Список рекомендованої літератури icon

Список рекомендованої літератури
Скачати 46.91 Kb.
НазваСписок рекомендованої літератури
Дата07.06.2012
Розмір46.91 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

2. Офіційна доказова практично-орієнтована медична інформація, яку містять видання:

газети:

  • “Здоров’я України”;

  • “Ваше здоров’я”;

  • “Медичний вісник України”;

  • “Medicus Amicus”;

журнали:

  • “Therapia”

  • “Архів клінічної та експериментальної медицини”;

  • “Астма і алергія”;

  • “Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування”;

  • “Інфекційні хвороби”;

  • “Клиническая медицина”

  • “Клінічна інформатика і телемедицина”

  • “Ліки України”

  • “Лікувальна справа”

  • “Лікування та діагностика”

  • “Медицина світу”;

  • “Медичний всесвіт”

  • “Нове в гематології та трасфузіології”

  • “Онкологія”;

  • “Променева діагностика, променева терапія”;

  • “Радіологічний вісник”;

  • “Український кардіологічний журнал”;

  • “Український медичний часопис”;

  • “Український пульмонологічний журнал”;

  • “Український терапевтичний журнал”

 1. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - К.: Здоров'я, 1998. - Т. 1. - 710 с.

 2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - Киев: Здоров'я,2002.- Т.2.-989 с.

 3. Бабак О. Я. Досягнення і перспективи розвитку сучасної гастроентерології.// Сучасна гастроентерологія і гепатологія, 2000, №1, с.11-15.

 4. Бабак ОЯ.Фадеенко ГД.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.Интерфарма,К,2000. – 175 с.

 5. Бабак О.Я. Хронические гепатиты. К., 1999, 208 с.

 6. В.Г. Передерий, В.В. Чернявский. Изжога. Опасно ли это? Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Баррета и предупреждение рака пищевода в вопросах и ответах гастроентеролога врачу общей практики и пациенту. 2-е издание. Монография. – Луганск: ОАО “ЛОТ”, 2004. – 170 с.

 7. Внутрішні хвороби./За ред.проф.Глушка Л.В.в 2-х т.,Ів-Франківськ, 2004.

 8. Гайдукова С.М., Видиборець С.В. Залiзодефiцитна анемiя як проблема сучасної медицини // Здоров’я України. - 2001. - №8. - с. 30-33.

 9. Гематологія і трансфузіологія /під ред.проф.Гайдукової С.М.– К.:ВП “Три крапки,2001.-725 с.

 10. Губергриц Н.Б., Христич Т.Н. Клиническая гастроэнтерология. - Донецк: Лебедь, 2000.-416 с.

 11. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения. - К.: 2000. -321 с.

 12. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник.- Дніпропетровськ: Пороги, 2002.

 13. Дядык А.И., Багрий А.Э. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике.- Донецк: КП „ Регион”, 2005.- 549 с.

 14. Ішемічна хвороба серця – стенокардія: навчальний посібник / Під ред. проф. О.І. Дядика. - Донецьк: КП Регіон, 2005.-132 с.

 15. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука. – К.: Книга плюс, 2003.-368 с.

 16. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби, 2004р.

 17. Лікування артеріальної гіпертензії в особливих клінічних ситуаціях / За ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свіщенко та ін. - Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2005.-504 с.

 18. Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегменту SТ // Метод, рекомендації Європейського кардіологічного товариства. - 2003.

 19. Лікування гострого коронарного синдрому без стійкого підйому сегменту SТ на ЕКГ // Рекомендації Європейського товариства кардіологів. - 2002.

 20. Мала ЛТ.Волков В Л.,Коваль СМ.Невідкладна допомога в кардіології.-Київ:Здоров'я,99.- 320 с.

 21. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 22. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / За ред. Г.В. Дзяка. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 517с.

 23. Нейко Є.М. та ін. Хронічний пієлонефрит: клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування / Є.М. Нейко, Д.П. Соломчак, А.Г. Шевчук. – Івано-Франківськ, 2004 – 144с.

 24. Нейко Є.М. та ін. Аритмії серця: монографія / Є.М. Нейко, І.Г. Купновицька, І.П. Вакалюк. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2004. – 144с.

 25. Нейко Є.М. та ін. Медицина катастроф. Базові схеми лікування невідкладних станів: навч. посібник / Є.М. Нейко, О.В. Волошинський, І.І. Тітов. – Івано-Франківськ. 2003 – 170с.

 26. Нетяженко В.З. «Класифікації внутрішніх хвороб», Київ.- 2005.- 456 с.

 27. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

 28. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2003.-Т. 6.

 29. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2003.-Т. 7.

 30. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2004.-Т. 8.

 31. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Практ. рук.: в 3-х томах, Т. 1. - Витебск, 1998. - 535 с.

 32. Орлов В.Н. Руковоство по электрокардиографии. - М.: Медицина, 2000. - 526 с.

 33. Палмер В.А. Ультразвуковая диагностика внутренних органов. - Женева, 2002.

 34. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Свінціцький А.С. Гастроентерологія.– К.:Здоров’я, 1995.–304 с.

 35. Передерий В.Г. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее. — Київ, 2004. -256 с.

 36. Передерій В. Г., Ткач СМ. Заболевания поджелудочной железы. - К., 2001.

 37. Посібник з ендокринології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер’ян, О.М. Приступюк; За ред.:П.М.Боднара, С.Д.Максименка.–К.:Здоров’я,2004.–181с. – Бібліогр.: с. 179.

 38. Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Рекомендації Асоціації кардіологів України. - 2005. - 46 с

 39. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии. К., Либідь, 2002, 504 с.

 40. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : Посібник до Нац. програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.-К., 2004.-80 с.

 41. Сиволап В.Д., Нерянов Ю.М., Єремеєв В.Г., Каленський В.Х., Каджарян В.Г. Екстрена терапевтична допомога в умовах надзвичайних ситуацій / - Запоріжжя. - 2003. - 188 с.

 42. Справочник пульмонолога и фтизиатра. Лекарственные препараты. Практическое пособие. / Ю.И. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2003, 500с.

 43. Стандарти в гематології. / За ред. Виговської Я.І., Новака В.Л. – Львів: ПП. “Кварт,2002.-165 с.

 44. Стародуб Є.М. і співавт. Алгоритм діагностики і лікування захворювань органів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 164 с.

 45. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид.7,доп.і пер.-Вінниця: ДПДКФ,2005.-480 с.

 46. Фармакотерапевтический справочник гастроентеролога.Лекарственные препараты.Практич. пособ. по гастроэнтерологии. / Свинцицкий А.С., Бабак О.Я. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2000, 422 с.

 47. Фещенко Ю.І. Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі: Посіб. для студ. та лікарів / Ю.І. Фещенко, Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Дніпропетр. держ. мед. акад.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 71 с.: іл. – Бібліогр.: с. 69-71.

 48. Чопей І.В., Долгош М.Ю. «Приклади формулювання та кодування діагнозів при хворобах внутрішніх органів».- Ужгород, 2005.- 131с.

Схожі:

Список рекомендованої літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список рекомендованої літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури
move to 0-13638300
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни«банківське право україни»
move to 0-12686378
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури
Алисов Е. А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури
Управленческое консультирование /Под ред. М. Кубра. М.: "Интераксперт". В 8-х тт. 1992. 319 и 350 стр
Список рекомендованої літератури iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури
Банківське право: українське та європейське: Навч посіб. / За ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атака, 1999. – 400 с
Список рекомендованої літератури iconСписок рекомендованої літератури з “стратегічного управління”
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика -м.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 207с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи