Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата22.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу

«ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ»


(для студентів 4 курсу усіх форм навчання

спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій») / Укл.: Висоцька Г.В., Молодченко-Серебрякова Т.Г. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 27 с.


Укладачі: Г.В. Висоцька,

Т.Г. Молодченко-Серебрякова.


Рецензент: д. держ.упр., проф. В. М. Бабаєв.


Мета цих методичних вказівок – набуття студентами практичних навичок у вирішенні прикладних завдань з курсу «Оцінка нерухомості».

Розрахунково-графічне завдання повинне бути виконане й оформлене графічно і текстуально на аркушах паперу формату А4 або в зошиті. У роботі необхідно навести: тему завдання, вихідні дані згідно з варіантом, пояснення, розрахунки, результати, короткий аналіз і висновки, посилання на використану літературу.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 8 від 28 квітня 2006 р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ.................................................................................................…….

4

1. Структура і порядок виконання роботи...................................……..

5

2. Правові основи нерухомості та оцінювальної діяльності.......…….

6

3. Загальна характеристика об’єкта оцінки..................................…….

6

4. Аналіз найкращого та найбільш ефективного використання об’єкта нерухомості........................................................................…….

7

5. Оцінка вартості об’єкта нерухомості.......................................……..

9

5.1 Оцінка вартості нерухомості порівняльним методом...........…….

9

5.2 Оцінка вартості нерухомості витратним методом...............……..

13

5.3 Оцінка вартості нерухомості доходним методом.................……..

16

6. Узгодження результатів оцінки, що отримані за трьома методами.........................................................................................……..

20

Додатки….......................................................................................……..

22

Список використаної літератури ……………………………………..

25
ВСТУП

Ці методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 6.050200 - "Менеджмент організацій", які згідно з навчальним планом повинні виконувати розрахунково-графічне завдання з дисципліни „Оцінка нерухомості”.

Метою їх є закріплення теоретичних знань, придбання практичних навичок та професійних вмінь в галузі економіки й оцінки нерухомості на основі самостійного вивчення та узагальнення законодавчих і нормативних актів, спеціальної економічної літератури, проведення розрахунків щодо визначення вартості нерухомості. Розрахунково-графічне завдання студенти виконують на основі вихідних даних, що наведені в даних вказівках або зібраної інформації про місцеві ринки нерухомості.


^ 1. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розрахунково-графічне завдання повинно бути подане викладачеві у такому вигляді:

 1. Титульний аркуш.

 2. Зміст.

 3. Вступ (1-2 стор.).

 4. Розділи основної частини ( табл. 1.1)

 5. Висновки (1-2 стор.).

 6. Список використаних джерел.

При підготовці до розрахунково-графічного завдання необхідно врахувати трудомісткість її розділів, що наведена у табл.1.1.

Таблиця 1.1 - Трудомісткість розділів розрахунково-графічного завдання

Назва розділу

Трудомісткість, %

1. Правові основи оцінювальної діяльності

10

2. Загальна характеристика об’єкта оцінки

10

3. Аналіз найкращого та найбільш ефективного використання об’єкта нерухомості

5

4. Оцінка вартості об’єкта нерухомості (трьома методами)
4.1. Оцінка вартості нерухомості порівняльним методом

30

4.2. Оцінка вартості нерухомості витратним методом

20

4.3. Оцінка вартості нерухомості доходним методом

20

5. Узгодження результатів оцінки, що отримані трьома методами

5

Усього:

100

Розрахунково-графічне завдання виконують на основі вивчення законодавчих і нормативних актів і літератури, що рекомендується у цих методичних вказівках, а також нових видань, у тому числі періодичних, у галузі економіки та оцінки нерухомості.

У вступі обумовлюють актуальність роботи, виявляють мету, завдання та основні етапи виконання завдання.

У текстовій частині необхідно відобразити теоретичні аспекти, використовуючи ці вказівки й представлені вище джерела.

Наприкінці кожного розділу роботи, а також у загальних висновках треба дати основні висновки за темою, що відображають власну думку студента.


^ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ НЕРУХОМОСТІ ТА ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У розділі „Правові основи нерухомості та оцінювальної діяльності” необхідно:

 • дати визначення нерухомому майну як об’єкту правовідносин та об’єкту оцінки;

 • дати визначення оцінювальної діяльності;

 • розглянути правові основи оцінювальної діяльності в Україні;

 • описати принципи оцінки нерухомості.^ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ

У даному розділі необхідно:

 • вибрати варіант об’єкта нерухомості з Додатку 1;

 • дати аналіз загального стану відповідного сегмента ринку нерухомості, на якому позиціонується об’єкт оцінки (аналіз попиту й пропозиції, ринкові величини орендних ставок та ціни продаж);

 • коротко описати нерухомість. що оцінюється згідно з варіантом (розташування, матеріал стін, площа, розрахована за формулою (1);

 • встановити самостійно, кому належать права на об’єкт нерухомості;

 • вказати дату оцінки нерухомості (згідно з датою виконання завдання);

 • описати мету оцінки об’єкта нерухомості (згідно з варіантом);

 • вказати вид вартості нерухомості, що відповідає меті оцінки;

 • відобразити інші умови, пов’язані з об’єктом оцінки.

Об’єктом оцінки, вартість якого необхідно визначити у процесі виконання розрахунково-графічної роботи, є нежитлове приміщення, площу якого розраховують за формулою (1).

S = 20 · N,               (1)

де S – площа нежитлового приміщення, що оцінюється, м 2 ;

N - номер варіанта, що відповідає останній цифрі залікової книжки.

Нерухомість, що оцінюється, за вибором студента може бути окремо збудованою будівлею, частиною одноповерхової будівлі або одноповерховою прибудовою до багатоповерхової будівлі.


^ 4. АНАЛІЗ НАЙКРАЩОГО ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ

Найкраще та найбільш ефективне використання нерухомості визначається як найбільш вірогідне і рентабельне на момент оцінки. Це таке використання ділянки землі та споруд, що на ній розташовані, яке забезпечить найбільшу віддачу сьогодні та у найближчому майбутньому. Аналіз поділяється на дві частини: оптимальне використання земельної ділянки та оптимальне використання ділянки із спорудами.

При виконання розрахунково-графічного завдання необхідно виходити з того, що варіант використання землі є найкращим.

При аналізі найкращого та найбільш ефективного використання нежитлового приміщення слід врахувати очікувану доходність об’єкта, яка заснована на даних його аналогів за ринковими ставками оренди (табл. 4.1). За характеристиками об’єкта нерухомості (Додаток 1) та запропонованою доходністю необхідно обрати й обумовити варіант використання об’єкта оцінки (склад, офіс або магазин).

Таблиця 4.1 Ринкові ставки оренди нерухомості за місяць, у.о./ м2

Найменування об’єкта


Площа, м 2


Місцерозтащування


Віддалене

Середньої віддаленості

Центр

Склад

До 100
100-500
Більш 500

130
120
110

140
130
130

180
180
160

Офіс


До 40
40-80
Більш 80

150
140
130

200
180
170

250
230
230

Магазин

До 50
50-100
Більш 100

180
160
150

200
170
170

250
240
230^ 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ

Згідно зі Стандартами оцінювальної діяльності для визначення вартості нерухомості використовується три методи оцінки: порівняльний, витратний, доходний. У результаті застосування цих методів отримуємо три різні величини вартості одного й того ж об’єкта, на основі яких визначається підсумкова величина вартості нерухомості.

^ 5.1. Оцінка вартості нерухомості порівняльним методом

Оцінка порівняльним методом заснована на порівняльному аналізі ринкових даних щодо продажу аналогічних об’єктів нерухомості. При цьому різниця між порівнюваними об’єктами, що пов’язана з їхніми індивідуальними особливостями, погоджується шляхом проведення відповідного коригування даних.

Дані про продаж відповідних об’єктів нерухомості подані в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Дані про продаж відповідних об’єктів нерухомості

Аналог

Місцерозташування

Площа, м2

Матеріал стін

Стан приміщення

А1

С/о

S + 10

К

ср

А2

С/о

S - 5

К

пл

А3

С/о

S - 2

П

ср

А4

О

S - 5

П

ср

А5

О

S + 5

С

пл

А6

О

S + 2

К

ср

А7

Ц

S + 4

К

ср

А8

Ц

S + 5

К

пл

А9

Ц

S - 5

П

ср

^ Умовні позначення:

А1, А2, ... , А9 – недавно продані аналоги, N 1, 2, ... 9 оцінюваного обєкту;

S - площа оцінюваної нерухомості;

С/о, О, Ц, к, п, пл, ср (Додаток 1).

На основі порівняльного методу необхідно отримати скориговані ціни, тобто 9 варіантів вартості об’єкта, що оцінюється. Об’єкт оцінки відрізняється від аналогів, тому в ціну аналогів повинні бути внесені поправки. Поправки вносять таким чином, щоб максимально наблизити характеристики аналога до характеристик об’єкта, що оцінюється. Результати отриманих розрахунків заносяться у табл. 5.2 з точністю до сотих.

Таблиця 5.2 - Приклад розрахунку скоригованих цін об’єктів нерухомості

Об’єкт порівняння

Місце-розташування


Площа, м2

Матеріал стін


Стан приміщення


Ц, тис.у.о.


Ц*, тис. у.о.


Поправки в долях одиниці

Скоригована ціна, тис. у.о.


Місце-розташування

Матеріал стін

Стан приміщення

Об’єкт оцінки

О

20

К

Пл

-

-

-

-

-

-

A1

С/о

30

К

Ср

483

322

0,85

1

0,92

251,80

A2

С/о

15

К

Пл

222

296

0,85

1

1

251,60

A3

С/о

18

П

Ср

275

306

0,85

1,05

0,92

251,26

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

 
Ц – ціни продажу об’єктів нерухомості, що порівнюються з об’єктом оцінки, представлені згідно з варіантом (Додаток 2).

Ц* - ціна продажу, що наведена згідно з об’єктом оцінки за площею, тис. у.о.

Визначення величин поправок

Розрахунок поправок проводять у відносних показниках, при цьому треба дотримуватися наступного правила:

Якщо об’єкт оцінки краще аналога за якимось параметром (місце розташування, матеріал стін, стан приміщення), то поправка вноситься в ціну аналога і буде більшою за одиницю. І навпаки, якщо об’єкт оцінки гірше ніж аналог, то величина поправки буде менше за одиницю.

 1. Поправка на місце розташування

Поправка на місце розташування розраховують виходячи з того, що різниці в цінах аналогічних об’єктів нерухомості за рахунок місце розташування наступні:

  • 15% між розташованими у віддалених районах і районах середньої віддаленості;

  • 10% між розташованими в центрі міста і районами середньої віддаленості.

Розглянемо розрахунок поправки на місце розташування на основі даних табл. 5.2.

Об’єкт оцінки знаходиться у віддаленому районі, а аналог А1 - у районі середньої віддаленості від центра міста, тому різниця у цінах складає 15%. Приймаємо ціну аналога за одиницю. Об’єкт оцінки гірше аналога, тому ціна аналога повинна зменшитися на 15% (0,15). Таким чином поправка складе 0,85.

Перевіряємо розрахунком:

1 - 0,15 · 1 = 0,85.

2. Поправки на матеріал стін і стан приміщення

При визначенні поправок на матеріал стін і стан приміщення необхідно врахувати наступне:

 • поправки визначають, виходячи з цін, що зведені до оцінюваного об’єкта за кількісними характеристиками;

 • об’єкти не повинні відрізнятися за місцем розташуванням;

 • при визначенні поправок по кожному з районів міста треба розділяти ціни об’єктів на об’єкти з однаковими параметрами і об’єкти з параметрами , що відрізняються (наприклад, ціни крупнопанельних приміщень, ціни приміщень з цегли, ціни об’єктів, що знаходяться у поганому стані, ціни об’єктів, що знаходяться у середньому стані).

Визначимо поправку на стан приміщення. З табл. 5.2. виберемо два аналоги, що відрізняються між собою тільки станом приміщення. Це аналоги А1 та А2. Знайдемо різницю у цінах аналогічних об’єктів за рахунок стану приміщення. Для цього розділимо приведену ціну аналогу А2 на приведену ціну А1:

296 : 322 = 0,92 або 92%,

таким чином різниця в цінах становить 8% або 0,08.

Розрахуємо величину поправки. Об’єкт оцінки гірше ніж аналог, таким чином поправка буде менша за одиницю, а саме:

1 - 0,08 = 0,92.

Аналогічно розрахуємо поправку на матеріал стін. Для цього знайдемо різницю у цінах аналогічних об’єктів за матеріалом стін:

306 : 322 = 0,95,

таким чином, різниця складає 5% або 0,05.

Об’єкт оцінки краще ніж аналог за матеріалом стін, тобто величина поправки буде більша за одиницю, а саме:

1 + 0,05 = 1,05.

Після визначення усіх поправок необхідно виявити скориговані ціни аналогів (графа 11 табл. 5.2). Вони визначаються шляхом перемноження графи 7 на графи 8, 9 і 10 табл. 5.2. На наступному етапі потрібно провести узгодження усіх цін.

На практиці для виявлення результату оцінки узгодження скоригованих цін виконують з згідно ознакам, що є між аналогами та об’єктом оцінки. Вартість об’єкта нерухомості, що оцінюється, встановлюється як середньозважене значення. Кожному з аналогів присвоюється вага експертним шляхом, при цьому враховується кількість поправок, що внесені у ціну продажу. Чим менші кількість і величина поправок, тим більшу питому вагу має даний продаж у процесі підсумкового узгодження ціни.

Для спрощення розрахунків вартість об’єкта оцінки встановлюється як середнє арифметичне значення усіх скоригованих цін аналогів.

5.2. Оцінка вартості нерухомості витратним методом

Витратний метод заснований на визначенні вартості нерухомості, виходячи з вартості земельної ділянки та витрат на будівництво споруд на ньому, за винятком накопиченого зносу (формули (2),(3),(4).

, (2)

де Сзм – вартість об’єкта оцінки, визначена вартісним методом, тис. у.о.;
Сз - ціна земельної ділянки, тис. у.о.
ПВВ(ПВЗ) – повна відновлювана вартість( повна вартість заміщення) споруди, тис. у.о.;
?^ Знос – накопичений знос споруди, тис. у.о.

Етапи розрахунку вартості об’єкта нерухомості витратним методом:
1. Визначення вартості земельної ділянки проводимо за формулою.

, (3)

де ^ S - площа земельної ділянки, м2;
Цз - ціна землі, тис. о.у. / м2

Для визначення площі земельної ділянки необхідно схематично накреслити будівлю, що розташована на ділянці, і вказати розмір нежитлового приміщення (згідно з S) і земельної ділянки (плюс 2 метри від кожної сторони будинку). Ціну землі в даній роботі приймаємо 500 у.е./м2.

2. Визначення повної відновлюваної вартості

При визначенні вартості нового будівництва ( відновлюваної вартості або вартості заміщення) слід враховувати витрати інвестора, а не підрядника. Типовий підприємницький прибуток приймаємо в розмірі 30%, витрати на будівництво нежитлових приміщень, аналогічних об’єкту оцінки, складають:

 • цегляні 10 000 у.о./ м2;

 • крупнопанельні 10 500 у.о. /м2

Розглянемо розрахунок ПВВ на прикладі.

Нехай маємо цегляне приміщення, площа якого складає 20 м2, тоді

ПВВ = 20 · 10 000 + 20 · 10 000 · 0,3 = 260 000 у.о.

 1. Визначення накопиченого зносу проводимо за наступною формулою:

, (4)

де З ф – фізичний знос об’єкта нерухомості, тис.у.о.;

Зфунк. – функціональний знос об’єкта нерухомості, тис. у.о.;

Ие – економічний (зовнішній) знос об’єкта нерухомості, тис. у.о.

Фізичний знос –це втрата вартості об’єкта нерухомості за рахунок фізичного руйнування будівельних конструкцій та матеріалів у процесі експлуатації.

Функціональний знос – це втрата вартості через невідповідність об’єкта нерухомості сучасним вимогам ринку (невдале планування).

Економічний (зовнішній) знос – втрата вартості через вплив зовнішнього середовища, обумовлене економічними, політичними та іншими факторами (зміна ситуації на ринку, зміна фінансових і законодавчих умов).

Об’єкт нерухомості, що оцінюється, – новий будинок, тому величини функціонального та економічного зносу дорівнюють нулю. Дані про фізичний знос наведені у табл. 5.3.

Таблиця 5.3 - Фізичний знос конструктивних елементів будинку

№ п/п

Конструктивні елементи будинку

Питома вага, %


Знос, %


1

Фундамент

5

8

2

Стіни й перегородки

28

8

3

Перекриття

17

7

4

Покрівля

5

8

5

Підлога

7

9

6

Пройоми

10

10

7

Вікна

7

10.5

8

Інженерне обладнання

13

8

9

Інші роботи

8

5
Усього:

100

-


Розбивка будинку на елементи здійснена згідно зі „Сборником №32 (Укрупнённых показателей восстановительной стоимости зданий”, стор. 18), таблиця питомої ваги у процентах.

Фізичний знос конструктивних елементів будинку визначається у результаті технічної експертизи, що проводиться оцінником. У даній роботі фізичний знос приймаємо згідно з табл.5.3 за елементами.

Для розрахунку фізичного зносу у грошових одиницях необхідно заповнити табл. 5.4.

Таблиця 5.4. - Розрахунок фізичного зносу будинкуКонструктивні елементи

Питома вага, %

ПВВ, тис. у.о.

Знос, %

Знос, тис. у.о.

1

Фундамент

5

13

8

1,04

2

Стіни й перегородки

28

72,8

8

5,82

...
 

 

 

 

9
 

 

 

 
Усього:

100

260

Усього:

21,39

Таким чином, вартість об’єкта оцінки витратним методом слід визначати, використовуючи розраховані величини витрат на придбання земельної ділянки та можливе нове будівництво за винятком накопиченого зносу за формулою (2).

5.3 Оцінка вартості нерухомості доходним методом

Доходний метод полягає у перетворенні в теперішню вартість нерухомості очікуваних доходів, що може принести використання або майбутній продаж об’єкта нерухомості, враховуючи ризики.

Визначення вартості об’єкта нерухомості, що оцінюється, розраховується за формулою (5).

, (5)

де Сдм – вартість об’єкта нерухомості, що оцінюється, із застосуванням доходного методу, тис, у.о.;

^ ЧОД – чистий операційний дохід, що приносить об’єкт нерухомості за рік, тис.у.о.;

СК - ставка капіталізації.

, (6)

де i – об’єкт аналог, i = 1...9

ЧОДi - чистий операційний дохід, що приносить і-й об’єкт нерухомості за рік, тис. у.о. (Додаток 3);

Цi – ціна продажу i-го об’єкта нерухомості (Додаток 2), тис. у.о.

Етапи розрахунку ЧОД

Для визначення ЧОД слід розрахувати потенційний і дійсний валові доходи від оцінюваного об’єкта.

1. Розрахунок потенційного валового доходу (^ ПВД)

Потенційний валовий доход – це сума усіх очікуваних надходжень від об’єкта нерухомості. У роботі треба визначити річний ПВД за формулою (7).

, (7)

де ^ S - площа приміщення, м2,

А – орендна ставка за місяць нежитлового приміщення, у.о./м2,

п – кількість місяців у періоді, за який визначається ПВД.


2. Визначення дійсного валового доходу (ДВД)

Дійсний валовий доход – величина, що дорівнює потенційному валовому доходу за винятком втрат від недозавантаження об’єкта і недобору грошових коштів. Розрахунок ДВД для приміщень, що здаються в оренду, виконують за формулою (8).

, (8)

де В1 – втрати від недозавантаження приміщення, тис.у.о.;

В2 – втрати від недобору орендної платні та зміни орендаторів, тис. у.о.

У даному розрахункова-графічному завданні втрати від недозавантаження приміщення дорівнюють нулю, а втрати від недобору орендної плати та зміни орендаторів складають 5% від ПВД.


3. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД)

Чистий операційний доход (ЧОД) являє собою розраховану сталу величину річного чистого доходу, що очікується, який складається від об’єкта нерухомості, що оцінюється після відрахування усіх експлуатаційних витрат і резервів. У даній роботі необхідно розрахувати ЧОД за формулою 9.

, (9)

де Вит – витрати на утримання об’єкта нерухомості, що оцінюється, тис. у.о.

Витрати на утримання – це поточні витрати, направлені на забезпечення нормального функціонування об’єкта та відтворення дійсного валового доходу.

У даній роботі витрати на утримання об’єкта оцінки складають 28% від ПВД.

Приклад розрахунку чистого операційного доходу за рік наведено у табл. 5.5.


Таблиця 5.5. - Приклад розрахунку чистого операційного доходу від не житлового приміщення за рік

№ п/п

Показники

Од. виміру

Кількість

1

Орендна ставка за місяць

у.о./м2

150

2

Площа приміщення

м2

20

3

ПВД за рік

тис. у.о.

36

4

Втрати від недозавантаження, недобору грошових коштів та зміни орендаторів

тис. у.о.

1,8

5

ДВД за рік

тис. у.о.

34,2

6

Витрати орендодавця

тис. у.о.

10,08

7

ЧОД

тис. у.о.

24,12Розрахунок ставки капіталізації

Ставка капіталізації (СК) – це коефіцієнт, на який потрібно помножити майбутні доходи, щоб отримати теперішню вартість об’єкта нерухомості.

Приклад розрахунку ставки капіталізації подано у табл. 5.6.

Таблиця 5.6. - Розрахунок ставки капіталізації за об’єктами-аналогами

Аналоги

ЧОДi,
тис. у.о.

Цi,
тис. у.о.

СКi,А1

53,13

483

0,11

А2

23,31

222

0,105

...

………

………

………

А9

27,17

247

0,11

Підсумкова СК

0,11


Чистий операційний доход об’єктів-аналогів наведено згідно з варіантом в додатку 3.

Ціни продажу нежитлових приміщень, що порівнюються з об’єктом оцінки, наведено згідно з варіантом у Додатку 2.

Підсумкова ставка капіталізації нежитлових приміщень знаходиться як середнє арифметичне.

Таким чином, на основі розрахунків чистого операційного доходу та середньої ставки капіталізації визначається вартість нежитлового приміщення доходним методом, за формулою (5).

  1   2

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи