Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 132.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір132.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”,

6.050100 – “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ”,

6.050100 – “МАРКЕТИНГ”,

6.050100 – “ФІНАНСИ”,

6.050100 – “Комерційна діяльність”

( У Т.Ч.СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Бухгалтерський облік і аудит”, 6.050100 “Маркетинг”, 6.050100 “Фінанси”, 6.050100 “Комерційна діяльність” ( у т. ч. скорочений термін навчання).


Укладач асист. М.О. Дворник

Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від________________2006р


Заступник голови методичної ради____________________ доц. С.А. Сергієнко


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота з дисципліни “ Економіка підприємства” є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем ефективного функціонування економіки підприємства.

Робота складається з двох основних частин: теоретичне вивчення проблеми згідно з вибраною темою роботи та аналіз вибраної тематики на підприємствах різних організаційно-економічних форм.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних навичок з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”; розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження та аналізу, вивчення та осмислення основних проблем розвитку та функціонування економіки на рівні підприємства.

Завдання курсової роботи полягає у теоретичному дослідженні питань вибраної теми, поглибити знання з прикладної економіки, навчитися застосовувати їх у практичній діяльності, правильно роз’язувати виробничі задачі, виконувати економічні розрахунки і робити висновки, давати економічну оцінку явищам, правильно оцінювати роботу підприємства, викривати недоліки і виявляти резерви підприємства, економічного розвитку.

У ході виконання курсової роботи відбувається активний процес закріплення знань, одержаних на лекціях, практичних заняттях, поповнення цих знань шляхом самостійного звернення до спеціальної літератури, допоміжних і довідкових посібників, підбір і обробка фактичних інформаційних матеріалів.

Процес підготовки і виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

 • вибір теми курсової роботи;

 • вивчення літературних джерел, складання плану курсової роботи;

 • підготовка теоретичної частини курсової роботи за літературними джерелами;

 • підбір інформаційних матеріалів, обробка і аналіз узагальнених даних;

 • виконання аналізу господарсько-економічної діяльності;

 • робота над текстом курсової роботи та її подання на рецензування керівникові;

 • заключна доробка курсової роботи після рецензування і підготовка до захисту;

 • захист курсової роботи.

При виконанні курсової роботи студентові надається максимальна самостійність у розробці вибраної теми при активній взаємодії з викладачем (керівником роботи).


^ ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Студентові надається право самостійного вибору теми, але, якщо потрібно, він може отримати кваліфіковану консультацію у свого керівника. За узгодженням з керівником студент може запропонувати для курсової роботи свою тему, яка не ввійшла до запропонованого переліку а також дещо змінити її назву, обгрунтувавши доцільність.

Вибір теми повинен бути усвідомленим і виваженим, зумовленим урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів студента. Тема курсової роботи має відповідати нахилам і творчих можливостям автора, як з точки зору вибору для дослідження певної проблеми, так і характеру роботи. Вибравши тему курсової роботи, студент складає план та узгоджує його з керівником. Приклади планів курсової роботи наведені в додатку 2. Після цього науковий керівник видає студентові завдання на виконання курсової роботи. У завданні складається календарний план виконання курсової роботи за розділами, який в обов’язковому порядку узгоджується з керівником. Завдання підшивають до курсової роботи, коли її закінчено, та разом з нею подається до захисту.

Перелік тем надають у додатку 1.

^

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначаються студентом разом з керівником. Як правило, робота має таку структуру: вступ, теоретична частина, висновки, аналіз господарсько- економічної діяльності, висновки аналізу, список використаної літератури, додатки.
^

Приблизна структура й обсяг курсової роботи


Зміст курсової роботи

К-ть

рукописних

сторінок
Вступ

2-3

Розділ 1 Викладення теоретичних положень з проблеми, що досліджують, у т. ч. висновки

10-12

2-3

Розділ 2 Аналіз вибраної тематики на підприємстві, у т.ч.висновки аналізу

10-12

2-3

Висновки

2-3

Список використаної літератури

2-3

Додатки
У вступі обгрунтовують вибір теми, характеризують її актуальність, формулюють основну мету і завдання роботи, визначають коло питань, об’єкти, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому розділі викладають основні теоретичні питання проблеми, що досліджується з використанням літературних джерел, теоретичні дослідження повинні ілюструватися прикладами з економічної ситуації в Україні з даної проблеми, для чого мають бути використані періодичні видання, роблять висновки.

^ У другому розділі, що має назву “Аналіз вибраної тематики на підприємстві” досліджують стан господарсько-економічної діяльності підприємства, для чого використовують дані про діяльність підприємства та основні техніко-економічні показники, роблять висновки.

У курсовій роботі показують, як був отриманий результат з кожного рядка. Розрахунки мають супроводжуватися необхідними теоретичними поясненнями. Наприклад, пояснення з рядка “Вартість основних фондів” повинні в тексті пояснення таблиці 1 містити наступне:

 • склад основних фондів підприємства ( підрозділу);

 • розрахунок показників використання основних фондів;

 • які види вартісної оцінки можуть бути застосовані;

 • які методи нарахування амортизації застосовують;

 • фактори, що впливають на ефективність використання основних фондів.

У висновках і пропозиціях стисло підбивають підсумки дослідження, формулюють основні результати, висновки, пропозиції та рекомендації щодо розв’язання проблеми.

Текстова частина курсової роботи закінчується списком використаної літератури.

У додатках, що подаються наприкінці курсової роботи, наводять графіки та інший допоміжний матеріал.


^ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має бути написана від руки, чітким, розбірливим почерком, без виправлень, чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, формул, для яких використовується тільки чорний колір; або виконана у вигляді комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша білого паперу форматом А4. Мова написання – українська або, з дозволу кафедри, інша. У комп’ютерному варіанті на сторінці передбачається 28-30 рядків через 1,5 інтервала. Робота починається з титульної сторінкою. (див. додаток 3).

За титульною сторінкою послідовно розміщують завдання на курсову роботу, зміст згідно із планом.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Їх назви у змісті й тексті курсової роботи повинні збігатися.

Текст розміщують на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Помилки у написанні та графічні похибки дозволяється виправляти підчисткою або зарисувати коректором з нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення.

У тексті заведено використовувати дієслова першої особи множини, наприклад, «візьмемо», «розглядаємо» і т.ін. Не допускаються скорочення, крім загальних (тис., км і т.д.).

Заголовки структурних елементів курсової роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Сторінки нумерують у правому верхньому кутку арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою сторінкою є титульна, на ній номер не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами без крапки наприкінці (1.1, 3.5.7).

Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах розділу, наприклад, Таблиця 2.5. Слова «Таблиця 2.5» указують один раз праворуч над першою частиною таблиці (якщо таблиця розміщується на кількох сторінках), на інших сторінках пишуть «Продовження таблиці 2.5”.

Перелік може бути всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перелік першого рівня позначають буквами з дужкою, другого – арабськими цифрами.

Формули нумерують у межах розділу, їх номер складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, (1.1).

Список використаної літератури подають наприкінці роботи, його складають мовою оригіналу. Додатки оформлюють окремо і підшивають останніми. У тексті роблять посилання на додатки в круглих дужках, наприклад (дод. 3). Курсова робота має бути підписана студентом на титульній сторінці з указанням дати. Написану роботу підшивають у такому порядку: титульна сторінка, завдання на курсову роботу, зміст, вступ, розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки.

Повністю оформлену курсову роботу подають керівникові, захищають у комісії на кафедрі, де отримують остаточну оцінку. Оцінюють курсову роботу за результатами перевірки і захисту. Студенти заочної форми навчання подають курсову роботу на кафедру не пізніше ніж за 20 днів до початку чергової екзаменаційної сесії. У випадку необхідності згідно із зауваженням керівника студент повинен до захисту внести у курсової роботи виправлення чи доповнення.

Додаток1

^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Планування та фінансове забезпечення інноваційних процесів у промисловості.

2. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства.

3. Шляхи зростання ефективності інноваційної діяльності підприємства.

 1. Економічні особливості функціонування малого підприємства.

 2. Джерела та напрями інвестиційної діяльності промислового підприємства.

 3. Управління витратами підприємства як чинник зростання ефективності функціонування.

 4. Методи планування собівартості продукції.

 5. Вплив факторів макро- та мікросередовища на процес реалізації продукції підприємства

 6. Мотивація як чинник зростання продуктивності праці.

 7. Забезпечення ефективності діяльності підприємства.

 8. Фінансова криза як передумова банкрутства підприємства.

 9. Матеріальне стимулювання – один із складників системи мотивації.

 10. Показники прогнозування кризового стану підприємства та розробка програми санаційних заходів.

 11. Принципи формування та ефективність використання оборотних коштів.

 12. Стратегія підвищення конкурентоспроможності.

 13. Шляхи формування капіталу підприємства за рахунок залучених ресурсів.

 14. Вплив механізму ціноутворення на процес адаптації в умовах ринкової економіки.

 15. Ефективність використання основних фондів як фактор зростання конкурентоспроможності.

 16. Оптимальність фінансового забезпечення формування фондів підприємства.

 17. Ефективність матеріального стимулювання праці.

 18. Прибуток як база подальшого розвитку підприємства.

 19. Вплив зовнішніх і внутрішніх інвестицій на ефективність діяльності підприємства.

 20. Економічні аспекти системи управління якістю продукції.

 21. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства.

 22. Удосконалення системи формування собівартості продукції.

 23. Значення бізнес-плану в розвитку підприємства.

 24. Інвестиційна діяльність промислового підприємства.

 25. Відтворення основних фондів і проблеми амортизаційної політики на підприємстві.

 26. Система показників оцінки ефективності процесів відтворення і використання основних фондів і можливості її вдосконалення за сучасних умов.

 27. Проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємства і шляхи їх розв’язання.

 28. Визначення поточної потреби та ефективність використання оборотних коштів на підприємстві.

 29. Характеристика, особливості й взаємозв’язок методів планування на підприємстві.

 30. Проблеми вдосконалення оплати праці персоналу на підприємстві.

 31. Резерви та фактори зниження собівартості продукції.

 32. Ціноутворення на промислову продукцію.

 33. Рентабельність продукції та підприємства, показники та фактори її росту.

 34. Оптимізація структури капіталу підприємства.

 35. Економічний аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства в умовах ринку.

 36. Обґрунтування напрямів адаптації підприємства до ринкових умов.

 37. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 38. Обґрунтування економічної стратегії підприємства та механізму її реалізації.

 39. Оцінка впливу техніко-економічних новацій на кінцеві результати діяльності підприємства.

 40. Ефективні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

 41. Система управління витратами на підприємстві.

 42. Цінова стратегія підприємства і обґрунтування ринкових методів ціноутворення.

 43. Фінансові ресурси підприємства і напрями підвищення ефективності їх використання.^ Тематика курсових робіт є приблизною, змінюється щороку, затверджується на засіданні кафедри протоколом!


Додаток 2

Приблизні плани курсових робіт

Тема Оптимізація структури капіталу підприємства

Вступ

Розділ 1 Значення оптимізації структури капіталу для ринкової стабільності підприємства.

  1. Поняття “ структура капіталу” та її складові.

  2. Формування власного капіталу фірми ( підприємства) та його значення в умовах ринкових відносин.

  3. Основні напрями використання власного капіталу.

  4. Основні джерела позичкового капіталу.

Розділ 2 Аналіз економіко – господарської діяльності підприємства.

Розділ 3 Висновки та пропозиції.

Список літератури

Додатки

Тема Прибуток як база подальшого розвитку підприємства

Вступ

Розділ 1 Значення прибутку в подальшому розвитку підприємства.

  1. Формування балансового прибутку підприємства.

  2. Фактори, що впливають на формування прибутку та результатів від різних видів діяльності.

  3. Зв’язок грошового потоку та прибутку підприємства.

  4. Шляхи використання прибутку та показники, що визначають оптимальність використання прибутку.

Розділ 2 Аналіз економіко – господарської діяльності підприємства.

Розділ 3 Висновки та пропозиції.

Список літератури

Додатки

Додаток 3
^

Міністерство освіти і наукиКременчуцький державний політехнічний університет


Кафедра «Економіка»


КУРСОВА РОБОТА


з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Тема:


Виконав студент Керівник курсової роботи

_______________ _______________________

група_________


Кременчук 2006


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про ціни та ціноутворення” № 508-ХІІ від 03.12.90.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, 1997 .

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, 1997 .

4. “Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій”. Указ Президента України № 691 від 18.11.94 .

5. “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Постанова Кабінету Міністрів України № 1548 від 25.12.96 .

6. “Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи та послуги монопольних утворень”. Постанова Кабінету Міністрів України №135 від 22.02.95 .

7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 270 с.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 280 с.

9. Банкротство предприятий: Сборник нормативных документов с коментариями. – М.: Агентство «Бизнес-информ», 1995. – 304 с.

10. Бердинь И.Э. «Экономика фирмы» М., ЧМПЭ, 1997. – 380 с.

11. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 280 с.

12. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995. – 199 с.

13. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия. - М.: «Юнити», 1996 г. – 360 с.

14. Гребенников П.И. и др. Макроэкономика. - С. Пб.:УЗФ, 1996. – 320 с.

15. Есипов В., Маховикова И. Ценообразование на мировом рынке. – М.: ЛФЭИ, 1991. – 450 с.

16. Зайцев И.Л. Экономика промышленного производства, М., «Инфро-М, 1996. – 170с.

17. Иващенко А.А. Товарная биржа. – М.: Международные отношения, 1991. – 230 с.

18. Карлик Е.М. Экономика машиностроения, Ленинград: Машиностроение, 1985. – 301 с.

19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 220 с.

20. Козлова И.Е., Энтов Р.М. Теория Цены. К.: - Прогресс, 1990. – 190 с.

21. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основи маркетинга. – М.: СПб; К.: Вильямс, 1999. – 230 с.

22. Липсиц И.К. Коммерческое ценообразование. – М.: БЕК, 1997. – 250 с.

23. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства в 2-х т. К.: Хвиля-Прес”, 1995. – 180 с.

24. Разумов И.М. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения - М.: Машиностроение , 1982. – 200 с.

25. Разумов И.М., Емельянов А.Д. Экономика машиностроительной промышленности – М.: Высшая школа, 1998. – 180 с.

26. Уткин Э.А. Бизнес – план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. - М.: Финансы, 1998. – 231 с.

27. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1999. – 321 с.

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Бухгалтерський облік і аудит”, 6.050100 “Маркетинг”, 6.050100 “Фінанси”, 6.050100 “Комерційна діяльність” ( у т. ч. скорочений термін навчання).


Укладач асист. М. О. Дворник


Відповідальний за випуск доц. О. І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж прим.


Кременчук 2006


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи