Акордна оплата (Аккордная оплата) — icon

Акордна оплата (Аккордная оплата) —
Скачати 122.41 Kb.
НазваАкордна оплата (Аккордная оплата) —
Дата07.06.2012
Розмір122.41 Kb.
ТипДокументиглосарій

Словник основних термінів та понять

А

Абсолютна матеріаломісткість (Абсолютная материалоемкость) — витрати основних видів сировини і матеріалів за абсолютними значеннями на фізичну одиницю виготовленої продукції.

Акордна оплата (Аккордная оплата) — різновидність прямої відрядної оплати праці, яку встановлюють не за відпрацьований час, а за обсяг виконаної роботи в цілому.

Активи (Активы) — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до здобуття економічних вигод у майбутньому.

^ Активи нематеріальні (Активы нематериальные) — засоби, що не мають фізичної, відчутної форми, але дають підприємству дохід. Це, як правило, різні права підприємств (фірми тощо), наприклад, патенти, товарні знаки, торгові марки, авторські права, ліцензії тощо.

^ Акцепт (Акцепт) — форма безготівкових розрахунків.

Б


Базисна ціна (Базисная цена) — фіксована у договорах або прейскуран­тах ціна товару з установленими параметрами якості, специфікації, розміру, складу тощо.

^ Баланс (Баланс) — система взаємозв'язаних показників, що характеризує будь-яке явище або процес шляхом співставлення його окремих сторін; різниця між доходами і витратами.

^ Баланс доходів і видатків (фінансовий план) (Баланс доходов и расходов (финплан)) — документ, в якому характеризуються фінансові результати діяльності господарських структур різних рівнів управління.

^ Баланс робочого часу (Баланс рабочего времени) — фактично відпрацьований час працівниками (за зміну, добу, місяць, рік).

Балансова вартість (Балансовая стоимость) — оцінка основних фондів та оборотних засобів, зазначена у бухгалтерському балансі.

^ Банківський кредит (Банковский кредит) — передача банками фізичним і юридичним особам на встановлений договором термін грошей з умовою їхнього повернення і сплатою проценту за користування ними.

^ Бюджет (Бюджет) — план доходів і видатків держави, установ, підприємств на певний термін (бюджетний період).

В


Валовий прибуток (Валовая прибыль) — частина валового доходу підприємства, що залишається в нього за вирахуванням всіх витрат.

^ Валовий дохід (Валовий доход) — новостворена працею вартість, яка включає зарплату і чистий дохід; різниця між виручкою від реалізації продукції і матеріальними затратами на її виробництво.

^ Витоки води (Утечки воды) — самочинне витікання води через нещільності або пошкодження трубопроводів, їхніх з'єднань, сальників, запірної водопровідної арматури, стіни та днища ємкостей для води під дією тиску води.

^ Відновна вартість основних фондів (Восстановительная стоимость основных фондов) — вартість повного відтворення основних фондів у сучасних умовах виробництва і діючих цінах.

^ Власний капітал (Собственный капитал) — частина в активах підприємства, що залишає­ться після відрахування його зобов'язань.

Внутрішня норма доходності (прибутковості, рентабельності) проекту (Internal Rate of Return – IRR) (Внутренняя норма доходности (прибыльности, рентабельности) проекта) — розмір ставки відсотку, при якому чиста приведена вартість проекту буде дорівнювати нулю, тобто приведена вартість очікуваних надходжень коштів дорівнюватиме приведеній вартості відтоків (при відшкодуванні інвестиційного капіталу). Показує граничний розмір прибутковості, нижче якого проект є збитковим.

Г


^ Грошові кошти (Денежные средства) — готівка, засоби на рахунках у банках і депозити до запитання.

Гроші паперові (Бумажные деньги) — паперові знаки, які використовуються в якості засобів грошового обігу.

^ Грошовий потік (Денежный поток) — сума чистого доходу (прибутку) або економії собівартості, одержуваних у процесі експлуатації об'єкта та суми амортизаційних відрахувань.

Гудвіл (Гудвилл) — нематеріальний актив, вартість якого визначається як різ­ниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якос­тей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Г. — грошова оцінка різниці між ціною підприємства та реальною вартістю його основного капіталу; комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій.


д

Дебітори (Дебиторы) — юридичні й фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми коштів, їхніх еквівален­тів, ін. активів.

Дивіденди (Дивиденды) — частина чистого прибутку, розподілена між учасника­ми відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства.

Доходи (Доходи) — а) грошові надходження юридичним і фізичним особам за господарську та інші види діяльності; б) доходи певних верств населення в грошовій та натуральній формі, що мають характер соціальних виплат (пенсії, різні допомоги і пільги, стипендії тощо); в) доходи від власності.

Е


^ Економічна ефективність капітальних вкладень (Экономическая эффективность капитальных вложений) - економічна категорія, що визначає доцільність капіталовкладень при плануванні й аналізі результатів освоєння.

Ефект (Эффект) — це результат від будь-якого заходу, який виражається грошовою сумою у виді чистого доходу або прибутку. Позитивне значення відображає економію, негативне - збитки інвестора.

^ Ефект соціальний (Эффект социальный) — ефект, пов’язаний з соціальним захистом трудівників (утворення або відтворення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та зарплати тощо).

^ Ефект екологічний (Эффект экологический) — ефект, що досягається зниженням викидів у навколишнє середовище шкідливих речовин, зниженням відходів виробництва, утилізацією і регенерацією твердих побутових відходів та осадів стічних вод, впровадженням енергоємних виробництв, оборотних циклів використання ресурсів.

^ Ефективність (Эффективность) — відношення ефекту від здійснених заходів до витрат на ці заходи. Народногосподарська, бюджетна і комерційна, ресурсна, екологічна, економічна, фінансова, соціальна, соціально-економічна та ін. види економічної ефективності.

^ Ефективність виробництва (Эффективность производства) — економічний показник, що характеризує ступінь віддачі й раціональність організації господарської діяльності.

Є


^ Ємкість ринку (Емкость ринка) — можливий обсяг реалізації товарів або послуг на ринку, що визначається розмірами платоспроможного попиту.

З


Загальна матеріаломісткість (Общая материалоемкость) — вартість всіх матеріальних витрат на одиницю виготовленої продукції.

^ Звичайна процентна ставка за депозит (Обычная процентная ставка за депозит) — процентна ставка, що встановлюється залежно від строків та розміру депозиту за рішенням платника податку, має бути оприлюднена та передбачати однакові правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категоріями осіб з урахуванням обмежень, встановлених законом.

^ Зменшення корисності (Уменьшение полезности) — втрата економічної вигоди у сумі пере­вищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

І


Інвестиція (Инвестиция) — витрати на виробництво і нагромадження засобів виробництва та збільшення матеріальних запасів; збільшення запасів капіталу в економіці.

Інновації (Инновации) — інвестиції у нематеріальні активи, що пов'язані з науково-технічним прогресом (патенти, ліцензії, ноу-хау, сукупність науково-технічних знань і практичного досвіду; прав використання землі, води, ресурсів, споруд та ін. майнових прав).

Інвестиції чисті (Инвестиции чистые) — сума валових інвестицій, зменшена на величину амортизаційних відрахувань.

Інвестиції фінансові (Инвестиции финансовые) — активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Інвестування пряме (Прямое инвестирование) — інвестування, яке здійснюють інвестори шляхом безпосередньої участі у виборі об'єктів інвестування та вкладанні у них коштів (майна, активів).

Інвестиції короткострокові (Краткосрочные инвестиции) — інвестиції, що здійснюються на період до одного року (короткострокові депозитні вклади, ощадні сертифікати тощо).

Інвестиції довгострокові (Долгосрочные инвестиции) — інвестиції терміном здійснення 2 – 5 або понад 5 років.

К


^ Капітал обіговий (Капитал оборотный) — частина капіталу, яка переносить свою вартість на новостворену продукцію і повертається до виробника у грошовій формі у кінці кожного обороту капіталу.

^ Капітал основний (Капитал основной) — частина продуктивного капіталу, який бере участь у виробничому процесі багаторазово, переносить свою вартість на новий продукт частинами протягом кількох періодів.

^ Капітал статутний (Капитал уставной) — початкова сума капіталу підприємства, яка визначена його статутом і формується за рахунок внесків засновників та емісій акцій.

^ Капіталовкладення (Капитальные вложения ) — витрати на створення нових, а також на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих основних фондів.

^ Комерційні втрати води (Коммерческие потери воды) — кількість води, що самовільно забрана споживачами з мереж водопроводу і не буде оплачена (несанкціонований забір води).

Л


^ Ліквідаційна вартість основних фондів (Ликвидная стоимость основных фондов) — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їхнього корисного ви­користання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

М


^ Метод ефективної ставки відсотка (Метод эффективной ставки процента) — метод нарахування амор­тизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визнача­ється як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

^ Метод участі в капіталі (Метод участия в капитале) — метод урахування інвестицій, відпові­дно до якого балансова вартість інвестицій збіль­шується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

^ Монетарна політика (Монетарная политика) — урядове регулювання через установи кількості грошей, що знаходяться в обігу.

Н


Норма виробітку (Норма выработки) — визначає кількість продукції у натуральному виразі, яку повинен виробити працівник за певний відрізок часу при певних організаційно-технічних умовах.

^ Необлічені витрати води (Неучтенные расходы воды) — витрати води, не облічені лічильни­ками споживачів через їхню нечутливість до малих витрат або че­рез погіршення метрологічних характеристик водолічильників у процесі експлуатації, а також витрати води на пожежогасіння та протипожежні заходи і комерційні втрати.

^ Норма рентабельності капіталовкладень (Норма рентабельности капиталовложений) — та норма дисконту, при якій величина дисконтової різниці результату і витрат дорівнює дисконтованим капіталовкладенням.

Ноу-хау (Ноу-хау) — науково-технічні, комерційні, організаційні знання, відомості, володіння якими забезпечує певні переваги підприємству, особі, яка їх одержала. Ноу-хау певного виробничого процесу є власністю тієї чи іншої фірми і відповідно стає предметом купівлі-продажу.


^ О

Оборотні активи (Оборотные активы) — грошові кошти та їхні еквіваленти підприємства, вкладені в оборотні фонди і фонди обігу, які забезпечують неперервний процес виробничої та комерційної діяльності і повністю споживаються на протязі одного виробничого циклу.

^ Оборотні засоби (Оборотные средства) — оборотні фонди виробництва і фонди обігу. Матеріальні О.З.: основні і допоміжні матеріали; паливо і пальне; тара, запчастини; малоцінні й швидкозношувані предме­ти; незавершене виробництво; витрати май­бутніх періодів; запаси готової продукції. Грошові 0.З.: товари, відвантажені покупцеві; кошти у касі та на рахунках у банку; дебіторська заборгованість. 0.З. бувають нормовані (запаси і затрати) і ненормовані (грошові кошти, розрахунки та ін.). Нормовані 0.З. забезпечуються власними коштами, а ненормовані покриваються кредитами.

^ Оборотність оборотних засобів (Оборачиваемость оборотных средств) — показник ефективності використання оборотних засобів. Визначають О.О.З.: коефіцієн­том оборотності; тривалістю одного обороту; сумою оборотних засобів на 1 грн. реалізованої продукції.

^ Оцінювання основних фондів (Оценка основных фондов) — система вартості основних фондів. Існують такі види оцінювання основних фондів: за повною початковою вартістю; за початковою вартістю за вирахуванням зносу; за повною відновною вартістю; за відносною вартістю за вирахуванням зносу; за ліквідаційною вартістю.

П


^ Пасиви стійкі (Стойкие пассивы) — залучені підприємством кошти, що формально йому не належать, але за прийнятою системою розрахунків постійно перебувають у його розпорядженні (перехідна заборгованість із заробітної плати та відрахувань у фонди; заборгованість перед бюджетом за податки; аванси замовників тощо).

^ Податок на додану вартість (Налог на добавленную стоимость) — є частиною новоствореної вартості, яка сплачується у держбюджет на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

^ Платежі до бюджету (Платежи в бюджет) — врегульовані нормами права обов'язкові внески юридичних осіб і громадян до бюджету. Є основним джере­лом доходів державного бюджету. Підприємства сплачують податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток; податок з власників транспортних засобів, платежі за використання природних ресурсів тощо. З громадян стягуються прибутковий податок, земельний податок, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки тощо.

^ Прибутковість (доходність) інвестицій (інновацій) (Прибыльность (доходность) инвестиций (инноваций) – приріст капіталу, який повертає первісно вкладений капітал, повністю компенсує інфляцію; забезпечує прибутковість і покриває ризик інвестора, враховує ставку позичкового проценту, виплату дивідендів тощо.

^ Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) (Прибыль от реализации продукции (робот, услуг) — виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), зменшена на суму нарахованого (сплаченого) податку на добавлену вартість, акцизного збору, митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, визначених чинним законодавством.

Р


^ Реальні інвестиції (Реальные инвестиции) — вкладення капіталу в різні сфери діяльності і галузі народного господарства з метою створення нових та оновлення існуючих основних фондів.

^ Реальний дохід (Реальный доход) — кількість благ і послуг, які можна купити на номінальний дохід за існуючими цінами.

Роялті (Роялти) — платежі за використання нематеріальних активів підпри­ємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).


^ С

Самоокупність (Самоокупаемость) — принцип господарювання, за яким ви­датки підприємства повністю покриваються власними доходами, одержаними від реалізації виготовленої продукції. Кошти, вкладені у розвиток підприємства, мають по­вністю окупатися виручкою і забезпечувати мінімум економічної ефективності використання ресурсів, платежів до бюджету, фінансування витрат на просте відтворення.

Самофінансування (Самофинансирование) — ґрунтується на використанні підприємствами власних ресурсів для забезпечен­ня свого економічного і соціального розвитку. Шляхом С. забезпечується як просте, так і розширене відтворення, а також участь у формуванні державних грошових фондів шляхом передачі до них частини чистого доходу.

^ Справедлива вартість (Справедливая стоимость) — сума, за якою може бути здійснено об­мін активу, або оплата зобов'язань у результаті операції між інформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.

Субвенція (Субвенция) — форма цільової фінансової допомоги окремим галузям, підприємствам, регіонам, населенню.


^ Т

Трансферт (Трансферт) — переказ грошей з однієї фінансової установи в іншу або з країни в країну; перерахування, переказ іменних цінних паперів від одного власника іншому. Митною статистикою враховується як експорт і імпорт.


^ Ф

Фондоозброєність виробництва (Фондовооруженность производства) — обсяг основних виробничих фондів у вартісному виразі, що припадає на одного робітника; частка від ділення середньорічної вартості діючих основних виробни­чих фондів на середньооблікову кількість працівників в одній найбільшій зміні.

^ Фонди робочого часу (Фонды рабочего времени) — час роботи одного працівника протягом певного календарного періоду. Ф.Р.Ч. обчислюють для визначення потрібної кількості робітників, а також для виявлення показників використання трудових ресурсів на діючих підприємствах. Одиниця виміру робочого часу – людино-година чи людино-день. Розрізняють календарний, номінальний (максимально можливий) і корисний (фактичний) Ф.Р.Ч.

Ц


^ Цінні папери (Ценные бумаги) — грошові документи, що засвідчують володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило сплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим способом. До Ц.П. належать: акції, облігації внутрішніх державних та місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання держави, ощадні сертифікаті векселі. Ц.П. можуть бути іменними або на пред'явника (обертаються вільно).

Ч


^ Чистий дохід (Чистый доход) — грошовий вираз частини вартості виробленого продукту, створеного додатковою працею працівників матеріального виробництва.

Чиста поточна вартість (Net Рresent Value – NPV) або чистий дисконтований дохід (Чистая настоящая стоимость или чистый дисконтированный доход) — різниця між приведеною до сучасного моменту (тобто до теперішньої вартості) шляхом дисконтування сумою надходжень від реалізації проекту і сумою інвестиційних та інших дисконтованих витрат, що виникають у ході реалізації проекту за весь період його експлуатації.

Схожі:

Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconОплата за участь та видання збірника докладів конференції проводиться по платіжним реквізитам
Призначення платежу: оплата за участь у конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом І конструювання авіаційно-космічної...
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconРозрахунок витрат за статтею "Оплата послуг(крім комунальних)"
Розрахунок витрат за статтею "Оплата послуг(крім комунальних)" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету...
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconРозрахунок витрат за статтею "Оплата послуг(крім комунальних)"
Розрахунок витрат за статтею "Оплата послуг(крім комунальних)" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету...
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconОплата за обучение по отдельным предметам

Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconМфо 300023 Призначення платежу: Оплата за публікацію статті прізвище, ініціали у збірнику Дондуу кафедри «Облік І аудит»
Призначення платежу: Оплата за публікацію статті прізвище, ініціали у збірнику Дондуу кафедри «Облік І аудит»
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconДо 10 травня 2013 року
Оплата за публікацію статей у Збірнику наукових праць – 20 грн за 1 сторінку друкованого тексту
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconУсловия участия в конференции
Оплата за публикацию статей в Сборнике научных трудов – 20 грн за 1 страницу печатного текста
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconОплата за публікацію статті
Повна назва організації (без скорочень) Анотації: російською, українською та англійською мовах
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconОбщежитие 1-3 курсы Оплата за 12 месяцев (грн.)
В деканате поставить отметку на ордере (печать и подпись зам. Декана факультета)
Акордна оплата (Аккордная оплата) — iconРозрахунок витрат за статтею "Оплата послуг(крім комунальних)" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету України по кпкв 2201040

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи