«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 icon

«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Назва«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Сторінка3/12
Дата28.07.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Підрозділ 1.2 – Аналіз балансу підприємства

1.2.1. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури

Аналіз проводять шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства валюти балансу – рядки 280 або 640 на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до зменшення його платоспроможності.

Для аналізу динаміки змін статей балансу (горизонтальний аналіз) і визначення його структури (вертикальний аналіз) складають агрегований баланс (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Агрегований баланс підприємства за ___ рік

Найменування статей

Код рядка

балан-су

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абс. вели-чина

відн. вели-чина

абс. вели-чина

відн. вели-чина

в абс. вели-чинах

у струк-турі

темпи зростання, %

Актив

І. Необоротні активи


1.1 Основні засоби й

нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030


1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045


1.3 Відстрочені податкові активи

060


1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070


^ Усього необоротних активів

080


ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240


2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210


2.3 Запаси ТМЦ

100-140


2.4.Поточні фінансові інвестиції

220


2.5. Інші оборотні активи

250


^ Усього оборотних активів

260


Витрати майбутніх періодів

270


^ Валюта балансу

280


Пасив

І. Власний капітал


1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320


1.2. Інший додатковий капітал

330


1.3. Резервний капітал

340


1.4. Нерозподіле-ний прибуток

350


^ Усього власний капітал

380


ІІ. Довгострокові зобов'язання

480


ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання


3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510


3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530


3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600


3.4 Інші поточні зобов’язання

520, 610


ІV. Короткостро-кові кредити банку

500


^ Усього коротко-строкових зобов'язань

620


^ V. Доходи майбутніх періодів

630


^ Валюта балансу

640Відносну величину конкретної статті встановлюють шляхом ділення її абсолютного значення на валюту балансу.

Зміни в абсолютних величинах визначають шляхом встановлення різниці абсолютної величини на кінець і початок періоду.

Зміни в структурі показують, на скільки відсотків питома вага даного показника збільшилася або зменшилася в кінці періоду по відношенню до його значення на початок періоду.

Темп зростання розраховують як відношення розміру конкретної статті балансу в кінці періоду до початку. Він показує, у скільки разів за цей проміжок часу відбулося збільшення даного показника.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки й незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.

При аналізі структури балансу необхідно перевірити виконання вимоги до структури фінансових коштів ("золоте правило" фінансування):

ВП > ПА,

де ВП – власні пасиви;

ПА – постійні активи.

Виконання цієї вимоги дозволяє сформувати власний обіговий капітал підприємства, що є основою для зниження ризикованості діяльності.

За проведеними розрахунками формулюють висновки: дається характеристика фінансово-майнового стану підприємства (загальна вартість майна, вартість необоротних активів, вартість оборотних (мобільних) активів), визначається динаміка статей балансу в періоді, що аналізується, і фактори, які вплинули на ті чи інші показники, визначається структура балансу - легка чи важка.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств і інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку і ін.

Крім того, особливу увагу слід приділяти темпам росту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядки 160, 161, 162), в тому числі простроченої (розділ ІХ форми 5), а також по векселях одержаних (рядок 150). Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних позик для споживачів своєї продукції.

Для того, щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної пропорції у структурі активів, проводять детальний аналіз розділів і окремих статей активу балансу.

1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства

Дані про склад і рух основних засобів підприємства детально наведені в розділі ІІ форми №5 «Приміток до річної фінансової звітності». Оцінку стану основних засобів підприємства доцільно виконувати за показниками, наведеними в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Оцінка стану основних засобів підприємства за ___ рік

Найменування показників

Код рядка

На початок року

На кінець року

Зміни

1. Коефіцієнт зносу

(ряд.032)ф1/(ряд.031)ф1*100


2. Коефіцієнт вибуття

(гр.8 ряд.260)ф5 / (гр.3 ряд 031) ф1 * 100%


3. Коефіцієнт оновлення основних засобів

(гр.5 ряд.260)ф5 / (гр.4 ряд.031)ф1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 "облік та аудит", 050107 "економіка підприємства
Для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 “облік та аудит”, 050107 – “економіка підприємства”
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconВ.І. Тітяєв конспект лекцій управління потенціалом підприємства (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107, 050107 «Економіка підприємства») Харків хнамг-2010 Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107,...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconМіністерство освіти І науки україни
«Спецкурс з економіки підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 050107, 050107...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconГосподарства
Стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка І психологія вищої освіти» (для студентів-магістрів 5 курсу напряму 0501 «Економіка І...
«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 \"Економіка підприємства\") Харків 2006 iconІнноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи