Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 305.32 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата07.06.2012
Розмір305.32 Kb.
ТипДокументи


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

30 серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
з курсу “ЕТИКА (ЗАГАЛЬНА І ЮРИДИЧНА

для спеціальності 8.06.01.01 ”Правознавство”


Спеціалізації _________________________________________

Факультет: юридичний
Кафедра теорії та історії держави і права

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичних (семінарських) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

1

2

90

2,5

34

-

-
56
-

2

-

Заочна

1

2

90

2,5

8

-

-
82
-

2

-
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напряму____06.01.“Право”_____________________________________________________


Робоча програма складена асистентом Максимюком О. Д..


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

28” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М. В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


29 ”серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Никифорак М.В. /

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Будь – яка професія базується на стереотипних діях, певних технологіях, наповнена типовим змістом, що й відрізняє її від інших. Суспільна оцінка тієї чи іншої професії зумовлюється її значенням для належного функціонування суспільства, тим, наскільки вона задовольняє його життєві інтереси, особистісні потреби людини, яка виконує професійні функції. Чим вищим є соціальний статус професійної групи, тим більше вимог, особливо морального характеру, ставить суспільство до представників цієї професії і тим складнішим буде процес входження молодих фахівців у професійну сферу діяльності.

Етика (загальна та юридична) як навчальна дисципліна має за мету допомогти студентам-юристам в оволодінні знаннями про моральну сутність юридичної професії, зрозуміти особливості моральних стосунків у сфері юридичної діяльності, моральні вимоги до особистості юриста. Для її оволодіння вивчаються основні проблеми юридичної етики юриста в умовах підвищення ролі та авторитету юридичної професії, аналізуються питання єдності та відмінності моралі і права у регулюванні життєдіяльності суспільства і людини, моральний сенс юридичної професії.

Напрям підготовки. Право. 6.030401


 1. Кількість кредитів – 2,5

Курс складається з 2 модулів, 12 навчальних елементів, 100 балів у другому семестрі.


 1. Загальна кількість годин.

90. 1. Кількість аудиторних годин на тиждень.

2


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Другий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 34 годин, практичні – 0 годин, самостійна робота студентів – 56 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю з навчальної дисципліни „Етика (загальна та юридична)” є залік у другому семестрі.


Критерії оцінювання


Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

- самостійні роботи;

 • контрольні роботи;

 • тестові завдання;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

- семестровий залік.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять з пропущених тем. За результатами вивчення спецкурсу студенти складають залік, який відображає характер засвоєння матеріалу, особливості самостійної роботи та якість відповіді студента. Студент вважається допущеним до складання заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом: відвідував заняття і брав участь у дискусії, успішно виконував завдання самостійної та контрольних робіт.


^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Етика в юридичній діяльності

НЕ 1..1


Морально-етичні засади правничої діяльності

Поняття та структура моралі. Співвідношення моралі і права. Право і мораль в системі соціальної регуляції. Мораль і поведінка. Різноманіття етичних систем. Ситуація морального вибору. Основні риси морального вибору. Моральний вчинок.

Література:

1. Абабков А. Право и нравственность // Юрид. газета. – 1995. – № 8. – С. 3–5.

2. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія. – К.: АТІКА, 1999. – С. 134–143.

3. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності). – К.: Знання, 2006. – С. 324–336.

4. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічий аспект). – Львів: Світ, 2000. – С. 157–168.

5. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика. – К.: Алерта, 2004. – С. 123–147.


1..


2


Самост. робота


5
5

НЕ 1.2

Джерела юридичної етики. Становлення юридичної етики як науки

Історія становлення юридичної етики. Місце етики в професії юриста. Джерела юридичної етики. Корпоративна етика. Структура, види і норма юридичної етики. Юридична етика в Україні та за кордоном.

Література:

1. Алексеев С. С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 160–167.

2. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология проффесиональной деятельности юриста. – М.: Норма, 2001. – С. 3–25.

3. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічий аспект). – Львів: Світ, 2000. – С. 112–124.

4. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія. – К.: АТІКА, 1999. – С. 143–145.


2


Тестування

5

Реферативна доповідь на тему: “Юридична етика як навчальна дисципліна”.

4

5

НЕ 1.3

Значення основних етичних категорій в юридичній діяльності

Загальна характеристика основних етичних категорій. Справедливість як соціально-правова цінність. Добро, зло, обов’язок, дисципліна, совість, честь і гідність: їх сутність та значення для юридичної діяльності. Гуманізм як етичний принцип.

Література:

1. Горбатенко В. П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 150–154.

2. Васильчук В. О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 154–157.

3. Зеленко І. П. Гуманізація і демократизація діяльності органів внутрішніх справ як складова частина національної правової культури // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. – 2004. – Ч. 5. – С. 117–122.

4. Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущего. – М.: Логос, 2003. – С. 260–285.

5. Харчев В. В. Воспитание совести. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – С. 78–87.

2


Контр. робота


5

5

НЕ 1.4

Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості

Поняття, особливості та структура моралі. Функції моралі. Основні етапи історичного розвитку моралі. Мораль первісного суспільства. Мораль феодального суспільства. Мораль епохи Відродження. Мораль буржуазного суспільства. Проблема прогресу моралі. Сутність і концепції прогресу моралі.


Література:

1. Закон України “Про захист суспільної моралі” від 20 листопада 2003 року // Відом. Верх. Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 192.

2. Етика: Навчальний посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – С. 18–24.

2. Малахов В. А. Етика. – К.: Либідь, 2000. – С. 43–57.

2. Тарахонич Т. І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці, 2003. – Т.1. – С. 147–150.

3. Тофтул М.Г. Етика. Навч. пос. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 2006. – С. 94–121.


2


Тестування


55

НЕ 1..5

Етичні проблеми перевірки та оцінки доказів

Поняття доказової інформації. Тактичні прийоми перевірочного характеру. Повторний допит, деталізація показів. Очна ставка. Оцінка доказів. Достовірність доказів. Метод інверсії. Порядок постановки нейтральних запитань. Етичні засади допиту.

Література:

1. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология проффесиональной деятельности юриста: Учебное пособие. – М.: Норма, 2001. – С. 201–217.

2. Бочарова С. П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности. – Тернополь, 1997. – С. 5–19.

2. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. Пос. –К.: Алерта, 2004. – С. 174–187.

3. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999. – С. 5–21.4


Контр. робота

55

НЕ 1.6
^

Морально-правові аспекти смертної кари


Поняття смертної кари як виду покарання. Ідея абстрактної справедливості. Антропологічна школа.Філософсько-антропологічний підхід – методологічний фундамент сучасної юридичної науки. Історія застосування смертної кари.

Література:

1. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічий аспект). – Львів: Світ, 2000. – С. 124–142.

2. Васильчук В. О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 154–157.

4. Шаповал В. М. Соціологічні антропологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 129–131.

4. Шевчук В. Скасування смертної кари – питання, актуальне для України // Право України. – 1999. – № 10. – С. 96–98.

5. Шкода В. В. Очерк правовой антропологии // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 131–135.2


Тестування

.

55


Всього за модулем 1


30

Модуль 2. Етико-правовий характер здійснення юридичної діяльності

НЕ 2.1
^

Медико-правові проблеми і моральність


Права хворих і відповідальність медичних працівників. Лікарська таємниця. Її морально-етичний зміст. Історія проведення медичних експериментів. Право на евтаназію. Доводи противників евтаназії. Доводи прихильників активної та пасивної евтаназії. Проблема суїциду. Суїцидальні думки. Суїцидальна поведінка.

Література:

1. Лучко Н. І. Евтаназія: узаконення злочину!// Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні. Матеріали V-ї Регіональної міжвузівської наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 37–43.

2. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причинённого ненадлежащим врачеванием. – Львов, 1982. – С. 44–70.

3. Юридическая этика: Учебное пособие / Н. И. Порубов, А. Н.Порубов. – Минск: Высш. шк., 2003. – С. 243–261.

2


Самостійна робота

44
НЕ 2.2

Морально-етичні засади слідчої діяльності

Етико-правові джерела слідчої діяльності. Єдність законності та моралі в роботі слідчого. Принцип презумпції невинуватості. Його морально-етичний зміст. Процесуальна незалежність та моральна відповідальність слідчого. Слідчий і потерпілий: етика взаємин. Слідчий і засоби масової інформації: етика спілкування.

Література:

1. Алексеев С. С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 112–121.

2. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності. – Навч. пос. – К., 1994. – C. 44–52.

3. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. Пос. –К.: Алерта, 2004. – С. 78–102.

4. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. – Харьков: „Эспада”, 2006. – С. 78–81, 361–366.


4


Контр. робота

Тестування

3

14

НЕ 2.3.

Етико-правові засади здійснення судочинства

Моральний зміст конституційних норм про судочинство. Принцип презумпції невинуватості. Морально-правові джерела суддівської діяльності. Судовий процес: етико-правовий зміст. Етика судової риторики. Специфіка судоговоріння. Етика судового рішення.

Література:

1. Закон України „Про статус суддів” від 15.12.1992 року // ВВРУ. – № 8. – Ст. № 56.

2. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. Пос. –К.: Алерта, 2004. – С. 106–135.

3. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. – Харьков: „Эспада”, 2006. – С. 65–68, 335–343.

4. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності). – К.: Знання, 2006. – С. 347–354.4


Самостійна робота

Тестування

3


36

НЕ 2.4.

Морально-етичні засади адвокатської діяльності

Етико-правові джерела адвокатської діяльності в Україні та за кордоном. Угода про надання юридичних послуг: етико-правовий характер. Захист на досудовому слідстві. Судова етика адвоката. Професіограма адвоката. Соціальний, комунікативний, конструктивний, посвідчу вальний та організаційний аспекти діяльності адвоката.

Література:

1. Закон України від 19.12.92 р. “Про адвокатуру” // ВВР. – 1993. – № 9. – Ст. № 62.

2. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. Пос. –К.: Алерта, 2004. – С. 138–170.

3. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності). – К.: Знання, 2006. – С. 365–376.

4. Скакун О. Ф. Юридическая деонтологія. – Харьков: „Эспада”, 2006. – С. 71–73, 348–351.4


Контр. робота

6

6

НЕ 2.5.

Етико-правові засади здійснення прокурорської діяльності

Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання. Професіограма прокурорських працівників. Соціальний, пошуковий, конструктивний(реконструктивний), організаційний, комунікативний та посвідчу вальний аспекти діяльності працівників прокуратури. Обвинувальна промова прокурора. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

Література:

1. Закон України від 05.11.91 р. “Про прокуратуру” // ВВР. -1991. - № 53. - Ст. № 793 (зміни: ВВР. - 1993. - № 22. -Ст. № 229; № 50. - Ст. № 474; ВВР. - 1995. - № 11. - Ст. № 71; № 34. - Ст. № 268).

2. Алексеев С. С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 130–141.

3. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності). – К.: Знання, 2006. – С. 354–358.

4. Косюта М. В. Прокуратура України. – Навч. пос. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – С. 154–165.

5. Скакун О. Ф. Юридическая деонтологія. – Харьков: „Эспада”, 2006. – С. 68–71, 343–348.2


Самост. робота

44

НЕ 2.6.

Морально-правові засади здійснення міліцейської діяльності

Особливості службової етики. Етикет у службовій діяльності працівників ОВС. Правила поведінки працівників міліції у службовій діяльності. Форма службових взаємовідносин працівників міліції при розмові і у офіційному листуванні. Загальні правила поведінки співробітників міліції в громадських місцях. Професіограма працівників міліції. Етичний кодекс працівників міліції: морально-правовий зміст та значення.

Література:

1. Закон України від 20.12.90 р. “Про міліцію” // ВВР. - 1991. - № 4. - Ст. № 20 (зміни.: ВВР. - № 26. - Ст. № 216; ВВР. - 1995. - № 15. - Ст. № 102; ВВР. - 1999. - № 4. - Ст. № 35; № 34. - Ст. № 298).

2. Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: Підручник. - X.: Вид-во НУВС, 2001. – С. 55–81.

3. Сливка С. С. Професійна етика працівника міліції. – Львів, 1995. – С. 44–67.

4. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. – Харьков: „Эспада”, 2006. – С. 84–86, 366–380.

5. Темченко В. І. Формування професійної правосвідомості працівників міліції. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юр. наук. – К., 1993. – С. 10–16.4


Самост. робота

Тестування

3

36

Всього за модулем 2

30

^ Модуль контроль (підсумковий)

40

Всього балів

100^
Перелік контрольних запитань до кожного модуля

Модуль 1.

 1. Що таке етика?

 2. Що є предметом і задачами етики?

 3. Місце етики в системі наук

 4. Яке місце займає юридична етика в системі етики?

 5. Предмет юридичної етики

 6. що розуміється в етиці під категоріями, поняттями і принципами?

 7. Чим характеризуються етичні категорії?

 8. Моральні принципи етики

 9. Який зміст категорій обов’язку та совісті?

 10. Поняття та значення справедливості в юридичній діяльності.

 11. Які функції та структура моралі?


Модуль 2.

 1. Зміст конфіденційності лікаря та пацієнта

 2. Якими правовими актами регулюється проведення біомедичного експерименту?

 3. Що таке евтаназія?

 4. Що таке суїцид?

 5. Ваше ставлення до смертної кари?

 6. Чи морально застосовувати психологічний вплив на особу, яка є учасником кримінального процесу?

 7. Чи має криміналістична одорологія доказове значення?

 8. Що таке біоритмологічний метод в криміналістиці?

 9. Які проблеми етичного характеру виникають при оцінці та перевірці доказів?

 10. Що Ви розумієте під професіограмою юридичної діяльності?

 11. Особливості, характерні для юридичної діяльності?

 12. Що розуміється під спеціальними здібностями юриста?

 13. Якими професійними якостями повинен володіти юрист?

 14. Тактика та етика особистого обшуку

 15. Етичні аспекти затримання

 16. Який взаємозв’зок законності та етики допиту?

 17. Яке значення мають судові дебати?

 18. Що спільного і відмінного є в промовах прокурора та захисника?

 19. В чому полягає моральний обов’язок судового оратора?

 20. Особливість мови юридичного документу?Тематика рефератів


 1. Ставлення громадськості України до спеціалістів-юристів.

 2. Юридична професія в Україні: історія і сучасність.

 3. Роль права в соціально-культурному житті України.

 4. Правові питання діяльності Верховної Ради України.

 5. Правові питання діяльності Президента України.

 6. Правові питання діяльності Кабінету Міністрів України.

 7. Правові питання діяльності органів місцевого самоврядування.

 8. Судовий захист в соціально-культурній сфері.

 9. Засоби масової інформації і правові питання соціально-культурного розвитку України.

 10. Правові питання забезпечення національно-культурних прав укра­їнської діаспори.

 11. Правові питання забезпечення національно-культурних прав націо­нальних меншин в Україні.

 12. Правові питання забезпечення національно-культурних прав укра­їнської нації.

 13. Державна служба і спеціалісти з правових питань соціально-культурної сфери.

 14. Психологічна культура спеціаліста-юриста.

 15. Політична культура спеціаліста-юриста.

 16. Правова культура спеціаліста-юриста.

 17. Етична культура спеціаліста-юриста.

 18. Естетична культура спеціаліста-юриста.

 19. Екологічна культура спеціаліста-юриста.

 20. Наукова культура спеціаліста-юриста.

 21. Правовий нігілізм в соціально-культурній сфері, та шляхи його по­долання.

 22. Громадські організації спеціалістів-юристів.

 23. Правозахисна діяльність спеціалістів-юристів.

 24. Підприємницька діяльність спеціалістів-юристів.

 25. Правоохоронна діяльність спеціалістів-юристів.

 26. Профілактична діяльність спеціалістів-юристів.

 27. Соціальна культура спеціаліста з правових питань соціально-культурної сфери.

 28. Спеціаліст- юрист і міжнародне культурне співробітництво.

 29. Конституційні засади діяльності спеціалістів з правових питань со­ціально-культурної сфери.

 30. Соціальна відповідальність спеціалістів з правових питань со­ціально-культурної сфери.

 31. Кодекс поведінки спеціаліста-юриста.

 32. Юридична професія в зарубіжних країнах.^ ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ

з курсу "Етика (загальна і юридична)"

 1. Мораль, її функції і структура

 2. Сутнісні характеристики співвідношення моралі і права

 3. Етика — вчення про мораль

 4. Поняття та основні риси морального вибору

 5. Ситуація морального вибору

 6. Етика: поняття, предмет, місце в системі юридичної освіти

 7. Значення категорії "свобода" в юридичній діяльності

 8. Морально-етичний зміст категорій "добра і зла"

 9. Поняття справедливості в юридичній діяльності

10. Почуття обов'язку і дисципліни — умови повсякденної діяльності правника

11. Совість - необхідна умова морального самоконтролю

12. Значення відповідальності в юриспруденції

13. Честь і гідність як складові професійної культури юриста.

 1. Гуманізм як етичний принцип

 2. Історія становлення юридичної етики

 3. Місце етики в професії юриста

 4. Джерела юридичної етики

 5. Структура, види і норма юридичної етики

 6. Юридична етика в Україні

 7. Етико-правова проблема психологічного впливу на особу

 8. Моральність та нетрадиційні методи ведення слідства

22. Поняття та особливості моралі

 1. Структура моралі

 2. Поняття та основні функції моралі. Їх суть та значення

 3. Взаємозв’язок права та моралі

 4. Основні етапи історичного розвитку моралі

 5. Проблема прогресу моралі

 6. Встановлення істини по юридичній справі - моральна мета доказування

 1. Перевірка доказової інформації (етичний зміст)

 2. Допит: тактика та психологія

 3. Оцінка доказової інформації (морально-етичний зміст)

 4. Етичні засади використання окремих видів доказів

 5. Презумпція невинуватості і обов'язок доказування в моральному аспекті

 6. Права хворих і відповідальність медичних працівників

 7. Лікарська таємниця: морально-етичний та правовий зміст

 8. Моральність біомедичного експерименту

 9. Історія проведення медичних експериментів

 10. Право на евтаназію

 11. Суїцид

 12. Поняття смертної кари як виду покарання

 13. Історія застосування мертної кари

 14. Ідея абстрактної справедливості

 15. Морально-правові аспекти смертної кари

 16. Професіограма юридичної діяльності

 17. Морально-психологічні якості правника

 18. Професіональна характеристика основних юридичних спеціальностей.

 19. Моральний зміст конституційних норм про судочинство і правоохоронну діяльність

 20. Моральні принципи і норми матеріального права

 21. Морально-етичний зміст кримінально-процесуального законодавства

 22. Сутність правових і моральних відносин в кримінальному процесі

 23. Співвідношення мети та засобів в кримінальному процесі

 24. Загальні морально-етичні вимоги до діяльності слідчого

 25. Етика проведення слідчих дій

53. Процесуальна незалежність і моральна відповідальність слідчого

54. Етика карно-процесуального доведення

55. Слідчий і потерпілий: етика взаємин

 1. Слідчий і засоби масової інформації: етика спілкування

 2. Вимоги морального характеру до професійної діяльності суддів

 3. Роль судді у забезпеченні морального характеру судового розгляду

 4. Морально-етичне значення вироку, ухвали, рішення і постанов суду

 5. Моральне значення судових дебатів

 6. Етика обвинувальної промови прокурора

 7. Морально-етичні вимоги до виступів захисника

 8. Етика вербального спілкування в юридичній практиці

 9. Психологічний контакт як умова мовного спілкування

 10. Мовні форми етико-психологічного впливу

 11. Етика публічного виступу юриста. Методика підготовки до публічного
  виступу

 12. Поняття та зміст культури процесуальної діяльності

 13. Культура провадження у кримінальних справах

 14. Культура юридико-процесуальних документів

 15. Судовий етикет: основні принципи і формиОсновна ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30.

 2. Закон України від 05.11.91 р. “Про прокуратуру” // ВВР. -1991. - № 53. - Ст. № 793 (зміни: ВВР. - 1993. - № 22. -Ст. № 229; № 50. - Ст. № 474; ВВР. - 1995. - № 11. - Ст. № 71; № 34. - Ст. № 268).

 3. Закон України від 19.12.92 р. “Про адвокатуру” // ВВР. -1993. - № 9. - Ст. № 62.

 4. Закон України від 15.12.92 р. “Про статус суддів” // ВВР. - № 8. - Ст. № 56 (зміни: ВВР. - 1993. - № 24. -Ст. № 265; ВВР. - 1994. - № 22. - Ст. № 142; № 26. - Ст. № 202, 203; ВВР. - 1995. - № 34. - Ст. № 268).

 5. Закон України від 02.09.93 р. “Про нотаріат” // ВВР. - 1993. № 39. - Ст. № 383 (зміни: ВВР. - 1998. - № 35. - Ст. № 241).

 6. Закон України від 20.12.90 р. “Про міліцію” // ВВР. - 1991. - № 4. - Ст. № 20 (зміни.: ВВР. - 1992. - № 36. - Ст. № 526; ВВР. - 1993. - № 11. - Ст. № 83; № 22. - Ст. № 234; ВВР. - № 26. - Ст. № 216; ВВР. - 1995. - № 15. - Ст. № 102; ВВР. - 1999. - № 4. - Ст. № 35; № 34. - Ст. № 298).

 7. Закон України від 18.02.92 р. “Про оперативно-розшукову діяльність” // ВВР. - 1992. - № 22. - Ст. № 303 (зміни: ВВР. 1992. - Ст. - № 39. - Ст. № 572; № 11. - Ст. № 83; ВВР. -1994. - № 11. - № 52; ВВР. - 1998. - № 26. - Ст. № 149; ВВР. -1999.-№4.-Ст. №35).

 8. Алексеев С. С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юрид. лит., 1976.

 9. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності. – Навч. пос. – К., 1994.

 10. Афанасьєва О. В., Пищелко А. В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста: Учебное пособие. – М.: Норма, 2001. – 224 с.

 11. Бандурка ОМ. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: Підручник. - X.: Вид-во НУВС, 2001. - 220 с

 12. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2000. - 312 с.

 13. Белякова Т.И. Профессиональная этика. – М.: “ПРОСПЕКТ” 1995. – 64 с.

 14. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія. – К.: АТІКА, 1999. – 320 с.

 15. Васильчук В. О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 154–157.

 16. Горбатенко В. П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці. – 2003. – Т. 1. – С. 150-154.

 17. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. пос. – К: Алерта, 2004. – 209 с.

 18. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності). – К.: Знання, 2006. – 487 с.

 19. Зеленко І. П. Гуманізація і демократизація діяльності органів внутрішніх справ як складова частина національної правової культури // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. – 2004. – Ч. 5. – С. 117–122.

 20. Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущего. – М.: Логос, 2003. – 384 с.

 21. Кобликов А. С. Юридическая этика: Учебник для вузов. – 2-е изд., с изм. – Издательство НОРМА, 2003. – 176 с.

 22. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консул, 1999. – 156 с.

23. Косюта М. В. Прокуратура України: Навч. пос. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – 312 с.

24. Лучко Н. І. Евтаназія: узаконення злочину! // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні. Матеріали V-ї Регіональної міжвузівської конференції. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 37– 43.

25. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. – Харьков: Эспада, 2006. – 384 с.

26. Сливка С. С. Професійна етика працівника міліції. – Львів, 1995. – 165 с.

27. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000.

28. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми // Право України. – 1999. – № 11. – С. 58–61.

29. Тофтул М. Г. Етика. – К.: Видавничий центр Академія 2006. – 414 с.

30. Хазін М. А., Бойко М. Д., Співак В. М. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства. – К.: Атіка. – 194 с.

31. Харчев В. В. Воспитание совести. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – С. 78-87.

32. Шевчук В. Скасування смертної кари – питання, актуальне для України // Право України. – 1999. – № 10. – С. 96–98.

 1. Юридическая этика: Учеб. Пособие / Н. И. Порубов, А.Н. Порубов. – Мн.: Выш. шк., 2003. – 352 с.

 2. Юрчишин В. Д. Допит експерта в кримінальному процесі // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні. Матеріали V-ї Регіональної міжвузівської конференції. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 140–145.Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи