Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата22.06.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Д
До друку

дозволяю

Перший проректор___________Г.В. Стадник
о друку

Перший проректор Г.В.Стадник


Тексти лекцій

з курсу

«Організація будівництва»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”,

6.092100 – „Міське будівництво та господарство”)
Харків – ХНАМГ – 2006
Тексти лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство”) /Укл.: Мельман В.О., Голуб О.І., Молодченко-Серебрякова Т.Г. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 70 с.


Укладачі: В.О. Мельман,

О.І. Голуб,

Т.Г.Молодченко-Серебрякова


Рецензент: к.е.н., доц. Г.В.Висоцька


У текстах лекцій викладені питання організації будівництва, наведені основи сітьового і календарного планування, потокового будівництва. Розглянуті вимоги до розробки генеральних будівельних планів. Враховані нові нормативні матеріали у галузі будівництва.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 8 від 28 квітня 2006 р.

Зміст
Стор.

Вступ…………………………………………………………………..

6

1. Основи організації будівництва і будівельного виробництва…………………………………..…………………….

7
1.1 Основні визначення……………………..………………….…….

7
1.2 Учасники будівництва…………………….……………….…….

7

2. Способи будівництва…………………………………………

10
2.1 Господарський спосіб будівництва………………………..……

10
2.2 Підрядний спосіб будівництва…………………………….…...

10

3. основні ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА…..…

12

4. Проектні й дослідницькі організації………….

13

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………

15
5.1 Проект організації будівництва………………………………….

15
5.2 Проект виробництва робіт………………………………………..

17
5.3 Узгодження, експертиза і затвердження проектно-кошторисної документації……………………………………………

18

6. ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТ» та «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ»……….

19

7. ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА…….………….

22
7.1 Загальна організаційно-технічна підготовка…………………...

22
7.2 Підготовка до будівництва об'єкта…………………………….

23
7.3 Підготовка до виробництва БМР……………………………….

24
7.4 Підготовка будівельної організації…………………………….

24

8. організація потокового методу будівельного виробництва. поняття про потокові методи…………..

25
9. основні принципи проектування потоків та їх класифікація ………………………………………………….…....

28
9.1 Основні принципи проектування потоків……………………….

28
    1. Класифікація потоків……………………………………………...

29

10. ПАРАМЕТРИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ………………………..

32
10.1 Теоретичні відомості…………………………………………….

32
10.2 Розрахунок параметрів неритмічного потоку………………….

35

11. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА……………….

38
11.1 Мета і призначення календарного плану………………………

38
11.2 Основні вимоги до календарного плану……………………….

38
11.3 Види календарних планів………………………………………

38
11.4 Вихідні дані і нормативна база календарного плану …………

39
11.5 Методика розробки календарного плану……………………...

39
11.6 Послідовність виконання робіт…………………………………

40
11.7 Розрахунок складу бригади……………………………………..

40
11.8 Техніко-економічні обґрунтування календарного плану……..

41

12. Сітьове планування у будівництві……………….…….

42
12.1 Теоретичні відомості…………………………………………….

42
12.2 Графічний метод розрахунку параметрів сітьового графіку…

42

13. Організація будівельного майданчика для будівництва об’єктів ………………………………………….…

47
13.1 Види будівельних генеральних планів........................................

47
13.2 Визначення потреби в об'єктах будівельного господарства і розрахунок їхніх основних параметрів...............................................

50
14. рекомендації щодо розміщення об'єктів………….

58
14.1 Установлення кранів на будівельних майданчиках і визначення небезпечних зон під час їх роботи..................................

58
14.2 Будівельні дороги..........................................................................

60
14.3 Розміщення складів.......................................................................

63

15. ПОРЯДОК ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ШКАЛЬНИХ ПЛАНІВ…………………………………………………………………..

64

16. особливості будівельних генеральних планів для реконструкції об'єктів……………………………………..

67

Список літератури.............................................................................................

69


Вступ

Будівництво – одна з головних галузей народного господарства, що забезпечує створення нових, розширення і реконструкцію діючих основних фондів.

На сучасному етапі будівництво – складна динамічна система і забезпечити чітку взаємодію всіх елементів будівельного виробництва можна лише за умови застосування наукової системи і методики організації, планування і управління будівництвом.

У будівництві, як і в будь-якій галузі народного господарства, зростає ефективність виробництва шляхом впровадження досягнень науки та техніки, удосконалення управління і планування , організації будівельного виробництва і праці.

Одним із завдань курсу „Організації будівництва” є розробка такої наукової методики для молодих фахівців, яка б сприяла організації і виконанню будівельних і монтажних робіт на сучасному технологічному рівні, а також самостійному вирішенню питань, які виникають у процесі проектування і будівництва.

Вивчення студентами курсу „Організації будівництва” дозволить отримати теоретичні знання та практичні навички, які будуть необхідні в практичній діяльності.

^ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА І БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1 Основні визначення

Будівництво – галузь матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені й підготовлені до експлуатації виробничі підприємства, житлові будинки та інші об'єкти.

Будівельне виробництво – взаємозалежний комплекс будівельних (будівельно-монтажних робіт) і процесів, результатом яких є готові до експлуатації будівлі й споруди .

Організація будівництва – взаємозалежна система підготовки до виконання окремих видів робіт, встановлення і забезпечення загального порядку на будівельному майданчику, черговості й термінів виконання робіт, постачання всіма видами ресурсів для забезпечення ефективності і якості виконання окремих видів робіт або будівництва об'єктів.

^ 1.2 Учасники будівництва

Згідно з характером ділових відносин. «Положення про підрядні контракти в будівництві України», затверджені Науково-технічною радою Міністерства України в справах будівництва й архітектури, протокол від 15 грудня 1993 р. №9.

Замовник учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядником. У ролі замовника може виступати інвестор або за його дорученням інші фізичні і юридичні особи.

Підрядник – учасник будівництва, який зобов'язаний на свій ризик і за договірною ціною виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовникові у встановлений строк.

^ Підрядні організації виконують комплекс робіт з будівництва об'єктів різного призначення. Вони класифікуються на генпідрядні і субпідрядні будівельні організації.

^ Генеральний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання всього комплексу робіт, що передбачені замовленням, передачу їх замовнику і забезпечує координацію діяльності інших підрядників.

^ Головний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання частини робіт на об'єкті, здає їх генпідряднику або замовнику і забезпечує координацію діяльності субпідрядників.

Субпідрядники – підрядники, які виконують окремі види робіт за домовленістю з генпідрядником, головним підрядчиком або замовником.

^ Субпідрядні організації – виконують спеціальні види робіт (санітарно-технічний, електромонтажні, монтаж устаткування, будівництво доріг, мереж, благоустрій території і т. ін.)

Гаранти – учасники будівництва, які гарантують виконання зобов'язань сторонами.

Підрядний контракт (договір) – договір у будівництві, що передбачає взаємні зобов'язання сторін у процесі будівництва (реконструкції, технічного переозброєння і капітального ремонту) об'єктів виробничого і невиробничого значення.

Контрактна документація – текстова частина контракту і комплект документів, що додається до неї та розкриває предмет контракту.

Генпідрядник укладає підрядний договір із замовником, де підрядник зобов'язується самостійно побудувати й здати замовнику об'єкт згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією у встановлений термін. Замовник, в свою чергу, зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик, надати проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений будівництвом об'єкт.

Генпідрядник несе відповідальність за виконання не тільки робіт, здійснюваних власними силами, але й за роботу субпідрядників, координує провадження робіт усіма субпідрядниками, не втручаючись в їхню виробничо-господарську діяльність.

Згідно з видами виконуваних робіт:

- загальнобудівельні;

- спеціалізовані.

Постачальникиорганізації, що випускають необхідну для будівництва продукцію, а також оптові бази, склади і т.д.

Транспортні організаціїздійснюють за контрактом з підрядниками і субпідрядниками зовнішні й внутрішні перевезення матеріально-технічних ресурсів.

Проектні організаціїрозробляють за контрактом із замовником проектну документацію на нове будівництво, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння.

Проектна документація – техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції, документація від заводів-виробників, а також інша документація, необхідна для виконання робіт і експлуатації об'єкта.

^ 2. СПОСОБИ БУДІВНИЦТВА

2.1 Господарський спосіб будівництва

Господарський спосіб будівництва – роботи виконують силами і коштами діючих і споруджуваних підприємств або організацій.

Господарський спосіб має істотні недоліки. Для будівництва цим способом необхідно створення колективу будівельників і власної виробничої бази. При цьому, по закінченні робіт колективи розформовуються і база ліквідується. Якщо для підприємства будівництво не є основною діяльністю, господарський спосіб не сприяє удосконаленню технології та організації робіт. При господарському способі широко застосовується некваліфікована робоча сила, велика питома вага ручних робіт і, як наслідок, невисокі економічні показники. Цим способом ведуть роботи відділи (управління) капітального будівництва державних і кооперативних підприємств і організацій, а також більш дрібні підрозділи – будівельні дільниці й бригади. На деяких великих підприємствах існують самостійні БМУ або навіть трести. У цьому разі методи проведення робіт та їх результати наближаються до підрядного способу.

До позитивних властивостей господарського способу будівництва слід віднести певну оперативність управління, особливо необхідну при виконанні поточних будівельних робіт в умовах, наприклад, промислового підприємства що експлуатується (поточний і експлуатаційний ремонт, зміна устаткування, часткова реконструкція виробництва і т.п.). Застосування господарського способу доцільно також при спорудженні нескладних об'єктів на підприємствах із сезонними коливаннями інтенсивності виробництва, наприклад у сільському господарстві.

^ 2.2 Підрядний спосіб будівництва

Підрядний спосіб будівництва роботи ведуть постійно діючі будівельні організації за підрядним контрактом (договором підряду) із замовником.

Підрядний спосіб будівництва має переваги перед господарським. Постійно діючі будівельні організації мають умови для формування стабільних кваліфікованих колективів, створення потужностей і сучасної матеріально-технічної бази, удосконалення технології виробництва, впровадження передових методів праці, поліпшення якості робіт, скорочення термінів будівництва і зниження його собівартості. Підрядний спосіб як найбільш прогресивний у даний час є таким, що займає лідируючі позиції, ним охоплено більше 90 % будівельних робіт. При підрядному способі роботи ведуться будівельними організаціями на основі підрядного контракту, що укладається між замовником і підрядником.

Підрядний контракт (договір) регулюється правилами про підрядні контракти (договори) і правилами про договори на виконання проектних дослідницьких робіт і діючим законодавством.

За діючими правилами замовник укладає договір з однією загальнобудівельною організацією, що виступає як генпідрядник. Іноді замовник укладає договори безпосередньо з монтажними та іншими спеціалізованими організаціями. Такі договори є прямими, вони угадаються, наприклад, на монтаж устаткування, на окремі види спеціальних робіт за згодою генпідрядника, а також при змішаному способі будівництва.

Для виконання монтажних і спеціальних робіт генпідрядник залучає субпідрядників або інші спеціалізовані підрядні організації, укладаючи з кожним з них договір субпідряду.

Відмітною рисою підрядного договору є необхідність планових передумов для його затвердження і реалізації, внесення даного об'єкта в затверджений титульний список, наявність комплектної проектно-кошторисної документації, виділення ліміту фінансування і включення об'єкта в план роботи підрядної організації.

Змішаний спосіб будівництва спосіб, при якому частина робіт виконується за підрядним контрактом підрядними організаціями, а частина –власними силами організацій.

^ 3. основні ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Перераховані елементи виробництва в процесі будівельного виробництва взаємодіють між собою, створюють будівельну продукцію у вигляді виконаних БМР, будинків і споруд.

Будівельний процес складається з трьох основних етапів:

  1. Підготовка будівельного виробництва.

  2. Будівельне виробництво.

  3. Реалізація кінцевої будівельної продукції (введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів).

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи