Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" icon

Методичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
НазваМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Сторінка1/2
Дата07.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ


"ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"


(для студентів 6 курсу заочної форми навчання

спец. 7.050106 "Облік і аудит" )


Харків – ХНАМГ ? 2006

Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.050106 "Облік та аудит". Укл.: Карпушенко М.Ю., Сіробаба Л.А. ? Харків: ХНАМГ, 2006. ? 27 с.


Укладачі: доц., к.е.н. М.Ю.Карпушенко,

ст. викладач Л.А. Сіробаба


Рецензент: доцент, к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 8 від 10. 01. 2006 р.


^ Загальні положення


Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • знати принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;

 • вміти:

  • відображати в бухгалтерському та податковому обліку зовнішньоекономічні операції;

  • заповнювати регістри бухгалтерського обліку щодо зовнішньоекономічних операцій;

  • заповнювати документи щодо митного оформлення товарів;

  • практично вирішувати всі ситуації в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Заняття з дисципліни проводяться з метою отримання студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з:

   • організації та проведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

   • порядку документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерських регістрів найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;

   • відображення фінансово-господарських процесів та операцій в іноземній валюті в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля України та на підставі первинних документів.

   • Метою самостійної роботи студента є:

   • засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

   • формування самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

   • розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій.2. Зміст дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»


Тема 1. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Предмет та мета дисципліни. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС|. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів


^ Ключові терміни:

Зовнішньоекономічна діяльність ? діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована|споруджена| на взаємостосунках між ними, як на території України, так і за її межами.

^ Зовнішньоекономічний договір ?| матеріально оформлена угода двох або більш суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, направлена|спрямоване| на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

^ Базисні умови постачання ? систематизована в правилах ІНКОТЕРМС|- сукупність спеціальних умов, що визначають момент переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження|ушкодження| товару від продавця до покупця, регламентують, хто організовує перевезення товару, відвантаження, оплачує витрати щодо страхування товару, виконує|справляє,проводить| його митне оформлення.

^ Квота експортна (імпортна) ? граничний обсяг|обсяг| товарів певної категорії, визначуваний в натуральних і вартісних одиницях, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого|установленого| терміну.

^ Ліцензування зовнішньоекономічних операцій ? комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.


Запитання:

1. Які є суб'єкти й об'єкти зовнішньоекономічної діяльності?

2. Які види зовнішньоекономічної діяльності?

3.У чому полягають особливості укладення договорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і квотуванню?

5. Які умови визначаються згідно з правилами ІНКОТЕРМС?


Література: 1,2,3,8.


Тема 2. Облік валютних операцій

Поняття «операція в іноземній валюті». Принцип єдиного грошового вимірника. Первинне визнання операції в іноземній валюті. Особливості відображення монетарних та немонетарних статей. Порядок відображення авансів. Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку. Особливості відображення в податковому обліку доходів, одержаних в іноземній валюті. Особливості відображення в податковому обліку витрат, понесених в іноземній валюті. Порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Перерахунок заборгованості в іноземній валюті в податковому обліку.


^ Ключові терміни:


Принцип єдиного грошового вимірника - принцип, згідно з яким вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій здійснюються в єдиній грошовій одиниці ? гривні.

^ Валютний курс ? встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Монетарні статті ? являються статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть одержані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.

^ Немонетарні статті – статті балансу, що не є монетарними.

Курсова різниця ? різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

^ Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться:

- на дату здійснення розрахунків;

- на дату балансу.

Запитання:

1. Що таке валютний курс?

2. Як відображаються операції в іноземній валюті при первинному визнанні?

3. Що таке монетарні й немонетарні статті?

4. Що таке курсові різниці, в яких випадках вони відображаються?

5. Які особливості відображення курсових різниць в податковому обліку?


Література: 1,2,3,16


Тема 3. Особливості відкриття|| рахунків| у банках в іноземній валюті і здійснення операцій з| іноземною валютою


Види і порядок відкриття валютних рахунків. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування операцій із іноземною валютою. Розрахунки чеками в іноземній валюті. Розрахунки за акредитивами.

^ Ключові терміни:

Чекодавець ? юридична особа ? нерезидент або фізична особа ? нерезидент, яка видає іншій особі чек, який підписує;

Чекоутримувач (отримувач, власник) ? будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

Інкасо ? банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекоутримувачу. Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чеку до сплати (платежу).

^ Дорожній чек ? паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті й використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекоутримувачу (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Акредитив ? умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями клієнта ? наказодавця акредитива (та від його імені) або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів чи визначеної ним особи бенефіціара або акцептувати і сплатити виставлені бенефіціаром переказні векселі (тратти), або уповноважити інший банк провести такий платіж, або акцептувати і сплатити переказні векселі (тратти), або надати повноваження іншому банку здійснити негоціацію (купити або врахувати переказні векселі) проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитива.


Запитання:

1 Які цінності відносяться до валютних цінностей?

2. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті?

3. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті?

4. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті?

5. Які особливості використання чеків в іноземній валюті?

6. У чому полягають розрахунки за акредитивами?

Література: 1,2,3,8.


Тема 4. Облік|урахування| імпортних операцій

Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту. Митні процедури і порядок|лад| формування митної вартості. Порядок нарахування митних платежів ? мита, митного збору. Документальне забезпечення імпортних операцій. Порядок складання вантажної митної декларації. Бухгалтерський облік|урахування| здійснення імпортних операцій. Оподаткування імпортних операцій: оподаткування податком на прибуток, оподаткування податком на додану вартість, порядок видачі та подальшого обліку податкового векселю.


^ Ключові терміни:

Імпорт ? це придбання |купівля| українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в|в,біля| іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з|із| ввезенням їх на територію України, включаючи придбання|купівлю| товарів, призначених для споживання|вжитку| установами і організаціями України, розташованими|схильними| за її межами|кордонами|.

Імпортна операція ?| комерційна діяльність, пов'язана із закупівлею і ввезенням до України іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх подальшої|наступної| реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

^ Короткостроковекороткотермінове обмеження імпорту ? обмеження імпорту на термін не більше 180 днів.

Митний бар'єр ? обмеження імпорту, метоюціллю якого єз'являється,являється перешкода ввезенню імпортних товарів за допомогою завищення ввізного митного збору.

Демпінг ? ввезення на митну територію України товарів за ціною, нижче цін на подібний товар в країні-експортері, що спричиняє за собою негативний вплив на вітчизняних виробників. Для усунення демпінгу держава може проводити антидемпінгову політику шляхом встановлення антидемпінгового мита.

^ Антидемпінгове мито ? додаткове мито на імпортні товари, які ввозяться в країну за цінами нижче цін світового ринку або внутрішніх цін.

Фактурна вартість товару – вартість, вказана в супровідних документах.

^ Митна вартість товару ? фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату імпорту.

^ Облікова вартість імпортного товару складається з фактурної вартості, витрат в іноземній валюті по доставці товару, сплачених митазбирання, митного і акцизного зборузбирання.

^ Митний тариф ? це зведеннясклепіння,звід ставок мита, яке застосовується до товарів, переміщуваних через митну межукордон і систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

^ Митний збірзбирання нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 дол. США і вище, а також в оплату інших зборів.

Вантажна митна декларація ? заява, що міститьутримує відомості про товари та інші предмети й транспортні засоби, і метаціль їх переміщення через митну межукордон України або про зміну митного режиму щодовідносно даних товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

^ Митний брокер (декларант) ? юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавчих актів України здійснює декларування товару на основі договору зіз власником вантажутягаря і уповноваженим Державним митним комітетом України на таку діяльність.

Податковий вексель ? письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку й терміни, визначені цим Законом, що підтверджено комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, яка справляється при імпорті товарів на митну територію України.


Запитання:

1. Що мається на увазі під імпортними операціями?

2. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій?

3. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?

4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних операцій?

5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?

6. У чому особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя?

7. Як оформляється приймання імпортних товарів в разі виявлення дефектів або недостач?


^ Література: 1,2,3,16.
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальностей 050106 та 050106 «Облік і аудит»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Методичні вказівки до вивчення курсу \"облік зовнішньоекономічної діяльності\" iconХарківська національна академія міського господарства основи зовнішньоекономічної діяльності методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи