\"Затверджено\" icon

"Затверджено"
Скачати 65.96 Kb.
Назва"Затверджено"
Дата01.06.2012
Розмір65.96 Kb.
ТипДокументи

"Затверджено"


Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту імені

академіка В. Лазаряна

___________________О.М.Пшінько


“___” _______________ 200_ р.

м.п.


ПОЛОЖЕННЯ


про науково-дослідний інститут рухомого складу, колії та транспортних споруд (НДІ РСКТС)

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


м. Дніпропетровськ

2005 р.

  1. Загальні відомості


1.1. Науково-дослідний інститут рухомого складу, колії та транспортних споруд, (надалі – НДІ) є структурним підрозділом Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (надалі – Університет).

1.2. НДІ створений наказом ректора № 369 від 09.10.1996 року.

1.3. У своїй діяльності НДІ керується цим Положенням, Статутом Університету, Законом України "Про освіту", Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність", “Про оплату праці”, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України від 20.07.1996 року № 830 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”, вiд 07.02.2001 року № 134 “Про упорядкування умов оплати працi працiвникiв окремих галузей бюджетної сфери”, вiд 03.04.1993 року № 245 “Про роботу за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств i органiзацiй”; від 22.06.1999 № 1110 “Про виплату надбавки за стаж роботи у науковій сфері; від 28.07.2003 №1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”; Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна; Положення про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, залучення виконавців і оплату їх роботи; іншими нормативними актами України, наказами та розпорядженнями ректора Університету, рішеннями інших органів управління Університету.

1.4. Місцезнаходження НДІ: Україна, 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна, 2.

1.5. Найменування НДІ:

повне: Науково-дослідний інститут рухомого складу, колії та транспортних споруд Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

скорочене: НДІ РСКТС;

1.6. НДІ очолюється директором, який призначається та звільняється з посади наказом ректора Університету в установленому порядку.

1.7. Взаємовідносини НДІ з Університетом здійснюються на підставі адміністративного підпорядкування згідно з цим Положенням та Статутом Університету. Рішення органів управління Університету є обов'язковими для керівництва та працівників НДІ.


2. Завдання і напрямки діяльності НДІ


2.1. Основними завданнями діяльності НДІ є:

- проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень в галузях транспорту, будівництва та екології.

- обстеження, випробування, інженерні вишукування рухомого складу, колії залізниць, споруд, об’єктів транспорту та навколишнього середовища;

- виконання конструкторських та проектних робіт, необхідних для впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт;

- впровадження у виробництво результатів наукових досліджень;

- пропаганда науково-технічних досягнень з метою швидкого запровадження їх у виробництво;

- виконання робіт науково-методичного характеру.

2.2. Основними напрямками діяльності НДІ є:

- розробка, випробування рухомого складу залізниць, колії і транспортних споруд відповідних сучасним стандартам і кращим світовим зразкам;

- розробка сучасних технологій в галузях транспорту та будівництва;

- розробка відомчих інструкцій;

- інженерні вишукування для будівель і споруд І, ІІ, ІІІ класів;

- проектні й дослідно-конструкторські роботи;

- дослідження та оцінка забруднення, розробки заходів щодо захисту навколишнього середовища.


2.3. НДІ має право здійснювати інші види діяльності, які передбачені Статутом Університету та відповідають основним напрямкам діяльності НДІ. Види діяльності, для проведення яких необхідно одержати ліцензії та/або інші дозволи, здійснюються НДІ за наявності відповідної ліцензії та/або дозволу Університету або безпосередньо НДІ згідно з діючим законодавством України.


^ 3. Структура НДІ

3.1. НДІ складається з науково-дослідних лабораторій груп і інших підрозділів, а також адміністративно-керівницького, науково-технічного та допоміжного персоналу.

3.2. Для здійснення своїх завдань НДІ залучає на договірних умовах відповідні підрозділи Університету (кафедри та Галузеві науково-дослідні лабораторії).

3.3. Структура НДІ розробляється на підставі типових структури і штатів, затверджених постановою Кабінету міністрів України 07.02.2001 р. № 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".


^ 4. Управління НДІ


4.1. Оперативне управління НДІ здійснює директор, що призначається на посаду ректором університету за поданням проректора з наукової роботи.

4.2. Прийняття на роботу керівників підрозділів здійснюється згідно з ст.6 Законом України про наукову і науково-технічну діяльність.

4.3. Директор організовує всю діяльність НДІ і несе повну відповідальність за результати роботи.

4.4. За дорученням ректора директор представляє НДІ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності:

4.4.1. У межах своєї компетенції видає розпорядження, які є обов'язковими для усіх працівників підпорядкованих йому підрозділів;

4.4.2. Визначає функціональні обов'язки працівників НДІ;

4.4.3. Керує роботою щодо складання планів науково-дослідних робіт та розробок НДІ. Здійснює контроль за їх виконанням;

4.4.4. Забезпечує координацію наукової діяльності НДІ з підприємствами. установами, організаціями, органами державного управління і місцевого самоврядування;

4.4.5. Несе відповідальність за комплектування НДІ кваліфікованими кадрами, а також за підвищення кваліфікації працівників НДІ;

4.4.6. Забезпечує підготовку звітів щодо результатів наукової і науково-організаційної діяльності НДІ;

4.4.7. Готує пропозиції для заохочення у встановленому порядку співробітників НДІ за високу якість наукових досліджень;

4.4.8. Розпоряджається грошовими коштами і матеріальними ресурсами НДІ в межах своєї компетенції;

4.4.9. Контролює виконання договорів щодо передачі науково-технічних досягнень і виконання науково-дослідних робіт відповідно до основних напрямів наукової діяльності і профілю підготовки спеціалістів в університеті;

4.4.10. Організовує та контролює рейтингові (експертні) оцінки наукової та науково-технічної діяльності. Здійснює удосконалення рейтингової системи.

4.5. Контроль за діяльністю НДІ здійснює науково-дослідна частина (НДЧ) Університету. НДЧ реєструє договірну документацію та контролює дотримання сторонами договірних зобов’язань.


^ 5. Працівники НДІ


5.1. Для роботи в НДІ можуть залучатися працівники вузів та їх наукових організацій (викладачі, наукові і науково-технічні працівники, робітники), докторанти, аспіранти, студенти, стажери-дослідники, викладачі-стажери, а також співробітники сторонніх організацій.

5.2. Прийом на роботу співробітників для виконання наукових досліджень та розробок здійснюється згідно з діючим законодавством України (у тому числі на конкурсній основі, за трудовими угодами, контрактами). Відносини з працівниками можуть бути оформлені шляхом укладання трудового договору (контракту).

5.3. Форми, системи та розмір оплати праці працівників НДІ, а також інші види їх доходів встановлюються згідно з діючим законодавством. Розміри і види надбавок, доплат, премій та інших виплат працівникам встановлюються колективним договором Університету і нараховуються за рахунок та в межах коштів, що виділяються на оплату праці від договірної діяльності НДІ.

^ 5.4 Працівники НДІ підлягають обов’язковому соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню згідно з діючим законодавством України.

5.5 Працівники НДІ є працівниками Університету, на них розповсюджуються всі пільги та привілеї, встановлені діючим законодавством для відповідних працівників Університету.

5.6 На працівників НДІ розповсюджуються умови колективного договору, укладеного в Університеті. Працівники НДІ беруть участь у всіх формах самоврядування, встановлених Статутом Університету.


6. Внесення змін до цього Положення


6.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора Університету.


Узгоджено:

НЗН С.В.Мямлін


НЗЕ М.М. Жовтонога

НДЧ А.В. Краснюк

НФ В.Ф. Ткач

НК В.М. Баркалов
НЮ Н.О. Харченко

Схожі:

\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"Затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"Затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"Затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"Затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"Затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"Затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"Затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи