Питання для теоретичної підготовки icon

Питання для теоретичної підготовки
Скачати 448.88 Kb.
НазваПитання для теоретичної підготовки
Сторінка1/5
Дата07.06.2012
Розмір448.88 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ТЕМА 11. фінансові ресурси та ефективність діяльності

Питання для теоретичної підготовки


1. фінансові ресурси підприємства

2. фінансовий план (бюджет) І Баланс

 1. фінансові результати

 2. фінансовий стан та ефективність виробництва

 3. аналіз потоку платежів^

Ключові терміни і поняття


 • фінансові ресурси

 • внутрішнє фінансування

 • зовнішнє фінансування

 • джерела фінансування

 • власні кошти

 • позичені кошти

 • кредит

 • статутний капітал

 • оренда

 • лізинг

 • акція

 • курс акцій

 • облігація

 • нематеріальні ресурси

 • нематеріальні активи

 • інтелектуальна власність

 • авторське право

 • суміжні права

 • патент

 • ліцензія

 • роялті
 • дивіденди

 • фінансовий механізм

 • фінансова діяльність

 • фінансовий план

 • баланс підприємства

 • актив і пасив балансу

 • оборотні і необоротні активи

 • власний капітал

 • довгострокові зобов’язання

 • поточні зобов’язання

 • грошові кошти

 • грошові операції

 • фінансові результати

 • прибуток: операційний, балансовий, чистий

 • рентабельність

 • ліквідність

 • платоспроможність

 • оборотність активів

 • ефективність виробництва

 • беззбитковість виробництва


Теоретичні положення теми


11.1 фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства грошові кошти, що знаходяться в його розпорядженні й призначені для здійснення поточних витрат, витрат по розширеному відтворенню, платежів по фінансових зобов'язаннях та економічного стимулю­вання працівників. Фінанси спрямовуються також на утримання і розвиток об'єктів невиробничої сфери, споживання, нагромадження, створення спеці­альних резервних фондів тощо.
Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок внутрішнього і зовнішнього фінансування. Внутрішнє фінансування проводиться за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань, грошових коштів, одержаних від продажу майна, стійких пасивів та інших коштів, одержаних від діяльності під­приємства. Зовнішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів що мобілізуються на фінансовому ринку (продаж акцій, облігацій; кредит; проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів), кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу (державні бюджетні субсидії;страхові відшкодування тощо).

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається у момент створення підприємства, коли утворюється статутний капітал — майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників. Фінансові ресурси формуються за рахунок прибутку, виторгу від реалізації майна, сталих пасивів, різних цільових надходжень, пайових внесків членів колективу.

Важливою формою фінансування є грошовий кредит — надання відповідних грошових сум у борг на певний час за відповідну плату. Крім грошового, використовується майновий кредит — передача в борг нерухомості або інших матеріальних цінностей у формі оренди або лізингу.

Оренда засноване на договорі строкове і відшкодоване володіння та користування природними ресурсами, будівлею, транспортом, обладнанням, майном та ін. матеріальними цінностями. Розрахунок між суб'єктами оренди ведеться у формі оренд­ної плати –регулярних платежів орендодавачу за здані в оренду майно, яке використовується протягом терміну оренди. Орендна плата включає в себе амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна і орендний процент.

Лізинг — особливий вид оренди рухомого і нерухомого майна виробничого призначення фінансується за відповідним договором між орендодавцем і орен­дарем. Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг. Оперативний лізинг передбачає надання орендарю права користування матеріальними цінностями орендодавця на термін їхньої повної амортизації з обов'язковим збереженням права власності орендодавця на орендоване майно та його обов'язкове повернення. Фінансовий лізинг передбачає придбання орендодавцем майна на замовлення орендаря і передачу його орендарю в користування на термін, не менший, ніж термін повної амортизації, з обов'язковою наступною передачею права власності на майноорендарю. Амортизація в оперативному лізингу нараховуються орендодавцем, а у фінансовому лізингу —орендарем і використовуються на відновлення на­даних в оренду основних фондів.

Значні фінансові ресурси мобілізуються на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій, отримання дивідендів і відсотків за цінними паперами інших емітентів, доходів від фінансових операцій.

Акція цінний папір, який засвідчує право його власника на частку майна і прибутку акціонерного товарист­ва. Обіг іменних акцій фіксується у книзі реєстрації акцій, куди вносяться відомості про акцію, її власника, час придбання, кількість акцій в акціонера. Прості акції дають право участі в управлінні товариством, але не гарантують певних дивідендів. Привілейовані акції забезпечують власникові одержання фіксованих дивідендів, а також пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації.

Облігація кредитний цінний папір, який підтверджує внесення грошової суми і зобов'язання повернути номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений термін з вип­латою фіксованого проценту.

Цінні папери, що випускаються підприємством, постійно знаходяться в обігу, продаються і купуються за ринковим курсом.

Курс акцій залежить від становища підприємства на ринку, фінансової стабільності, рентабельності, величини дивідендів:

Ка = х 100, грн.,

де ^ Да — величина дивіденду на одну акцію;

R — ставка дисконту (рівень позичкового проценту), %.

Курс облігацій визначається з урахуванням доходу, одержуваного її власником, і наступного відшкодування номінальної вартості облігації:

Кобл = грн.,

де Т — період часу до моменту погашення облігацій, років;

^ Добл — річний дохід від облігації, грн.;

Вобл — номінальна вартість облігації, грн.

Нематеріальні активи — це об'єкти інтелектуальної власності: винаходи, конструктивні вирішен­ня; товарні знаки, твори науки, літератури і мистецтва, комп'ютерні про­грами,"ноу-хау", посібники, порадники, формули, незапатентовані ви­находи; комерційна таємниця.

^ Юридичний захист об'єктів інтелектуальної власності по­лягає у забороні використання нематеріальних активів без дозволу їхнього власника. Право власності засвідчує патент виданий державним органом охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об'єкт власності. Правова охорона здійснюється на підставі державної реєстрації, результатом якої є видача відповідного свідоцтва. Передача права власності на використання нематеріаль­них активів іншим суб'єктом здійснюється у формі ліцензійної угоди .

Ліцензія — це дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом певного терміну за обумовлену винагороду у формі:

роялті — періодичних відрахувань протягом дії ліцензійної угоди;

пашуальної виплати — фактичної ціни ліцензії, одноразової винагороди за право користування об'єктом ліцензійної угоди.

Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виник­ненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним круго­обігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання і використання доходів, відносин з контрагентами, постачальниками, покупцями і споживачами, працівниками під­приємства, страховими організаціями, банківською системою, керівними управлінськими структурами, державними органами.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Питання для теоретичної підготовки iconПитання теоретичної частини для іспиту з дисципліни
Організація проведення загальних зборів. Основні питання що вирішують установчі збори
Питання для теоретичної підготовки iconТема Оборотні кошти (оборотний капітал) Питання для теоретичної підготовки
Оборотні матеріальні й фінансові активи є джерелом фінансування поточних витрат
Питання для теоретичної підготовки iconАктуальні питання теоретичної та клінічної медицини
Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної
Питання для теоретичної підготовки iconТема трудові ресурси підприємства, продуктивність та оплата праці Питання для теоретичної підготовки
Державним класифікатором професій дк 003–95. Наприклад, е 41. 00. 0 “Збір, очищення та розподіл води”. Напрям підготовки 0926 “Водні...
Питання для теоретичної підготовки iconПротокол засідання ради снт № від " " 2006р. Слухали: Питання про рекомендацію до
Башкірського державного медичного університету для участі у 71-й Республіканській підсумковій науково-практичній конференції студентів...
Питання для теоретичної підготовки icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»
Питання для теоретичної підготовки icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
move to 0-16278147
Питання для теоретичної підготовки iconФакультет фізики, математики та інформатики
Дек після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Дек оцінює рівень науково-теоретичної І практичної підготовки...
Питання для теоретичної підготовки iconФакультет фізики, математики та інформатики
Дек після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Дек оцінює рівень науково-теоретичної І практичної підготовки...
Питання для теоретичної підготовки iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
Основним етапом перевірки рівня теоретичної підготовки майбутніх екологів за спеціальністю 04010601 “Екологія та охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи