Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
Сторінка1/5
Дата22.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

«Розрахунок основних техніко-економічних показників

діяльності підприємств МЕТ»


(для студентів 4,5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” та 7.100402 «Транспортні системи»)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2006
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств МЕТ» (для студентів 4,5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи») Укл.: Тітяєв В.І., Телятник С.В., Княжеченко В.В.. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 51 с.

Укл.: Віктор Іванович Тітяєв,

Сергій Вікторович Телятник,

Валерій Вікторович Княжеченко

Рецензент: В.М.Тюріна


Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 11 від 08.06.2006 р.


Зміст


Вступ……………………………………………………………………………….....4

1. Розрахунок показників виробничої програми...…………………………….......5

2. Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці..............................10

3. Розрахунок собівартості пасажироперевезень....................................................16

4. Визначення планово-розрахункового тарифу та фінансових результатів операційної діяльності..............................................................................................24

5. Заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності і оцінка терміну окупності інвестицій.....................................................................26

6. Аналіз отриманих техніко – економічних показників.......................................35

Висновки....................................................................................................................35

Список літератури……………….………………………………….…………......36

Додатки…………………………………………………………….……………......38


Вступ

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Економіка підприємств МЕТ", придбання навичок розрахунку основних економічних показників діяльності підприємств міського електричного транспорту і оцінка терміну окупності інвестицій від впровадження заходів з підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен виявити:

  • наявність ґрунтовних теоретичних знань з виучуваного предмета та вміння їх використовувати в економічних розрахунках;

  • вміння користуватися спеціальною та нормативною фаховою документацією;

  • знання діючого законодавства в галузі економіки міського електричного транспорту;

  • вміння виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, виявляти резерви підвищення ефективності використання трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів;

  • вміння обґрунтовувати економічну доцільність технічних та організаційних рішень;

  • вміння вибирати ефективні виробничі, технологічні й проектні рішення, що забезпечували б надійність та високу якість послуг.

Курсова робота включає наступні елементи:

Вступ.

1. Розрахунок показників виробничої програми.

2. Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці.

3. Розрахунок собівартості пасажироперевезень.

4. Визначення планово-розрахункового тарифу та фінансових результатів операційної діяльності.

5. Заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності і оцінка терміну окупності інвестицій.

6. Аналіз отриманих техніко – економічних показників.

Висновки.

Список літератури.

Додатки.

Курсову роботу виконують студенти спеціальностей “Електричний транспорт” і «Транспортні системи» денної і заочної форм навчання. Для виконання курсової роботи кожному студенту видається індивідуальний варіант завдання.

Курсова робота призначена для самостійного виконання. Консультації керівника проводяться за встановленим графіком.

Захист курсової роботи здійснюється у встановленому порядку. Якщо робота не допущена до захисту як така, що не відповідає висунутим вимогам, то вона повинна бути перероблена студентом відповідно до вказівок керівника.

Курсова робота є важливим елементом підготовки студентів до самостійної діяльності. При її виконанні використовують ці "Методичні вказівки", нормативну й спеціальну літературу з даного предмета, планово-звітні й статистичні дані про роботу підприємств міського електричного транспорту.


  1. ^ Розрахунок показників виробничої програми


Виробнича програма підприємств міського електричного транспорту – це завдання на певний календарний період з перевезення пасажирів, що встановлюється, виходячи з потреб населення міста і можливостей підприємств МЕТ. Показники виробничої програми визначають всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства.

Основними показниками виробничої програми є:

- натуральний пробіг рухомого складу, ваг.(маш.)-км;

- пробіг, приведений за місткістю рухомого складу, ваг.(маш.)-км;

- робота рухомого складу, т-км.брутто;

- кількість перевезених пасажирів (платних і пільгових), тис.чол.

Розрахунок показників виробничої програми на рік виконують, виходячи з середньорічної інвентарної кількості рухомого складу (Вср.), що визначаться за формулою

Вср = Впп + (Внад * Тнад) / Т - (Ввиб * (Т - Твиб)) / Т, (1)

де Впп - інвентарна кількість вагонів (машин) на початок розрахункового періоду, од.;

Внад (Ввиб) - відповідно кількість одиниць рухомого складу, що надходить (вибуває) до (з) експлуатації в розрахунковому періоді, од.;

Тнад (Твиб) - час перебування в експлуатації рухомого складу, що надходить (вибуває) в розрахунковому періоді, днів;

Т - тривалість розрахункового періоду, днів.

Розрахунок середньорічної інвентарної кількості рухомого складу та інших показників виробничої програми виконують по кожному типу вагонів і машин і в цілому по депо (підприємству).

Кількість вагоно(машино)-днів і вагоно(машино)-годин у русі розраховують за формулами

Н ваг-дн. = Вср * К * 365; (2)

Нваг-год. = Вср * К * t * 365, (3)

де Н.ваг.-дн - кількість вагоно(машино)-днів у русі;

Нваг.-год - кількість вагоно(машино)-годин у русі;

К - коефіцієнт використання рухомого складу з випуску;

t - середньодобова кількість годин перебування вагонів (машин) на лінії, год.

Пробіг рухомого складу в натуральних вагоно-кілометрах і машино-кілометрах знаходять за формулою

Пн = Вср. * К * t * 365 * V = Нваг.-дн * V, (4)

де V - середня експлуатаційна швидкість рухомого складу, км/год.

Оскільки місткість окремих типів рухомого складу не є однаковою, виробничу програму підприємств МЕТ визначають також у машино-кілометрах, які приводять до одного типу за місткістю. Для цього треба користуватися коефіцієнтами приведення (див.додаток 1):

Пмпр = Пн * Кмпр, (5)

де Кмпр - коефіцієнт приведення за місткістю відповідного типу рухомого складу.

Кількість перевезених пасажирів знаходять за формулою

А = Пмпр * ?, (6)

де ? – середньодобове наповнення рухомого складу (кількість пасажирів, що припадає на один вагоно(машино)-кілометр пробігу рухомого складу, приведений за місткістю).

Роботу рухомого складу, яка визначається в т-км брутто, розраховують за формулою:

Q = q * Пн + 0,07 * А* Lср , (7)

де q- вага рухомого складу без пасажирів, т (наведена за типами вагонів (машин) в додатку 1);

Пн - пробіг рухомого складу в натуральному вимірі, тис. км;

0,07 - середня вага одного пасажира, т.;

А - кількість перевезених пасажирів, тис. чол.;

Lср - середня відстань перевезення пасажира, км.

Для трамвая Lср = 3,3 км, для тролейбуса Lср = 3,9 км.

Розрахунок зазначених вище показників виробничої програми виконують по кожному типу рухомого складу і в цілому по депо.

У даному розділі розраховують також доходи від перевезення пасажирів.

При визначенні доходів слід мати на увазі, що кількість перевезених пасажирів у міському сполученні дорівнює сумі кількості перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами), абонентними квитками й кількості перевезених пасажирів з правом безплатного проїзду. При цьому

  • кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на одну поїздку визначається діленням виручки від продажу разових квитків на затверджений органом місцевої виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або на єдиний тариф для всіх видів транспорту;

  • кількість перевезених пасажирів за абонентними квитками визначається множенням кількості проданих абонентних квитків на встановлену кількість поїздок для кожного його типу;

- кількість перевезених пасажирів за посвідченнями, що надають право безплатного проїзду в громадському транспорті, визначається по матеріалам обстежень. Для розрахунку кількості перевезених пасажирів за посвідченнями для ветеранів війни та прирівняних до них за пільгами осіб, пенсіонерів, інвалідів всіх категорій встановлюється така частка поїздок у громадському транспорті по відношенню до загальної кількості перевезених пасажирів

Таблиця 1.1 - Частка поїздок у громадському транспорті (трамваї) по відношенню до загальної кількості перевезених пасажирів, %

Регіони України

Обласний (республіканський) центр

Інша міська місцевість

Автономна Республіка Крим

12

8

Дніпропетровська область

12

8

Донецька область

12

8

Житомирська область

12

_____

Запорізька область

12

_____

Луганська область

12

8

Львівська область

15

_____

Миколаївська область

12

_____

Одеська область

12

_____

Сумська область

____

8

Харківська область

12

_____


Кількість перевезених пасажирів за абонентними квитками приймають в розмірі 20 % до загальної кількості перевезених пасажирів. Доходи від перевезення пасажирів усіх категорій визначають за формулою

Д = (А – Аа – Аn) * Т + Аа * Т * 0,9, (8)

де А – загальна кількість перевезених пасажирів, що визначається за формулою (6);

Аа – кількість перевезених пасажирів за абонентами (визначають в розмірі 20 % від загальної кількості перевезених пасажирів);

Аn - кількість перевезених пасажирів за посвідченнями (визначають в залежності від регіону України), за даними табл. 1.1.;

Т - вартість разового квитка на поїздку, грн.;

0,9 - понижуючий коефіцієнт, що враховує поїздки двома видами транспорту або декількома маршрутами.

Розраховані показники виробничої програми узагальнюють в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 - Показники виробничої програми

Найменування показників

Одиниця

виміру

Звітний

рік

1

2

3

1. Середньорічна кількість рухомого складу в інвентарі

од.

2.Коефіцієнт використання рухомого складу

з випуску

______
3. Середньодобова кількість годин перебування рухомого складу на лінії

год.
4. Середня експлуатаційна швидкість

км/год.
5. Вагоно(машино)- дні в русі

ваг.(маш.)-дн.
6. Вагоно(машино)- години в русі

ваг.(маш.)-год
7. Натуральний пробіг рухомого складу

тис. ваг.(маш.)-км.
8. Пробіг приведений за місткістю

тис. ваг.(маш.)-км.
9. Робота рухомого складу

т. км брутто
Продовження табл. 1.2

10. Кількість перевезених пасажирів всього

тис. чол.
в т.ч. - за разовими квитками

тис. чол.
- за абонентними квитками

тис. чол.
- за посвідченнями

тис. чол.
11.Середній тариф на перевезення одного пасажира

грн.
12. Доходи від перевозки пасажирів

тис. грн.

Отримані показники виробничої програми служать основою для виконання економічних розрахунків, що виконуються в наступних розділах курсової роботи.

  1. ^ Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці


При розрахунку необхідної чисельності робітників виходять з балансу робочого часу одного робітника та режиму роботи різних категорій працівників. У табл. 2.1. наведено умовний баланс робочого часу одного працівника. Відсутні показники визначаються студентом самостійно, виходячи з встановленої законодавством України кількості святкових та вихідних днів, тривалості робочого тижня і режиму роботи підприємства.

У тих випадках, коли в курсовій роботі по різних категоріях працівників наведені нормативи чисельності (нормативи обслуговування), розрахунки ведуть виходячи з того, що дані нормативи відповідають явочній чисельності.

При розрахунку облікової чисельності використовують формулу:

Чоб = Тобсл / Теф, (9)

де Тобсл - час обслуговування водіями рухомого складу, год.;

Теф - ефективний фонд часу одного працівника, год.

Під обсягом робіт у нормо - годинах необхідно розуміти обсяг робіт, що відповідає нормативній трудомісткості і визначається через норму часу (для працівників, які перебувають на погодинній формі оплати праці) або відповідає часу, протягом якого працівники повинні знаходитись на роботі, виходячи з режиму роботи підприємства (для працівників, які перебувають на погодинній формі оплати праці).

Отриману облікову чисельність округляють до цілого числа.

При розрахунку явочної чисельності використовують формулу:

Чя = Чоб / Коб.с, (10)

де Коб.с - коефіцієнт облікового складу.

Коефіцієнт облікового складу визначають за даними балансу робочого часу (див. табл.2.1) за формулою

Коб.с = Тн / Тєф, (11)

де Теф - ефективний фонд часу одного працівника, год.

Тн - номінальний фонд часу одного працівника, год.

У курсовій роботі проводиться розрахунок чисельності основних категорій працівників підприємств міського електричного транспорту: водіїв, старших диспетчерів і диспетчерів руху, кондукторів, ревізорів, прибиральників вагонів, старших чергових, чергових і робітників тягових підстанцій. Оскільки витрати на оплату праці інших категорій працівників визначаються за укрупненими нормативами, розрахунок їх чисельності не виконують.

Робочий час, що витрачається водіями на обслуговування рухомого складу, визначається числом вагоно (машино) - годин у русі моторних вагонів з урахуванням витрат часу на прийом - здачу рухомого складу та обідньої перерви на приймання їжі:

Тобсл = Нваг-год + (Нваг-год * Т) /100, (12)

де Нваг-год. - кількість вагоно(машино)-годин у русі;

Т - питома вага витрат часу на прийом-здачу рухомого складу та приймання їжі в тривалості робочого дня водія, %.

Значення Т визначають за формулою

Т= ((tп.з. + tп.п) *100) / (Тзм -(tп.з. + tп.п))), (13)

де tп.з - час прийому (здачі) вагона (0,33 год.);

tп.п. - час прийому їжі (0,25 год.);

Тзм - тривалість робочого дня водія, год.

Таблиця 2.1 - Баланс робочого часу одного працівника (річний)

Найменування показників

Одиниця виміру

Кількість

1. Календарний фонд робочого часу

дні

365

2. Кількість неробочих дні всього, в тому числі:

дні

........

- вихідні

дні

........

- святкові

дні

........

3. Нормативний (режимний) фонд часу (п.1-2)

дні

........

4. Неявки на роботу всього, в тому числі:

дні

35

- чергові, додаткові й навчальні відпустки

дні

26

- неявки на роботу в зв`язку з хворобою і декретні відпустки

дні

8,5

- виконання державних і громадських обов'язків

дні

0,5

5. Ефективний (робочий) фонд часу (п.3 - 4)

дні

........

6. Нормативна тривалість робочого дня

год.

8,0

7. Річний фонд часу:

- ефективний (робочий) (п.5 * 6)

- нормативний (режимний) (п.3 * 6)

- календарний (п.1 * 6)


год.

год.

год.


...........

..........

..........


Чисельність водіїв визначається як відношення часу обслуговування рухомого складу до ефективного фонду часу:

Чвод = Тобсл / Теф, чол., (14)

Отриману чисельність водіїв округляють до цілого числа.

Розрахунок чисельності водіїв проводять за типами рухомого складу і в цілому по депо.

Розподіл водіїв за класністю: 65 % - І клас, 25 % - ІІ клас, 10 % - ІІІ клас.

Чисельність водіїв по перегону, розстановці й обробці рухомого складу визначають, виходячи з нормативу чисельності (один водій на 10 вагонів (машин).

Чисельність кондукторів приймають на рівні з чисельністю основних водіїв.

Нормативи чисельності обслуговуючого персоналу тягових підстанцій і режим їх роботи наведені в табл.2.2.

Таблиця 2.2 - Нормативи чисельності й режим роботи обслуговуючого персоналу тягових підстанцій

Категорії працюючих

Режим роботи, год.

Норматив чисельності, чол.

Примітки

1. Старший черговий

1зм * 8 год.

1

Працює тільки вдень

2. Черговий

2зм * 8 год.

2
3. Робітник

3зм * 8 год.

3

Аналогічно розраховують чисельність старших диспетчерів руху, режим роботи яких становить 2зм * 8 год., а норматив чисельності – 1 чол./ зм.

Чисельність диспетчерів руху визначають за формулою

Чд.р. = L / 5, (15)

де L - довжина транспортної мережі по осі вулиць, км;

5 - норма обслуговування (один чоловік на 5 км шляху).

Чисельність квиткових контролерів знаходять за формулою

Чб.к. = А / 5, (16)

де А - планова кількість перевезених пасажирів, млн.чол.;

5 - норма обслуговування (один чоловік на 5 млн. пасажирів).

Чисельність прибиральників вагонів і машин визначають на основі нормативів чисельності, представлених у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 - Нормативи чисельності прибиральників вагонів і машин, чол.

Види рухомого складу

Середня інвентарна кількість машин в депо

до 100

101-200

201-400

400 і більше

1. Трамвай

0,16

0,15

0,13

0,12

2. Тролейбус

0,21

0,20

0,17

0,16

Чисельність інших робітників знаходять за формулою

Чін = (Вср. * К) / 10, чол., (17)

де Вср. - середньорічна кількість рухомого складу, од.;

К - коефіцієнт використання рухомого складу з випуску;

10 - норматив чисельності (один чоловік на 10 од. рухомого складу в русі).

При визначенні фонду оплати праці слід виходити з встановленої законодавством мінімальної заробітної плати, тарифних коефіцієнтів і коефіцієнтів співвідношень оплати праці різних фахівців. Відповідні показники наведені в додатках 9, 10, 11 і 12.

Тарифні ставки визначають розмір оплати праці в одиницях робочого часу і диференціюються залежно від умов праці. Часову тарифну ставку першого розряду розраховують за формулою

С1 = (Зм * 12) / Тк, (18)

де Зм – мінімальна заробітна плата, грн..;

Тк – календарний фонд робочого часу, год.;

12 - число місяців за рік.

Посадовий місячний оклад фахівця розраховують як добуток тарифної ставки третього розряду робітника на відповідний коефіцієнт співвідношення залежно від посади фахівця.

Планування фонду заробітної плати здійснюється відповідно до чисельності працівників, їхнього кваліфікаційного складу, форми, системи й умов оплати праці. Фонд заробітної плати складається з основної і додаткової заробітної плати.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці. До основної заробітної плати відноситься заробітна плата за фактично відпрацьований час за тарифною ставкою (окладом) і відрядними розцінками. Розмір основної заробітної плати встановлюють виходячи із середньооблікової чисельності працівників.

Доплати за класність (Дкл) водіїв становлять 25 % для 1-го класу і 10 % для 2-го класу.

Доплати за роботу в святкові дні (Дсв.) визначають, виходячи з кількості святкових днів у році, подвійної оплати в ці дні й середнього сформованого денного фонду оплати праці.

Доплати за роботу у вечірній і нічний час (Дн.) розраховують з умови, що тривалість цього часу становить 10 % всього часу, відпрацьованого водіями. Розмір доплат становить 40 % фонду оплати праці.

При розрахунку фонду оплати праці водіїв по перегону і розстановці рухомого складу їх місячна тарифна ставка відповідає максимальній серед всіх наявних у депо типів рухомого складу.

Аналогічно розраховують суму тарифного фонду оплати праці й доплат прибиральників, кондукторів, квиткових контролерів і диспетчерів руху.

При розрахунку фонду оплати праці працівників тягових підстанцій питому вагу часу, відпрацьованого у вечірній і нічний час, необхідно прийняти за даними табл. 2.2.

Фонд оплати праці інших категорій працівників враховують при розрахунку собівартості пасажироперевезень.

Розмір премій (Пр) водіям слід прийняти на рівні 60 % від тарифного фонду оплати праці, а іншим категоріям - на рівні 40 % від тарифного фонду оплати праці.

Результати розрахунків зводять в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 - Фонд оплати праці

Категорії працюючих

Чисельність, чол.

Фонд основної заробітної плати, тис.грн.

Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн.

Всього, тис.грн.

Дкл


Дн.


Дсв.


Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Водії основні всього,

у т.ч.:


1-й клас


2-й клас


3-й клас


Продовження табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Водії по перегону і розстановці рухомого складу


3. Прибиральники


4. Кондуктор


5. Контролер


6. Диспетчер


6. Старший черговий


7. Черговий


8. Робочий


9. Старший диспетчер


Інші категорії


ВсьогоУ розділі визначають середню заробітну плату по підприємству в цілому і окремих категорій працюючих. Також виконують розрахунок продуктивності праці водіїв і загального персоналу по підприємству.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до курсової роботи “Розрахунок економічних показників діяльності готелю” з курсу “Економіка підприємства” для...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з курсу «Конструкції І розрахунок опор на рідинному І газовому змащуванні» для студентів 4-го курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з курсу «Конструкції і розрахунок опор на рідинному і газовому змащуванні»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «визначення основних фізичних величин І показників групового графіка навантаження»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Визначення основних фізичних величин і показників групового графіка навантаження»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств нафтової та газової промисловості" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств нафтової та газової промисловості" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи