Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 77.54 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата17.07.2012
Розмір77.54 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО” № 1

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 2001 р.

Протокол № ___

Зав.кафедрою___________


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


практичного заняття із студентами ІV – V курсів з теми:

Організація соціально-гігієнічних (статистичних) досліджень“


Тривалість заняття - 2 години


Методичну розробку

підготували:

доцент Таралло В.Л.

асистент Зубович А.П.

ассистент Ясинська Е.Ц.


Чернівці, 2001 р.


Тема: Організація соціально-гігієнічних (статистичних) досліджень

.

Тривалість заняття - 2 години


I. Актуальність теми. Статистика як наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних та других явищ, відіграє велику роль у діяльності будь-якої країни. Медична статистика, як окремий вид статистики, вивчає питання, пов’язані з медициною, гігієню та організацією охорони здоров’я. Особливо велику роль відіграє медична статистика у вивченні і оцінці стану здоров’я населення та чинників, що на нього впливають, а також діяльності різних закладів: медичних, санітарно-профілактичних; ефективності роботи профілактичних закладів, плануванні діяльності, в оцінці вірогідності результатів вибіркових клінічних, експериментальних, медико-соціальних та інших досліджень. Керівник будь-якого закладу охорони здоров’я, а також лікарі всіх спеціальностей у своїй діяльності використовують різні статистичні дані для прийняття оперативних рішень, складання планів роботи та ін. Статистичне дослідження повинно починатись з чіткого визначення мети, складання програми дослідження, планування роботи і проводитись за порядком, що забезпечує вірогідність результатів дослідження.

II. Навчальні цілі:

1) знати послідовність проведення статистичного дослідження, його етапи (=II);

2) вміти формулювати мету і задачі дослідження (=II), складати його план та програму (=IIІ); проводити збір матеріалу (=IIІ); його розробку і аналіз (=IV).

ІІІ. Виховні цілі:

 1. Виховання у студентів розуміння неподільної єдності стану здоров’я населення та середовища його мешкання.

 2. Виховання критичного відношення до спостережуваних характеристик здоров’я і одержуваних показників.

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

 1. Базові знання, які необхідні для вивчення теми:

Кафедра фізики - основи проведення математично-статистичного досліджен-ня.

Кафедра загальної гігієни - інформаційний зв’язок в системі “Здоров’я населення - Навколишнє середовище”.


Клінічні кафедри - зв’язок чинників ризику здоров’я населення з спосте-режуваними дійсними характеристиками індивідуального та громадського здоров’я, зв’язок клінічних та організаційних аспектів медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я.

Суспільні науки - зв’язок соціо-екологічного стану середовища місць мешкання населення (політичних, економічних, медико-екологічних та інших аспектів) з характеристиками якості і безпеки його існування, тривалості життя та іншими показниками громадського здоров’я.

2. Внутрішньо-предметна інтеграція (теми дисципліни, з якими інтегрується дана тема) - теми № 2-11.

V. Зміст теми заняття.

 1. Структурно-логічна схема “Організація санітарно-статистичного дослідження і його етапи” (див.схему 1).

 2. Шляхи формування статистичної сукупності (див.схему 2).

V. План та організаційна структура заняття.

1. Інформація, що проробляється студентами самостійно:

 • статистика та її роль в медицині і охороні здоров’я;

 • статистична сукупність ті її властивості.

Джерелом цих знань є матеріали лекцій і наступних підручників:

а) Социальная гигиена и организация здравоохранения // Под ред. А.Ф.Серенко, В.В.Ермакова.- 2-e изд.,- М.: Медицина, 1984.- С. 102-112.

б) Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения //Под ред. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта. - 2-е изд., М.: Медицина, 1984.- С. 198.

в) Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. Тернопіль - Київ - Вінниця.: Джурс, 1997. - С. 199- 203.

г) Голяченко О. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Тернопіль, 1994. - ч.ІІ.- С. 1-3.

2 . Підготовчий етап (15 хвилин).

- Організація заняття. На початку заняття викладач формулює основні цілі заняття, коротко знайомить з планом заняття. Потім проводить контроль вихідного рівня знань студентів шляхом програмованного контролю та опитування. При цьому слід вияснити, які питання та якими студентами засвоєні погано. На ці питання та на цих студентів слід звернути більше уваги.

- контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь.

Викладач шляхом опитування студентів визначає рівень засвоєння ними теми за знаннями, що одержані на лекції, а також за рекомендованими методичними вказівками з теми заняття.

Контрольні питання з теми заняття.

 1. Санітарно-статистичний метод у вивченні здоров’я населення та аналізі діяльності лікувально-профілактичних закладів.

 2. Зміст статистичного методу дослідження (основні етапи).

 3. Основні елементи першого етапу статистичного дослідження (програма та план дослідження):

 • тема;

 • робоча гіпотеза;

 • мета та задачі;

 • одиниця сукупності та одиниця спостереження;

 • програма спостережень;

 • програма зведення та розробки матеріалу;

 • методика дослідження.

План досліджень:

 • визначення об’єкту та місця дослідження;

 • визначення терміну проведення роботи;

 • визначення якими силами буде проводитися дослідження;

 • визначення під чиїм керівництвом буде проводитися дослідження.

Додаткові питання:

 1. Визначення медичної статистики, її задачі.

 2. Поняття про статистичну сукупність, одиницю спостереження, облікові ознаки.

 3. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність.

 4. Етапи статистичного дослідження, їх характеристика.


^ 3. Основний етап (45 хвилин)

Самостійна робота студентів здійснюється шляхом розв’язування ситуаційних задач під контролем. Кожен студент вибирає тему дослідження і користуючись посібником складає програму і план його.

Тести і задачі для самоконтролю.

Приклад ситуаційної задачі.

Лікарю доручено провести аналіз смертності населення на території, що підпорядкована лікарні. Що у даному випадку буде статистичною сукупністю, одиницею сукупності і одиницею спостереження?

Вірна відповідь:

а) статистична сукупність – все населення території;

б) одиниця сукупності – кожний мешканець даної території;

в) одиниця спостереження – кожний зареєстрований випадок смерті.

Теми інших задач:

 1. Вивчити склад хворих за статтю та віком.

 2. Вивчити структуру хворих по окремих нозологічних формах.

 3. Дати характеристику звернень по меті та випадках обслуговування.

 4. Розробити заходи по зниженню та профілактиці захворювань.


^ 4. Заключний етап (20 хвилин)

Кожен студент у протоколі виконання практичного завдання відображає точну послідовність (алгоритм) проведення статистичного дослідження.

Контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом стислого аналізу складеної кожним студентом програми і плану дослідження. Одначасно за результатами отриманих матеріалів студенти в протокольних зошитах пишуть висновки.

Матеріалами для післяаудиторної роботи (домашнього завдання), стають виконанні студентами на практичному занятті індивідуальні завдання, а також методичні вказівки щодо підготовки теми наступного заняття.

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. Матеріали для методичного забезпечення підготовчого етапу - методичні вказівки з даної теми для студентів, медична документація.

2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу:

а) макети програм спостереження (стат.талони, карти вибувшого із стаціонару тощо);

б) посібник по складанню програми та плану дослідження;

в) таблиці:.

г) посібник “Методика аналізу роботи ЛПЗ”.

д) таблиці:

- зміст І етапу статистичного дослідження;

- структурно-логічна схема теми..

3. Матеріали для методичного забезпечення заключного етапу - результати виконання кожним студентом індивідуальних завдань у протокольних зошитах.

VIII. Рекомендована література:

1. Навчальна:

 • Социальная гигиена и организация здравоохранения //Под ред. А.Ф.Серенко, В.В.Ермакова.- М.: Медицина, 1984.- 640 с.

 • Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я.- 1997. - 328 с.

2. Наукова:

 • Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Н.А.Виноградова.- М.: Медицина, 1974.- В 2-х томах.

 • Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения // Под ред. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта.- М.: Медицина, 1984.- 400 с.

 • Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2-х томах. Под ред. Ю.П.Лисицина. - М.:Медицина, 1987.- 430 с.

 • Санитарная статистика. Методика статистического исследования. Под ред. проф. И.С. Случанко.- Москва, 1979.

 • Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии.- М.: Финансы и статистика, 1981.- 223с.

 • Методология демографического прогноза.- М.: Наука, 1988.- 224с.

 • Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / серия 8 “Новое в науке”, № 10.- К.:Знание, 1987.- 48 с.

 • Проблемы народонаселения. - М.: Прогрес, 1977. - 270 с.

 • Материалы встречи группы экспертов по инновационным методикам для переписи населения и крупномасштабных демографических обследований / Гаага, 22-26 апреля.- Нью-Йорк, 1997. - 272 с.

 • Прибиткова I.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів . - К.: “Артек”, 1997.- 256 с.

 • Баркман Э.М., Родов Я.И. Управление больницей. - М.:Медицина,1992.-248 с.

 • Серенко А.Ф., Ермаков В.В., Петраков Б.Д. Основы организации поликлинической помощи населению.- М.:Медицина,1986.- 442 с.

Организационно-методическаяработа обласной клинической больницы. /А.В.Антамонов, А.А.Бирюков и др-К.:Здоров’я,1988-72с.

3. Методична:

 • срактикум по санитарно-демографической статистике. Под ред. проф. И.С.Случанко.- Москва, 1979.

 • Учебные задания по медицинской статистике. Под ред. проф. А.А.Грандо.- Киев, 1984.

 • Задания к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:I-й ММИ им.И.М.Сеченова, 1986.- 144 с.

 • Медицинская статистика в работе участкового врача-терапевта (методические рекомендации к практическим занятиям).- М.: II-й ММИ им. Н.И.Пирагова, 1991.- 25 с.

 • Методы демографических исследований. Под ред. Л.Е.Дарского. - М.: Статистика, 1969. - 143с.

 • Методы исследования / Демография: проблемы и перспективы. - М.: Мысль, 1986. - 184с.

 • Гринина О.В., Горлова О.Е., Паначина М.И. Анализ деятельности ЛПЗ на основе годового отчета. Методические указания.-М.:УДН,1980.-28с.

 • Объединенная детская больница. Анализ деятельности поликлиники и стационара детской больницы по данным годового отчета. Методические указания под редакцией В.Л.Таралло.-Черновцы:ВЦСУ,1982.-41с.

 • Методика аналізу роботи ЛПЗ та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці.:Прут,1993.-31с.

 • Посібник для ведення основної медичної документаціїв поліклініці та стаціонарі. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці,1997.-62с.

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи