Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки icon

Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки
Скачати 299.13 Kb.
НазваТема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки
Дата22.06.2012
Розмір299.13 Kb.
ТипДокументи


тема 7. Оборотні кошти

(оборотний капітал)


Питання для теоретичної підготовки


1. Економічна природа оборотного капіталу

 1. нормування оборотних засобів

 2. Ефективність використання оборотного капіталу

4. Оперативне управління оборотними активами

5. Логістика у системі матеріально-технічного

забезпечення

^

Ключові терміни і поняття

 • оборотні кошти

 • структура оборотних засобів

 • фонди обігу

 • витрати майбутніх періодів

 • незавершене виробництво

 • стійкі пасиви

 • виробничі запаси

 • абонентська заборгованість

 • норматив оборотних коштів

 • матеріаломісткість абсолютна і загальна

 • матеріаловіддача

 • коефіцієнт використання матеріалів • непродуктивні витрати

 • економія матеріальних витрат

 • оборотність оборотних засобів

 • коефіцієнт оборотності

 • коефіцієнт завантаження

 • тривалість одного обороту

 • прискорення оборотності

 • приріст прибутків (збитків), рентабельності

 • оборотні активи

 • управління оборотними активами

 • матеріально-технічне забезпечення

 • логістична система МТЗ

 • аналіз логістичних витрат
^

Теоретичні положення теми7. 1 Економічна природа оборотного капіталу

Оборотний капітал (оборотні кошти) утворює сукупність грошових коштів, авансованих підприємством на формування, створення запасів та забезпечення кругообігу оборотних виробничих фондів і фондів обігу, з метою забезпечення безперервного руху продукції або послуг на основних стадіях відтворення. Оборотні матеріальні й фінансові активи є джерелом фінансування поточних витрат.


Кошти в


розрахункахГрошові кошти

Основні матеріалиНезавершене


виробництво


Допоміжні матеріали, паливоВитрати


майбутніх

періодів


Малоціннішвидко-

зношувані

предмети
^

Рис.7.1. – Склад оборотних коштів підприємстваОборотні виробничі фонди — це частина виробничих фондів підприємства, які повністю споживаються у кожному технологічному циклі виготовлення продукції (послуг), відтворюються в натуральній і вартісній формі після кожного виробничого циклу. Речовий зміст оборотних виробничих фондів втілено у предметах праці.

Безпосередньо використовуються у виробництві основні матеріали: метал і металовироби, хімічні матеріали, будівельні конструкції тощо. Допоміжні матеріали використовують для обслуговування виробничих процесів: запасні частини, тара тощо.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів відносять: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо.Засоби праці, які на 01.01.2000 р. мали вартість менше 500 грн. або термін служби яких менше одного року.

Фонди обігу функціонують у сфері реалізації продукції/послуг. Це готова продукція, грошові кошти на рахунках, готівка в касі, дебіторська або кредиторська заборгованість, засоби у розрахунках та інші активи. Засоби у розрахункахза виконання робіт, надані послуги, водопостачання, термін оплати за які ще не настав. Таким чином, раніше витрачені кошти підприємства знаходяться в стадії розрахунків із споживачами і складають дебіторську заборгованість. До неї також відносять заборгованість по виданих авансах, суми за підзвітними особами. Суми заборгованостей підприємства постачальникам за товари, отриманих векселях, авансах для оплати праці, розрахунках із бюджетом та інші боргові зобов'язання складають кредиторську заборгованість.

Грошові коштисума наявних коштів у касі; вільні кошти, що зберігаються на розрахунковому рахунку у банку, цінні папери та ін.

Оборотні засоби поділяють на нормовані (всі оборотні фонди та готова про­дукція на складах) і ненормовані (відвантажена готова продукція та готівкові і безготівкові гро­шові кошти підприємства).

У складі оборотних коштів підприємств водопостачання та водовідведення відсутні сировина, основні матеріали та напівфабрикати, готова продукція на складі. Транспортування і реалізація продукції споживачам здійснюється підприємством без посередників. При водовідведенні оплачується і споживається процес надання послуг, а не продукт, який може бути відокремлений від нього. Підприємства отримують плату за реалізовану продукцію/послуги тільки після закінчення певного періоду часу. У зв'язку з цим термін обігу коштів за спожиту воду, послуги водовідведення обумовлює відносно тривале перебування оборотних засобів у розрахунках — сфері обігу. Наявність “абонентної заборгованості” є наслідком існуючої практики оплати продукції /послуг тільки після її споживання абонентами.

Джерелом формування оборотних засобів є власні й позикові кошти. На державних підприємствах власні засоби формуються за рахунок державних коштів, які виділяються підприємству при його утворенні (статутний капітал), а також поповнення цих фондів за рахунок прибутку підприємства, залучення в оборот стійких пасивів. Стійкі пасиви: мінімальна перехідна заборгованість по зарплаті робітників, заборгованість за відрахуваннями у фонди обов'язкового соціального, медичного страхування, пенсійного фонду, заборгованість за податками, зборами і платежами до бюджету тощо. Власні кошти підприємства утворює також додатковий капітал за рахунок переоцінки основних фондів у бік їхнього збільшення, безоплатного надходження різноманітних активів від юридичних і фізичних осіб, продажу власних цінних паперів. Резервний капітал формується за рахунок прибутку підприємства і призначений для покриття непередбачених втрат і збитків, виплати дивідендів за привілейованими акціями тощо.

Позиковими називають засоби, що залучаються підприємством з різноманітних джерел фінансування: короткостроковий банківський кредит на придбання матеріалів, видачу зарплати та інші цілі з обов'язковим поверненням і за певну плату.

^ 7.2 Нормування оборотних засобів

Оборотні виробничі фонди і фонди обігу постійно знаходяться в кругообігу, де відбувається зміна форм їхньої авансованої вартості. Проміжок часу від моменту споживання виробничих запасів, їхнього перетворення в готову продукцію до її реалізації та отримання доходу досить тривалий. Це обумовлює необхідність створення оптимального запасу оборотних засобів, який служить джерелом фінансування поточних виробничих витрат.
Дх – Пп … В … Гпр - ДхСтадія виробництва

Стадія обігу

Стадія обігу

^
Рис. 7. 2 - Схема кругообігу оборотних коштів

Дх — гроші;

Пп — предмети праці, оборотні виробничі фонди;

В — стадія виробництва;

Гпр — готова продукція;

Дх — виручка від реалізації продукції/послуг, доходи.

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах (Нв) визначають множенням денної потреби матеріальних ресурсів (Д) на норму запасу в днях (Зд):

Нв = Д Зд.

Денна потреба визначають за формулою

Д = натур.один.,

де Qз — загальна річна потреба в даному виді ресурсів, натур.одиниць.

Нзаг =

де m — кількість видів продукції, при виробництві яких використовується даний вид матеріального ресурсу;

Qр — обсяг випуску продукції і-го виду, натур. одиниць;

Mi — маса (площа, об’єм) 1 продукції і-го виду, натур.одиниць.


В и д и з а п а с уПоточний

ПідготовчийТранспортний

СтраховийРис. 7.3 – Види запасу

Поточний (складський) запас створюють для забезпечєння безперервності виробничого процесу в інтервалах між двома черговими поставками. Він дорівнює 50% середньої тривалості інтервалу між двома суміжними поставками.

Підготовчий запас створюють на час приймання, розвантаження, сортування, складування, комплектації, лабораторного аналізу матеріалів.

Транспортний запас створюють на період часу від дати оплати платіжної вимоги до дати надходження вантажу на склад підприємства.

Страховий (гарантійний) запас створюють для запобігання наслідків можливих перебоїв у постачанні. Норму страхового запасу визначають як середнє фактичне відхилення поставок у попередньому році від середнього інтервалу, але не більше 50% поточного запасу.

Страховий запас хімічних реагентів для очистки води у період повені встановлюють з врахуванням граничних добових витрат та середньої тривалості повені за даними минулих років.

Мінімальний запасmin) дорівнює страховому запасу:
^

Зстрах = Д Тзр..


Максимальний запасmax) можна визначити як суму мінімального (страхового) і поточного запасів:

Зmax = Зminпоточ.

Середній запас певного виду матеріального ресурсу (Зсер) дорівнює

Зсер = Зmin + 0,5 Зпот.

Норматив власних оборотних коштів на запасні частини

Н зч = ( Ндет ЧМКп : Тд) Ц ,

де Нзч — норматив оборотних коштів на запчастини, грн.;

Ндет — норма оборотних коштів для деталей у днях;

Ч — кількість одноіменних деталей у кожному механізмі;

М — кількість механізмів (обладнання) одного типу;

Кп — коефіцієнт, що враховує зниження потреби у запасних частинах за взаємозамінюваними та одноіменними деталями;

Тд — термін служби деталей у днях;

Ц — ціна однієї деталі, грн.

Запаси палива для технологічних потреб:.

Нп.вир. =

де Qp — обсяг виробництва послуг (продукції або роботи);

Dп— питома норма витрат умовного палива на одиницю роботи;

7000 — калорійність умовного палива, ккал/кг.

^ — калорійність натурального палива.

Потреба в паливі для опалення будівель:

Нп.буд.=

де V — об’єм опалюваних будівель;

Dv — питома норма витрат умовного палива на 1 м3 будинку.

За натуральними вимірниками обчислюють загальний норматив оборотних засобів у грошовому вираженні як суму витрат за елементами оборотних коштів. Її встановлюють на кінець планового року і поквартально, враховуючи заходи щодо прискорення оборотності.


^ 7.3 Ефективність використання

оборотного капіталу

Економічне значення оборотності полягає у її впливі на кінцеві результати роботи підприємства, собівартість, прибуток, рентабельність. Ефективність використання оборотних засобів вимірюють показниками оборотності.
^

Показники оборотності оборотних засобів


Коефіцієнт оборотності

Коефіцієнт завантаження

^ Тривалість одного обороту.

Рис. 7.4 – Показники оборотності

Коефіцієнт оборотності (Коб) показує кількість оборотів за рік і визначають відношенням реалізованої за рік продукції (Qp) до середньорічного залишку оборотних фондів (Sз):

Ко6 = , оборотів.

Коефіцієнт завантаження (Кзав) показує, скільки оборотних засобів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції:


Кзав =

Тривалість обороту (Тоб) визначають співвідношенням кількості днів у розрахунковому періоді до коефіцієнту оборотності за формулою

в.

Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів:

Зс.м.= , грн.,

де Зп, Зк — відповідно залишок нормованих оборотних засобів на початок і кінець місяця, грн.


Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів:

Зс.р.= грн.,

де З1, З2 ... З12 — середньомісячні залишки оборотних коштів, грн.

Якщо відомі суми нормованих оборотних коштів на перше число кожного місяця, то Зс.р. можна обчислити за формулою

Зс.р. =

де — відповідно залишки нормованих оборотних коштів на перше число кожного місяця розрахункового періоду.

Абсолютна матеріаломісткість показує витрати матеріалів за абсолютними значеннями на фізичну одиницю виготовленої продукції.

Загальна матеріаломісткість (Мз) – це вартість всіх матеріальних затрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовленої продукції:

Мз =


де Ммз — загальна сума матеріальних витрат, грн;

Qр, Nр — відповідно обсяг виготовленої продукції в грошовому і натуральному вимірі.

Оберненим показником до матеріаломісткості є матеріаловіддача:

Мв =

Коефіцієнт використання окремих видів матеріалів, плановий (відношення чистої ваги виробу до норми витрат сировини) і фактичний (відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів):
^

К вик.м = Мі,


де m — кількість видів продукції, при виробництві яких використовується даний вид матеріального ресурсу;

^ Ni — обсяг випуску продукції і-го виду в натуральних одиницях;

Мi — чиста вага (площа) одиниці готової продукції і-го виду;

Мзаг — загальні витрати матеріалу на випуск продукції.

Відносна економія матеріальних витрат:
^

Ем = Мбаз Iq Мпл , грн.,


де Мбаз, Мпл — відповідно сума матеріальних затрат в базовому і плановому періодах, грн.;

Iq — індекс обсягу випуску продукції в плановому періоді.

Сума вивільнених у результаті оборотності оборотних коштів:

.

Qp — обсяг реалізації у звітному році, грн;

Тоб.баз., Тоб.зв. — середня тривалість одного обороту оборотних коштів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

Сума приросту прибутків (збитків) одержаного за рахунок зміни оборотності оборотних засобів:

Пр = Пр.баз.

де Пр.баз. — прибуток від реалізації продукції у базовому році, грн.;

Зс.р.баз., Зс.р.зв. — відповідно середньорічні залишки нормованих оборотних коштів у базовому і звітному роках, грн.;

Qр.з, Qр.б. — обсяг реалізації у звітному (базовому) році, грн.

Вплив використання оборотних коштів на рівень рентабельності:де Р — зміна рівня загальної рентабельності за рахунок зміни середніх залишків нормованих оборотних засобів, %;

Пр.бал..зв. — балансовий прибуток у звітному році, грн.;

Во.ф. — середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному році;

Рзв — загальна рентабельність виробництва у звітному році, %;

Зс.р.зв. — середньорічний залишок нормованих оборотних засобів у звітному році, грн.


  1. ^ Оперативне управління оборотними активами

Управління оборотними активами полягає у визначенні необхідного оптимального обсягу фінансових засобів, що авансовані у формування запасів поточного, сезонного збереження або цільового призначення.

Розраховують обсяг фінансових засобів, що авансовані на формування запасів товарно-матеріальних цінностей, за формулою

Зоб = З сд Н об — Зкр,

де Зоб — обсяг фінансових засобів, авансованих у запаси:

З сд — середньоденний обсяг витрати запасів у сумі;

Н об — норматив збереження запасів, у днях;

Зкр — середня сума кредиторської заборгованості за ТМЦ.

Мінімізація поточних витрат, що обслуговують запаси, полягає у визначенні оптимального розміру партії поставки матеріалів. Чим вище розмір партії постачання, тим більше середній розмір запасу і нижче відносний розмір поточних витрат по обслуговуванню запасів (Зп1). Наприклад, якщо закуповувати сировину один раз у два місяці, то середній розмір запасу складе 30 днів. Якщо розмір партії постачання скоротити вдвічі (закуповувати сировину один раз на місяць), то середній розмір запасу складе 15 днів і сума поточних витрат зменшиться (Зп 2).

Розрахунок оптимального розміру партії постачання, при якому мінімізуються сукупні поточні витрати по обслуговуванню запасів

п 1 + Зп 2 = min), здійснюється за формулою, відомою як модель Уілсона:

Зоп = ,

де Зоп — оптимальний розмір партії постачання;

Зп — необхідний обсяг закупівлі товарів (матеріалів) за рік (квартал);

Зп1 — розмір поточних витрат у розрахунку на одну партію поставки;

Зп2 — розмір поточних витрат по збереженню одиниці запасів.


Розмір поставки,

тис.грн.
50


Середній розмір запасу


40


30Тривалість витрати запасу
20

10 20 30 40 50 60 дні

Рис. 7.5 - Графік середнього розміру поставки 1 раз у два місяці


Розмір поставки,

тис.грн
50


Середній розмір запасу


40


Тривалість витрати запасу30
20

10 20 30 40 50 60 дні

Рис. 7.6 - Графік середнього розміру поставки 1 раз у місяць


Сума фінансових засобів, що звільняються:

З вв = Зн - Зф = (Н зд – Зфд) Зсд.

тут З вв — сума фінансових засобів, що звільняються;

Зн — норматив запасів у сумі;

Зф — фактичні запаси у сумі;

Н зд — норматив запасів у днях;

Зфд — фактичні запаси у днях;

Зсд — середньоденний обсяг витрати запасів у сумі.

Реальну вартість запасів розраховують за методом LIFO ("останній прийшов — перший пішов”) за останніми цінами їхнього надходження. На відміну від методу FIFO ("перший прийшов — перший пішов”), коли використання запасів здійснюється за цінами їхнього первісного формування, метод LIFO дозволяє одержати реальну оцінку результатів в умовах інфляції.

^ Управління дебіторською заборгованістю здійснюється порівнянням додаткового прибутку, аналізом витрат і втрат, кредиторської заборгованості, кредитоспроможності, часу відстрочки платежу, стратегії знижок, інкасації тощо.

^ Управління оборотним капіталом включає оцінку реального стану дебіторської заборгованості — ймовірності безнадійних боргів. Ця оцінка показує суму, на яку доцільно сформувати резерв по сумнівних боргах.

Таблиця 7.1 - Оцінка реального стану дебіторської заборгованості

Класифікація дебіторів за терміном

виникнення заборгованості

Сума дебіторської заборгованості, тис.грн.

Питома вага у загальній сумі, %

Вірогідність безнадійних боргів, %

Сума безнадій-них боргів, тис.грн.

Реальна величина заборго-ваності, тис.грн.

0 – 30 днів
30 – 60 днів

Разом
100В аналізі оборотного капіталу важливо визначити оптимальне співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями, проводити оцінку своїх власних умов кредитування споживачів, умов кредиту постачальників матеріалів шляхом зменшення витрат і збільшення додаткового доходу (див. приклади до теми 9).

Управління грошовими активами має ціль визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності і встановлення нижньої межи залишку необхідних грошових активів у національній та іноземній валютах.


Мінімально необхідна потреба в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності визначають за формулою

ДА min =

де ДАmin — мінімально необхідна потреба в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності у майбутньому періоді;

Пo — передбачуваний обсяг платіжного обороту за поточними господарськими операціями у майбутньому періоді (відповідно до плану надходження і витрати коштів підприємства);

Ко — оборотність грошових активів (у разах) в аналогічному за терміном звітному періоді (вона може бути скоректована з урахуванням планованих заходів по прискоренню обороту грошових активів).

Розрахунок мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності може бути здійснений й іншим методом за формулою

ДА min = ДАк +

де ДАк — залишок грошових активів на кінець звітного періоду;

ПОпл — планований обсяг платіжного обороту за поточними господарськими операціями у майбутньому періоді;

ПОф — фактичний обсяг платіжного обороту за поточними господарськими операціями у звітному періоді;

Ко — оборотність грошових активів (у разах) у звітному періоді.

Мінімізація втрат грошових активів від інфляції здійснюється окремо для коштів у національній та іноземній валютах. Захист проти інфляції грошових активів у національній валюті забезпечується в тому випадку, якщо норма рентабельності при використанні тимчасово вільного залишку грошових активів не нижче темпу інфляції. Захист проти інфляції грошових активів в іноземній валюті забезпечується вибором відповідної валюти та врахуванням коливання курсу валют.
7.5. Логістика у системі матеріального
забезпечення

Логістикаце науковий напрям у теорії і практиці маркетингу, що характеризує раціональну організацію взаємодії постачання, виробництва, розподілу, транспортування і споживання готової продукції, планування, управління і контроль за рухом матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків у різноманітних системах.

Рис. 7.7 – Види логістичних структур


Концепція логістики охоплює систему раціонального планування, організації та контролю у сферах виробництва і обміну продукції для більш повного задоволення споживчого попиту.

Макрологістика

Мікрологістика

Металогістика


Рис.7.8 - Види логістичних схем


Макрологістична система охоплює всі підприємства, організації і виробничі системи по всіх галузях народного господарства України.

Мікрологістична система охоплює рух матеріальних та інформаційних потоків у межах одного підприємства або системи.

Металогістику створює сукупність функціональних підрозділів різноманітних підприємств та систем.

Логістична діяльність базується на трьох основах:

техніка — сукупність технічних засобів та обладнання, що супроводжують матеріальні ресурси;

інформація — сукупність статичної та динамічної інформації про рух матеріальних та нематеріальних потоків у системах;

економіка підприємства і народного господарства.

Предметом логістики є комплексне управління всіма матеріальними та нематеріальними потоками у сфері виробництва і обміну матеріальних благ.

Завдання логістики полягає у створенні єдиної системи управління виробництвом і маркетингом, фінансовими та економічними розрахунками. За своїм економічним змістом логістичні витрати частково співпадають із складовими витрат обігу. В моделях управління запасами використовуються чотири види логістичних витрат: на закупівлю, складання, перевезення, втрати від дефіциту та іммобілізації оборотних коштів у запасах. Кожний вид витрат має складну структуру, а тому калькулюють витрати не за функціональним принципом, а за орієнтацією на кінцевий результат. Обчислення витрат полягає в розробці «місій», тобто визначення цілей, які повинні бути досягнуті логістичною системою в рамках певної ситуації. Спочатку визначають обсяг і характер роботи логістичної системи, а потім витрати, пов'язані з її виконанням. Калькулюючи витрати за методом «місій», фірма може ідентифікувати витрати під конкретні моделі управління запасами. Калькуляція витрат - це система, що визначає загальні витрати на логістику відповідно до її цілей (виходи), а з іншого — як сума витрат, пов'язаних з виконанням традиційних функцій логістики (входи).

Логістичні витрати обчислюють у процентах від суми реалізації у вартісному вираженні з розрахунку на одиницю об’єму матеріалів, готової продукції, у відсотках від вартості чистої реалізованої продукції. Останню визначають як валовий дохід за вирахуванням матеріальних витрат та амортизації, або як суму зарплати та прибутку.


Приклади

Приклад 1

Визначити величину запасів коагулянта з урахуванням коливань доз витрати і умов постачання для водопроводу продуктивністю 15 млн.м ­3/рік. Доза витрати коагулянта 28 кг/тис. м3 при середньоквадратичному відхиленні дози 3,5 кг/тис. м 3. Постачання реагенту відбувається за графіком без встановлення жорсткої дати поставки в межах місяця.

Витрати на утримання апарату матеріально-технічного постачання у розрахунку на одне постачання матеріальних ресурсів складають 60 грн. Витрати на збереження коагулянта 17 грн. на рік за тонну. Термін доставки коагулянта складає 12 днів. Платіжні вимоги оплачуються в порядку наступного акцепту. Час на виписку розрахункових документів і їхню відправку до банку складає 1 день, обробка розрахункових документів у банку 1 день, поштовий пробіг документів 1 день. Підготовка до використання (лабораторний аналіз, приготування розчину) 2 дні. Ціна однієї тонни коагулянта франко-склад очисних споруд 659 грн.

^ Методичні рекомендації

Постійний виробничий запас матеріалів поділяється на поточний, гарантійний, транспортний та підготовчий.

Поточний запас визначають, виходячи з величини планової партії поставки. Коли припустити, що склад коагулянта може використовуватися для збереження інших реагентів, то оптимальна величина партії постачання дорівнюєде S — витрати на матеріально-технічне постачання в розрахунку на одну поставку, грн.;

V — річна продуктивність очисних споруд;

D — доза витрати коагулянта, т / млн. м 3;

Н — витрати на збереження 1 т коагулянта за рік, грн.

Інтервал між двома черговими поставками

Ти = ів.

Величина поточного запасу в тоннах дорівнює :у днях:

Гарантійний запас призначено для компенсації коливань витрат коагулянта внаслідок зміни мутності води і коливань термінів доставки.

Оптимальну величину гарантійного запасу для компенсації коливань мутності води визначають за формулоюде Z — коефіцієнт надійності гарантійного запасу;

g — середньоквадратичне відхилення дози витрати коагулянта, т/м 3;

Т — час виконання замовлення у випадку термінової потреби, днів.

Інтервал між черговими поставками і часом підготовчих операцій:

Т = Ти + Тпг, днів.

Коефіцієнт надійності гарантійного запасу визначають з умови

F (Z) = P,

Qгд = 0,5 , якщо Ти = 30 днів.

де F(Z) - функція нормального розподілу;

Р — імовірність того, що величина гарантійного запасу Qг виявиться достатньою для компенсації випадкових коливань витрати коагулянта.

^ Гарантійний запас дорівнює 15-денній нормі витрати.

Гарантійний запас для компенсації коливань термінів доставки становить 50% поточного запасу, якщо він не перевищує місячної норми:

^ Qгд =


Транспортний запас визначають як різниця між часом вантажообігу і документообігу:

Qтр = (Тп – Тв – Те – Тпр)

де Тп — час перебування матеріалів у дорозі;

Тв — час на виписку розрахункових документів і їхню здачу до банку;

^ Те — час обробки документів у банку;

Тпр — час пересилання документів.

Підготовчий запас визначають, виходячи з часу на приймання коагулянта, лабораторного аналізу і підготовки його до застосування:

Qпг =

де Тп — час підготовчих операцій для використання, приймання і лабораторного контролю коагулянта.

^ Оборотні кошти в запасах коагулянта розраховують, виходячи з величини запасу і ціни франко-склад очисних споруд (Ц):

Нзк = Qт+ Qг + Qгд+ Qтр+ Qпг) Ц, грн.

Послідовність рішення. Спочатку визначають окремі складові запасу, середня періодичність постачань і розмір оборотних коштів у запасах коагулянта.

Потім аналізують отримані результати.

Розв’язання


1. Оптимальна величина партії постачання:2. Величина поточного запасу в тоннах дорівнює 27,2 т:3. У днях ів.


4. Оскільки норма поточного запасу більше місячної, гарантійний запас для компенсації строків постачання коагулянта складатиме

Qгд =

Мутність води після очищення регламентується ДСанПіН. Саме тому ймовірність недостачі коагулянта необхідно звести до мінімуму. Щоб визначити величину гарантійного запасу для компенсації коливань дози витрати коагулянта, треба вибрати коефіцієнт надійності. За таблицею значень функції нормального розподілу для 99-процентної ймовірності достатності запасу для компенсації коливань мутності води коефіцієнт надійності Z=3.

5. З огляду на те, що Т=12+2=14 днів величина гарантійного запасу6. Транспортний запас дорівнює

Qтр = (12 – 1 – 1 – 1)

7. Підготовчий запас

Qпг =

8. Оборотні кошти в запасах

Нзк = (27,2+17,3+1,6+10,3+2,3) 659 = 38,68 тис.грн.

9. Середня періодичність постачань

Ти = ів.

Висновки

1. Найбільша питома вага в загальних запасах коагулянта на складі належить поточному запасу Qз. Розрахована партія доставки забезпечує мінімум витрат за даним видом запасів.

2. Величина підготовчого запасу Qпг постійна, оскільки цей запас дорівнює кількості коагулянта, що знаходиться у процесі приготування до використання.

3. Гарантійний запас витрачається при перевищенні термінів завезення коагулянта над розрахунковими інтервалами постачань або збільшенні дози витрати.

4. Наявність гарантійних запасів двох видів, визначених незалежно одне від одного, збільшує надійність системи. При вичерпанні запасу Qгм потреба може задовольнятися за рахунок запасу Qгд.

5. Гарантійний запас для компенсації коливань мутності води відбиває об'єктивні закономірності витрати коагулянта. У рамках цієї задачі даний вид запасу має незначну величину, тому немає необхідності прагнути до його зниження.

6. Гарантійний запас для компенсації коливань термінів завезення коагулянта може бути істотно знижений.


Приклад 2

Річна потреба в матеріалі складає 2600 тис.грн. Розмір поточних витрат по розміщенню замовлення, доставці й збереженню матеріалу в розрахунку на одну партію, що поставляється, складає 500 тис.грн. Розмір поточних витрат по збереженню одиниці запасу складає 80 тис.грн на рік.
^

Розв’язання

Підставляючи вихідні дані у модель Уілсона, одержуємо:


Зоп = 180 тис.грн.

Отже, протягом року матеріали повинні доставлятися:

14 разів,

або кожні 26 днів.

Висновок

За такими показниками розміру партії та частоти постачання сукупні поточні витрати по запасам будуть мінімальні (оптимальні).


Приклад 3

Визначити місячну потребу в хімічних реагентах, середній і максимальний запас, якщо період поставки 12 днів, страховий запас (Тc) три дні. Добова витрата поліакриламіду для очистки води 46 кг, втрати при навантаженні, розвантаженні й приготуванні розчину 1,8 %. Очисні споруди працюють без перерви цілодобово.

Розв’язання

Зmin = Д х Тc = 46 х 1,018 х 3 = 46,8 х 3 = 140,5 кг;

Зсер = Зmin + 0,5 Зп ;

Зп = Д^ х Тп= 46,8 х 12 = 561,6 кг;

Зсер = 140,5 + 0,5 х 561,6 = 421,3 кг;

Зmax = Зmin + Зп = 140,5 + 561,6 = 702,1 кг.
^

Місячна потреба в хімічних реагентах


702,1 х 31 = 21765 кг. = 21,76 т.


Приклад 4

Підприємством було заплановано отримання доходів від водопостачання міста Qв у сумі 2810 тис. грн. На початок поточного року заборгованість абонентів за спожиту воду становила Зап=920 тис.грн., а на кінець року Зак =800 тис.грн. Фактично реалізація води за рік зросла у порівнянні з планом на 5,5 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів були заплановані в розмірі 65 тис. грн., а фактично склали 58,2 тис.грн.

Проаналізувати ефективність використання оборотних коштів. Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їхньої оборотності.

Розв’язання

Абсолютне вивільнення оборотних засобів знаходять за формулою

Sвоз=

де Qpn,Q — обсяг запланованого і фактичного водопостачання, грн.;

Top, T— тривалість одного обороту оборотних засобів у днях.

Щоб знайти планову і фактичну тривалість одного обороту оборотних засобів у днях, слід знати плановий і фактичний коефіцієнти оборотності.

Реалізація води

Qpn = Qв +(Зап - Зак) = 2810+(920-800) = 2930 тис.грн.

Q= 2930 х 1,055 = 3091 тис.грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Коп = об./ рік;

Коф = об./рік.
^

Тривалість одного обороту


Ton = днів;

T = днів.
^

Абсолютне вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їхньої обортності


Sвоз = тис.грн

Відносне вивільнення оборотних засобів можна знайти через відношення денної реалізації продукції за планом і фактично:

100 -100 - 94,7 = 5,3%.

Висновки

Прискорення оборотності оборотних за­собів на 53– 45 = 8 оборотів за рік;

Фактична тривалість одного обороту скоротилась на 8 - 6,8 = 1,2 дні;

Сума абсолютного вивільнення оборотних засобів склала 10,3 тис.грн.;

Відносне вивільнення оборотних засобів дорівнює 5,3 %;

Заборгованість абонентів за спожиту воду вдалося скоротити.

Задачі

Задача 40

Визначити норматив запасу коагулянта з урахуванням коливань дози витрати і умов постачання для водопроводу пропускною здатністю очисних споруд 50 тис. м3/доб. Доза витрати коагулянта 29 кг/тис. м3. Середнєквадратичне відхилення дози витрати 3,2 кг/тис. м 3.

Утримання складу матеріально-технічного постачання в розрахунку на одну поставку реагента 50 грн. Витрати на збереження коагулянта 21 грн. на рік за тонну. Термін доставки коагулянта 18 днів. Тривалість виписки розрахункових документів постачальником та їхня відправка до банку складає 1 день, обробка розрахункових документів у банку 1 день, поштовий пробіг документів 1 день. Лабораторний аналіз, приготування розчину коагулянта і т.ін. 2 дні. Ціна коагулянта франко-склад очисних споруд 572 грн. за 1 тону.

Задача 41

Визначте норму оборотних коштів на транспортний запас палива, що надходить від двох постачальників, якщо річна норма споживання палива складає 42 000 т. при його перевезенні за 12 днів, мазуту 3 200 т за 28 днів. Поштовий пробіг документів у першому випадку дорівнює 2 дні, у другому 3 дні, складання рахунку 1 день, обробка документів в банку 1 день, акцепт документів 4 дні.

^

Додатково визначте норму за умов постачання два рази за квартал.Задача 42

Визначити норму запасу хімічних реагентів для очистки води у днях при таких показниках: річна норма подачі води в мережу 42 млн. м3., З них 92% води підлягає обробці коагулянтом дозою 57 кг. на кожну 1000 м3 води; середній інтервал між двома черговими поставками реагента 32 дні, середнє відхилення за частотою поставок 4 дні; транспортний запас 6 днів; час для розвантаження, складування та аналіз 2 дні; середня кількість днів повені складає 35 днів; доза витрати коагулянта в дні повені збільшується до 80 кг на 1000 м3.


Задача 43

Вартість силового обладнання на початок року становила 6000,0 тис. грн., з березня до кінця року 6600,0 тис. грн.; середньорічні залишки запасних частин 450,0 тис. грн. На плановий рік передбачається введення нового обладнання на суму 800,0 тис. грн. з 1 червня. Визначити норму та норматив оборотних коштів на запасні частини.


Задача 44

Визначити норматив оборотних коштів на незавершене виробництво у грошовому вираженні. Витрати на капітальний ремонт цеху механічного зневоднення осаду в плановому році становитимуть 500,0 тис.грн. Тривалість ремонтного циклу за планом 40 днів при таких темпах нарощування витрат: у перший день - 5%, у наступні десять днів - по 2%, дванадцятий день - 16%, решта витрат витрачається пропорційно до закінчення ремонту.


Задача 45

Визначити норматив власних оборотних коштів каналізаційного господарства, виходячи з таких показників: середньодобові витрати запасних частин для поточного ремонту 57 тис.грн.; середньодобовий випуск готових виробів допоміжних виробництв 69 тис.грн.; середньодобові доходи підприємства 137,0 тис.грн.; середньодобові витрати допоміжних матеріалів складають 9,0 тис.грн.; кількість працюючих 310 чол.; норма запасу в днях по допоміжних матеріалах 41 день; норма запасу в днях по матеріалах для поточного ремонту 67 днів; норма запасу в днях по готових виробах 4 дні; норма запасу за статею «Абоненти» 9 днів, норма витрат малоцінних та швидкозношуваних предметів на одного робітника 2,8 тис.грн.


Задача 46

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізації продукції без зміни нормативу оборотних засобів, якщо тривалість одного обороту скоротилась на 6 днів. Запланована реалізація продукції 14 млн. грн., середньорічний залишок нормованих оборотних засобів 760 тис. грн.


Задача 47

Балансовий прибуток звітного року складав 1,2 млн.грн. при середньорічній вартості основних ви­робничих фондів 45 млн.грн. і середньому залишку нормованих оборотних засобів 1620 тис.грн. У попередньому році середній зали­шок нормованих оборотних засобів дорівнював 1745 млн.грн.

Оцінити вплив використання оборотних засобів на рівень рентабельності виробництва звітного року.


Задача 48

Визначити показники оборотності оборотних за­собів: обсяг реалізованої води за рік склав 26700 тис. грн., а середній залишок нормованих оборотних засобів 1300 тис. грн. Якою є швидкість обороту?


Задача 49

Визначити, на скільки відсотків зросте прибуток підприємства в плановому році за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів, коли відомо, що у базовому році реалізовано продукції на 42 млн.грн., а затрати на її виробництво склали 39,7 млн.грн. У плановому році намічено збільшити обсяг реалізації на 6 %, а середні залишки нормованих оборотних засобів зменшити на 2%, що становить 40 тис.грн.
^
ЗАПитання для контролю знань


1. Економічна сутність оборотних засобів

2. Матеріальний склад і структура оборотних коштів підприємства

3. Джерела формування оборотного капіталу (обігових коштів)

 1. Методика нормування оборотних засобів

 2. Формула кругообігу й показники оборотності

 3. Аналіз впливу прискорення оборотності на результати роботи

 4. Показники ефективності використання оборотних засобів

 5. Шляхи прискорення оборотності

 6. Управління оборотними активами

 7. Матеріально-технічне постачання

 8. Логістика у системі матеріально-технічного постачання


Схожі:

Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconТема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
Капітал – матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconЗвіт про власний капітал за­­­­­­­­­­­ 20 р. Форма №4 Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал

Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconТема «Управління оборотними активами. Гк та дз». Питання. З яких складових складаються грошові кошти?
Гк = кошти на банківських рахунках +в касі + у дорозі + високоліквідні цінні папери
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconТема Засоби виробництва І
Засоби виробництва І оборотні засоби складають виробничі фонди підприємств. Останні поділяються на основні й оборотні
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconТема трудові ресурси підприємства, продуктивність та оплата праці Питання для теоретичної підготовки
Державним класифікатором професій дк 003–95. Наприклад, е 41. 00. 0 “Збір, очищення та розподіл води”. Напрям підготовки 0926 “Водні...
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconСутність та функції кредиту
У широкому розумінні грошовий капітал розглядається економічною теорією як вартісна форма всього дійсного капіталу, який функціонує...
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconПитання теоретичної частини для іспиту з дисципліни
Організація проведення загальних зборів. Основні питання що вирішують установчі збори
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconПитання для теоретичної підготовки
Фінанси спрямовуються також на утримання І розвиток об'єктів невиробничої сфери, споживання, нагромадження, створення спеці­альних...
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconАктуальні питання теоретичної та клінічної медицини
Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної
Тема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки iconПротокол засідання ради снт № від " " 2006р. Слухали: Питання про рекомендацію до
Башкірського державного медичного університету для участі у 71-й Республіканській підсумковій науково-практичній конференції студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи