спочатку на основі аналізу протиріч досліджуваного напрямку формується сама проблема та визначаються в загальних рисах очікувані результати, потім розробляється структура проблеми, виділяється тема, виконавці, встановлюється їх актуальність. Іноді ідуть на дублювання проблеми з метою залучення до її вирішення різноманітних наукових колективів за конкурсом. Вибір теми повинен базуватися на спеціальних техніко–економічних розрахунках. При виконанні теоретичних досліджень вимоги економічності іноді замінюють вимогами значимості, якими визначається престиж вітчизняної науки. При цьому не можна допустити монополізації в науці, оскільки це виключає змагання ідей та може знизити ефективність наукових досліджень.

Вибору теми повинно передувати ретельне ознайомлення з вітчизняними та зарубіжними літературними джерелами, як даної так і суміжної спеціальностей. Суттєво спрощується методика вибору тем в наукових колективах, які мають наукові продукції та розробляють наукову програму.

При колективній розробці наукових досліджень великої ролі набувають критика, дискусії, обговорення проблем і тем. В процесі дискусії виявляються нові, ще невирішені актуальні задачі. Це створює сприятливі умови для участі в НДР ВНЗ студентів різних курсів. При цьому необхідно також мати на увазі, що в процесі наукових розробок можливі і деякі зміни в тематиці також за вимогою замовника в залежності від обставин, що склалися.


^ 4.2. Оцінка економічної ефективності теми.

Оцінку народногосподарської необхідності розробки визначають числовим критерієм економічної ефективності , де - передбачуваний економічний ефект, - затрати на наукові дослідження. Чим більше , тим ефективніша схема 1,5....2 < R <10.

Однак критерій не враховує обсяг впровадження продукції, тому більш ефективним є критерій, який вираховується за формулою , де С – вартість продукції за рік після освоєння наукового дослідження і впровадження у виробництво, – тривалість виробничого впровадження в роках, - загальні затрати на виконання наукових досліджень, дослідне і промислове впровадження продукції та річні затрати та її виготовлення у відповідності з новою технологією.

При оцінці великих тем цього методу недостатньо, тому використовується експертна оцінка, яка виконується спеціально підібраним складом висококваліфікованих експертів (7-15 осіб). Тема, яка отримала максимальну підтримку експертів, вважається найбільш перспективною. На сьогоднішній день найчастіше використовується конкурс бізнес-планів.


^ 4.3. Етапи науково-дослідної роботи

НДР – виконується в певній послідовності. Спочатку формується тема за результатами загального ознайомлення з проблемою, розробляється основний вихідний неплановий документ - техніко–економічне обґрунтування. В першому розділі ТЕО вказуються принципи розробки, приводиться короткий огляд, в якому описується досягнутий рівень дослідження та отримані результати. Особлива увага приділяється ще невирішеним питанням, обґрунтуванню, актуальності роботи для галузі та народного господарства країни. Такий огляд дозволяє накреслити методи вирішення завдання та теми дослідження, визначити кінцеву мету виконання теми. Сюди входить також поточне пророблення теми і визначається доцільність закупівлі ліцензій. На стадії складання ТЕО встановлюється область використання очікуваних результатів НДР, можливість їх практичної реалізації в даній галузі. Крім економічного ефекту в ТЕО вказуються передбачувані соціальні результати, робиться висновок про доцільність виконання НДР та ДКР.

Після затвердження ТЕО складається бібліографічний список вітчизняної та зарубіжної літератури, науково-технічних звітів за темою роботи різних організацій відповідного профілю, у необхідному випадку оформляється реферат по темі, уточнюються явища, процеси, предмети, які повинні охопити дослідження, а також методи дослідження (експериментальні, теоретичні тощо).

Мета теоретичного дослідження – вивчення фізичної суті предмета. В результаті обґрунтовується фізична модель, розробляються математичні моделі та аналізуються отримані, таким чином, результати.

Перед організацією експериментальних досліджень розробляються задачі, вибирають програми і методи експерименту. Його ефективність залежить від вибору засобів вимірювання. При вирішенні цих завдань необхідно користуватися матеріалами ДЕСТу.

Методичні рішення, які приймаються, формуються у вигляді методичних вказівок на проведення експерименту. При розробці методик дослідження складається робочий план, в якому вказується обсяг експериментальних робіт, методи, техніка, трудомісткість, терміни.

Після завершення теоретичних і експериментальних досліджень проводиться аналіз отриманих результатів, порівнюють гіпотези з результатами експерименту, уточнюються теоретичні моделі, формуються наукові та виробничі висновки, складається науково-технічний звіт.

Наступний етап виконання теми – впровадження результатів досліджень у виробництво та визначення їх дійсної економічної ефективності. Впровадження результатів здійснюється через виконання НДР та ДКР в різних проектних організаціях. Такі роботи включають в себе: формулювання теми, мету та задачу розробки, вивчення літератури, підготовку до технічного проектування, виготовлення окремих блоків, їх об’єднання в систему, узгодження технічного проекту і його техніко–економічного обґрунтування. Після цього виконується робоче проектування, виготовляється дослідний взірець, проводиться його випробування, доведення та регулювання, стендові та виробничі випробування. Після цього здійснюється доробка дослідного взірця у відповідності з отриманими результатами випробовувань.

Успішне виконання перерахованих етапів роботи дає можливість представити взірець до державних випробовувань, в результаті яких взірець запускається в серійне виробництво. Розробники при цьому здійснюють контроль та дають консультації. Впровадження завершується оформленням акту економічної ефективності результатів дослідження.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства". / Авт. В. М. Тюріна. Харків: хнамг, 2004. 63 с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Харламова О. В. Міжнародні стандарти з фінансової звітності. Конспект лекцій Харків: хнамг, 2010 с. (для слухачів фпк І пк жкг)
Конспект лекцій iconКонспект лекцій
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
«Гермомеханіка»: конспект лекцій. Розділ “Автоматичні врівноважувальні пристрої як безконтактні ущільнення” / Укладачі
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
Конспект лекцій з курсу «Гермомеханіка». Розділ “ Теорія І конструкції механічних торцевих ущільнень” / Укладачі
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 080303 «динаміка І міцність»
Конспект лекцій з курсу «Гермомеханіка». Розділ “ Теорія і конструкції механічних торцевих ущільнень” / Укладачі
Конспект лекцій iconГ. В. Фесенко конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202...
Конспект лекцій iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання
Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи