Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 123.49 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата04.06.2012
Розмір123.49 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„спеціаліст”


спеціальність: „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „30 ” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


Чернівці - 2012

^

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи діяльнос­ті.

Концепції природокористування в різні історичні часи в зв'язку з основни­ми етапами взаємодії суспільства і природи.

Галузеве природокористування. Енергетичні концепції людства на майбут­нє..

Використання біосфери. Складові лісового природокористування.

^ ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ

Технологія як наука про способи і методи добування, переробки сировини та матеріалів. Сутність технології як науки. Класифікація технологічних проце­сів.

Високотемпературні технологічні процеси: значення, особливості, застосу­вання у промисловому виробництві.

Каталітичні процеси. Роль каталітичних процесів. Основні закономірності і визначення, застосування у промисловому виробництві.

Електрохімічні процеси: значення, особливості, застосування у промисло­вому виробництві. Основні закономірності електрохімічних процесів.


^ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура управління природокористуванням та природоохоронної діяль­ністю. Поняття структури управління, чинники, які її визначають, принципи по­будови управління.

Комплексні методи управління. Система основних методів економічного механізму управління природокористуванням.

Функціонально-вартісний аналіз як метод оцінки ефективності природо­охоронних заходів.

Теоретичні основи формування системи управління природоохоронною ді­яльністю в регіоні. Управління регіональним природокористуванням і природо­охоронною діяльністю.

^ РЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Суть, складові, функції й завдання управлінської діяльності щодо викорис­тання, регулювання ресурсів та їх охорони. Принципи, форми і методи управ­ління природними ресурсами.

Управління мінеральними ресурсами: регулювання, облік, контроль та на­гляд.

Управління водними ресурсами: регулювання, облік, контроль та нагляд.

Управління земельними ресурсами: регулювання, облік, контроль та на­гляд.


^ ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Територіальна диференціація природно-ресурсного потенціалу і ефектив­ність природокористування України. Компонентно-територіальний баланс ПРП України.

Найважливіші напрямки раціоналізації, охорони та відтворення ПРП Укра­їни. Визначення ефективності природоохоронних заходів.

Досвід застосування оцінки ПРП з метою вдосконалення природокористу­вання. Оцінка заходів по відтворенню ПРП України.

Оцінка ПРП як напрям обґрунтування видів природокористування.

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Предмет і метод соціально-економічної статистики. Соціально-економічна статистика і економічна географія.

Статистика руху населення. Поняття про природний та механічний рух на­
селення. Таблиці смертності і тривалості життя. Статистика механічного руху
населення.

Статистика вантажообороту. Основні показники перевезень вантажів. Ос­новні показники використання вантажного транспорту. Групування перевезень.

Система показників вивчення рівня життя народу. Методика обрахунку по­казників ВНП, ВВП, ССП і НД.

Національне багатство і завдання статистики. Статистика національного багатства.

^ ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологічна різноманітність популяцій біогеоценозів. Трофічні ланцюги, мережі, рівні екосистем.

Реакція організмів на дію екологічних чинників. Концентрація токсич­них сполук та радіонуклідів у трофічних ланцюгах та її вплив на людину.

Фізичні властивості ґрунту та накопичення в ґрунті отруйних речовин. Пестициди, їх групи, значення та вплив на людину.

Екологія і проблеми взаємодії людини і природи, людина і біосфера. Взає­модія життєвих процесів у біосфері.

^ ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

Соціальна екологія як інтегральна наука про гармонізацію взаємовідносин між суспільством і природою. Історія формування соціоекології, її структура ії зв'язок з іншими науками.

Загальні закономірності й принципи природокористування. Оптимальне функціональне зонування і його роль в оптимізації природокористування. Еко­номічні важелі перебудови процесу природокористування у соціоекосистемі.


Економіка природокористування як невід'ємна складова соціоекології. Економічна екологія, її основні завдання та зв'язки із географією і економікою.

Умови оптимального функціонування соціоекоситеми. Визначення водоре-сурсного потенціалу локальних соціоекосистем з метою прогнозування і його раціонального використання.

^ ЕКОНОМІКА ТА ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Структура і методи економіки природокористування. Природокористуван­ня - сутність і види.

Природні умови та ресурси, природне середовище. Особливості природних умов і ресурсів та їх значення для соціально-економічного розвитку.

Місце природних ресурсів у соціально-економічних системах. Класифіка­ція природних ресурсів.

Економічна оцінка природних ресурсів. Ефективність використання різних
видів природних ресурсів.

^ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

Загальні принципи екополітики. Глобальні екологічні проблеми та взаємо­залежність в сучасному світі.

Захист навколишнього середовища на планетарному рівні. Регіональні екс­тремальні ситуації та їх вплив на навколишнє середовище.

Форми і методи екологічного виховання.

^ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Система природоохоронного законодавства: екологічне право, ресурсове право.

Концепція еколого-правової відповідальності. Класифікація відповідально­
сті.

Правові основи заповідної охорони природи. Поняття і зміст заповідної охорони природи.

Система міжнародних договорів та міжнародних організацій у природо­охоронній сфері .Участь України у міжнародному співробітництві з охорони навколишнього природного середовища.

^ СВІТОВА ЕКОНОМІКА Й МІЖНАРОДНІ

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Нові тенденції розвитку світового господарства. Головне протиріччя світо­вого господарства. Посилення ролі транснаціональних корпорацій. Нові тенденції в територіальній структурі світового господарства. Зрушення в галузевій структурі світового господарства: енергетиці, базо­вих галузях важкої промисловості, машинобудуванні та металообробці, транс­формація сільського господарства в умовах НТР.

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем.
^

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ


Визначення і обгрунтування цілей та основні напрямки функціонування підприємства.

Виробничі фонди підприємства: визначення, структура, класифікація, оці­нка та відтворення основних фондів.

Фінансові кошти підприємства. Інвестиції підприємства: визначення, стру­ктура і напрямки використання.

Джерела формування і види фінансових коштів. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства.

^ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія розвитку науки про менеджмент у світі, розвиток науки про управління в Україні.

Поняття функцій менеджменту. Класифікація та загальна характеристи­ка функцій менеджменту. Ознаки класифікації функцій управління. Загальні і конкретні функції менеджменту.

Сутність та класифікація управлінських рішень.

Види організаційних структур управління, їх склад, класифікація та харак­теристика. Організація як система, її підсистеми та загальні риси.

МАРКЕТИНГ


Система організації служби маркетингу. Зміст(і маркетингова роль катего­рій: нестаток, потреба, попит, товар, ринок.

Сегментування ринку. Основні принципи сегментації споживчого ринку.

Основні групи маркетингового контролю. Контроль прибутковості марке­тингової діяльності.

Особливості маркетингової діяльності на різних стадіях життєвого циклу товарів.
^

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Структура, рівні та основні функції в галузі управління природоохоронною діяльністю в Україні.

Стратегія стабільного розвитку як методологічна основа організації приро­доохоронної діяльності у світі і в Україні.

Види, рівні, принципи, матеріально-технічне і фінансове забезпечення мо­ніторингу навколишнього середовища в Україні.

Екологічна експертиза, її форми і завдання. Екологічна криза і екологічна катастрофа. Екологічне нормування антропогенних навантажень.

^
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Класифікація методів прогнозування. Формалізовані методи: суть та засто­сування методу екстраполяції.

Глобальне географічне прогнозування та екологічні прогнози. Розкрийте суть глобальних географічних прогнозів.

Оцінка основних підходів до управління природним середовищем.

Стадії розвитку та здатність природних комплексів до саморегуляції. Поте­нційна стійкість природних комплексів.

^ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття системи і оточуючого середовища та їх основні особливості. Пер­винна класифікація систем.

Моделювання систем, поняття моделі, їх типи та основні вимоги до них. Графічні моделі складу і і структури систем.

Створення моделей світової економіки Дж.Форрестером та Д.Медоузом за допомогою ЕОМ та їх основні висновки щодо розв'язання глобальних проблем людства.

Роль генерування альтернатив у системному дослідженні та основні форми
і способи їх генерування .

^ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І ЕКОНОМІКА РАЙОНІВ

Фактори розміщення продуктивних сил, їх класифікація. Фактори, що впливають на територіальну організацію продуктивних сил.

Поняття принципів розміщення. Основні принципи раціонального розмі­щення продуктивних сил.

Структура продуктивних сил.

Економічне районування і територіальна структура господарства України. Принципи економіко-географічного районування.

^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, ГАЛУЗЕЙ І МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМ­ПЛЕКСІВ

Методи та прийоми фінансово-економічного ,аналізу підприємств, галузей і міжгалузевих комплексів.

Економіка сільськогосподарських підприємств та галузей сільського гос­подарства. Сільське господарство як суб'єкт господарювання, особливості його розвитку.

Галузі промисловості як суб'єкт господарювання, їх класифікація за факто­рами розміщення.

Суть і класифікація міжгалузевих комплексів. Міжгалузеві комплекси як наслідок розвитку суспільного розподілу і кооперації праці, принципи їх фор­мування.


аграрний менеджмент

Специфічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки. Риси схожості та відмінності в структурі агропромислових і продовольчих комплексів.

Питання валової та товарної продукції сільського господарства. Інтенсивні та екстенсивні шляхи розвитку сільського господарства.
^

ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ


Морфологія лісу. Поняття про лісостан та його компоненти.

Едафічна сітка, трофотопи, гігротопи, едатопи та її значення в екології та інших науках.

Диференціація дерев у лісі та її принципи. Будова деревостану та його пологу.

Таксаційні ознаки лісостанів. Методи таксації заготовленої лісопродукції. Класифікація лісопродукції.

^ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Актуалізація проблеми ресурсозбереження в умовах сучасного виробництва і нові завдання економічної науки.

Концепція безвідходного виробництва за принципом замкнутого ланцюга.

Технологія забезпечення раціонального природокористування. Екологічні особливості розвитку нетрадиційної енергетики.

Вторинні ресурси виробництва і цінове стимулювання їх оптимізації. Під­вищення ефективності використання вторинних ресурсів.

ГЕОІНФОРМАТИКА

Зміст, предмет, методи і значення геоінформатики та її зв'язки з іншими науками. Коротка історія її розвитку за рубежем і в Україні.

Теорія інформації та її основні парадигми. Дані, інформація, знання в гео-інформатиці.

Інформаційна система та її життєвий цикл. Основні стадії створення ІС та їх класифікація.

База даних, система управління базою даних (СУБ Д), банк даних. Рівні абстракції даних у базі даних (БД).

^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Законодавчо-правове забезпечення охорони праці в Україні.

Поняття про оптимально-допустимі шкідливі і небезпечні умови праці Шкідливі і небезпечні виробничі чинники, їх вплив на людину.

Професійні захворювання та охорона праці. Професійні захворювання ті методи їх профілактики.

Основи виробничої санітарії і гігієни. Оцінка санітарно-гігієнічних умов праці.

^ Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я.Вацеба

Критерії

оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ?Менеджменту? для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ?Менеджмент? та обраній спеціальності ?Менеджмент організацій? ОКР ?спеціаліст? .


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні економічні закони та закономірності, вільно володіє еколого-географічними знаннями, користується методами наукового аналізу суспільних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати еколого-економічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє економіко-картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових економічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку економічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення економічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією з менеджменту, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-економічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак виробничих систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід, не розкриває авторське бачення географічних проблем менеджменту організацій (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення економічної науки та менеджменту природоохоронної і туристичної діяльності, має певне уявлення про компоненти природи і господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами господарського комплексу, галузями національного господарства, міжгалузевими інтеграційними зв’язками світового господарства. Знає обов’язковий перелік економіко-картографічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними еколого-економічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює еколого-економічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних еколого-економічних законів та зокономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє еколого-економічною і географічною номенклатурою.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи