«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 icon

«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Назва«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Сторінка1/12
Дата28.07.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


(для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства")


Харків 2006

Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90 с.


Автори: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський


У посібнику наведено матеріал, що розкриває зміст вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства". Даються рекомендації щодо виконання курсової роботи та її оформлення.


Рецензент: Г.С. Волинський.


Рекомендовано кафедрою "Економіка будівництва", протокол №_1_ від „_30_” _серпня__ 2006 р.
1. Цілі

Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця


1.1. Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним(и) планом(ами) складає 60 год., для магістрів 48 год.

1.2. Мета вивчення: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною і інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомити студентів із сутністю і теоретичними основами фінансового менеджменту;

  • навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

  • виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими потоками на підприємстві;

  • сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

  • обґрунтувати необхідність і методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

  • навчити правильно оцінювати фінансові ризики й застосовувати інструменти антикризового управління.


1.3. Предмет дисципліни: вивчення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей розвитку суспільного виробництва в операційній, фінансовій і інвестиційній діяльності підприємства.


1.4. Змістовні модулі:

1.4.1 . Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту

1.4.2. Система забезпечення фінансового менеджменту

1.4.3. Аналіз фінансових звітів

1.4.4. Управління грошовими потоками підприємства

1.4.5. Визначення вартості грошей у часі і її використання у фінансових розрахунках

1.4.6. Управління прибутком

1.4.7. Управління активами

1.4.8. Вартість і оптимізація структури капіталу

1.4.9. Управління інвестиціями

1.4.10. Управління фінансовими ризиками

1.4.11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування і планування

1.4.12. Антикризове фінансове управління підприємством


1.5. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або „вихідна”).

Вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін:

1.5.1. Гроші і кредит

1.5.2. Фінанси підприємств

1.5.3. Фінансовий аналіз

1.5.4. Фінансовий ринок

1.5.5.Страхування

1.5.6. Економіка підприємства


На цю дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

- управління капіталом підприємства;

- менеджмент корпорацій (акціонерних товариств);

- оцінка вартості бізнесу.


1.6.^ У результаті вивчення дисципліни студент повине


Знати: У результаті вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” студент має отримати глибокі знання з управління фінансовими ресурсами за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку і капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його власників і працівників, вміти здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства щодо його інвестиційної привабливості, визначати грошові потоки від усіх сфер діяльності і їх вартість у часі (дисконтування, компаудинг), розраховувати ефект фінансового левериджу і середньозважену вартість капіталу, здійснювати пофакторний аналіз отриманого прибутку і на цій основі приймати рішення з подальшого економічного зростання і розвитку підприємства.


2. ЗМІСТ


2.1. Зміст дисципліни


Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту

Сутність фінансового .менеджменту. Функції фінансового менеджменту і їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансовими ресурсами підприємства. Необхідність і ефективність фінансового менеджменту і умови її досягнення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту.

^ Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.


Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.


Тема 3. Аналіз фінансових звітів

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика і зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.

^ Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасиву балансу.

Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства і їх оцінка. Аналіз економічного потенціалу підприємства. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства.

Оцінка ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства і їх оцінка. Показники ринко­вої ділової активності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.


Тема 4. Управління грошовими потоками підприємства

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у дія­льності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види гро­шових потоків і їх класифікація. Принципи управління грошо­вими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.

Вхідні грошові потоки і їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управ­ління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими опера­ціями.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах і інших боргових зобов'язаннях, витра­ти на оплату праці.

^ Планування надходження і використання грошових коштів,

Розробка і застосування платіжного календаря.


Тема 5. Визначення вартості грошей у часі і її використання у фінансових розрахунках

Необхідність і значення визначення вартості грошей в часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей.

Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей і її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахункам майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування і сфери його Застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної рента. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.

^ Врахування фактора часу в розрахунках вартості облігацій і акцій.


Тема 6. Управління прибутком

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Систем-підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що вплиливають на формування прибутку. Зовнішні й внутрішні фактори управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики і її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж.

^ Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. Створення резервного фонду. Дивідендна політика.


Тема 7. Управління активами

Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства.

Джерело формування оборотних активів підприємств і шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

^ Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.


Тема 8. Вартість і оптимізація структури капіталу

Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Ви­значення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція і ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.


Тема 9. Управління інвестиціями

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управлін­ня інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики.

Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень і її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визна­чення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках, Портфель фінансових вкладень і принципи його формування Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).


Тема 10. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків і їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику і його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

^ Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування і нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки.. Премія за ризик і порядок її визначення.

^ Способи уникнення і нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.


Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування і планування

Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі і завдання внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування.

Методи фінансового прогнозування і планування.

Бюджетування і його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофірмового фінансового контролю.


Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством.

^ Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління., Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції і завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми джерелами фінансування і залучення зовнішніх фінансових джерел.

Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення структуризації підприємств.

^ 2.2. Тематичний план

(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

для спеціалістів

Обсяг у годинах

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)

Денне навчання

Заочне навчання
Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 1 . Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту

2

2Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

2

2Тема 3. Аналіз фінансових звітів

4

2Тема 4. Управління грошовими потоками підприємства

4

2Тема 5. Визначення вартості грошей у часі і її використання у фінансових розрахунках

2

2Тема 6. Управління прибутком

4

2Тема 7. Управління активами

4

2Тема 8. Вартість і оптимізація структури капіталу

4

2Тема 9. Управління інвестиціями

4

2Тема 10. Управління фінансовими ризиками

2

2Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування і планування

2

2Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

2

2Усього

36

24
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 "облік та аудит", 050107 "економіка підприємства
Для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 “облік та аудит”, 050107 – “економіка підприємства”
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconВ.І. Тітяєв конспект лекцій управління потенціалом підприємства (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107, 050107 «Економіка підприємства») Харків хнамг-2010 Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107,...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМіністерство освіти І науки україни
«Спецкурс з економіки підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107, 050107...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconГосподарства
Стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка І психологія вищої освіти» (для студентів-магістрів 5 курсу напряму 0501 «Економіка І...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconІнноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи