1. ринкова економіка icon

1. ринкова економіка
Скачати 181.17 Kb.
Назва1. ринкова економіка
Дата22.06.2012
Розмір181.17 Kb.
ТипДокументи
ТЕМА 1. РИНКОВА ЕКОНОМІКА


Питання для теоретичної підготовки


1. Нова економічна теорія

 1. Сутність ринкУ

 2. економічна теорія виробництва

 3. економічна теорія фірми


Ключові терміни і поняття • функції економічної теорії;

 • економічна політика;

 • економічні інтереси;

 • економічні закони;

 • суспільні потреби;

 • нова економічна теорія;

 • суверенітет споживача;

 • функції ринку;

 • інфраструктура ринку;

 • соціальне, природне середовище;

 • матеріальні, духовні, соціальні потреби; • економічна природа послуг;

 • ринок послуг;

 • ринок води;

 • предмети і засоби праці;

 • продуктивні сили;

 • економічні відносини;

 • виробництво і споживання;

 • економічна теорія фірми;

 • кругообіг капіталу;

 • економічні витрати.


Теоретичні положення теми  1. Нова економічна теорія

Економічна теорія виконує чотири важливі функції: методологічну, ідеологічну, пізнавальну і практичну. ^ Економічна політика в державі залежать від ідеології уряду. Уряд лівої ідеології позитивно відноситься до розширення державної власності і до посиленого втручання держави в економіку. Уряд правої ідеології позитивно становиться до обмеження державної власності і до мінімального втручання держави в економіку.

Економічна політика уряду визначається його економічними інтересами. Це категорія в, якій виявляються виробничі відносини між окремими учасниками суспільного виробництва (індивідами, їхніми групами, класовими громадами, спільнотами). Виходячи з цього, є інтереси загальні, колективні й особисті.

Необхідність реалізації економічних інтересів є стимулом до праці, двигуном економічного життя, що відбито у відомому положенні Гегеля “інтереси рухають життям народів”. Щоб інтереси були задоволені, господарська діяльність людей повинна протікати відповідно до об’єктивних економічних законів і виражатися в наступному причинно-наслідковому зв'язку:

економічні закони економічні потреби

економічні інтереси господарська діяльність.

Економічні інтереси можна трактувати і з суб'єктивних позицій, як елемент свідомості людей. При цьому рушійною силою економіки вважаються не суспільні, а особисті інтереси, через здійснення яких досягається загальна рівновага в суспільстві. Кожний із суб'єктів, які хазяюють, прагне робити те, що йому вигідно. Підприємці ставлять своєю метою максимізувати доходи чи прибуток, як варіант - мінімізувати збитки, власники матеріальних ресурсів намагаються встановити на них високу ціну, власники своєї робочої сили хочуть одержати за неї високу заробітну плату. У свою чергу, споживачі прагнуть придбати товари за найнижчою ціною. Отже, мотив особистого інтересу додає напрямок і упорядкованість функціонуванню економіки, яка без такого інтересу виявилася б дуже хаотичною.

Предметом інтересу економістів завжди залишається дослідження шляхів раціонального господарювання, що повинні привести до росту багатства суспільства.

Виснаження природних ресурсів і зростаючі запити споживачів стали орієнтувати економістів (П.Самуельсон) на проблеми ефективного господарювання у світі обмежених ресурсів, вирішуючи три питання:

що робити? як робити? для кого робити?

У командній економіці ці питання вирішують центральні органи управління. У ринковій економіці за урядом закріплюється обов'язок брати участь лише у вирішенні третього завдання шляхом складання і реалізації соціальних програм і перерозподілу доходів. Всі інші питання вирішуються за допомогою ринку. Фірми роблять ті товари, що приносять найбільший доход. Цим вирішується питання, що робити. Використовують ті технології що забезпечують найменші витрати – цим вирішуєься питання, як робити. Населення погоджує свої покупки з цінами на товари і зі своїми доходами – цим вирішується питання, для кого робити.

У новій економічній теорії увага акцентується не на тому, що робити, а на тому, що споживати. Для виробника метою є одержання прибутку. У цих умовах доцільно виробляти лише такий товар, який може бути проданий на ринку за ціною, що перевищує витрати на виробництво цього товару. Саме тут і відбувається звертання виробника до споживача як до вищої інстанції, що оцінює роботу виробника. Якщо споживач віддав гроші за товар у розмірі, що перевищує витрати, то виробник дістане прибуток. Успіх або провал виробника залежить від сумарного поводження всіх споживачів – суверенітету споживача (фр. Souverain — “носій верховної влади”). У новій економічній теорії фундаментальною категорією стає поведінка споживача, а не виробника.

Сучасним завданням є створення концепції національних інтересів в умовах глобалізації світового господарства. В економічному аспекті зміст глобалізації зводиться до зростаючої взаємодії між країнами: коли ринки товарів, капіталу, праці стають усе більш взаємозалежними, відбувається величезне збільшення масштабів світової торгівлі, валютних потоків, руху капіталу, обміну технологіями, інформацією тощо. Глобалізація нібито забезпечує гармонічне сполучення інтересів розвинутих країн світу і тих, що розвиваються, багатих і бідних, стійкий розвиток, рівновагу між суспільством і природним середовищем.

Такий підхід є ідеалізованим. Реальна тенденція світової економіки полягає в американізації, завоюванні світового господарства підконтрольними олігархам транснаціональними корпораціями і міжнародними фінансовими конгломератами, причому у своїх корисливих інтересах, але аж ніяк не в інтересах абстрактного “глобалізуючого” суспільства. Різні варіанти ідеї "глобалізації світу" припускають стирання національних кордонів, ослаблення національної культурної традиції, посилення впливу моральних пороків західного зразка, появу країн „ізгоїв”, глибоке майнове розшарування населення, виникнення міжнаціональних конфліктів, міжнародний тероризм тощо.

Однак негативні сторони глобалізації не означають, що національній економіці треба відгородитися від світу стіною і проводити політику автаркії. Її завдання — ввійти до світового співтовариства з чіткою концепцією і безумовним дотриманням національних інтересів.  1. ^ Сутність ринку

Ринок — це система організаційно-економічних відносин, що здійснюється через купівлю-продаж у всіх ланках відтворення: у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Формування конкурентного середовища - найбільш значуща функція ринку і впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання.

^ Друга функція ринку — в становлення пропорцій у суспільному господарстві між різними його ланками.

Третя функція ринку — забезпечення сприйнятливості економіки до технічного прогресу.

Четверта функція ринку — ефективне зведення всіх елементів продуктивних сил суспільства до єдиної системи. В умовах ринку робоча сила, знаряддя праці, сировина, енергетичні й інші природні ресурси, науковий потенціал та інші елементи продуктивних сил безболісно поєднуються і взаємодіють через купівлю-продаж.

^ П'ята функція ринку — створення умов для реалізації переваг кооперації праці на всіх рівнях і в усіх сферах діяльності.

Шоста функція ринку — забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів господарювання і стимулювання ефективності їхньої економічної діяльності.

^ Сьома функція ринку — ціноутворення й оцінка результатів діяльності величезної кількості виробників та вироблених ними товарів.

Переваги ринку: гнучкість і висока пристосовність до умов, що змінюються, оперативне використання нових технологій з метою зниження витрат виробництва і підвищення прибутку, незалежність виробників і споживачів у прийнятті рішень, укладанні угод, здатність задовольняти різноманітні потреби високої якості.

Негативні сторони ринку: не гарантує права на працю і доход, відтворює істотну нерівність, не створює стимули для виробництва товарів і послуг громадського використання, орієнтований не на виробництво соціально необхідних товарів, а на задоволення попиту тих, хто має гроші. Недосконалість ринку повинна компенсуватися відповідними функціями держави — створенням сприятливого інституціонального середовища на рівні підприємств, між-корпоративному і макроекономічному рівні.

Інфраструктура ринку — це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин.

Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової і роздрібної торгівлі, аукціонами, ярмарками, посередницькими фірмами небіржового характеру.

Інфраструктура фінансового ринку: фондові й валютні біржі, банки, страхові компанії і фонди.

Інфраструктура ринку праці: біржі праці, служба зайнятості і перепідготовки кадрів, регулювання міграції робочої сили тощо.

^ Сфера діяльності, яка пов'язана з рухом економічного продукту від виробників до споживачів, називається сферою обігу.

У сфері обігу продукт переходить з рук продавця до рук покупця, тобто змінює власника. Посередником чи агентом товарно-грошових відносин є торгівля. Торгівля — це діяльність людей із здійснення товарного обміну й акту купівлі-продажу.

Сфера послуг є однією з галузей, що динамічно зростає в умовах ринку. Послуга — це будь-який захід, діяльність чи вигода, яку одна із сторін може запропонувати іншій стороні. Послуга корисна не як річ, а як певна діяльність. Послугам притаманний ряд відмітних характеристик.

1. Невідчутність послуг.

2. Невіддільність послуг від їхнього виробника.

3. Неможливість зберігання.

4. Неможливість складування і транспортування..

5. Мінливість якості.

Будь-яка послуга поступово втрачає свою конкурентоздатність і витісняється іншою більш якісною послугою. Період, протягом якого послуга має життєздатність на ринку і забезпечує досягнення цілей її виробника, називається життєвим циклом послуги. Тривалість життєвого циклу послуги обумовлює рівень прибутковості підприємства і його стратегічні перспективи. Основним критерієм оцінки життєвого циклу послуги є обсяг її реалізації, що забезпечує відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією та одержанням прибутку.

^ Споживчий ринок поєднує індивідуальних споживачів послуг. Він складає основну частину сукупного ринку послуг, тому що більшість клієнтів підприємства – окремі фізичні особи. На ринку виробників як споживачів послуг виступають різні організації, що здобувають послуги. Ринок проміжних продавців включає організації, що здобувають послуги з метою їхнього подальшого перепродажу.

Утвердження соціальної престижності виступає на ринку послуг одним з важливих факторів формування попиту. Такою мотивацією є прагнення прилучитися до способу життя середнього класу чи добре забезпечених шарів населення. Виробництво послуг може здійснюватися малими підприємствами, функціонування яких не вимагає значних інвестицій, виробник має більше шансів у самовираженні своєї особистості й утвердженні соціальної престижності, така мотивація є одним з факторів збільшення пропозицій на ринку послуг.


  1. ^ Економічна Теорія виробництва

Основою життя людини і суспільства є виробництво матеріальних благ – процес, в якому люди, впливаючи на речовину природи, виробляють матеріальні й духовні блага. Виробництво здійснюється завдяки взаємодії трьох елементів: праці людини, предмета праці і засобів праці.

Предмети праціце те, на що впливає людина своєю працею з метою створення готового продукту.

^ Засоби праці — знаряддя, за допомогою яких людина впливає на предмет праці.

Предмети і засоби праці, необхідні для створення якого-небудь товару, утворюють засоби виробництва. Виробництво благ відбиває, по - перше, взаємодію людини і природи, по-друге, взаємодію людей між собою в процесі господарської діяльності. Перший тип взаємозв'язку називають продуктивними силами, другий - економічними відносинами.
^

Предмети праці

Засоби праці


Засоби виробництва^

Робоча сила
Продуктивні сили
Рис. 1.1 – Складові продуктивних силПродуктивні сили — засоби виробництва і робоча сила в тісній взаємодії. Економічні відносини —- це відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ і послуг. Характер економічних відносин визначається формою власності на засоби виробництва.

Вони містять у собі, по-перше, виробничі відносини, що поширюються тільки на сферу виробництва, і, по-друге, відносини, що складаються у невиробничій сфері. За структурою економічні відносини поділяються на організаційно-економічні й соціально-економічні.

Організаційно-економічні відносини складаються з приводу того, як організоване виробництво, розподіл і обмін виробленого продукту. Формами організації є: поділ праці, кооперація праці, концентрація виробництва (укрупнення фірм), його централізація (об'єднання багатьох господарських одиниць у єдине ціле) та ін.

Соціально-економічні відносини складаються між людьми з приводу умов виробництва, обумовлених формами власності на засоби виробництва. Від форми власності залежить головне: соціально-економічний зміст відносин виробництва, розподілу, обміну і споживання. Розвиток цих відносин завжди здійснюється в інтересах власників.

Результатом господарської діяльності людей протягом року є суспільний продукт, який проходить чотири стадії: виробництво, розподіл, обмін і споживання.

Споживачі продають належні їм ресурси, щоб купити на ринку товари і задовольнити свої потреби. Виробники купують ресурси, щоб продати вироблені товари і дістати прибуток. Ціна на ресурси, товари і послуги, що складається на ринку, визначає, що і як робити. Цикл руху суспільного продукту замикається.

Всі ці чотири стадії руху суспільного продукту тісно пов’язані між собою і утворюють суспільне виробництво, найважливішим показником функціонування якого є ефективність. Ефективність визначається відношенням результатів виробництва до його витрат.


^ 1.4 Економічна теорія фірми

Підприємствоце самостійний статутний суб'єкт, який хазяйнує, має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу), а також задоволення суспільних потреб. Фірмаце організація, що володіє одним або декількома підприємствами, яка використовує ресурси для виробництва товару чи послуги з метою одержання доходу.

Поведінка і цілі фірми розглядаються різними теоріями по-різному.

Традиційна теорія пояснює діяльність фірми прагненням до максимізації прибутку.

Менеджеральна теорія доводить, що ціль фірми полягає у максимізації обсягу продажів і тільки потім у максимізації доходу. Основну роль у цьому процесі відіграють не власники, а менеджери, що зацікавлені в зростанні торгового виторгу, від якого залежить їхня зарплата та інші виплати і пільги.

Теорія максимізації заснована на ідеї про те, що зростаюча фірма є переважнішою, ніж просто велика фірма. Є два шляхи зростання: внутрішній за рахунок концентрації виробництва і капіталу, і зовнішній за рахунок централізації виробництва і капіталу в результаті злиття і поглинань.

У будь-якій теорії необхідною ланкою є визначення стратегії фірми.

Стратегія — це вибір фірмою основних довгострокових цілей, завдань, місії, дій, розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей або виконання місії. Стратегія може бути оборонна або наступальна.

Оборонна являє собою очікувану поведінку фірми, коли вона стежить за ринком і своїми конкурентами, чекає появи нового продукту і концентрує свої зусилля на виробництві його прототипу.

Наступальна передбачає активне відновлення виробництва за рахунок інновацій, нововведень, освоєння і заповнення ринкової ніші (сегмента).

Основною формою управління фірмою є менеджмент.

Менеджмент (англ. тапаgement — управління) — це система прийняття і реалізації рішень, спрямованих на досягнення оптимального варіанта використання наявних ресурсів.

Для початку діяльності фірма повинна мати стартовий капітал.

Стартовий капітал – це спочатку вкладений капітал плюс поточні витрати на започаткування виробництва. ^ Джерелами стартового капіталу можуть бути як власні, так і позикові кошти.

Фірма зацікавлена в тому, щоб її капітал знаходився в русі і безупинно відтворювався з метою створення товарів або надання послуг і одержання доходу ( прибутку). Вихідним моментом відтворення і його економічним змістом є кругообіг капіталу.

РС


Г Т... … ПВ...… Т/ Г/
ЗВ

Рис. 1.2 – Стадії виробничого циклу

тут Г – початковий капітал ( авансовані гроші);

Т – товар (предмети праці);

РС – робоча сила;

ЗВ – засоби виробництва (знаряддя виробництва);

ПВ – процес виробництва продукції і послуг;

Т/ - вироблений продукт (послуги);

Г/ - початково авансований капітал, який зріс.

Кругообіг капіталу відбувається як рух вартості факторів виробництва через сфери виробництва і обігу, в результаті чого вона проходить три стадії і послідовно приймає продуктивну, грошову і товарну форми.

Кругообіг виміряється тривалістю і швидкістю обороту.

Тривалість обороту це період протягом якого ресурси із сфери виробництва і обороту повертаються до вихідної (грошової) форми.

Швидкість обороту визначається кількістю оборотів ресурсів протягом встановленого терміну за формулою

N = T / t ,

де N - кількість оборотів за рік;

Т – тривалість періоду (рік);

t – тривалість одного обороту даного виду ресурсів.

Фактори виробництва поділяють на основний і оборотний капітал.

До основного капіталу відносять вартість будинків, устаткування, мереж, обладнання тощо, які багаторазово використовуються у різних виробничих циклах, мають поступовий знос і поступово (частками) переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотний капітал використовується повністю, відразу переносить свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл шляхом віднесення на собівартість виробленої подукції спожитих хімічних реагентів, палива, мастила, запасних частин та ін.

Процес перенесення вартості основного капіталу протягом терміну його служби на вартість зробленого товару й акумулювання її в амортизаційному фонді називається амортизацією. Амортизаційний фонд призначений для відновлення елементів основного капіталу, що вибув з виробничого процесу через фізичний і моральний знос.

Фізичний знос основного капіталу відбиває втрату капіталом своєї споживчої вартості. Моральний знос – це втрата вартості капіталом за двома причинами: створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці та випуску більш продуктивних засобів праці за тією ж ціною.

Норма амортизації показує, за скільки років вартість основного капіталу повинна бути відшкодована. Норма амортизації це відношення річної суми амортизаційних відрахувань (Аг) до середньорічної вартості основного виробничого капіталу (Кс), виражене у відсотках:

На = (Аг / Кс) 100%.
^

Узагальнюючим показником використання капіталу є капіталовіддача:


КВ = ВП / ДО ,

де КВ – капіталовіддача;

ВП – виробництво продукції;

К – вартість капіталу (основних засобів).

Використання оборотних фондів визначається показником матеріаломісткості:

ММ = ОФ / ВП ,

де ММ – матеріаломісткість оборотних фондів (капіталу);

ОФ – оборотні фонди;

ВП – вартість виробленої продукції.

Крім основного і оборотного капіталу (фондів), що функціонують у сфері виробництва, фірми мають оборотні фонди. Кошти, вкладені в оборотні фонди, є оборотними коштами.

Ефективність використання оборотних засобів вимірюють коефіцієнтом оборотності (До) — відношенням суми реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного лишку оборотних засобів (Офс):
^

До = РП / Офс.


Витрати це оплата придбаних факторів виробництва. Ця безперечна істина розглядається різними економістами з різних позицій і з різними цілями. К. Маркс пов'язував вивчення витрат з прагненням досліджувати особливості експлуатації найманої праці, що відбиті у вартості, отже, у витратах. Сучасні західні економісти розглядають витрати з погляду власника, підприємця і включають у витрати прибуток підприємця, оцінюючи його як плату за ризик.

За цією теорією економічні витрати поділяють на наступні види витрат:

Постійні витрати РС (fixed cost) — це витрати, які не залежать від обсягу виробництва: амортизація, рентні платежі та ін. Ці витрати повинні бути оплачені навіть у випадку зупинки виробництва.

Змінні витрати (variable cost) — це витрати, що залежать від кількості виробленої продукції: витрати на сировину, матеріали, заробітну плату тощо. При зростанні обсягу виробництва вони теж зростають.

Сума постійних і змінних витрат складає валові витрати ТС (total cost).

Середні витрати важливі для визначення прибутковості фірми: якщо ціна дорівнює середнім витратам, то фірма має нульовий ефект, без прибутку. Якщо ціна менше середніх витрат, то фірма несе збитки і може збанкрутуватися. Якщо ціна перевищує середні витрати, то фірма має прибуток у розмірі цієї різниці. Загальні середні витрати (ЗСВ) визначають діленням загальних витрат (ЗВ) на обсяг виробленої продукції (ВП):

ЗСВ = ЗВ / ВП .

Граничні (маржинальні) витрати (marginal cost) – це додаткові витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції в порівнянні з даним обсягом випуску:

ГВ = .

Граничні витрати дорівнюють приросту змінних витрат.

Мета виробничої діяльності фірми — отримати перевищення доходів над витратами, тобто отримати прибуток. Відношення суми прибутку до суми витрат або капіталу (основних фондів) називають рентабельність. Рентабельність вимірюють у відсотках за формулою

Рн = або Рн =

Збитки — це перевищення витрат над доходами. Збитковість виробництва може призвести до банкрутства і, як наслідок, до ліквідації підприємства або потребує його реструктуризації, санації та ін.


ЗАПитання для контролю знань

    1. Функції економічної теорії.

    2. У чому полягає сутність нової економічної теорії?

3. Функції ринку.

4. Інфраструктура ринку.

5. Ринок послуг.

6. Продуктивні сили.

7. Економічні відносини .

 1. Економічна теорія фірми.

 2. Кругообіг капіталу.

 3. Амортизація.

 4. Економічні витрати.

ТЕСТИ


Тест 1

Прокоментуйте слова Г. Мюрдаля: "Безкласова суспільна наука ніколи не існувала і логічно не може існувати”.

Про яку функцію економічної теорії йде мова?

Тест 2

Дайте пояснення, який взаємозв'язок існує між економікою і політикою. Дайте тлумачення тезі В. І. Леніна «Політика є концентрований вираз економіки».

Тест 3

Обміркуйте свій варіант сполучення національних інтересів України із загальносвітовими, при яких країна змогла б підключитися до глобалізації світового господарства.

Тест 4

Зіставте заходи, за допомогою яких і ринкова, і командна економіка намагаються впоратися з проблемою обмеженості ресурсів.

Тест 5

Назвіть ситуації, при яких, на ваш погляд, юридичне обмеження свободи вибору споживача виправдано.

Тест 6

У яких формах виявляється суверенітет споживача? Наведіть приклади.


Тест 7

Обміркуйте причини, за якими розвиток ринкової інфраструктури проходить з більшим успіхом у великих містах, ніж у малих.

Тест 8

Що таке економічні ресурси? Чи згодні ви з тим, що година являє собою економічний ресурс?

Тест 9

Наповніть змістом поняття «продуктивні сили» і «економічні відносини».

Тест 10

Назвіть чотири стадії руху суспільного продукту. Який є механізм взаємозв'язку виробництва і споживання?

Тест 11

Відтворіть модель кругообігу ресурсів і економічних благ.

Тест 12

Розвинутий ринок — це ринок виробника чи ринок споживача?

Тест 13

Яку роль відіграють ринкові перетворення в економіці підприємства водопостачання та водовідведення ? Наведіть приклади.

Тест 14

Якими показниками ви можете оцінити стан ринку у водопровідно-каналізаційному господарстві?

Тест 15

Якими економічними показниками Ви оцінюєте вплив ринкових перетворень на рівень вашого життя?

Тест 16

В основі життя людини лежать відносини: власності, накопичення капіталу, праці, виробництва матеріальних благ, обміну товарів та послуг, менеджменту, сучасного маркетингу. Зайве закреслити.


Тест 17

Економічні відносини виникають послідовно у процесі: споживання матеріальних і духовних благ та послуг, розподілу і обміну їх на ринку, процесі виробництва відповідно потребам. Уточніть цю послідовність .

Тест 18

Накресліть формулу кругообігу капіталу. Що, на вашу думку, вигідніше: продавати скоріше, й дешевше або продавати довше за високою ціною?

Тест 19

Який вид зносу фізичний чи моральний має більший вплив на вартість фондів?

Тест 20

Чи є прогресивним використання прискореної норми амортизації фодів? Які наслідки ії використання с точки зору ефективності виробництва?

Тест 21

Поясніть. В чому полягає різниця між поняттями : доходність та рентабельність?
Схожі:

1. ринкова економіка icon1. Ринкова економіка
Тема Науково-технічний прогрес основа розвитку та інтенсифікації виробничо-експлуатаційної діяльності
1. ринкова економіка iconЗалікові питання з курсу «Етика бізнесу»
Ринкова економіка в Україні, проблеми та специфіка. Перспективи розвитку економічної етики в сучасній Україні
1. ринкова економіка iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
1. ринкова економіка iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
1. ринкова економіка iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
1. ринкова економіка iconЗаконодавство» стало об’єктивною необхідністю для студенті в спеціальностей «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Фінанси»
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні...
1. ринкова економіка iconУдк336. 221. 14 Жмайлова Ольга Григорівна, канд екон наук, доцент, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Ринкова економіка України передбачає наявність І подальший розвиток такого виду діяльності як підприємництво. З появою підприємництва...
1. ринкова економіка iconТеми до написання доповідей з дисципліни: «кстфр»: Походження та історія поняття «ринкова економічна кон’юнктура»
move to 0-16380977
1. ринкова економіка iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
1. ринкова економіка iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи