Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 479.64 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/3
Дата04.06.2012
Розмір479.64 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного

процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального

захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом

Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у

Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 ( z0667-96 );

4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських

загонів, учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних

умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;

4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю

відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою реєстрацією

в спеціальному журналі;

4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці учасників

навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки

життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,

аспірантів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного

законодавства і цього Положення;

4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів

упровадження державної системи стандартів безпеки праці,

проведення атестації робочих місць за умовами праці;

4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та

періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу

закладу освіти відповідно до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і

зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду

за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою

практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно

впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан

довкілля;

4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та

громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед

учасників навчально-виховного процесу;

4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і

науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок

або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем,

учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час

навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

4.1.24 організовує розслідування нещасних випадків з

учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про

нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до

чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи

щодо попередження травматизму.


4.2. Заступник керівника (проректор, заступник директора,

завідувача) (3):

________________________

(3) Організація роботи з охорони праці в закладі освіти

покладається на заступника керівника (крім заступника

керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі,

де немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує

керівник закладу


4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками

структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів,

лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов

навчально-виховного процесу;

4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і

галузевих нормативних документів з питань охорони праці у

навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації

навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;

4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання,

приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що

використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до

чинних типових переліків і норм;

4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією

з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних

приміщень і обладнання;

4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів,

учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов

праці та відпочинку в місцях їх дислокації;

4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку

знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до

складу комісії з перевірки знань;

4.2.7 контролює у структурних підрозділах проведення

інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного

процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців,

учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів;

4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного

перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для

працівників закладів освіти та інструкцій з безпеки для

вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а

також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до

виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах,

лабораторіях, майстернях тощо;

4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для

професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які

переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98

"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого

наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9

( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N

226/2666;

4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці

колективного договору (угоди);

4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці добові

норми зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин,

легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних

матеріалів;

4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій

у частині забезпечення охорони праці;

4.2.13 бере участь в організації та проведенні

адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування

нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу,

аналізує обставини нещасних випадків.


4.3. Декан факультету:

4.3.1 забезпечує створення здорових і безпечних умов під час

проведення навчально-виховного процесу;

4.3.2 забезпечує проведення навчальних занять, виробничої

практики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах,

у студентських наукових гуртках і наукових товариствах відповідно

до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань

охорони праці;

4.3.3 керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій

з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою

охорони праці та подає на затвердження керівнику закладу освіти;

4.3.4 організує на факультеті проведення інструктажів з

питань безпеки життєдіяльності студентів, курсантів, слухачів,

аспірантів;

4.3.5 забезпечує навчання та перевірку знань працівників

факультету з питань охорони праці;

4.3.6 організовує допомогу в підготовці студентських загонів,

перевіряє наявність здорових і безпечних умов праці і відпочинку в

місцях їх дислокації;

4.3.7 організовує і проводить спільно з представниками

профспілки факультету оперативний адміністративно-громадський

контроль за станом охорони праці;

4.3.8 контролює внесення питань охорони праці в підручники,

навчальні і методичні посібники з предметів, що викладаються на

кафедрах факультету;

4.3.9 забезпечує спільно з профспілкою факультету

систематичний розгляд на раді факультету стану умов праці та

навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і

поширення передового досвіду з охорони праці; бере участь у

проведенні міжкафедральних нарад, конференцій з питань охорони

праці;

4.3.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони

праці колективного договору (угоди);

4.3.11 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що

трапились з учасниками навчально-виховного процесу.


4.4. Завідувач кафедри:

4.4.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних

умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;

4.4.2 вносить питання охорони праці в навчальні програми,

методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних

проектів;

4.4.3 організовує розроблення і періодичний перегляд

інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із

службою охорони праці закладу освіти та подає на затвердження

керівнику;

4.4.4 проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з

охорони праці, оформляє у журналі відповідно до Типового

положення ( z0248-99 ).

4.4.5 організовує проведення із студентами інструктажів з

охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;

4.4.6 забезпечує навчання і перевірку знань з охорони праці

студентів, курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;

4.4.7 складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та

інші засоби індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96

"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального

захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від

29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим в Мін'юсті України

18.11.96 за N 667/1692;

4.4.8 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд

студентів, працівників відповідно до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і

зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

4.4.9 здійснює спільно з представником профспілки контроль за

станом охорони праці;

4.4.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони

праці колективного договору (угоди);

4.4.11 повідомляє керівника та службу охорони праці закладу

освіти про кожний нещасний випадок, що трапився під час

навчально-виховного процесу; бере участь у його розслідуванні та

здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного

випадку.


4.5. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею,

навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:

4.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан

робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт

учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96

"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального

захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від

29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України

18.11.96 за N 667/1692;

4.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає

(один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення

занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,

навчальних господарствах, спортивних залах тощо;

4.5.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в

лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах,

дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками,

затвердженими Міністерством освіти і науки України;

4.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов

проведення виробничої практики вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях,

не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;

4.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час

навчального і навчально-виробничого процесу;

4.5.8 проводить або контролює проведення викладачем,

учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності

вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з обов'язковою

реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в

журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий),

форми журналів наведені в додатках 1,2;

4.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони

праці колективного договору (угоди);

4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці

закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з

учасником навчально-виховного процесу, організує при потребі

надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у

розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що

призвели до нещасного випадку.


4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь,

класний керівник:

4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я

вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів під час

навчально-виховного процесу;

4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що

регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими

актами з охорони праці;

4.6.3 організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами

правил і норм з охорони праці;

4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями,

студентами, курсантами, слухачами, аспірантами:

4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої

практики і трудового навчання відповідно до Типового положення

( z0248-99 );

4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення

навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

вступний на початку навчального року - з реєстрацією в

журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника,

куратора групи,

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією

в спеціальному журналі (додатки 1, 2),

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної,

практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку

навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в

рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;

4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями,

студентами, курсантами, слухачами, аспірантами правил (інструкцій)

з безпеки;

4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання

травматизму серед вихованців, учнів, студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;

4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів,

студентів, курсантів, слухачів, аспірантів щодо вимог особистої

безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух,

участь у масових заходах, перебування в громадських місцях,

об'єктах мережі торговлі тощо);

4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці

закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з

вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом,

організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому,

викликає медпрацівника;

4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо

усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

5. Організація роботи з охорони праці під час

проведення науково-дослідної діяльності в закладах освіти


5.1. Заступник керівника (проректор) з наукової роботи:

5.1.1 організовує роботу і здійснює контроль за виконанням

заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і

експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах,

конструкторських бюро відповідно до чинних законодавчих,

нормативних документів з охорони праці, цього Положення;

5.1.2 організовує навчання і перевірку знань з охорони праці

наукових працівників структурних підрозділів;

5.1.3 організовує роботу щодо розроблення і періодичного

перегляду інструкцій з охорони праці під час виконання наукових

робіт; затверджує в установленому порядку інструкції з охорони

праці, що діють у науково-дослідних і дослідно-конструкторських (у

тому числі студентських) підрозділах, контролює їх виконання;

5.1.4 організовує забезпечення експедицій, партій, загонів

спорядженням, обладнанням, засобами індивідуального захисту,

інструкціями з охорони праці, а також затверджує акти готовності

виїзду експедицій, партій, загонів на науково-дослідні та

експедиційні роботи;

5.1.5 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони

праці колективного договору (угоди);

5.1.6 організовує спільно з профспілками закладу освіти

проведення громадського контролю за станом охорони праці;

5.1.7 повідомляє керівника закладу освіти про нещасні

випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами,

аспірантами під час проведення науково-дослідних,

дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, організовує

надання першої долікарської допомоги потерпілим, відповідає за

своєчасне розслідування.


5.2. Начальник науково-дослідного сектору (заступник

начальника науково-дослідної частини):

5.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе

відповідальність за організацію та дотримання безпечних і

нешкідливих умов проведення науково-дослідних,

дослідно-конструкторських і експедиційних робіт відповідно до

чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці,

цього Положення;

5.2.2 організовує проведення науково-дослідних робіт тільки

за наявності приміщень, приладів, обладнання та іншого

устаткування, що відповідають вимогам державних стандартів безпеки

праці, правилам і нормам з охорони праці та прийняті до

експлуатації;

5.2.3 розглядає і подає на затвердження проректору з наукової

роботи договори на науково-дослідні і дослідно-конструкторські

роботи після погодження їх службою охорони праці;

5.2.4 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони

праці колективного договору (угоди);

5.2.5 організовує спільно з профспілками закладу освіти

проведення громадського контролю за станом охорони праці;

5.2.6 повідомляє керівника закладу освіти про нещасні

випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами під час

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і

експедиційних робіт, організовує надання першої долікарської

допомоги потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.


5.3. Керівник науково-дослідної роботи (теми):

5.3.1 здійснює безпосерднє керівництво і несе

відповідальність за організацію і забезпечення безпечних і

нешкідливих умов проведення науково-дослідної і

дослідно-конструкторської роботи відповідно до чинних

законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, цього

Положення;

5.3.2 організовує проведення науково-дослідної роботи тільки

за наявності приміщень, приладів, установок та іншого обладнання,

що відповідає вимогам державних стандартів безпеки праці, правил і

норм з охорони праці;

5.3.3 відповідає за безпечну експлуатацію приладів, установок

та іншого обладнання, а також захисних, сигнальних і протипожежних

пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що працюють

під тиском, безпечне використання, забезпечення і транспортування

вибухових, отруйних, радіоактивних, легкозаймистих та інших

шкідливих для життя і здоров'я речовин;

5.3.4 проводить первинний на робочому місці, повторний,

позаплановий інструктажі з охорони праці із студентами,
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи