\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 116.38 Kb.
Назва"затверджено"
Дата01.06.2012
Розмір116.38 Kb.
ТипДокументи"ЗАТВЕРДЖЕНО"


Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту імені

академіка В. Лазаряна

_________________О.М.Пшінько

“____”____________2003 р.


ПОЛОЖЕННЯ


про науково-дослідну частину

Дніпропетровського національного університету

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


м. Дніпропетровськ

2003 р.1. Загальні положення


1.1. Положення про науково-дослідну частину Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (НДЧ) розроблено на підставі Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". НДЧ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами і постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи та цим Положенням.

1.2. Положення про НДЧ регламентує наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність (далі наукова діяльність) науково-дослідних інститутів, кафедр, лабораторій, відділів та груп.

1.3. Наукова діяльність в НДЧ є одним із основних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за рахунок:

1.3.1. Інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;

1.3.2. Підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

1.3.3. Організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом;

1.3.4. Проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

1.3.5. Залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

1.4. Основними суб'єктами наукової та науково-виробничої діяльності університету є науково-педагогічні, наукові та інженерно-технічні працівники. До проведення наукових досліджень залучаються як штатні працівники університету (викладачі, науковці, інженери, робітники), так і докторанти, аспіранти, студенти, стажери, дослідники, викладачі-стажери, працівники інших організацій.

1.5. Правовий статус наукових та науково-технічних працівників визначається законодавством України.

1.6. Фінансування наукової та науково-виробничої діяльності в університеті здійснюється як за рахунок бюджетного фінансування, так і за рахунок позабюджетних коштів, отриманих від вітчизняних та закордонних юридичних і фізичних осіб за виконані за їх замовленнями роботи, від продажу ліцензій та інших джерел фінансування:

1.6.1. Бюджетне фінансування здійснюється на конкурсній основі та надається для забезпечення:

- фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень:

- найважливіших для держави та галузі напрямів досліджень;

- розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності;

- збереження наукових об'єктів;

- підготовки наукових кадрів.

- виконання науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

- забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок, які виконуються за державним замовленням;

- проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного співробітництва.

1.6.3. Кошти за виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт, регіональних програм, надання науково-технічних послуг та інші надходження нагромаджуються на субрахунку НДЧ і використовуються відповідно до положення про порядок їх використання та згідно відповідних кошторисів витрат.


^ 2. Функції науково-дослідної частини університету


2.1. У галузі наукових досліджень:

2.1.1. Проведення фундаментальних та пошукових досліджень з проблем природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук;

2.1.2. Проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку;

2.1.3. Участь у розробці наукових проблем подальшого розвитку і вдосконалення вищої освіти.

2.2. У галузі планування і організації наукових досліджень:

2.2.1. Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в університеті;

2.2.2. Координація науково-дослідної діяльності структурних одиниць науково-дослідної частини університету та кафедр;

2.2.3. Проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для виконання наукових досліджень;

2.2.4. Організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замовниками для створення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, маркетингових досліджень;

2.2.5. Розробка бізнес-пропозицій і бізнес-планів для впровадження наукових досліджень у виробництво;

2.2.6. Визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для впровадження в регіоні та галузі. Координація взаємодії виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими університету;

2.2.7. Здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт відповідно до технічних завдань та програм. Контроль за надходженням і витратами коштів за договорами;

2.2.8. Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики, до Міністерства транспорту України та до Міністерства освіти і науки України;

2.2.9. Здійснення авторського нагляду за впровадженням результатів завершених наукових досліджень.

2.3. У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень:

2.3.1. Науково-технічна пропаганда результатів наукових досліджень:

- організація виставкової діяльності;

- пропаганда результатів наукових досліджень через видання рекламно-інформаційної продукції;

- організація та проведення ділових зустрічей для сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво.

2.3.2. Здійснення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об'єктів інтелектуальної власності університету, оформлення матеріалів заявок на об'єкти промислової власності та авторського права. Організаційно-методичне керівництво захистом об'єктів, що складають комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, від недобросовісної конкуренції;

2.3.3. Науково-методичне керівництво й участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робот (НДДКР), контроль за їх науково-технічним рівнем;

2.3.4. Організація сумісно з керівниками та виконавцями НДДКР роботи щодо виявлення перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на об'єкти промислової власності та авторського права;

2.3.5. Забезпечення відповідності вимогам державних стандартів засобів і методів вимірювання, що застосовуються при виконанні наукових досліджень в університеті, науково-технічної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов та інших нормативних документів. Організація та проведення технічного обслуговування і періодичної перевірки засобів вимірювань.

2.4. У галузі забезпечення зв'язку наукових досліджень з навчальним процесом:

2.4.1. Організація розробки наукових проблем розвитку і вдосконалення освіти в Україні;

2.4.2. Організація науково-технічної діяльності студентів, проведення олімпіад і конкурсів;

2.4.3. Сприяння залученню штатних наукових співробітників НДЧ до керівництва науковою роботою студентів та аспірантів, читанню лекцій, проведенню семінарів та інших видів занять за межами робочого часу на умовах погодинної оплати праці;

2.4.4. Сприяння активному використанню технічної бази університету студентами, аспірантами і докторантами для проведення наукової роботи, виконання курсових і дипломних робіт, виробничої практики;

2.4.5. Участь у розробці й модернізації навчальних та науково-дослідних лабораторій.

2.5. У галузі підвищення кваліфікації кадрів (у порядку, передбаченому чинним законодавством) - організація атестації наукових працівників університету.

2.6. У галузі організації праці і фінансування науково-дослідних робіт:

2.6.1. Розробка пропозицій щодо фінансового забезпечення наукових досліджень;

2.6.2. Розробка кошторису витрат для виконання науково-дослідних робіт у межах виділених бюджетних коштів;

2.6.3. Розробка і надання для затвердження в установленому порядку проекту штатного розкладу науково-дослідної частини в межах установленої чисельності працівників;

2.6.4. Подання пропозицій щодо організації груп науково-дослідної частини в службах університету в межах встановленої чисельності працівників апарату управління;

2.6.5. Залучення в установленому порядку професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і виробничого персоналу, докторантів, аспірантів і студентів та висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконання науково-дослідних робіт на умовах сумісництва та за угодами цивільно-правового характеру.

2.6.6. Розгляд і затвердження плану виконання наукових досліджень викладачів університету, що здійснюються за рахунок другої половини робочого дня;

2.6.7. Подання пропозицій про встановлення в межах базового фінансування надбавок до заробітної плати штатним науковим працівникам науково-дослідної частини, про їх преміювання за умови наявності економії фонду заробітної плати.


^ 3. Структура науково-дослідної частини


3.1. Структура науково-дослідної частини університету розробляється на підставі типових структури і штатів, затверджених постановою Кабінету міністрів України 07.02.2001 р. № 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

3.2. Науково-дослідна частина складається з науково-дослідних інститутів, що знаходяться не на самостійному балансі, науково-дослідних лабораторій і інших підрозділів, груп, а також адміністративно-керівницького, науково-технічного та допоміжного персоналу:

  • відділ госпдоговірних науково-дослідних робот;

  • відділ держбюджетних науково-дослідних робот та студентської науки;

  • відділ науково-технічної інформації;

  • відділ АСУ-НДР;

  • патентного-ліцензійний відділ;

  • групи апарату управління щодо фінансування науково-дослідних робіт, організації праці (груп НДЧ бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів).

3.3. При науково-дослідній частині як дорадчий, консультативний орган створюється експертна рада, яка діє згідно Положення про експертну раду університету.


^ 4. Управління науково-дослідною частиною


4.1. Оперативне управління науково-дослідною частиною здійснює начальник НДЧ, що призначається на посаду ректором університету за поданням проректора з наукової роботи.

4.2. Прийняття на роботу керівників підрозділів здійснюється згідно з ст.6 Законом України про наукову і науково-технічну діяльність.

4.3. Начальник організовує всю діяльність науково-дослідної частини і несе повну відповідальність за результати роботи НДЧ.

4.4. За дорученням ректора начальник НДЧ представляє науково-дослідну частину в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності:

4.4.1. У межах своєї компетенції видає розпорядження, які є обов'язковими для усіх працівників підпорядкованих йому підрозділів;

4.4.2. Визначає функціональні обов'язки працівників НДЧ;

4.4.3. Керує роботою щодо складання планів науково-дослідних робіт та розробок НДЧ. Здійснює контроль за їх виконанням;

4.4.4. Забезпечує координацію наукової діяльності НДЧ з підприємствами. установами, організаціями, органами державного управління і місцевого самоврядування;

4.4.5. Несе відповідальність за комплектування НДЧ кваліфікованими кадрами, а також за підвищення кваліфікації працівників НДЧ;

4.4.6. Забезпечує підготовку звітів щодо результатів наукової і науково-організаційної діяльності НДЧ;

4.4.7. Готує пропозиції для заохочення у встановленому порядку співробітників НДЧ за високу якість наукових досліджень;

4.4.8. Розпоряджається грошовими коштами і матеріальними ресурсами НДЧ в межах своєї компетенції;

4.4.9. Контролює виконання договорів щодо передачі науково-технічних досягнень і виконання науково-дослідних робіт відповідно до основних напрямів наукової діяльності і профілю підготовки спеціалістів в університеті;

4.4.10. Організовує та контролює рейтингові (експертні) оцінки наукової та науково-технічної діяльності. Здійснює удосконалення рейтингової системи.


5. Внесення змін до цього Положення


5.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора Університету.

Узгоджено:

НЗН С.В.Мямлін


НФ М.В.Іваницький

НДЧ А.В. Краснюк

НК В.М.Баркалов
НЮ І.А. Рубан
Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи