Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни icon

Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни
Скачати 329.04 Kb.
НазваЗразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни
Дата21.06.2012
Розмір329.04 Kb.
ТипДокументи


Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни

 1. Електронну форму робочої навчальної програми кожен з викладачів може наповнити змістом дисципліни, яку викладає.

 2. Враховуючи той факт, що наближається атестація університету, розділ «Організація СРС» робочої навчальної програми дисципліни бажано заповнити так, як показано в електронній формі, але не обов'язково, оскільки це не передбачено нормативними документами, які є обов'язковими для виконання у ВНТУ. Можна скористатися спрощеним варіантом, який описаний в Інструкції зі складання та оформлення навчальних та робочих навчальних програм дисциплін у Вінницькому національному технічному університеті (Вінниця: ВНТУ, 2009. — С. 10.) http://metod.vstu.vinnica.ua/img/nakazu/284.doc

 3. Методики розрахунку абсолютної бальної оцінки за кожен модуль, абсолютної бальної оцінки з дисципліни в цілому, трудомісткості модулів та КП(КР) викладені в Інструкції зі складання та оформлення навчальних та робочих навчальних програм дисциплін у Вінницькому національному технічному університеті (Вінниця: ВНТУ, 2009. — 42 с.). Там же наведені приклади заповнення таблиць. http://metod.vstu.vinnica.ua/img/nakazu/284.doc

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Факультет комп'ютерних систем і мереж


Затверджено

Вченою радою ВНТУ

Протокол № ____

від «____» ___________ 2012 р.


Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

О. Н. Романюк


^ Робоча навчальна програма дисципліни

«Об’єктно-орієнтоване програмування»


Галузь знань 0501 — інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки 6.050103 — програмна інженерія


Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр


Укладач(і): __________ Катєльніков Д. І., к. т. н., доцент, доцент кафедри ПЗ

(підпис) (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ПЗ

Протокол № ____ від «____» ___________ 2012 р.

Зав. кафедри ПЗ __________ д. т. н., професор Пєтух А. М.

(підпис)


Програма прорецензована к. т. н., доцент, доцент кафедри КН Месюрою В. І.

та схвалена на засіданні кафедри КН

протокол №____ від «____» ___________ 2012 р.


Зав. кафедри КН __________ д. т. н., професор Перевозніков С. І.

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Протокол №____ від «____» ___________ 2012 р.

Голова методичної комісії __________ д. т. н., професор Азаров О. Д.

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

Інституту інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії

Протокол №____ від «____» ___________ 2012 р.

Голова Вченої ради __________ д. т. н., професор Азаров О. Д.

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №____ від «____» ___________ 2012 р.

Голова Методичної ради __________ д. т. н., професор Романюк О. Н.

(підпис)


Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Денне навчання

Заочне навчання

Курс

1

1

Триместр (семестр)

2

2

Кількість годин за навчальним планом

288

288

Лекції (год.)

42

4

Лабораторні роботи (год.)

28

12

Практичні заняття (год.)

14

4

Семінари (год.)

КП (КР) (триместр/год./кредит)

2/54/1,5

2/54/1,5

РГР, на які виділяється навчальне навантаження (трим./кіл./годин)Контрольні роботи, на які виділяється навчальне навантаження

(триместр/кількість/годин)СРС (без врахування годин на КР (КП), РГР, контрольні роботи)

150

214

ВСЬОГО (год./кредитів)

Д*234/6,5+

КР 54/1,5

Д*234/6,5+

КР 54/1,5

Підсумковий модульний контроль/кредити

М1/3,5   М2/3
Підсумковий триместровий контроль

Екзамен

(2-й трим.)

Екзамен

(2-й трим.)


^ 1  Мета та задачі дисципліни

1.1 Мета дисципліни

Метою дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» є формування знань, умінь та навичок для створення програмного забезпечення на основі об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування (ООА та П). Під час вивчення дисципліни студентам надається систематизована інформація про сучасні технології програмування, методологію створення додатків з використанням ООА та П, алгоритми і методи створення програм за їх допомогою.

^ 1.2 3авдання дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: концепцію об’єктно-орієнтованого програмування, основні його принципи; поняття класу як типу даних; конструктори, деструктори, ініціювання даних; інкапсуляція даних; розподіл поведінки та реалізації; принцип успадкування, просте і множинне успадкування, концепція дружніх класів та дружніх функцій; ієрархія класів; концепція поліморфізму; статичний поліморфізм, перевантаження функцій та операторів, динамічний поліморфізм, віртуальні функції, абстрактні класи; методи обробки виключних ситуацій; шаблони і їх використання; класи колекцій і протоколи ітерації; методи проектування програм, зокрема мову Unified Modeling Language (UML); модульне програмування; стандарти для розробки програмного забезпечення, стандарт POSIX; сучасні платформи для створення програмного забезпечення, зокрема платформу .NET Framework; методологію створення додатків для операційних систем Windows, UNIX та Linux.

Студент повинен вміти: коректно сформулювати задачу для вирішення її на певному типі ЕОМ; визначити технологію програмування, придатну для конкретного типу задач; виконувати декомпозицію задач на підзадачі відповідно до принципів уніфікованого процесу проектування; звести постановку здачі до алгоритму і визначити структури даних, які дозволяють перейти від абстрактного формулювання алгоритму до конструювання структурної схеми; розробити код програми з використанням сучасних платформ та бібліотек класів; використовувати в програмах засоби об’єктно-орієнтованого програмування, сучасні технології доступу до даних: LINQ, XML та програмні засоби взаємодія по мережі (локальній або Internet); створювати додатки під операційну систему Windows, UNIX та Linux використовючи систему повідомлень та можливості багатовіконного інтерфейсу.

^ 1.3 Місце дисципліни у навчальному плані

Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» присвячена вивченню сучасних і перспективних програмних засобів, систем та мов програмування та сучасних технологій програмування, які використовуються на сучасному етапі розвитку комп’ютерної техніки з метою підвищення продуктивності обробки інформації та її представлення.

Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» базується на такій дисципліні, як «Основи програмування» і є основою для вивчення дисциплін: «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Алгоритми та структури даних», «Емпіричні методи програмної інженерії», «Конструювання програмного забезпечення», «Основи програмної інженерії».

Дисципліна складається з 2-х модулів.


^ 2  Зміст дисципліни


Таблиця 2.1 – Теми лекцій та їх змістЛек

Назва теми та її зміст

Кільк. год.

Денна

Заочна

Модуль 1

Тема 1. Загальні поняття об’єктно орієнтованного програмування

1

Основні концепції і принципи ООП. Абстракція даних. Механізм інкапсуляції. Успадкування. Ієрархія класів. Принцип поліморфізму.

Питання, які виносяться на СРС: практичні приклади ефективного застосування принципів ООП.

Література – основна [1, 210-213; 6, 33-37]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

2

1

2

Співвідношення «клас-об’єкт». Типи відношень між об’єктами. Типи відношень між класами.

Питання, які виносяться на СРС: Асоціація, наслідування, агрегація, використання, інстанціонування, метаклас.

Література – основна [1, 210-213; 6, 33-37]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

13

Поняття класу. Дані-члени і дані-функції класу. Специфікатори доступу до класу. Обмеження на дані-функції класу. Методи опису функцій-членів класу. Конструктори і деструктори.

Питання, які виносяться на СРС: Віртуальні базові класи. Дружні класи та дружні функції.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

24

Інкапсуляція та приховання інформації. Внутрішнє представлення об'єктів і таблиця методів. Вказівник this та роль статичних методів та елементів-змінних.

Питання, які виносяться на СРС: Класи пам’яті об’єктів: глобальні, локальні, статичні.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

15

Семантика копіювання. Поверхневе та глибинне копіювання. Копіюючий конструктор. Конструктор приведення типу.

Питання, які виносяться на СРС: Приклади класів з поверхневим та глибинним копіюванням.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

26

Успадкування класів. Ієрархія класів. Класи та підкласи. Перевизначення та динамічне зв'язування. Множинне наслідування. Специфікатор доступу protected.

Питання, які виносяться на СРС: Порядок визову конструкторів та деструкторів при множинному наслідуванні.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

17

Принцип абстракції та поліморфізму. Перевантаження функцій. Перевантаження конструкторів. Правила для перевантаження операторів. Приклади перевантаження операторів.

Питання, які виносяться на СРС: Перевантаження унарних та бінарних операторів. Постфіксні та префіксні унарні оператори.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

28

Статичний та динамічний поліморфізм. Поліморфізм подтипів і успадкування. Раннє та пізнє зв’язування. Застосування динамічного поліморфізму. Віртуальні базові класи. Дружні класи та дружні функції.

Питання, які виносяться на СРС: Віртуальні деструктори.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

19

Узагальнене програмування. Шаблони функцій. Параметризовані функції і класи. Стандартизація шаблонів. Приклад шаблонів функцій сортування. Шаблони класів.

Питання, які виносяться на СРС: Переваги шаблонів в порвнянні з макровизначенями. Правила приведення типів в шаблонах.

Література – основна [1, 210-213;7, 8-20]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147]

210

Обробка виключних ситуацій. Генерування виключень. Перехват виключень. Використання вкладених блоків try/catch.

Питання, які виносяться на СРС: Приклади створення власних ієрархій класів помилок.

Література – основна [2, 50-83]

– додаткова [2, 377-407, 2,483-517, 3,19-147]

111

Стандартна бібліотека шаблонів (STL). Класи колекцій і протоколи ітерації. Вектори. Списки. Черги. Стеки. Асоціативні контейнери.

Питання, які виносяться на СРС: Оцінка складності операцій пошуку, вставки та видалення

Література – основна [2, 45-50]

– додаткова [2, 483-755, 3,19-147]

212

Стандартна бібліотека шаблонів (STL). Алгоритми та об’єкти-функції. Ітератори. Потоки.

Питання, що виносяться на СРС: Чисельні методи у STL.

Література – основна [2, 45-71]

– додаткова [2, 483-755, 3,19-147]

1Тема 3. Уніфікований процес розробки складних програм

13

Мова програмування Unified Modeling Language (UML). Приклади використання. Діаграми класів/взаємодій.

Питання, які виносяться на СРС: Шаблони проектування.

Література – основна [6, 227-297, 299-392]

2

1

14

Мова програмування Unified Modeling Language (UML). Діаграми станів/послідовностей. Паттерни GRASP

Питання, які виносяться на СРС: Тестування та рефакторинг

Література – основна [6, 495-515]

1Модуль 2

Тема 4. Особливості програмування в операційній системі Windows.

15

Використання мови програмування С++ для створення програм для ОС Windows. Середовище Visual C++ 2008/2010. Концепція програмування для ОС Windows.

Питання які виносяться на СРС: Графічні примітиви GDI.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

2

1

16

Поняття Windows API. Маршрутизація повідомлень у Windows API. Використання елементи управління Windows API.

Питання, які виносяться на СРС: Робота з ресурсами у Windows API. SDI та MDI додатки Windows API.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

117

Програмування для ОС Windows з використанням бібліотеки MFC. Архітектура додатків у бібліотеці MFC.

Питання, які виносяться на СРС: Базова модель MVC для додатків MFC. SDI та MDI додатки у MFC.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

218

Програмування для ОС Windows з використанням бібліотеки MFC. Інкапсуляція елементів управління Windows API та об’єктів GDI у архітектурі MFC. Створення діалогових вікон у архітектурі MFC. Серіалізація об’єктів у архітектурі MFC.

Питання, які виносяться на СРС: Доступ до даних у архітектурі MFC.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

119

Платформа .NET Framework. Архітектура.. Керований код. Середовище виконання Common Language Runtime (CLR). Бібліотека класів Framework Class Library (FCL).

Питання, які виносяться на СРС: Проміжна мова програмування – Common Intermediate Language (CIL)

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

220

Мова програмування С#. Об’єкти. Типи. Наслідування. Делегати та події. Узагальнене програмування (шаблони). Колекції.

Питання, які виносяться на СРС: Рефлексія. Обробка виключень.

Література – основна [1, 113-248; 3, 74-150; 5, 231-;282]

121

Мова програмування С#. Багатопоточне програмування. Міжпроцесна та між поточна синхронізація.

Питання, які виносяться на СРС: Синронні та асинхронні делегати.

Література – основна [1, 113-248; 3, 74-150; 5, 231-;282]

222

Мова програмування С#. Серіалізація об’єктів. Бінарна серіалізація. XML серіалізація. SOAP серіалізація.

Питання, які виносяться на СРС: Динамічний достп до DOM моделі.

Література – основна [1, 113-248; 3, 74-150; 5, 231-;282]

123

Платформа .NET Framework. Створення графічних додатків з використанням бібліотеки Windows Forms. Елементи управління та графічні примітиви Windows Forms. Створення діалогових вікон у Windows Forms.

Питання, які виносяться на СРС: Робота з ресурсами та графічними файлами у Windows Forms.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

2

1

24

Платформа .NET Framework. Створення графічних додатків з використанням бібліотеки Windows Presentation Foundation. Елементи управління та графічні примітиви WPF. Створення діалогових вікон у WPF.

Питання, які виносяться на СРС: Робота з ресурсами та графічними файлами у WPF.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58]

125

Середовище Visual Studio 2008/2010. Проекти. Розгортання. Збірки. Бібліотека базових класів FCL. Трасування та події. Багато поточність. Програмування з використанням Windows Forms. Програмування з використанням Windows Presentation Foundation.

Питання, які виносяться на СРС: Використання інсталятора. Архітектура бібліотеки базових класів FCL. Питання безпеки коду/програми.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551]

226

Методи роботи з даними у С#. Маніпулювання файлами та реєстром. Доступ до даних з використанням ADO.NET. LINQ. XML. Доступ до Internet. Взаємодія з ASP.NET.

Питання, які виносяться на СРС:

Взаємодія LINQ з SQL та XML.

Література – основна [1, 645-699, 929-1006; 3, 886-1052; 5, 510-537]

1

-

Тема 5. Особливості кросплатформенного програмування

27

Основи програмування на мові Java. Середовище програмування. Основні конструкції мови Java. Об’єкти та класи. Наслідування. Поліморфізм. Інтерфейси. Програмування графики. Обробка подій.

Питання, які виносяться на СРС: Використання користувацького інтерфейсу з пакету Swing.

Література – основна [4, 21-403; 7,28 -149]

2

-

28

Окремі питання програмування на мові Java. Використання пакету AWT. Розробка Java-апплетів. Робота з мережею у Java. Технологія багато поточного програмування у Java.

Питання, які виносяться на СРС: Web-програмування. Створення сервлетів.

Література – основна [4, 409-821; 7, 376-385, 487-583]

1

-^ 3  Практичні заняття

У результаті проведення практичних (семінарських) занять студенти повинні:

–  знати: основні принципи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування інформаційних систем.

–  вміти: розробляти діаграми класів, об’єктів, станів, послідовностей та взаємодій на основі принципів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування.


Таблиця 3.1 – Практичні заняття

№,

Тема

Зміст

Кільк. годин

Денна

Заочна
Модуль 1Принципи ООА та П.

Основні концепції і принципи ООП. Абстракція даних. Механізм інкапсуляції. Успадкування. Ієрархія класів. Принцип поліморфізму.

Література – основна [1, 210-213; 6, 33-37]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483].

1

1

Відношення між класами та об’єктами.

Асоціація, наслідування, агрегація, використання, інстанціонування, метаклас.

Література – основна [1, 210-213; 6, 33-37]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483].

1Поверхневе та глибинне копіювання.

Класи, для яких необхідно здійснювати глибинне копіювання. Механізми глибинного копіювання. Копіюючий конструктор.

Література – основна [1, 210-213; 6, 33-37]

– додаткова [1, 39-61, 2, 267-483, 3,19-147].

1UML. Приклади використання.

Синтаксис та семантика діаграм прикладів використання. Приклади застосування.

Література – основна [6, 95-135 ]

– додаткова [3, 169-176].

1UML. Діаграми класів.

Синтаксис та семантика діаграм класів.

Приклади застосування.

Література – основна [6, 277-299 ]

– додаткова [3, 176-196].

1UML. Діаграми взаємодій.

Синтаксис та семантика діаграм взаємодій. Приклади застосування.

Література – основна [6, 251-276 ]

– додаткова [3, 212-214]

1UML. Діаграми станів/ послідовностей.

Синтаксис та семантика діаграм станів/взаємодій. Приклади застосування.

Література – основна [6,507-515 ]

– додаткова [3, 196-212].

1Модуль 2

Архітектура Windows API.

Складові частини Windows API. Засоби розробки Windows API.

Література – основна [2,77-111; 9, 713-811 ]

– додаткова [4, 191-219].

1

1

Об’єкти GDI Windows API.

Основні об’єкти GDI Windows API. Вікна, елементи управління, меню. Списки, прокрутки, графічні об’єкти.

Література – основна [2,77-111; 9, 713-811 ]

– додаткова [4, 191-219].

1Система обробки повідомлень Windows API.

Маршрутизація повідомлень у Windows API. Віконні процедури. Ієрархія повідомлень Windows API.

Література – основна [2,77-111; 9, 713-811 ]

– додаткова [4, 191-219].

1Мова програмування С#. Типи, що характеризуються посиланнями та типи, що характеризуються значеннями.

Основні елементи мова програмування С#. Відмінність типів, що характеризуються посиланнями від типів, що характеризуються значеннями.

Література – основна [1,115-249; 3, 74-151; 5, 91-143].

1

1

Створення додатків для ОС Windows на основі бібліотеки Windows Forms.

Елементи управління та графічні примітиви Windows Forms. Створення діалогових вікон у Windows Forms.

Література – основна [1,751-1079; 3, 1053-1184].

1Основи програмування на мові Java.

Основні елементи мови Java. Засоби розробки для мови Java: Eclipse та NetBeans.

Література – основна [4,37-303; 7, 8-234]

– додаткова [1, 191-219].

1

1

Графічні додатки на мові Java.

Використання пакету AWT та Swing для створення графічного інтерфейсу.

Література – основна [4,305-576; 7, 235-326 ]

– додаткова [1, 540-645].

1

^ 4. Лабораторні роботи

У результаті проведення лабораторних робіт студенти повинні:

–  знати: інструментальні засоби об’єктно-орієнтованого програмування;

–  вміти: проводити об’єктно-орієнтований аналіз та проектування інформаційної системи та втілювати їх результати у програмний код для сучасних операційних систем з використанням сучасних методів програмування та проектування.

Таблиця 4.1 — Лабораторні роботи

№, тема

Зміст

Кільк.

год.

Ден-на

Заоч-на

Модуль 1

Лабораторна робота №1. Класи. Конструктори та деструктори.

Навчитись створювати об’єкти класу. Вивчити на практиці властивості конструкторів і деструкторів. Написати програму послідовного або бінарного пошуку з використанням класів на мові програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №2. Ієрархія класів та поліморфізм.

Написати код програми, яка б створювала і обробляла список та використовувала просте і множинне успадкування.

Навчитись використовувати принцип поліморфізму. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №3. Поверхневе та глибинне копіювання.

Навчитись реалізовувати поверхневе та глибинне копіювання об’єктів. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №4. Перевизначення та динамічне зв'язування.

Навчитись використовувати у програмах перевизначення функцій та динамічне зв'язування. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №5. Перевантаження унарних та бінарних операторів.

Навчитись використовувати перевантаження операторів для власних об’єктів. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №6. Узагальнене програмування. Шаблони класів функцій.

Написати програму з використанням власних шаблонів і з застосуванням стандартної бібліотеки шаблонів.

Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 -149].

2Лабораторна робота №7. Виключні ситуації і їх обробка.

Навчитись обробляти ситуації виникнення помилок вводу-виводу, переповнення пам’яті, обробки помилок часу виконання та інші.

Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 751-928; 3, 437-551; 4, 21-403; 7,28 - 149].

2Модуль 2

Лабораторна робота №8. Основи програмування для ОС Windows з використанням Windows API.

Навчитись створювати додатки Windows API з використанням об’єктів. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58].

2

1

Лабораторна робота №9. Використання ресурсів та графічних файлів у Windows API.

Навчитись створювати MDI та SDI додатки Windows API з використанням ресурсів та графічних файлів.

Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58].

2

1

Лабораторна робота №10. Основи програмування для ОС Windows з використанням MFC.

Навчитись створювати програми для ОС Windows з використанням MFC. Програма повинна використовувати елементи управління, об’єкти GDI, діалогові вікна, ресурси та графічні файли. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C++.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58].

2

1

Лабораторна робота №11. Основи програмування мовою С#.

Створення програми на мові C#. Програма повинна створювати не менш як 3 класи, між якими можуть бути відносини наслідування, асоціації, агрегації, використання, інстанціонування або мета класу. Програма також має містити код, який дозволяє користувачу вводити інформацію у об’єкти та зберігати їх на зовнішніх носіях. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C#.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58].

2

1

Лабораторна робота №12. Створення графічних додатків з використанням бібліотеки Windows Forms.

Навчитись створювати програми для ОС Windows з використанням бібліотеки Windows Forms. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування C#.

Література – основна [1, 79-112; 3, 47-72; 5, 2-58].

2

1

Лабораторна робота №13. Основи програмування мовою Java.

Створення програми на мові Java. Програма повинна створювати не менш як 3 класи, між якими можуть бути відносини наслідування, асоціації, агрегації, використання, інстанціонування або мета класу. Програма також має містити код, який дозволяє користувачу вводити інформацію у об’єкти та зберігати їх на зовнішніх носіях. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування Java.

Література – основна [4, 21-403; 7,28 -149].

2

1

Лабораторна робота №14. Створення додатку з графічним інтерфейсом мовою Java.

Навчитись використовувати бібліотеки AWT та SWING для створення додатків з графічним інтерфейсом. Лабораторну роботу слід виконати з використанням класів та мови програмування Java.

Література – основна [8, 45-215].

2

1


^ 5  Організація СРС

Згідно з навчальним планом на самостійну роботу студентів денної форми навчання виділяється 150 годин + 54 години на виконання курсової роботи. Орієнтовний розподіл часу, виділеного на СРС, має такий вигляд:

– підготовка до лабораторних робіт — 28 Ч 2 = 56 годин;

– підготовка до практичних занять — 14 Ч 2 = 28 годин;

– підготовка до колоквіумів — 6 Ч 2 = 12 годин;

– підготовка до складання іспиту — 12 годин;

– виконання індивідуальних завдань — 42 години.

Разом — 150 годин.

Викладач визначає в кожній темі дисципліни питання, які виносяться на самостійну роботу студентів, з посиланнями на основну та додаткову літературу.

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали:

–  за рівнем складності доступні для самостійного вивчення;

–  що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених в базовому курсі;

–  аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у попередніх темах;

–  описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки);

–  спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, розрахунково-графічні роботи тощо;

–  матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в виробничих умовах.

Індивідуальні завдання студенти виконують у вигляді рефератів та відповідних комп'ютерних демонстрацій. Обсяг реферату залежить від характеру та складності питання і змінюється у межах 10-15 сторінок. На самостійну роботу виносяться такі питання:

Модуль 1

Чотири покоління мов програмування.

Детальний порівняльний аналіз мов системного програмування: Асемблер, Сі, С++, С#, Java.

Дослідження використання у практиці типових відносин між класами: наслідування, асоціації, агрегації, використання, інстанціонування або мета класу.


Модуль 2

Архітектура платформи Windows API.

Архітектура платформи ,NET Framework. Існуючі версії, відмінності між ними.

Детальний аналіз переваг та недоліків керованого коду. Практичне порівняння з некерованим кодом.

Архітектура системних класів для мови Java. Бібліотеки для створення графічного інтерфейсу користувача (GUI).

Студентам пропонується у другому триместрі виконати курсову роботу (54 год/1,5 кредита). Завдання на курсову роботу включає весь матеріал, який було опрацьовано під час лекційних, практичних, лабораторних та самостійних занять протягом всього курсу вивчення дисципліни. Програмний проект має бути виконаний мовою C++, C# або мовою Java із застосуванням будь-якого інтегрованого середовища розробки і повинен включати в себе такі елементи:

–  Основні концепції і принципи ООП;

–  Елементи узагальненого програмування (шаблони) ;

–  Графічний інтерфейс користувача з меню та діалоговимі вікнами;

–  Серіалізацію об'єктів

–  Багатопоточне програмування;

–  Процесс створення програми повинен відповідати специфікаціям мови проектування UML.


^ 6  Технічні засоби навчання

Для роботи під час лабораторних та самостійних занять використовується наявна обчислювальна техніка комп’ютерних залів інституту. Для розробки програм використовуються такі середовища: Visual Studio 2008/2010, NetBeans IDE, Eclipse.


7  Література

^ 7.1  Основна література

 1. Троелсен Эндрю. Язык программирования С# 2005 и платформа .NET 2.0. / Эндрю Троелсен. — [3-е изд.] ; пер. с англ. – М. : OOO «Издательский дом Вильямс», 2007. — 1168 с.

 2. Семеренко В. П. Програмування мовами С та С++ в середовищі Windows : навчальний посібник / Семеренко В. П. –– Вінниця : ВДТУ,
  2002. – 128 с.

 3. С# 2008 и платформа .NET 3.5 для профессионалов / [Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Д. и др. ] ; пер. с англ. – М. : ООО «Издательский дом Вильямс», 2009. — 1392 с.

 4. Хорстманн Кей. Java 2. Библиотека профессионала / К. Хорстманн, Г. Корнелл — [7-е изд. ] : пер. с англ. — Т. I : Основы. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. — 896 с.

 5. Дж. Рихтер. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 2.0 на языке C#. Мастер-класс /; [пер. с англ.] – М. : Издательство «Русская редакция», СПб. : Питер, 2007. — 656 с.

 6. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / Ларман Крэг — [3-е изд.] ; пер. с англ. – М. : ООО «Издательский дом Вильямс», 2007. — 736 с.

 7. Глушаков С. В. Технология Java 2 / С. В. Глушаков,
  С. Н. Лукошкина – Харьков : Фолио, 2006. – 606 с.

 8. Митчелл Марк. Программирование для Linux. Профессиональный подход / Митчелл Марк, Оулдем Джеффри, Самьюэл Апекс ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. — 288 с.

 9. Айвор Хортон. Visual C++ 2008. Базовый курс / Айвор Хортон. – Москва—Санкт-Петербург—Киев : «Диалектика», 2009. — 1280 с.

^ 7.2  Додаткова літературa

1. Брюс Эккель. Философия Java. Библиотека программиста / Брюс Эккель. – СПб. : Питер, 2001. — 880 с.

2. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++ : специальное издание ; пер. англ. – М. : ООО «Бином-Пресс», 2004. — 1104 с.

3. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Гради Буч. — [2-е изд. ] ; пер. с англ. – М. : «Издательство Бином», СПб. : «Невский диалект», 1999. — 560 с.


8  Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Рівні

компетентності

КМС

Критерії оцінки рівня засвоєння (діяльності)

IV

Високий

5+

Особливі творчі здібності, глибокі систематизовані знання, уміння в лаконічній формі викладати основні рішення і ідеї, доводити свої ідеї з переконливою аргументацією. Задачі програмуються раціонально, без помилок в коді, з достатнім лаконічним поясненням.

5

Глибокі систематизовані знання. Вміння в лаконічній формі викладати основні ідеї, вільно висловлювати власні думки, аргументовано відповідати на питання. Задачі програмуються раціонально, без помилок при написанні, з достатнім пояснення.

5-

Глибокі систематизовані знання. Вміння в лаконічній формі викладати основні ідеї,вільно висловлювати власні думки, аргументовано відповідати на питання з поясненням.

III

Достатній

4+

Повні знання з поставлених питань і задач. Вміння викла­дати основні ідеї. Несуттєві неточності у відповідях, але вміння професійно відстоювати свою точку зору. Задачі програмуються без помилок при кодуванні, з достатнім поясненням.

4

Достатньо повні знання з поставлених питань і задач. Вміння викладати основні ідеї. Здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень. Несуттєві неточності у відповідях. Вміння відстоювати свою точку зору. Задачі програмуються без помилок при кодуванні, з достатнім поясненням.

4-

Достатньо повні знання з поставлених питань і задач. Вміння викладати основні ідеї. Здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень. Несуттєві неточності у відповідях, відповіді недостатньо чіткі. Вміння відстоювати свою точку зору. Задачі програмуються без суттєвих помилок при кодуванні, з достатнім поясненням.

II

Середній

3+

Студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, робити висновки. Програми пишуться без істотніх помилок, помилки виправляються за допомогою викладача, пояснення не повні, не лаконічні. Відповіді на питання не повні, містять неточності.

3

Задовільні знання програмного матеріалу на рівні вищому за початковий. Здатність за допомогою викладача логічно відтворювати значну частину матеріалу. При відповіді на запитання утруднюється у деяких положеннях, відповіді не повні. Задачі програмуються з несуттєвими помилками при кодуванні, за допомогою викладача.

3-

Задовільні знання програмного матеріалу на початковому рівні, при відповіді на питання утруднюється у деяких положеннях, відповіді не повні. Задачі програмуються з суттєвими помилками при кодуванні, за допомогою викладача.

I

Низький


2

Теорією володіє на рівні фрагментів, викладає матеріал уривчасто. Утруднюється в обгрунтуванні рішень, на запитання викладача дає неправильні відповіді (40-100%). Задача без допомогою викладача не програмуються, помилки при кодуванні, пояснення не до ладу.^ 9  Організація вивчення дисципліни за КМС

Загальна кількість годин для вивчення дисципліни за навчальним планом, включаючи СРС — 288 год.

Трудомісткість дисципліни

ТД =(288-54)Ч5= 1170 балів або ТД=6,5 кр Ч 36 Ч 5=1170 балів.

Трудомісткість модулів:

ТМ1 = 3,5 кр Ч 36 Ч 5 =630;

ТМ2 = 3 кр Ч 36 Ч 5 = 540;

ТКР = 1,5 Ч 36 Ч 5 = 270.

Таблиця 9.1 – Таблиця відповідності бальної оцінки з дисципліни оцінкам за державною шкалою, КМС та ECTS

% балів від трудомісткості

Оцінка за шкалою

Абсолютна бальна оцінка за 1-й модуль

Абсолютна бальна оцінка за 2-й модуль

Абсолютна бальна оцінка з дисципліни

Абсолютна бальна оцінка

за КП (КР)

державною

КМС

ECTS

97Б100

відмінно

5+

A

611 - 630

524 - 540

1136 - 1170

262 - 270

94Б<97

5

593 - 610

508 - 523

1100 - 1135

254 - 261

91Б<94

5-

574 - 592

492 - 507

1066 - 1099

246 - 253

85Б<91

добре

4+

В

537 - 573

460 - 491

996 - 1065

230 - 245

80Б<85

4

C

504 - 536

432 - 459

936 - 995

216 - 229

75Б<80

4-

474 - 503

406 - 431

880 - 935

203 - 215

71Б<75

задовільно

3+

D

448 - 473

384 - 405

832 - 879

192 - 202

68Б<71

3

E

429 - 447

368 - 383

798 - 831

184 - 191

65Б<68

3-

411 - 428

352 - 367

762 - 797

176 - 183

40Б<65

незадовільно

2

FX

252 - 410

216 - 351

468 - 761

108 - 175

0Б<40

незадовільно

2

F

0 - 251

0 - 215

0 - 467

0 - 107

Таблиця 9.2 – Кількість і зміст модулів

Модуль

Кредити

Лекції (год.)

Лаб.

роботи.

Кількість (роб./год)

Практичні

заняття

(семінари)

(год.)

Контр. роботи

Колоквіуми

І

3,5

21

7/14

7/71

ІІ

3

21

7/14

7/71

Таблиця 9.3 – Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів робіт та в цілому по модулях (в балах)

Вид роботи

Модулі

І

ІІ

1. Виконання та захист лабораторних робіт

145

145

2. Виконання практичних завдань

100

100

3. Виконання завдань з СРС

50

50

4. Активна робота на лекційних, практичних, лабораторних заняттях, консультаціях

65

10

5. Колоквіум

270

235

ВСЬОГО

630

540Схожі:

Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни icon1. Вимоги до змісту І структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни icon1. Вимоги до змісту І структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconЗміст програми навчальної дисципліни
Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconБланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Сучасні напрямки зарубіжної психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика творчого завдання з навчальної дисципліни «Основи журналістики»
Н – 01 у 2013–2014 н р та робочої навчальної програми з навчальної дисципліни «Основи журналістики» (смя нау рнп 17. 01. 01 – 02...
Зразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни iconКабінет міністрів україни
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи