Список Літератури icon

Список Літератури
Скачати 59.67 Kb.
НазваСписок Літератури
Дата22.06.2012
Розмір59.67 Kb.
ТипДокументи

список Літератури

 1. Абрамович І.О. Каналізація міста Харкова (1912–1980 рр.): досвід проектування та будівництва. — Харків: Основа, 1997.— 220 с.

 2. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. —Харків: ХДАМГ, 2000. — 303 с.

3. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану (практикум). — К.: Знання, 2000.

4. Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая теория.—СПб.: Питер,2001. — 480 с.

 1. Беркута А.В., Губань П.І., Іванькіна В.Г., Шарапова Т.О. Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення. Збірник офіційних нормативних документів. - К.: НВФ „Інпроект”, 2002.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. Друге видання, виправлене і доповнене.— К.: Каравела, 2001. — 298 с.

 3. Бардаков В.А. Оцінка ефективності . — Харків: ХДАМГ, 2003.— 67 с.

 4. Бардаков В.А. Техніко-економічне обґрунтування систем водопостачання. — Харків: ХДАМГ, 2002.

 5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: Эльга —Н.Ника-Центр, 2001.— 448 с.

 6. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. Прогнозирование. Реинже-ниринг. Бенчмаркетинг. СПб.: Питер, 2000.— 208 с.

11. Богуславский В.Л. Экономика предприятий. — М.: Финансы и статис­тика, 2000.

12. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. — К.: Тов. “Борисфен–М“, 1996. — 336 с.

13. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник.— К.: Вища школа, 1999.— 544 с.

14. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. — К.: АДПС України, 2000.

15. Гаврилюк. Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни.— Житомир: ЖІТІ, 2000.— 152 с.

16. Горфинкель В.Я. и др. Экономика предприятия: Учебник.— М.: ЮНИТИ, 2000.— 742 с.

17. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. 3-е изд.— М.: ИНФРА-М., 2000.— 358 с.

18. Закон України "Про оплату праці" // Нове законодавство України. Вип.3.— К., 1993.

19. Закон України "Про підприємства в Україні" // Нове законодавство України. Вип. 3.— К., 1992.

20. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996—14.

21. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".— К.: Парламентське видання, 2000.

22. Зубко Н.М. Экономическая теория / Н. М. Зубко, А. Н. Зубко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Мн.: НТЦ АПИ. 2001. — 352 с.

23. Инновационний менеджмент: Учебник. / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.— 327 с.

24. Кайлюк Є.М. Маркетингова політика ціноутворення на підприємствах міського господарства: Навч. посібник.— Харків: ХДАМГ, 2001.— 82 с.

25. Ковалевский Г.В., Селиванов В.М. Харьковская экономическая школа (1804-2004). — Харків.: ХНУ, 2004.— 51 с.

26. Методика розробки технологічних нормативів використання води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України. — Затверджена наказом Держбуду України від 21 липня 1998 р., № 161. -— К.: ВОП ДІЖКГ Держбуду України, — 1998 р.

27. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства. Затв. наказом Держбуду України № 4 від 06.03.2002 р.

28. Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник.— Львів, 2000.— 240 с.

29. Национальные стандарты бухгалтерского учета.— К.: Профессиональная бухгалтерская газета № 37 (583). Спецвыпуск 64 от 23 апреля 2001.

30. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник. У 2 кн. / За ред. Ю.В. Ніколенка.— К., 1998.- 400 с.

31. Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопро­відно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них. Затв. Держкомітетом України з житлово-комунального господарства № 39 від 6.06.97 р.

32. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Уч. пособие. / Под ред. П.Н. Завлина и др.— М.: Экономика, 2000.— 475 с.

33. Оніщук Г.І., Сліпченко В.О. Основи раціонального використання води у житлово-комунальному господарстві: Навч. посібник. — К.: ДІЖКГ Держбуду України, 2001.— 53 с.

34. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник.— К.: КНЕУ., 2000.— 528 с.

35. Пелихов Е.Ф. Экономика бизнеса: Уч.пособие.— Х.: НУА, 1998.

36. Пелихов Е.Ф. Конкурентоспобность фирмы и продукции и эффективность инновационно-инвестиционной деятельности.— Харьков.: НУА, 2000.

37. Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України. Держжитлокомунгосп України. К., 1994р.

38. Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України. Держжитлокомунгосп України. — К., 1997. Затв. наказом Держжитлокомунгоспу України № 63 від 8 серпня 1997 р.

39. Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення. Затверджені постановою КМ України № 1497 від 30 грудня 1997 р.

40. Порядок визначення нормативів забезпечення населення послугами водо-теплопостачання та водовідведення. Наказ Держкомітету будівництва архітектури та житлової політики України № 36 від19.02.99.

41. Постанова КМ України «Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання» № 135 від 22.02.95 р.

42. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 181 с.

43. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. 2-е изд.,— М.: ЗАО "Бизнес-школа", "Интел-синтез", 2000.— 624 с.

44. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации.— М.: ЮНИТИ, 1997.— 222 с.

45. Економіка будівництва: Навч. посібник. За ред. О.С. Іванілова.—Х.: Вища школа, 2001.— 584 с.

46. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного.-— КНЕУ, 2000.— 328 с.

47. Юр’єва Т.П., Костюк В.О., Бардаков В.А., Княжеченко В.В., Юр’єва С.Ю. Економіка міського господарства: Навч. посібник./ За ред. Т.П. Юр’євої. — Харків.: ХДАМГ, 2002.— 670 с.

48. Яковлев А.І. Соціально-економічна ефективність нововведень за умов ринку: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1994.— 228 с.

^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


       1. Закон України “Про ціни та ціноутворення” / Відомості Верховної Ради України – К.: Вид. ВРУ, №52, 1996.

       2. Граничні ціни на матеріали, вироби і конструкції (франко-станція відправлення) / Лист Держкоммістобудування України від 11.10.1996 року №6/360. – К., 1996. – рос. мов.

       3. ДБН-Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду України від 7 травня 2002 р. № 80 / Держбуд України. – К., 2002.

( v0174241-00 ).

       1. ДБН Д.2.2-99 (РЭСН).

       2. ^ ДБН Д.2.3-99 (РЭСНМО).

       3. ДБН Д.2.7-2000 (РСНЭМ).

       4. ДБН Д.2.4-2000 (РЭСНр).

       5. Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення: збірник офіційних нормативних документів / Уклад. А.В.Б еркута, П.І. Губань, В.Г. Іванькіна, Т.О. Шарапова, К.: НВФ „Інпроект”, 2002.

       6. Кошторисні норми України на монтаж устаткування (НМО-97) / Держкоммістобуд України. – К., 1997.

       7. Розцінки на монтаж устаткування (РМО-97) / Держкоммістобуд України. – К., 1997.

       8. Кошторисні норми і розцінки на експлуатацію будівельних машин і механізмів, що застосовуються на території України (СНиРУ-93/97) / Держкоммістобуд України. – К., 1997.

       9. Кошторисні ціни на перевезення вантажів для будівництва (СЦПГ 4.08-97), використані для умов будівництва в Україні / Держкоммістобуд України.-К., 1997.

13. ДБН А.2.2-3-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затв. наказом Держбуду України від 20 січня 2004 р. № 8. (чинні від 01.07.2004 р.).

14. Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000, затв. наказом Держбуду України 10.07.2002 № 7 (введені в дію з 1 липня 2002р.).

(v0285241-00).

15. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування., затв.наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. N 214 ( введені в дію з 1 квітня 2004 р.).

16. Положення про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві, затв. постановою КМ України від 9 січня 1996 р. N 25 / Держбуд України .- К., 1996.

17. Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затв. наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29 березня 2002 р. № 64 ( введено в дію з 1 січня 2002 р.).

18. Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, затв. Держбудом України 29.03.1999 р. № 78 . (vd990329 vn78).

19. Методичні рекомендації щодо формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затв. наказом Дербуду України 16.02.04. № 30. /Держбуд України.- К.,2004.

Схожі:

Список Літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список Літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список Літератури iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список Літератури iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Список Літератури iconПравила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...
Список Літератури iconПравила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...
Список Літератури iconОбсяг статті, включаючи список цитованої літератури, повинен мати 4-8 сторінок формату у верхньому рядку лівого куту зазначається
Обсяг статті, включаючи список цитованої літератури, повинен мати 4-8 сторінок формату А4
Список Літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Список Літератури iconСписок літератури

Список Літератури iconСписок рекомендованої літератури

Список Літератури iconСписок основної літератури
move to 0-16381022
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи