Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 479.64 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата04.06.2012
Розмір479.64 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

                                                    


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 563 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2001 р.

за N 969/6160


Про затвердження Положення про організацію роботи з

охорони праці учасників навчально-виховного

процесу в установах і закладах освіти


На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),

"Про освіту" ( 1060-12 ) та розпорядження Міністерства освіти

України від 24.06.99 N 62 НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони

праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах

освіти (далі - Положення), що додається.

2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику

Міністерства освіти і науки України".

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих

навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в закладах і

установах освіти.

4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про

організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних

випадків у навчально-виховних закладах (розділ I), затверджене

наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429

( z0178-93 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України

03.12.93 за N 178, та такими, що не застосовуються на території

України, "Положение об организации работы по охране труда в

системе Министерства высшего и среднего специального образования

СССР", затверджене наказом Міністерства вищої і середньої

спеціальної освіти СРСР від 04.03.86 N 168, "Положение об

организации работы по охране труда в учреждениях системы

Министерства просвещения СССР", затверджене наказом Міністерства

освіти СРСР від 08.12.86 N 241, Положення про організацію роботи з

охорони праці в системі Державного комітету УРСР з

професійно-технічної освіти, затверджене Державним комітетом

професійно-технічної освіти УРСР у 1988 р.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

міністра Богомолова А.Г.


Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

01.08.01 N 563


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2001 р.

за N 969/6160


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу в установах і

закладах освіти


1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України

"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) і

поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні,

дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної

освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від

форм власності і підпорядкування (далі - заклади освіти).


1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з

охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо

забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного

процесу (1), запобігання травматизму його учасників.

_________________

(1) Навчально-виховний процес - система організації

навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності,

визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки,

лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями,

навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання

і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у

трудових об'єднаннях, науково-дослідні та

дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні

змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів

тощо).


1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і

науки України, Держнаглядохоронпраці.


1.4. Заклади освіти у своїй діяльності керуються чинним

законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим

Положенням.


1.5. Організація роботи з охорони праці в закладах освіти

покладається на їх керівників.


1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове

положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого

наказом Держнаглядохоронпраці України 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ),

зареєстрованого в Мін'юсті України 21.04.99 за N 248/3541 (далі -

Типове положення).


1.7. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

учнів, студентів, курсантів, слухачів під час трудового та

професійного навчання, виробничої практики проводиться відповідно

до типових планів і програм з предметів і дисциплін "Охорона

праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та

Типового положення ( z0248-99 ). Крім навчання з охорони праці, в

закладах освіти проводиться навчання з питань охорони життя,

здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,

попередження побутового травматизму. У закладах освіти, що надають

загальну середню освіту, та у вищих навчальних закладах ці питання

входять до курсу предметів і дисциплін з безпеки життєдіяльності.

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань безпеки

життєдіяльності визначаються навчальними планами і програмами,

затвердженими Міністерством освіти і науки України.


1.8. Інструктажі з питань охорони праці в закладах освіти

проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,

слухачами, аспірантами, працівниками (далі - учасники

навчально-виховного процесу) відповідно до Типового положення

( z0248-99 ). Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з

вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,

аспірантами проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони

праці і містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної

безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні

ситуації, безпеки побуту тощо.


2. Організація роботи з охорони праці

в Міністерстві освіти і науки України


2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію

роботи з охорони праці в Міністерстві освіти і науки України

покладається на Першого заступника Державного секретаря.


2.2. Міністерство освіти і науки України:

2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з

питань охорони праці відповідно до Законів України "Про освіту"

( 1060-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), чинних

нормативно-правових актів і несе відповідальність за загальний

стан роботи з охорони праці в галузі, координує і контролює

діяльність закладів освіти щодо забезпечення здорових, безпечних

умов навчання, виховання і праці;

2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань

охорони праці, впровадження нових технологій навчання, системи

стандартів безпеки праці, направлених на забезпечення здорових і

безпечних умов навчально-виховного процесу;

2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і

науки України відповідно до Типового положення про службу охорони

праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93

N 73 ( z0140-93 ) і зареєстрованого в Мін'юсті України 30.09.93 за

N 140; ця служба безпосередньо підпорядковується Першому

заступнику Державного секретаря;

2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і

скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до

цього Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці,

здійснює контроль за їх виконанням;

2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною

праці в закладах освіти;

2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку

затверджує переліки навчального обладнання, технічних засобів

навчання, меблів тощо;

2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та

підручників питання охорони праці;

2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони

праці в закладах освіти;

2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг

особам, що працюють у важких та шкідливих умовах праці,

забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами

індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу

відповідно до чинного законодавства;

2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації

спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей закладу

освіти;

2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці в закладах

освіти;

2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому

порядку навчання і перевірку знань з охорони праці керівників,

спеціалістів, працівників галузі, які є членами відповідної

постійно діючої комісії з перевірки знань у закладах освіти;

2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції,

виставки, громадські огляди з охорони праці;

2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади

та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед

учасників навчально-виховного процесу;

2.2.15 веде оперативний облік групових та із смертельним

наслідком нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами,

курсантами, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у

їх розслідуванні;

2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці

та навчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України;

2.2.17 бере участь у міжнародному співробітництві з питань

охорони праці.


3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти

Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування


3.1. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці в

Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях

(відділах) освіти і науки, органах управління освітою несуть їх

керівники.


3.2. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій та районні (міські) управління

освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування:

3.2.1 здійснюють керівництво і контроль за організацією

роботи з охорони праці в закладах освіти, безпосередньо їм

підпорядкованих;

3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони

праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 3.08.93

N 73 ( z0140-93 ) і зареєстрованого в Мін'юсті України 30.09.93 за

N 140, створюють службу охорони праці;

3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною

праці в закладах освіти;

3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актів з

охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів

державного нагляду за охороною праці тощо;

3.2.5 надають необхідну допомогу щодо створення безпечних

умов проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти;

систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони

праці;

3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють

навчально-виховний процес у закладах освіти, а також роботи в

небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до

відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство,

правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення

навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань

працівників з охорони праці;

3.2.7 один раз на три роки здійснюють навчання і перевірку

знань з охорони праці керівників закладів освіти, їх заступників,

інспекторів відділів (управлінь) освіти, інженерно-педагогічних

працівників, відповідно до Типового положення ( z0248-99 ), якщо

це не суперечить спеціальним вимогам; навчання і перевірка знань з

охорони праці новопризначених працівників цих категорій

здійснюється не пізніше 3-місячного терміну з моменту їх

призначення;

3.2.8 забезпечують заклади освіти законодавчими та

нормативно-правовими актами з охорони праці;

3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам, які

працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими

засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом

Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і

зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з

охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів,

своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань

охорони праці керівників цих об'єднань;

3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в

закладах освіти шляхом укладення договорів з відповідними службами

згідно з чинним законодавством;

3.2.12 не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики

без обстеження робочих місць відповідними органами державного

нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно

впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан

довкілля;

3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення

нормативних актів з охорони праці, вивчення, узагальнення і

поширення передового досвіду;

3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої

влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму

серед учасників навчально-виховного процесу;

3.2.15 здійснюють контроль за якістю виконання

будівельно-монтажних робіт на новобудовах закладів освіти; не

допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями

технологічного циклу;

3.2.16 організовують і проводять приймання закладів освіти до

нового навчального року відповідними комісіями;

3.2.17 визначають базові (опорні) заклади освіти щодо

створення здорових і безпечних умов праці та навчання;

3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з

охорони праці учасників навчально-виховного процесу та

інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів,

студентів, курсантів, слухачів, аспірантів;

3.2.19 здійснюють затвердження посадових інструкцій

керівників закладів освіти з обов'язковим блоком питань з охорони

праці;

3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за

умовами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових

актів;

3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо

поліпшення стану охорони праці в закладах освіти;

3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради

з освіти звіти керівників закладів освіти про стан охорони праці;

3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних

випадків та випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з

навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та

вживають заходів щодо їх попередження.


4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи

з охорони праці в закладах освіти


4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач):

4.1.1 відповідає за створення безпечних умов

начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством,

міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими

документами з охорони праці, цим Положенням; не дозволяє

проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та

небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-виховного

процесу;

4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони

праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93

N 73 ( z0140-93 ) і зареєстрованого в Мін'юсті України 30.09.93 за

N 140, створює у закладі освіти службу охорони праці, яка

безпосередньо підпорядковується йому, або призначає відповідальних

за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні

обов'язки; забезпечує функціонування системи управління охороною

праці у закладі освіти;

4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони

праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах,

лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;

4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних

підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони

праці;

4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої

технічної комісії з уведення в експлуатацію нових,

реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує

акти приймання;

4.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних

комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних

стандартів, правил, норм з охорони праці;

4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить

розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;

4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності

закладу освіти до нового навчального року та до роботи в

осінньо-зимовий період;

4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів,

наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань

охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих

органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці

колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду

за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

4.1.10 на засіданнях ради закладу освіти, нарадах керівників

структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан

охорони праці, організовує звітування з питань профілактики

травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці

колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих

питань;

4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження

травматизму і зниження захворюваності серед учасників

навчально-виховного процесу;

4.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного

інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

з охорони праці - відповідно до Типового положення

( z0248-99 ),

з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного

перегляду:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до

ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони

праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від

29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України

07.04.98 за N 226/2666,

інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів, аспірантів відповідно до цього Положення;

перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

_______________________

(2) Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки

навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в

закладах освіти.


4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи