Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 460.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/4
Дата07.06.2012
Розмір460.68 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О. А. Карлова


Методичні вказівки

до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та конролю знань з дисципліни

«Система життєзабезпечення міста – 2»

(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності

6.030601 – «Менеджмент організацій»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

УДК 338.4

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (для студ. денної і заочної форм навчання спец. 6.030601 – «Менеджмент організацій»). Укладач: Карлова О.А., - Харків, ХНАМГ, 2008. – 32 стор.(Укр. мов.)


У рекомендаціях до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань розкрито питання для самостійної роботи студентів, надано матеріали до практичних занять і розкрито основні етапи виконання курсової роботи з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2». Детально висвітлено механізм функціонування міського комунального комплексу, системи життєзабезпечення міста. Дані вказівки розраховані на студентів економічних спеціальностей і менеджменту організацій міського господарства.


Рецензент: доц., к.е.н. Величко В.В.


Укладач:  О.А.Карлова


Рекомендовано кафедрою «Менеджменту та маркетингу в міському господарстві», протокол від 29. 08. 2008р. № 1.


© Харківська національна

академія міського господарства, 2008


© Карлова О.А. 2008

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….

4

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ…………………………………...

5

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………..

8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН……………………………………………………..

11

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА…………………..

12

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………


13

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ……………………………………………………

20

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ…………………………………….

25

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………………

26

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ……………………………..

28

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………

30ВСТУП

Міське господарство є складним об'єктом управління, що має в комплексі різні за галузевим забарвленням, характером господарської діяльності і підпорядкування підрозділи, що надають населенню житлові і комунальні послуги. Робота міських комунальних служб і надання послуг схильна до сезонних коливань попиту і пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства, як галузі народного господарства країни, з іншими його галузями, з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» всіх форм навчання вивчають дисципліну «Система життє-забезпечення міста-2». Ця дисципліна належить до вибіркових, спеціалізовано-управлінських і має на меті формування у студентів знань з питань складу і перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст. Вона дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань. Предмет дисципліни: загальні складові система життєзабезпечення міст.

Зі зростанням сучасних технологій і погіршенням зовнішніх зв’язків в міському господарстві потрібен сучасний системний підхід до організації системи життєзабезпечення міста. Раціональна модель організації і управління виробництвом у галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків.


Міністерство освіти і науки України

^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД

Затверджено ректором Академії
проф. Шутенко Л.М.^ ПРОГРАМА Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И

«Система життєзабезпечення міста – 2»

Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр

Напрям 0502 – «Менеджмент»

Спеціальність 6.050200 – «Менеджмент організацій»

спеціалізація 6.050201 – «Менеджмент міського господарства»

Статус дисципліни за освітньо-професійною програмою (ОПП) - обов’язкова за вибором ХНАМГ


Загальна кількість кредитів/годин 3/108

Форма підсумкового контролю - екзамен за навчальним планом

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)


Харків - ХНАМГ – 2008

^ Програму розроблено на основі:

ОКХ ХНАМГ 2006 р.

ОПП СВО ХНАМГ 2006 р. «Менеджмент організацій»

СВО ХНАМГ Навчальний план – «Менеджмент організацій» 2006 р.

Розробник програми, лектор: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . доц. Карлова О.А.

Програму ухвалено:

кафедрою МММГ.

Протокол від 29. 08. 2007р. № 1. Зав. кафедрою . . . . . . . . . . . . Кайлюк Є.М.

Вченою радою факультету «Менеджменту»

Протокол від 31. 08. 2007р. № 8 Декан . . . . . . . . . . . Доля В.К.

Програму погоджено випусковими кафедрами:

(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, навчальним планом)

Повна назва кафедри

Прізвище зав. кафедрою

Підпис

Дата

«Менеджмент і маркетинг в міському господарстві»

Кайлюк Є.М.
29. 08. 2007р.


1. Мета, предмет і місце дисципліни

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни - формування у студентів знань з питань складу та перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст.

1.2. Предмет дисципліни - загальні складові системи життєзабезпечення міст.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Система життєзабезпечення міста -1

Організація виробництва в МГ


^ Анотація програми навчальної дисципліни

«Системи життєзабезпечення міста - 2»

Мета вивчення: - формування у студентів знань з питань складу та перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст.

Предмет дисципліни: загальні складові системи життєзабезпечення міст.

ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36

ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті суспільства 1/36

ЗМ 1.3. Складові інфраструктури 1/36


Purpose of study: it is forming for the students of knowledges on the questions of composition and prospects of development of the system of life-support of cities. Article of discipline: general constituents are the system of life-support of cities

M 1.1. Systems of life-support 1/36

M 1.2. Infrastructure in an economy and life of society 1/36

M 1.3. Component infrastructures 1/36

Цель изучения - формирование у студентов знаний по вопросам состава и перспектив развития систем жизнеобеспечения городов. Предмет - общие составляющие системы жизнеобеспечения города.

СМ1.1 Системы жизнеобеспечения.

СМ 1.2. Инфраструктура в экономике и жизни общества

СМ 1.3.Составляющие инфраструктуры


Розподіл обсягу навчальної роботи студента

за спеціальностями та видами навчальної роботи

(за робочими навчальними планами денної форми навчання)

Спеціальність,

спеціалізація,

(шифр, абревіатура)

Усього

кредит/ /годин

Семестр(и)

Години

Екзамен

(семестр)

Залік

(семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб

Кур

РГР

6.050200 МО

6.050201 МОМГ

3/108

3
18

36
54
20
3
Заочна форма навчання 6.050200 МО

6.050201

МОМГ

3/108

2
6

4
98
20
2
^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД 2.1.1.5.)


З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом і обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи. Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни «Система життєзабезпечення міста-2» здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.

Тематичний план даної дисципліни складається з 3 модулів.


Модуль 1. “Системи життєзабезпечення міста - 2” 3/108

Змістові модулі (ЗМ):


ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36

Навчальні елементи

  1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність.

  2. Типи класифікації систем життєзабезпечення міста.

  3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури.


ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті суспільства 1/36

Навчальні елементи

  1. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста.

  2. Розвиток інфраструктури в економіці і житті суспільства.

  3. Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ.


ЗМ 1.3. Складові інфраструктури 1/36

Навчальні елементи

  1. Побутове обслуговування населення.

  2. Організація міського зеленого господарства.

  3. Транспорт.

  4. Дорожньо-мостове господарство.


ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36

Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність

Інфраструктура, як система життєзабезпечення міста не відносяться до виробництва матеріальних благ.

Інфраструктура, як сукупність матеріально-технічних систем і об'єктів.


^ Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста

Поняття й основні наукові уявлення про сутність інженерної інфраструктури, її роль в економіці міста.

Ознаки визначення типів класифікації послуг. Основні складові інфраструктури.


Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури

Визначення функцій виробничої інфраструктури.

Класифікація інфраструктури за просторово-виробничим і галузевим підходом.


ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті

суспільства 1/36

Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

Соціальна інфраструктура як комплекс галузей народного господарства. Розподіл галузей соціальної інфраструктури за групами послуг.


Тема 5. Розвиток інфраструктури в економіці і житті суспільства

Закономірність розвитку інфраструктури. Визначення ознак розвитку інфраструктури.


Тема 6. Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ

Визначення основних показників роботи підприємств і установ галузей інфраструктури.

ЗМ 1.3. Складові інфраструктури 1/36

Тема 7. Побутове обслуговування населення

Структура підприємств побутового обслуговування.


Тема 8. Організація міського зеленого господарства

Структура системи озеленення міста. Поняття про експлуатаційну і виробничу галузі в міському зеленому господарстві.


Тема 9. Транспорт

Транспортна інфраструктура. Міський транспорт. Організація підприємств міського пасажирського транспорту.


^ Тема 10. Дорожньо-мостове господарство

Системи шляхового-мостового господарства населених пунктів. Організаційна структура дорожньо-мостової служби в містах.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність

1

2


-4

0,5

-


10

Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста

1

2


-


4


0,5
-


50

Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури

2

2-

4


0,5


0,5

-


10

Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

2

4-


4


0,5

0,5

-


8


Тема 5. Розвиток інфраструктури в економіці і житті суспільства

2

4

-

5

0,5

0,5

-

10

Тема 6. Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ

2

4

-

5

0,5

0,5

-

10

Тема 7. Побутове обслуговування населення.

2

4

-

20

0,5

0,5

-

20

Тема 8. Організація міського зеленого господарства

2

4

-

2

0,5

0,5

-

50

Тема 9. Транспорт

2

4

-

4

1

0,5

-

10

Тема 10. Дорожньо-мостове господарство

2

4

-

4

1

0,5

-

10

Всього

18

36

-

54

6

4

-

98
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи