Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка2/4
Дата22.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^
Перелік контрольних запитань до кожного модуля

Модуль 1.

 1. Місце теорії держави i права в системі суспільних та юридичних наук.

 2. Завдання і функції теорії держави i права.

 3. Методологія теорії держави і права.

 4. Патріархальна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

 5. Теологічна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

 6. Договірна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

 7. Теорія насилля як концепція походження держави: автори теорії, основні положення, сучасне значення.

 8. Органічна теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення.

 9. Психологічна теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення

 10. Марксистська (класова) теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення

 11. Поняття, ознаки та сутність держави.

 12. Співвідношення змісту та сутності держави.

 13. Класифікація основних функцій держави. Поняття та ознаки функцій держави.

 14. Поняття типу держав. Критерії типології.

 15. Поняття форми держави та її елементів.

 16. Форма державного правління та її види. Нетипові форми державного правління.

 17. Монархія як форма правління. Типи монархічних форм правління

 18. Республіка як форма правління.

 19. Поняття форми державного устрою. Проста (унітарна) форма державного устрою.

 20. Складна форма державного устрою.

 21. Поняття та види політичного (державного) режиму.

 22. Поняття і структура політичної системи держави.

 23. Поняття та структура механізму держави.

 24. Система і класифікація державних органів влади.

 25. Поняття і ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

 26. Принципи організації та діяльності механізму держави.

 27. Поняття, структура і принципи правового статусу громадянина.

 28. Поняття і структура політичної системи суспільства.

 29. Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави і Україні.

 30. Поняття, сутність і структура громадянського суспільства.

 31. Теорія права: специфіка предмета, структура, функції.


Модуль 2.

 1. Поняття права: істотні ознаки, соціальне призначення.

 2. Доктрина природного права: джерела, ідеї та еволюція їх розвитку.

 3. Юридичний позитивізм.

 4. Соціологічні теорії права: історія виникнення та сучасний стан.

 5. Нормативізм.

 6. Марксистська концепція права.

 7. Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.

 8. Механізм правового регулювання: предмет, методи, способи, типи, стадії. Галузевий правовий режим.

 9. Функції права: поняття, система, форми реалізації.

 10. Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права.

 11. Норма права: поняття, ознаки, види.

 12. Структура норми права. Поняття логічної норми. Співвідношення норм-приписів і логічних норм.

 13. Гіпотеза в структурі норми. Види гіпотез.

 14. Диспозиція в структурі норми. Види диспозицій.

 15. Санкція в структурі норми. Види санкцій.

 16. Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення.

 17. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.

 18. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

 19. Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України. Конституція України – Основний Закон.

 20. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.

 21. Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.

 22. Поняття та види (способи) систематизації законодавства: перспективи розвитку в Україні.

 23. Основні правові системи світу. Поняття правової сім’ї.

 24. Система континентального права.

 25. Система загального права.

 26. Система мусульманського права.

 27. Співвідношення національного та міжнародного права.

 28. Порівняльне правознавство: виникнення, предмет, цілі, співвідношення з теорією права.

 29. Правовідносини: поняття, структура, види.

 30. Правосуб’єктність. Суб’єкти та об’єкти правовідносин.

 31. Зміст правовідносин. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

 32. Юридичні факти та фактичний склад: поняття, види.

 33. Поняття і види правотворчості.

 34. Юридична техніка: поняття, види, значення.

 35. Прогалини в праві: поняття, види, методи встановлення, шляхи усунення.

 36. Реалізація норм права: поняття та форми.

 37. Застосування норм права: поняття, структура, види, стадії.

 38. Умови реалізації права у формі застосування права.

 39. Акти застосування норм права: поняття, структура, види.

 40. Основні вимоги, які забезпечують правильне застосування юридичних норм.

 41. Тлумачення норм права як специфічна форма юридичного пізнання: поняття та види (приклади).

 42. Тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення правових норм: поняття, значення, види.

 43. Види і способи тлумачення правових норм (приклади).

 44. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

 45. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.

 46. Правопорушення: поняття, причини, види.

 47. Юридичний склад правопорушення.

 48. Поняття та види вини.

 49. Юридична відповідальність: поняття, види, співвідношення з державним примусом.

 50. Підстави юридичної відповідальності.

 51. Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності.

 52. Законність: поняття та основні принципи. Шляхи зміцнення законності в Україні.

 53. Юридичні гарантії законності: стан і перспективи розвитку в Україні.

 54. Правопорядок: поняття та шляхи зміцнення в Україні.

 55. Правосвідомість: поняття, структура, види.

 56. Правова культура: поняття, структура, види. Стан та шляхи підвищення в Україні.

 57. Правовий нігілізм: поняття, історичне коріння та шляхи подолання в Україні.

 58. Правове виховання: сутність, методи, значення.

 59. Право і особистість. Правовий статус особи: поняття, зміст, принципи.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу „Теорії держави і права”


 1. Предмет теорії держави i права, його особливості.

 2. Завдання і функції теорії держави i права.

 3. Методологія теорії держави і права.

 4. Структура методології теорії держави і права.

 5. Поняття держави: етапи розвитку та сучасний стан.

 6. Походження держави. Загальна характеристика теорій походження держави.

 7. Ознаки держави.

 8. Сутність та соціальне призначення держави.

 9. Поняття та класифікація функцій держави.

 10. Поняття історичного типу держави. Критерії типології держави.

 11. Поняття форми держави та її елементів.

 12. Форма державного правління та її види. Нетипові форми державного правління.

 13. Монархія як форма правління. Типи монархічних форм правління.

 14. Республіка як форма правління.

 15. Поняття форми державного устрою. Проста (унітарна) форма державного устрою.

 16. Складна форма державного устрою.

 17. Поняття та види політичного (державного) режиму.

 18. Поняття і структура політичної системи держави.

 19. Співвідношення держави та інших елементів політичної системи суспільства.

 20. Поняття та елементи механізму держави.

 21. Апарат держави: поняття та структура.

 22. Система і класифікація державних органів влади.

 23. Поняття і ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

 24. Принципи організації та діяльності механізму держави.

 25. Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

 26. Поняття, сутність і структура громадянського суспільства.

 27. Основні підходи до право розуміння.

 28. Визначення права. Сутнісні ознаки права.

 29. Сутність і соціальне призначення права.

 30. Загальна характеристика основних правових теорій та доктрин.

 31. Соціальне регулювання: поняття та особливості.

 32. Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.

 33. Поняття та предмет механізму правового регулювання.

 34. Засоби, способи і типи правового регулювання.

 35. Елементи та стадії механізму правового регулювання.

 36. Функції права: поняття та система.

 37. Форми реалізації функцій права.

 38. Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права.

 39. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.

 40. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

 41. Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України. Конституція України – Основний Закон.

 42. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.

 43. Поняття, ознаки та принципи правотворчості.

 44. Види правотворчості.

 45. Поняття і стадії правотворчого процесу.

 46. Норма права: поняття та ознаки.

 47. Структура норми права.

 48. Класифікація норм права.

 49. Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення.

 50. Поняття системи права.

 51. Загальна характеристика основних галузей права України.

 52. Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.

 53. Поняття та види систематизації законодавства.

 54. Основні правові системи світу. Поняття правової сім’ї.

 55. Романо-германська правова сім’я.

 56. Англо-саксонська правова сім’я (система загального права).

 57. Система мусульманського права.

 58. Співвідношення національного та міжнародного права.

 59. Поняття та структура правовідносин.

 60. Класифікація правовідносин.

 61. Поняття та види суб’єктів правовідносин.

 62. Правоздатність та дієздатність фізичних і юридичних осіб.

 63. Об’єкти правовідносин: поняття та види.

 64. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин.

 65. Види юридичних фактів.

 66. Реалізація норм права: поняття та форми.

 67. Застосування норм права: поняття, структура, види, стадії.

 68. Прогалини в праві: поняття, види, методи встановлення, шляхи усунення.

 69. Умови реалізації права у формі застосування права.

 70. Акти застосування норм права: поняття, структура, види.

 71. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.

 72. Поняття і значення тлумачення норм права.

 73. Тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення правових норм: поняття, значення, види.

 74. Види і способи тлумачення правових норм.

 75. Роз’яснення норм права.

 76. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

 77. Правопорушення: поняття, причини, види.

 78. Юридичний склад правопорушення.

 79. Поняття та види вини.

 80. Юридична відповідальність: поняття, принципи та функції.

 81. Види юридичної відповідальності.

 82. Підстави юридичної відповідальності.

 83. Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності.

 84. Законність: поняття та основні принципи. Шляхи зміцнення законності в Україні.

 85. Юридичні гарантії законності.

 86. Правопорядок: поняття та ознаки.

 87. Функція та структура правопорядку.

 88. Правосвідомість: поняття, структура, види.

 89. Правова культура: поняття, структура, види. Стан та шляхи підвищення в Україні.

 90. Правове виховання: поняття, функції, форми і методи.Основна література до курсу


 1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

 2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 591 с.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001.

 4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002.

 5. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Теропіль: Лілея, 2002.

 7. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 1. /Под ред. проф. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 8. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. / Авт.-сост. В.В.Лазарев, В.С. Липень.  М.: Юристъ, 2001.

 9. Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. -М.: Юрисгь, 1999. – 591 с.

 10. Теория государства и права / Под ред. М.М. Колосова, В.О. Лучина, Б.С. Збзеева. – М.: Закон и право, 2000. – 435 с.

 11. Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 378 с.

 12. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юрисгь, 2004. – 767 с.

 13. Теория государства и права / Под ред. В.М. Сырых. – М.: Юститинформ, 2004. – 703 с.

 14. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

 15. Бержель Ж-Л. Общая теория права. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000.


Додаткова література


Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: Норма, 2001.

Алексеев С.С. Право азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999.

Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000.

Андрусяк Т. Шлях свободи (Михайло Драгоманов про права людини). – Львів: Світ, 1998.

Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України. – 2003. – № 12.

Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2002.

Байтин М. И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правове­дение. – 2000. – № 3.

Барно О. Шляхи вдосконалення процесу підготовки юристів на сучасному етапі // Право України. – 2001. – № 5.

Белламі Р. Три моделі прав і громадянства // Лібералізм. Антологія / Упоряд. О.Проценко., В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.

Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України. – 2002. – № 2.

Бержель Ж-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И.Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000.

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. – М., 1994.

Бірюков І. Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. – № 3.

Богданович И.Ю. Судебный прецедент – источник права? // Государство и право. – 2002. – № 12.

Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України. – 2002. – № 5.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2001. – № 12. – С. 24-27.

Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави // Право України. – 2003. – № 11.

Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України. – 2004. – № 11.

Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації // Право України. – 2001. – № 12. – С. 32-34.

Бостан С. Конституційне реформування державного правління: досвід Республіки Хорватія // Право України. – 2004. – № 12. – С. 16-19.

Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. – 2001. – № 9.

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади // Право України. – 2002. – № 6.

Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. – 2000. – № 1. – С. 32.

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Власов Ю. Л. Теоретичні проблеми визначення сутності тлумачення в пра­вовій науці // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України. Вип. 11. – К., 2000.

Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні // Право України. – 2003. – № 11.

Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. – 2004. – № 10.

Гаєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. Т. І-ІІІ. – К.: Аквілон-Прес, 2000.

Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України. – 2003. – № 5.

Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права // Право України. – 2005. – № 10. – С. 114.

Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні державно-правових явищ // Право України. – 2000. – № 3.

Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні державно-правових явищ // Право України. – 2000. – № 3. – С. 41.

Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави // Право України. – 2005. – № 10. – С. 57.

Головченко В. Особливості реформування правової культури молодлі // Право України. – 2004. – № 10.

Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. – 2005. – № 4. – С. 24.

Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. – 2004. – № 2.

Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості // Право України. – 2004. – № 7.

Горьова С. Нормотворча діяльність в умовах побудови в Україні правової держави // Право України. – 2000. – № 4. – С. 103.

Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. – М.: Норма, 2003.

Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України. – 2006. – № 4. – С. 29.

Давидова М. Соціально-економічні права як критерії аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України. – 2001. – № 8

Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспекти­ви / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2001.

Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави // Право України. – 2006. – № 4. – С. 127.

Дутка Г. Предмет закону // Право України. – 2001. – № 4.

Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступительная статья д-ра юрид. наук, проф. И.Ю.Козлихина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

Євграфов Є. Акти Конституційного Суду в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10. – С. 66-68.

Єрмоленко В. Щодо відмінності між об’єктом правових відносин і об’єктом права // Право України. – 2004. – № 1.

Єфремова Є. Акти Конституційного Суду України в національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10.

Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності // Право України. – 2002. – № 12. – С. 102-107.

Желєзняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державно-правової політики // Право України. – 2004. – № 7.

Журавський В, Копиленко О. Юридична освіта в Україна: сучасний стан та напрями вдосконалення // Право України. – 2004. – № 11.

Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113.

Загайнова С.К. Судебный прецедент проблемы правоприменения. – М.: Норма, 2002.

Задорожний Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини в країнах романо-германської правової сім’ї // Право України. – 2006. – № 11. – С. 41.

Заєць А. Конституційно-правові засоби обмеження держави і контролю над владою // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3.

Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 2.

Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К., 1999.

Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. – № 11.

Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності // Право України. – 2003. – № 12.

Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. – 2003. – № 4.

Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 11.

Іваненко О. Державно примусова форма реалізації юридичної відповідальності: окремі питання // Право України. – 2006. – № 6. – С. 29.

Кабанець Н. “Устрій чистої республіки” у контексті ідеї суспільного договору // Право України. – 2004. – № 9.

Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. – 2004. – № 12. – С. 32-36.

Кашшанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактов­ки и новые подходы. – М., 1999.

Кашшанина Т.В. Происхождение государства и права. Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004.

Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права // Право України. – 2006. – № 9. – С. 38.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы филосо­фии права). – 2-е изд. – М., 2001.

Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України. – 2003. – № 7.

Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109.

Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2001. – № 6.

Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із інструментів побудови демократичного суспільства // Право України. – 2006. – № 8. – С. 106.

Кістяківський Б. О. Держава і особистість // Вибране. – К., 1996.

Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2001. – № 9. – С. 85-88.

Книгін К. Правові визначення референдуму як форми народовладдя (проблеми теорії і практики // Право України. – 2001. – № 11.

Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції // Право України. – 2006. – № 9. – С. 103.

Ковлер А.И. Антропология права: Ученик для вузов. – М.: Норма (Издательская группа “Норма-Инфра-М”), 2002.

Козловський А. А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці, 1999.

Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України. – 2000. – № 2. – С. 49.

Козюбра М. І. Теоретичні проблеми реалізації нової Конституції// Україн­ське право. – 1996. – № 3.

Козюбра М.І. Методологічні проблеми юридичної науки // Проблеми пра­вознавства. – 1992. – Вип. 52.

Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.

Коломоєць Т. До питання співвідношення державно-правового примусу і суміжних понять // Право України. – 2005. – № 1. – С. 91.

Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях // Право України. – 2005. – № 2. – С. 81.

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. – 2000. – № 2. – С. 43.

Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. – 2004. – № 4.

Копєйчиков В., Селіванов В. Потрібен органічний закон про державну владу і місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 1993. – № 9–10.

Коржанський М. Право. Наука. Закон // Право України. – 2004. – № 11.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 2-е узд. / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И.Ю.Козлихина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

Коростей В. На захист конструктивного вчення про державу і право // Право України. – 2002. – № 3.

Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – № 1.

Коростей В. Про функції права // Право України. – 2004. – № 9. – С. С. 120-128.

Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. – 2004. – № 3. – С. 121-124.

Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права // Право України. – 2001. – № 7.

Корчевна Л. До критики поняття “механізм правового регулювання” // Право України. – 2003. – № 1.

Корчевна Л. Проблема свободи у західній і східній інтерпретаціях // Право України. – 2004. – № 11.

Корчевна Л. Українське право і романо-германська традиція // Право України. – 2004. – № 5.

Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. – № 6.

Костицький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля // Право України. – 2004. – № 1.

Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. – № 2.

Котюк І., Котюк О. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів // Право України. – 2000. – № 8. .

Коцюба О. Правологія – наука третього тисячоліття, або новітня ідеологія прав, свобод і обов’язків людини // Право України. – 2003. – № 8.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України. – 2001. – № 6.

Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем // Право України. – 2003. – № 10.

Кравченко Т. До питання про уніфікацію законодавства // Право України. – 2006. – № 4.

Кресів О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару) // Право України. – 2004. – № 3.

Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава. – К., 2003. – Вип.. 14. – С. 467-472.

Кривенко Л. Розподіл влад і процесуальні права парламенту // Віче. – 1998. – №3.

Крисюк Ю. Світоглядний смисл соціального порядку // Право України. – 2004. – № 1.

Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права // Право України. – 2004. – № 8.

Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси // Право України. – 2006. – № 12. – С. 117-119.

Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання вивчення категорії // Право України. – 2004. – № 8. – С. 33-36.

Кутателадзе О., Шишкін В. Савіньї – один з фундаторів історичної школи права // Право України. – 2004. – № 7. – С. 134-136.

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: ИКД “Зерцало-м”, 2002.

Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. – 2001. – № 8.

Лилак Д. Колізія і і конкуренція законів // Право України. – 2001. – № 4.

Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. – 2000. – № 6.

Луць Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти // Право України. – 2002. – № 9.

Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України – вимоги часу // Право України. – 2003. – № 3.

Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти). – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2003.

Магновський І. Демократична соціальна правова держава і громадянське суспільство: єдність і обумовленість // Право України. – 2005. – № 7.

Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні: на шляху євроінтеграції // Право України. – 2006. – № 8.

Мадіссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах // Право України. – 2003. – № 9.

Макогон С., Ткач А., Цветков В. Розвиток радянської державності на Ук­раїні. – К.,1966.

Малиновский А.А. Злоупотребление правом. – М.: МЗ-Пресс, 2002.

Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и пра­во.–2001.–№ 7.

Марченко Л. Правова культура має виховуватися змалечку // Право України. – 2004. – № 2

Марченко М. Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2000. – № 1.

Мацюк Л. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади і демократії // Українське право. – 1995. – № 1(2).

Мельник О. Інтелектуальна правова освіта – вимога часу // Право України. – 2003. – № 7.

Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – 2001. – № 4.

Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Пер. з фр. Л.Кононовича. – Львів: Кальварія, 2003.

Мироненко О. М. Історична школа права // Правова держава. Ювілейний щорічник наук. праць. Вип. 10. – К., 1999.

Мироненко О. Проблема прав і свобод людини в давній політико-правовій думці. – К., 1995.

Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи в Україні // Право України. – 2003. – № 5.

Мірошниченко М. Методологічні передумови класифікації правової системи України // Право України. – 2003. – № 11. – С. 33-36.

Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України. – 2006. – № 3.

Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України. – 2000. – № 9.

Натурпач В. Щодо стану і перспектив розвитку юридичної освіти в сучасній Україні // Право України. – 2004. – № 6.

Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна нау­кова література / Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко та ін. – К., 1999.

Нерсесянц В. С. Право и закон. – М., 1983.

Нікітін А. Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства // Право України. – 2003. – № 9.

Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. – 2003. – № 9.

Обидіна І. Як уникнути колізії між нормативними актами? // Право України. – 2000. – № 9.

Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е перераб. и доп. / Отв. ред. проф. М.Н.Марченко. – М.: ИКД Зерцало-М”, 2002.

Олійник А. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. – 2002. – № 10.

Ониськів М. Глобалізація і право творення // Право України. – 2002. – № 9.

Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності // Право України. – 2002. – № 7.

Оніщенко Н.М., Лощихін О.М. Розвиток соціальної демократичної держави: економічні функції та завдання // Держава і право. – 2003. – № 22. – С. 57-61.

Осика І. Правовий нігілізм та правова культура // Право України. – 2001. – № 7.

Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен со­ціального буття // Право України. – 2001. – № 8.

Паномова Т. Про закони побудови та функціонування системи державної служби // Право України. – 2003. – № 3.

Петришин О. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії пра­ва // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2.

Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підгрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000. – № 1.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України. – 2001. – № 8.

Погорілко В. Ф. Інститут президентства в Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2001.

Подволоцкий И. Марксистская теория права. Очерк. – М., 1925.

Полешко А. Методологічні проблеми юридичної науки в Україні (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – № 7.

Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. – СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004.

Прадід Ю. Юридична лінгвістика як наука і навчальна дисципліна // Право України. – 2002. – № 7.

Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. – 2000. – № 12. – С. 16-18, С. 32.

Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовних помилок // Право України. – 2003. – № 8.

Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотео­ретичні міркування) // Українське право. – 1996. – № 3.

Рабінович П. М. Методологія правознавства і проблеми плюралізації // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3.

Рабінович П. М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти). – Львів: Астрон, 2001.

Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного // Право України. – 2004. – № 9.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження // Право України. – 2001. – № 8.

Рабінович П., Панкевич О. Соціальне право: деякі питання загальної теорії // Право України. – 2003. – № 1.

Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект // Право України. – 2001. – № 11.

Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти). – Львів: Астрон, 2202.

Рабінович С. Права людини “першого покоління” і канонічні джерела християнства // Право України. – 2001. – № 3.

Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України. – 2006. – № 4.

Селіванов В. М. Політико-юридичні передумови і характерні ознаки проце­су демократичної трансформації українського суспільства // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3.

Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. – 2005. – № 5.

Селіванов В. Приватно-правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України. – 2001. – № 3.

Селіванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в приватному регулюванні // Право України. – 2001. – № 11.

Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. – № 10.

Селіванов П. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. – 2004. – № 9.

Семенова Н. Розвиток філософської правової думки в Україні: запозичення кращої світової спадщини // Право України. – 2003. – № 98.

Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму // Право України. – 2002. – № 12.

Сіленко Н. Деякі тенденції розвитку соціальної держави // Право України. – 2005. – № 8. – С. 106.

Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України. –2001. –№ 5.

Скрипнюк О. Методологічні проблеми взаємодії соціальної та правової держави // Адвокат. – 2000. – № 3. – С. 3-8.

Скрипнюк О. Політико-правові принципи державної влади в Україні // Право України. – 2002. – № 5.

Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції “державного мінімалізму” // Право України. – 2000. – № 11. – С. 17-20.

Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і прак­тики. – К., 2000.

Скуратівський А. Взаємозв’язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України. – 2004. – № 1. – С. 118-121.

Словська І. Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. – 2001. – № 3.

Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини і громадянина // Право України. – 2005. – № 2. – С. 27.

Сокуренко О. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави // Право України. – 2000. – № 11. – С. 21.

Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів // Право України. – 2001. – № 10.

Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. – № 7.

Сухомлінов С., Доцільність чи верховенство закону? // Право України. – 2000. – № 3. – С. 93.

Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини – головний конституційний обов'язок демократичної, правової, соціальної держави// Віс­ник Академії правових наук України. – 2000. – № 4.

Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України. – 2000. – № 6. – С. 14.

Телятник Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави // Право України. – 2002. – № 9.

Темченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення // Право України. – 2002. – № 9.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України. – 2003. – № 5. – С. 47-51.

Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості // Право України. – 2004. – № 7. – С.40-43.

Тимошенко О. Свобода і необхідність в історії політико-правової думки // Право України. – 2006. – № 10. – С. 24.

Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2001. – № 12. – С. 9-12.

Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського сус­пільства // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2.

Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення громадянського суспільства // Право України. – 2005. – № 4. – С. 26.

Тригубенко Г. Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму // Право України. – 2002. – № 3.

Тригубенко Г. Термін “нігілізм”: історія та сучасність // Право України. – 2002. – № 9.

Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво // Право України. – 2000. – № 11. – С. 91.

Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. – 2005. – № 6. – С. 101.

Фіолевський Д. Актуальні проблеми юридичної освіти // Право України. – 2004. – № 2.

Фулей Г. Загальнолюдські (загально цивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України. – 2003. – № 7.

Хайек Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: В 3-х т. – Т. 1. Правила та по­рядок. – К.,1999.

Харитонов Є., Підопригора О. Деякі міркування з приводу нормотворчості // Право України. – 2000. – № 8. – С. 81.

Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28.

Цветков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – X., 1996.

Цветков В. В., Горбатенко В. П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. – К., 2001.

Цвік М. В. Методологічне значення принципів права // Матеріали міжна­родної науково-теоретичної конференції «Проблеми методології сучасного правознавства». – К., 1996.

Цвік М. В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 4.

Цимбалюк М. Функції правосвідомості та їх онтологічна інтерпретація // Право України. – 2006. – № 11. – С. 31.

Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України. – 2003. – № 2.

Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. – 2004. – № 2.

Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право України. – 2004. – № 8. – С. 8-12.

Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України. – 2004. – № 5.

Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. – № 8.

Швець М. Нова технологія законотворення // Право України. – 2003. – № 3.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український Центр Правничих Студій, 2001.

Шемшученко Ю. С. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. – 1995. – № 12.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. – Рига, 1924.

Шумак І. Духовні права і свободи людини – права людини нового покоління // Право України. – 2005. – № 2. – С. 84.

Юриста О. Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. – № 2.

Ющик О. Сутність законодавчого процесу: до методології визначення // Право України. – 2005. – № 5. – С. 12.

Ющик О.І. Право у пошуках дефініції // Право України. – 2003. – № 6. – С.107-109.

Ягодинський В. Правове значення преюридидіальності // Право України. – 2004. – № 4.

Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України. – 2002. – № 6.

1   2   3   4

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи