У результаті вивчення дисципліни студент повинен icon

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
Скачати 121.24 Kb.
НазваУ результаті вивчення дисципліни студент повинен
Дата21.06.2012
Розмір121.24 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки металів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні металургійні виробництва (доменне, сталеплавильне, кольорових металів);

 • принципи та технологічні основи виготовлення виливок;

 • фізичні основи та методи обробки металів тиском;

 • методи зварювання металів;

 • фізичні основи різання та обробки металів на металургійних верстатах;

вміти:

 • вибрати металургійний агрегат для виробництва металевого сплаву заданого хімічного складу;

 • оцінити ефективність роботи металургійного агрегату;

 • визначити спосіб обробки металевої поверхні;

 • оцінити режим свердлення металів;

 • вибрати матеріали для зварювання металевих деталей.

Дисципліна «Технологія виробництва і обробки металів» базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Фізика», «Теоретична та прикладна механіка», «Фізична хімія».

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисципліни «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів».


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Технологія виробництва і обробки металів» вивчається студентами на четвертому курсі у VII та VIII навчальних семестрах. Загальна кількість навчальних годин – 189, в тому числі: 32 години – аудиторні заняття, 157 годин – самостійна робота. За семестрами аудиторні заняття та контрольні заходи розподіляються так: VII семестр – 12 годин лекцій, 4 години лабораторних занять, індивідуальне завдання, залік; VIII семестр – 8 годин лекцій, 8 годин лабораторних занять, індивідуальне завдання, екзамен.

Лабораторні роботи передбачають вивчення процесу металотермічного відновлення рудних матеріалів з одержанням металевого сплаву заданого складу, а також процесів свердлення та паяння металів.

При вивченні дисципліни виконуються два індивідуальні завдання. Завдання повинно бути представлено в академію до початку поточної сесії, перевірено викладачем і проведена робота над помилками. Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується після співбесіди студента з викладачем, що є підставою для отримання заліку з дисципліни.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия чугуна.– К.: Высшая школа, 1988.– 351 с.

 2. Бойченко Б.М., Охотский В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі. – Дніпропетровськ: «Дніпро – ВАЛ», 2004. – 454 с.

 3. Бигеев А.М. Металлургия стали. – М.: Металлургия, 1977. – 440 с.

 4. Общая металлургия/ Е.В. Челищев, П.П. Арсентьев, П.П. Яковлев, Д.И. Рыжонков. – М.: Металлургия, 1971. – 480 с.

 5. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник для ВУЗов/ Ю.П. Солнцев и др.– 2 - е изд.– М.: МИСиС, 1996.– 575 с.

 6. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебник для ВУЗов.– М.: Высшая школа, 1990.– 447 с.

 7. Кропивницкий Н.Н. Технология металлов. – Л.: Лениздат, 1973. – 371 с.

 8. Технология металлов// Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков. – М.: Металлургия, 1974. – 648с.

 9. Суворов И.К. Обработка металлов давлением.– М.: Высшая школа, 1973.– 384с.^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

VII семестр


Тема 1. Виробництво чавуну

Руди, флюси доменної плавки. Вимоги до їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей. Підготовка рудних матеріалів до доменної плавки (подрібнення, класифікація, збагачення, осереднення, агломерація, виробництво обкотишів і брикетів). Паливо доменної плавки. Вимоги до нього. Якість металургійного коксу. Основи теорії відновлення. Загальні закономірності відновлення оксидів заліза. Відновлення оксидом вуглецю, воднем, твердим вуглецем. Утворення чавуну і шлаку. Навуглецювання заліза. Компоненти шлаку. В’язкість шлаку та її вплив на металургійні процеси. Десульфурація чавуну. Конструкція доменної печі. Елементи печі. Футеровка печі. Технологія доменної плавки. Завантаження, плавлення. Процеси сушки, дисоціації карбонатів, відновлення. Випуск чавуну. Склад і якість чавунів. Показники доменної плавки.

Література: [1] С.18 – 126, 138 – 181, 276 – 287; [4] С. 13 – 119, [5]

С. 14 – 21; [6] С. 7 – 13.


^ Тема 2. Виробництво сталі

Історія розвитку сталеплавильних процесів. Елементи теорії сталеваріння. Фізико-хімічні основи сталеваріння. Методи рафінування та легування сталей.

Конверторне виробництво сталі. Конструкція конверторів. Футеровка основних та кислих конверторів. Шихтові матеріали конверторної плавки. Технологія виплавки сталі в конверторах. Техніко-економічні показники конверторного процесу.

Мартенівське виробництво сталі. Конструкція мартенівської печі. Особливості ведення мартенівської плавки. Техніко-економічні показники мартенівського процесу.

Виробництво сталі в електропечах, перевага електроплавки перед іншими методами. Дугові печі, індукційні печі.

Позапічні методи рафінування сталі. Вакуумна обробка, обробка інертними газами. Переплавні процеси виробництва сталі.

Розливка сталі. Розливка сталі у виливниці. Переваги та недоліки розливки зверху, розливки сифоном. Формування виливка. Безперервна розливка сталі, її переваги.

Неметалеві включення в сталях, їх утворення в рідкій сталі. Класифікація неметалевих включень. Гази в сталях. Їх вплив на якісні показники сталей. Методи оцінки розчинності газів у сталях.

Література: [2] С. 22-69, 84-178; [3] С. 121-255, 275 – 293, 296 – 427; [4] С. 149 – 386; [5] С. 22 – 40.


Тема 3. Виробництво кольорових металів

Металургія міді. Сировина, рафінування міді.

Виробництво алюмінію: сировина, методи рафінування.

Література: [4] С. 407 – 429, 438 – 455; [5] С. 41-47.


Тема 4. Лиття

Класифікація методів лиття. Методи оцінки ефективності лиття. Ливарні сплави. Їх властивості. Формові матеріали. Виготовлення відливок у пісчані форми. Ливарна оснастка. Технологія ручної формовки. Машинна формовка ливарних форм. Підготовка форм. Заливка металу.

Спеціальні засоби лиття: у кокіль, по моделях, що видаляються, центробіжне, під тиском, в коркові форми.

Література: [5] с. 336 – 369; [7] с. 236 – 275; [8] с. 286 – 350.


VIII семестр


Тема 5. Обробка металів тиском

Фізичні основи ОМТ. Класифікація методів ОМТ.

Пластичність металів і сплавів, її зв’язок з температурою металу. Пристрої нагріву для ОМТ.

Прокатка. Схеми прокатки. Фізичні основи прокатки. Класифікація і конструктивні особливості прокатних станів. Технологія виготовлення сортових профілів, листового прокату, труб.

Пресування, волочіння, кування, штампування. Їх технологічні особливості, можливості виготовлення виробів.

Література: [5] С. 373 – 411; [7] С. 354 – 431; [8] С. 117 – 170, 275 – 300, 311 – 375.


^ Тема 6. Зварювання, паяння металів

Сутність і різновиди процесів зварювання. Фізична сутність зварювання.

Методи термічного зварювання: електричне дугове, вуглецевими електродами, під флюсом, аргоно-дугове, вуглекислотне, газове.

Термомеханічне зварювання (контактне, кувально-горнове, дифузійне, індуктивне).

Механічне зварювання (холодне, ультразвукове, тертям).

Джерела живлення для зварювання.

Паяння металів і сплавів. Фізичні основи. Припої, флюси. Дефекти зварювання та паяння.

Газокисневе різання металів.

Література: [5] С. 412 – 466; [7] С. 303 – 334; [8] С. 436 – 504.


^ Тема 7. Обробка металів різанням

Фізичні основи процесу різання. Елементи режиму різання. Процес різання та утворення стружки.

Інструментальні матеріали. Класифікація металорізальних верстатів, їх показники.

Обробка заготовок на токарних верстатах. Основні механізми токарних верстатів. Типи токарних верстатів.

Обробка заготовок на свердлильних, розточувальних, фрезерних, стругальних, довбальних, протягувальних верстатах.

Література: [5] С. 467 – 560; [7] С. 339 – 387; [8] С. 505 – 570.


Тема 8. Спеціальна обробка металів

Електрофізичні методи обробки. Електрохімічні методи обробки.

Зміцнююча обробка пластичним деформуванням.

Література: [7] С. 443 – 454; [8] С. 588 – 596.


^ 2 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


З метою закріплення матеріалу, розглянутого на лекціях, лабораторних заняттях, та самостійно вивчених розділів, студентом повинно бути виконане індивідуальне завдання. Як допоміжний матеріал при його виконанні використовуються підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторного практикуму, дані методичні вказівки. Робота повинна бути виконана самостійно і у повному обсязі, грамотно та акуратно, із наведенням необхідних рисунків і посилань на літературні джерела.

Загальний обсяг виконаного завдання має бути не більше 10 – 12 аркушів формату А4 друкованого тексту ( шрифт 12, міжрядковий інтервал – 1,3; відступ – 20-25 мм) або рукописного тексту такого ж обсягу.

У методичних вказівках 20 варіантів індивідуальних завдань (таблиця 2.1). Номер завдання визначається двома останніми цифрами номера у заліковій книжці студента.


Таблиця 2.1 – Варіанти індивідуальних завдань

Номер варіанта

Номер питання

Номер варіанта

Номер питання

1

1,9,21

11

3,19,21

2

2,10,22

12

4,10,22

3

3,11,23

13

5,11,23

4

4,12,24

14

6,12,24

5

5,13,25

15

7,13,25

6

6,14,26

16

8,14,26

7

7,15,27

17

1,15,27

8

8,16,28

18

2,16,28

9

1,17,29

19

3,17,29

10

2,18,30

20

4,18,30Запитання до індивідуальних завдань

VII семестр

 1. Пальне доменної плавки, його характеристика.

 2. Рудні матеріали доменної плавки.

 3. Виробництво агломерату, обкотишів з руди.

 4. Рух матеріалів та газів в доменній печі.

 5. Відновлювальні процеси в доменній печі.

 6. Навуглецювання заліза в доменній печі.

 7. Десульфурація чавуну в доменній печі.

 8. Конструкція доменної печі.

 9. Дефосфорація сталі.

 10. Десульфурація сталі.

 11. Поведінка кремнію при сталеварінні.

 12. Кисень в сталі, розкислення сталі.

 13. Неметалеві включення в сталі.

 14. Гази в сталі, методи дегазації сталі.

 15. Основи виробництва сталі в кисневих конверторах.

 16. Основи виробництва сталі в мартенівських печах.

 17. Основи виробництва сталі в електропечах.

 18. Позапічні методи рафінування сталі.

 19. Розливка сталі у виливниці.

 20. Безперервна розливка сталі.

 21. Металургія міді.

 22. Металургія алюмінію.

 23. Ливарні сплави, їх властивості.

 24. Формувальні матеріали при литті.

 25. Класифікація способів лиття.

 26. Виготовлення відливок у піщані форми.

 27. Кокільне лиття.

 28. Лиття по моделях, що видаляються.

 29. Центробіжне лиття металів.

 30. Лиття металів під тиском.VIII семестр 1. Фізичні основи обробки металів тиском.

 2. Зв'язок пластичності металів з температурою. Пристрої для нагріву металів перед обробкою тиском.

 3. Фізичні основи прокатки. Схеми прокатки.

 4. Класифікація та конструкційні особливості прокатних станів.

 5. Технологічні особливості виготовлення листового прокату.

 6. Технологічні особливості виготовлення труб.

 7. Пресування металів.

 8. Волочіння металів.

 9. Кування металів.

 10. Штампування металів.

 11. Фізична сутність процесів зварювання.

 12. Методи термічного зварювання, їх сутність.

 13. Методи термомеханічного зварювання, їх сутність.

 14. Методи механічного зварювання, їх сутність.

 15. Зварювання товстопокритими електродами, матеріали для виготовлення електродів.

 16. Джерела живлення для зварювання, їх експлуатаційні характеристики.

 17. Паяння металів і сплавів; припої, флюси.

 18. Дефекти зварювання та паяння, методи їх виявлення.

 19. Фізичні основи процесу різання.

 20. Матеріали для виготовлення різального інструменту.

 21. Класифікація металорізальних верстатів.

 22. Обробка металів на токарних верстатах. Типи токарних верстатів.

 23. Свердлення металів, типи свердлильних верстатів. Типи та призначення свердел.

 24. Фрезерування металів, типи фрезерувальних верстатів. Типи та призначення фрез.

 25. Стругання металів, типи стругальних верстатів.

 26. Довбання металів, особливості конструкції довбальних різців.

 27. Електрофізичні методи обробки металів.

 28. Електрохімічні методи обробки металів.

 29. Електроерозійна обробка металів, її можливості.

 30. Зміцнююча обробка металів.ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….3

1 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни………...4

2 Індивідуальні завдання…………………………………………………….8


Схожі:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconВ результаті вивчення даного курсу студент повинен
України в світовий простір доцільним є вивчення наддержавних політико-економічних утворень, якими є міжнародні організації. Метою...
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconВиди занять з дисципліни: Курс теорії перекладу складається з лекційних годин та самостійної роботи. В результаті вивчення диципліни студент повинен знати
Знати: сучасний стан науки про переклад в Україні І за кордоном; теоретичні положення перекладознавчтва як бази для практичних вмінь...
У результаті вивчення дисципліни студент повинен icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять – 10)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен : знати : закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (ects – 1,5); аудиторні години 18 (лекції – 8, практичні заняття – 10)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекцій 8, практичних занять 10)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен icon2. Код модуля: мл 6007 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр
У результаті вивчення модуля студент повинен знати теорію, методологію та практичні навики з питань організації підприємництва та...
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconПащенко Дмитро Іванович доктор педагогічних наук, професор Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен : знати: сутність та закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів єктс − 3); аудиторні години – 36 (лекцій – 20, семінарів – 16)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconНазва модуля: Фізика. Ч код модуля: кзф 6002 C02
У результаті вивчення модуля студент повинен знати: основні фізичні явища та закони фізики, які необхідні для наступного вивчення...
У результаті вивчення дисципліни студент повинен iconЯрошинська Олена Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен : знати : структуру системи освіти в Україні, закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 24 (лекцій – 12, семінарів – 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи