Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Скачати 227.59 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Дата01.06.2012
Розмір227.59 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:


6.050107 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”,

6.050106 – “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ”

( У Т.Ч.СКОРОЧЕННИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050107 “Економіка підприємства”, 6.050106 “Бухгалтерський облік і аудит” ( у т. ч. скорочений термін навчання).


Укладач старш. викл. Л.А .Квятковська


Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою університетуПротокол №_____ від________________2006р


Голова методради____________________ доц.. С. А. Сергієнко

ЗМІСТ


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

^ 2 ВИБІР ОБ’ЄКТА ТА НАПРЯМУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


4 ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ

ЛІТЕРАТУРАДодаток А


Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050107 “Економіка підприємства”, 6.050106 “Бухгалтерський облік і аудит” ( у т. ч. скорочений термін навчання). денної та заочної форм навчання.


Укладач ст. викладач Л.А. Квятковська


Відповідальний за випуск доц. О. І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж прим.


^

Кременчук 2006
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯКурсова робота з дисципліни “ Планування діяльності підприємства” є підсумком самостійного комплексного дослідження одного з актуальних проблем ефективного функціонування підприємства з використанням матеріалу, отриманого під час лекцій та практичних занять, самостійного вивчення окремих тем дисципліни студентами денної та заочної форм навчання. Метою курсової роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних навичок з навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства”; розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження й аналізу, вивчення та осмислення основних проблем розвитку та функціонування економіко – планового механізму на рівні підприємства.

Завдання курсової роботи полягає у теоретичному дослідженні питань складання бізнес- плану та набуття навичок складання бізнес – плану: виконувати необхідні економічні розрахунки і робити висновки, давати економічну оцінку явищам, правильно оцінювати роботу підприємства, викривати недоліки і виявляти резерви підприємства. економічного розвитку.

У ході виконання курсової роботи відбувається активний процес закріплення знань, отриманих на лекціях, практичних заняттях, поповнення цих знань шляхом самостійного звернення до спеціальної літератури, допоміжних та довідкових посібників, підбір і обробка фактичних інформаційних матеріалів.

Процес підготовки і виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

 • вивчення літературних джерел;

 • вибір об’єкта та напряму діяльності складання бізнес – плану;
 • підбір інформаційних матеріалів, обробка та аналіз узагальнених даних;

 • виконання необхідних розрахунків та аналіз господарсько - економічних показників з необхідними висновками;

 • робота над текстом курсової роботи та її подання на рецензування керівникові;

 • заключна доробка курсової роботи після рецензування і підготовка до захисту;

 • захист курсової роботи.

При виконанні курсової роботи студентові надається максимальна самостійність у розробці вибраної теми при активній взаємодії з викладачем (керівником роботи).


^ 2 ВИБІР ОБ’ЄКТА ТА НАПРЯМУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Студентові надається право самостійного вибору об’єкта та напряму складання бізнес-плану , але, якщо необхідно, він може отримати кваліфіковану консультацію у свого керівника. Вибір теми має бути свідомим і виваженим, обумовленим урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів студента. Тема курсової роботи повинна відповідати нахилам та творчим можливостям автора, як з точки зору вибору для дослідження певної проблеми, так і характеру роботи. Вибравши тему курсової роботи, студент узгоджує її з керівником. Після цього науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи. У завданні складаються календарний план виконання курсової роботи за розділами, який в обов’язковому порядку узгоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи, коли її закінчено, та разом з нею подається до захисту.

^

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом разом із керівником. Як правило, робота має таку структуру: вступ, розробка конкретного бізнес–плану , висновки, список використаної літератури, додатки.
^

Приблизна структура й обсяг курсової роботи наведенов таблиці 3.1.


Таблиця 3.1. Приблизна структура й обсяг курсової роботи

^

Зміст курсової роботи


Кіль-ть

сторінок
Вступ

2-3

Розробка конкретного бізнес–плану з необхідними розрахунками за розділами

20-25Висновки

2-3

Список використаної літератури

1-2

Додатки

У вступі формулюють основну мету і завдання роботи, визнають коло питань, об’єкти, методи та інформаційну базу дослідження, характеризують актуальність складання бізнес – плану, обгрунтовують вибір об’єкта та напрям розробки бізнес – плану.

У головному розділі викладаються основні теоретичні питання проблеми та розробляється бізнес- план.

У висновках робиться обґрунтований висновок про доцільність та ефективність пропонованого проекту.

^ 4 ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Зміст та структура бізнес-плану не має жорстко регламентованої форми. Як правило, у ньому передбачаються розділи, в яких розкривається концепція і мета бізнесу, характеризується специфіка продукту підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється ємність ринку та встановлюється стратегія поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, у

т. ч. стратегія фінансування та пропозиції шодо інвестицій, описуються перспективи зростання підприємства.

У загальному вигляді бізнес-план складається з таких розділів:

1) резюме (короткий опис проекту);

2) опис підприємства та галузі;

3) опис продукту (послуги);

4) маркетинг і збут продукції;

5) план виробництва продукції;

6) організаційний план;

7) фінансовий план;

8) ризики та гарантії;

9) додатки.

Резюме - це добре сконструйована система даних про комерційні перспективи підприємницького проекту, про виробниче, організаційне та фінансове забезпечення програми його реалізації. Це визначений стандарт ділових пропозицій потенційним партнерам та інвесторам.

У цьому розділі подається наступна інформація:

1) повна назва, адреса підприємства, форма власності, власники (засновники);

2) опис суті запропонованого проекту (наприклад, стати лідером за якістю, або стати лідером за ціною тощо);

3) опис можливостей і стратегії (аналізується можливості підприємства, їх вплив на бізнес, продумується стратегія використання сприятливої ситуації);

4) короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які буде використовувати проект, і опис головного аргументу - чому проект буде успішним, незважаючи на те, що існують товари і послуги, які вже задовольняють потреби вибраного сегмента ринку);

5) визначення цільового ринку, обсягу продажів (у грошовому та кількісному вигляді);

6) команда (опис знань, досвіду, уміння менеджерів підприємства);

7) прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту, очікуваних результатів проекту та термінів погашення позик).

Основна мета цього розділу бізнес-плану - надати у максимально вигідній формі найважливішу інформацію для потенційних партнерів і осіб, на фінансову підтримку яких розраховує підприємство.

Якщо йдеться про нові товари чи послуги, слід чітко сформулювати прогресивну продуктову та виробничо-комерційну ідею.

У розділі "Опис підприємства та галузі" необхідно детально описати підприємство, щоб переконати інвестора чи потенційного партнера в тому, що підприємство має налагоджене виробництво і можливості працювати прибутково. Важливо також показати інвесторові (потенційному партнеру), що керівництво контролює діяльність свого підприємства.

У загальній характеристиці підприємства слід відобразити основні види та характер його діяльності: підприємство виробничого, торговельного характеру, чи підприємство, що діє у сфері послуг; що і як воно може запропонувати своїм клієнтам; де воно розта­шоване; запланована географія розвитку бізнесу тощо. Слід також надати інформацію про ступінь розвитку підприємства, дуже важливо сформулювати основну його мету.

У цьому розділі бізнес-плану має бути викладена коротка інформація про підприємство: назва, юридичний статус і форма власності, дата реєстрації, адреса, короткий аналіз основних показників господарської діяльності (для діючого підприємства). Ураховуючи, що входження до ринку з конкретним видом товарів чи послуг - це насамперед готовність вступити в конкурентну боротьбу, яка передбачає ризик, важливе місце у прийнятті рішення про надання конкретних послуг посідає попередній аналіз привабливості вибраної сфери бізнесу.

До цього розділу входить також характеристика галузі та можливостей для розвитку її бізнесу. При складанні бізнес-плану вивчаються та аналізуються особливості галузі.

Виділення, в результаті проведеного аналізу ключових чинників, успіху в галузі та обґрунтування заходів оволодіння ними дасть змогу уточнити концепцію бізнесу, дати об'єк­тивну характеристику продукту і визначити основних споживачів, оцінити конкурентів.

Розробка розділу бізнес-плану, присвяченого опису продукту (послуги), для виробництва якого власне задумувався проект, потребує особливої чіткості. Він повинен містити такі основні показники:

- характеристику продукції, що випускається (послуг, що надаються), у тому числі характеристику принципово нового продукту (послуги);

- тривалість життєвого циклу продукції;

- технологічні особливості випуску продукції (надання послуг);

Характеризуючи заплановану продукцію (послуги) дуже важливо чітко визначити:

- перелік (асортимент) основних видів продуктів, напівфабрикатів, які планується виробляти, а також види послуг, які передбачається надавати споживачам;

- призначення вироблених продуктів (наданих послуг);

- споживчі характеристики продуктів (послуг);

- унікальність (цінність) продуктів (послуг);

- конкурентоспроможність продукції (послуг) на споживчому ринку.

У характеристиці про призначення вироблених продуктів (наданих послуг) необхідно визначити мету виробництва конкретних їх видів із точки зору задоволення конкретних потреб споживачів.

Споживчі якості продукції доцільно характеризувати за такими параметрами:

- основні види сировини, з якої виготовляється продукція;

- вага "нетто" одиниці продукції;

-термін зберігання за певних умов;

-смакові властивості (для харчових продуктів);

- естетика зовнішнього вигляду;

-показники якості продукції;

- хімічний склад;

- ціна;

- можливість надання знижок;

- інші відомості.

Унікальність (цінність) продукції (послуг) визначається будь-якою з її споживчих властивостей або їх комплексом порівняно з продукцією (послугами), що реалізується іншими підприємствами в межах регіону, або за рахунок надання додаткових послуг і застосування різних форм обслуговування. Необхідно визначити також слабкі сторони запропонованого продукту та тривалість його життєвого циклу.

Тривалість життєвого циклу будь-якого товару (будь-якої послуги) залежить від динаміки науково-технічного прогресу, рівня доходів населення, технології виробництва, умов зберіган­ня, культури реалізації та споживання. Тому під час складання бізнес-плану потрібно передбачити:

- час, необхідний для доведення нового чи вдосконаленого продукту (послуги):

- до перших продажів;

- до піку (максимально можливого) обсягу продажів;

- до закінчення продажів;

- час, необхідний на модифікацію продуктів, що випускаються, і можливість їх адаптації за нових ринкових умов.

Дослідження привабливості продукції (послуг), призначеної для випуску і реалізації, нерозривно пов'язане з маркетинговими дослідженнями ринку. Тому в бізнес-плані виділено розділ "Маркетинг і збут продукції", у якому необхідно спланувати комп­лекс маркетингу, до якого входить все те, що підприємство може впровадити для підви­щення попиту на свої товари і послуги, а саме:

- схема розповсюдження товарів і послуг;

- принципи ціноутворення;

- методи стимулювання обсягів продажу;

- рекламна діяльність підприємства;

- сервісні послуги підприємства (гарантійне обслуговування тощо). Не менш важливо якомога повніше висвітлити питання про визначення цін на нові товари і послуги та рівень рентабельності на вкладені кошти.

Залежно від поставленої мети на споживчому ринку можуть бути використані різні стратегії ціноутворення:

1) укорінення на ринку з високим ступенем конкуренції;

2) максимізація прибутку в поточному періоді;

3) заволодіння більшою питомою вагою ринку за показником якості товарів;

4) заволодіння ринку нового товару;

5) виживання на ринку.

Для оцінювання можливостей реалізації тієї чи іншої стратегії розглядаються умови діяль­ності підприємств із трьох позицій :

1) орієнтація на витрати;

2) орієнтація та можливості ринку (на конкуренцію);

3) орієнтація на попит.

Попит обумовлює максимальну ціну, яку підприємство може запросити за свою продукцію чи послуги, а мінімальна ціна визначається витратами підприємства. Кож­не підприємство на ринку прагне встановити таку ціну на свій товар, яка б повністю покривала всі витрати на його виробництво і збут, у т. ч. певний розмір прибутку. Але ринкова вартість товару на конкурентному ринку містить не індивідуальні, а суспільно необхідні витрати і середню норму прибутку, яка складається за середніх умов вироб­ництва даного товару, що зумовлює прагнення кожного підприємства до скорочення витрат і отримання більшого прибутку. Якщо витрати підприємства будуть вищими за середні, то таке підприємство збанкрутує, і навпаки, якщо витрати будуть нижчими, то його фінансовий стан буде надійним. Верхня точка відхилення ціни, або максималь­на ціна, а отже, і величина прибутку, залежатимуть насамперед від конкурентного стану самого ринку.

Цінова політика підприємства повинна узгоджуватися з загальними цілями його діяльності.

Найпоширенішими є такі основні цілі ціноутворення :

1) ті, що ґрунтуються на збуті;

2) орієнтовані на прибуток;

3) обумовлені існуючим становищем.

Стратегія ціноутворення підприємств із цілями, зумовленими існуючим становищем, зорієнтована на недопущення спаду виробництва і збуту, мінімізацію впливу негативних зовнішніх факторів.

В основі цінової політики на всі існуючі на ринку товари лежить вирішення двох проблем:

1) постійне підвищення якості споживчих характеристик виробленої продукції, товарів і послуг;

2) постійне зниження рівня цін на товари і послуги. В Україні діє ринкова модель гуртово-відпускної ціни промисловості на окремі виді-продукції. товарівде ^ В- витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції (послуг);

П- запланований прибуток;

АЗ - акцизний збір;

ПДВ - податок на додану вартість.

Суттєво пов'язаними з ціновою стратегією є стратегія щодо якості товару і дизайнова стратегія, де вирішуються такі основні питання:

1) які характеристики якості товару є найпривабливішими для покупців;

2) чи є тенденції до змін привабливості товару;

3) як організоване дизайнерське обслуговування нового товару;

4)чи передбачені спеціальні статті витрат на таке обслуговування. Наступний етап у стратегії маркетингу - розробка просування товару і, зокрема, реклама нових товарів і послуг, яка передбачає:

1) організацію реклами та розрахунок вартості цього заходу;

2) визначення виду реклами, якому слід віддати перевагу (інформаційний, спонукальний, нагадувальний).

Мета розділу "Маркетинг і збут продукції"- спланувати вплив і реакцію фірми на ринок за тих чи інших обставин, щоб забезпечити збут товару.

Розділ "План виробництва продукції" містить наступні дані :

- обсяг виробництва продукції (послуг) та обсяг її реалізації (у кількісних показ­никах);

- характеристика виробничих цехів;

- виробнича програма цехів;

-загальна характеристика технологічних ліній та обладнання робочих місць у цехах;

- розрахунок устаткування;

- розрахунок площі цехів;

- характеристика джерел постачання сировини, напівфабрикатів тощо, розрахунок потреби в матеріальних ресурсах;

- розрахунок чисельності робітників виробництва;

- прогноз сумарних витрат на виробництво, у тому числі їх розподіл на постійні та змінні.

У бізнес-плані необхідно розглянути сам процес виробництва продукції: описати будівлі, обладнання, потреби сировини та трудових ресурсів, технологічні процеси, а також можливості бізнесу, використання виробничих потужностей та програми контролю якості.

Розрахунок планової чисельності працівників виробництва зводиться до визначен­ня явочної та спискової чисельності персоналу по кожній категорії. У даному розділі необхідно вибрати оптимальний спосіб виробництва продукції. Фактори виробництва можуть поєднуватися різними способами, забезпечуючи одна­ковий обсяг випуску продукції. Наприклад, можна виробляти певну кількість продукції, використовуючи більші трудовитрати і малий капітал, або більшу кількість капіталу і невеликі витрати праці, або ж обрати будь-яке інше поєднання обох факторів, що зна­ходить відображення у кошторисі окремих статей витрат підприємства.

Необхідно також показати, як витрати залежать від обсягу діяльності підприєм­ства, і як вони можуть змінюватися за певний проміжок часу.

Виходячи з оцінки реалізованого і потенційного попиту на товар та власних витрат на виробництво, підприємство вирішує, що виробляти, скільки виробляти і з якими витратами, аби максимізувати свій прибуток.

У заключній частині виробничого плану характеризуються фактори, які знаходять­ся поза межами контролю підприємства, але впливають на характер його діяльності (наприклад, вимоги щодо охорони навколишнього середовища), а також засоби право­вого захисту нової продукції чи послуг (патенти, ліцензії, товарні знаки або авторські права, які будуть отримані підприємством).

Основна мета розділу "Організаційний план "-надати інформацію про забезпече­ність випуску продукції і розвитку виробництва.

У цьому розділі бізнес-плану розглядають дві проблеми: організаційну структуру та юридичну форму підприємства.

Організаційна структура повинна передбачати організаційну схему підприємства - перелік усіх служб та посадових осіб, їх функціональні обов'язки, посадові оклади, підпорядкування та організаційні зв'язки між працівниками, шляхи реформування організаційної схеми на різних стадіях розвитку підприємства;

-керівний склад підприємства, його обов 'язки, оплата праці та умови преміювання;

-критерії відбору кадрів - вимоги до претендентів на ту чи іншу посаду, що перед­бачається організаційною схемою;

-оцінювання результатів роботи та форми заохочення - перелік показників, за якими оцінюється робота посадових осіб, методика оцінювання результатів роботи, форми матері­ального та морального заохочення;

- форми та шляхи підвищення кваліфікації працівників підприємства.

Функціональні обов'язки кожного працівника повинні бути викладені в посадових інструкціях.

Розкриваючи юридичні аспекти створення підприємства, необхідно визначити організаційно-правовий статус та форму власності.

Необхідно вказати джерела фінансових засобів, які є на даний час, а також ті, які передбачається залучити в майбутньому, для того, щоб потенціальний інвестор зміг визначитись стосовно того, як його позики та інвестиції впишуться в загальну фінансову концепцію.

Надзвичайно важливим є питання організації фінансування підприємницького проекту, що розглядається у розділі бізнес-плану "Фінансовий план". У ньому узагальнюються матеріали попередніх розділів, обґрунтовується сума коштів та визначаються джерела отримання цих коштів.

У його розробці мають бути враховані характеристики й умови бізнес-середовища, а саме:

- існуючі податки та тенденції їх зміни;

- інфляційна характеристика середовища;

- горизонт розрахунків.

До цього розділу мають бути підготовлені такі основні документи:

- прогноз обсягу продажу;

- план грошових надходжень і витрат;

- зведений баланс активів і пасивів;

- графік досягнення беззбитковості;

- баланс прибутку та його розподіл.

Для фінансового обгрунтування інвестиційного проекту в бізнес-плані розглядаються дві групи показників: показники фінансового стану та показники ефективності інвестицій, розраховані за вибраною ставкою дисконтування.

Перша група характеризує ефективність оперативної діяльності підприємства реалізації інвестиційного проекту, а друга - ефективність залучення інвестицій.

Досягнення бажаних фінансових результатів завжди пов'язане з певними ризиками, що виникають у результаті настання небажаних негативних змін. Тому в бізнес-плані передбачено розділ "Ризики та гарантії".

Під підприємницьким (господарським) ризиком розуміють можливість невдачі та непередбачених втрат, що виникають при будь-яких видах діяльності, пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції, робіт, наданням послуг, товарно-грошовими та фінансовими операціями, здійсненням соціально-економічних та науково-технічних проектів. Ризик - це загроза того, що суб'єкт підприємницької діяльності понесе додаткові витрати порівняно з тими, що передбачалися проектом або програмою його дій, або отримає доходи нижчі за ті, на які він розраховував. Особливо великим є ризик на новому підприємництві.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно побудувати діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньому.

Необхідно також провести аналіз чутливості проекту. Він полягає в тому, що крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанту, виконується розрахунок ще для кількох екстремальних випадків:

- розрахунок за найгіршим сценарієм ;

- розрахунок за найкращим сценарієм ;

За найгіршого сценарію реалізації проекту повинна бути забезпечена прибутковість, яка гарантує виконання зобов'язань перед кредиторами або партнерами.

Розрахунки по окремих розділах мають бути узагальнені в таблицях.

Спрощену загальну форму бізнес – плану наведено в додатку А.


ЛІТЕРАТУРА1. Бляхман В. Зкономика фирмы. Учеб. пос.- С.-П.: Изд-во Михайлова, 1999.-279с.

2. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник.-Львів: «Сподом», 2000.- 212 с.

3. Бойчик І. М., Хопчан М. /., Харів П. С., ІІіча 10. В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціально­стей вищих навчальних закладів І — IV рівнів акредитації. Друге ви­дання, виправлене і доповнене — К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ -2000», 2001.-298с.

4. Вихрущ В. Л. Бізнес-план - основа успіху. - Тернопіль: Лілея, 1996.-83с.

5. Витвицкая М. С., Кисєлев А. П. Методические рекомендации по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг на предприятиях, фирмах й других структурах.- К.: 1993.

6. Вихрущ В. П., Тирпак І. В. Економіка нових форм господарю­вання.- Бучач, 1994.- 120 с.

7. Вихрущ В. П. Основи бізнесу. - Підручник.- Том 1.- Терно­піль: Збруч, 1998.-200с.

8. Воєводин С. А. Зкономический механизм управления промышленным производством.- К.: Вища школа, 1991.- 166 с.

9. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. К.: Знання-Прес, 2001.-335 с.


Додаток А

Зразкова форма БІЗНЕС-ПЛАНУ

Найменування фірми

Адреса: ________________________________________

Телефон:

Ким розроблений

Сфера бізнесу


Основні види діяльності _________________________

Термін початку діяльності

На який період розрахований бізнес-план __________________


^ ПРИНЦИПОВІ ПОЗИЦІЇ ПЛАНУ

1. Опис головних видів діяльності:__________________

2. Можливі ризики збуту Вашої продукції (послуг): місцевий, товарний ринок, ін.; можливі споживачі; торговельні підприємства, що реалізують Вашу продукцію, посередники_____


3. Які потенційні можливості Вашого бізнесу за етапами запланованого періоду (вкажіть обсяги, структуру продажів або виробництва, якісні характеристики, що Ви плануєте отримати в цілому або за видами продукції, видами діяльності)


4. Показники загальних обсягів продажів і прибутку в прогнозних розрахунках на весь період бізнес-плану з розділенням на етапи. За необхідності вкажіть інші економічні показники, досягнення яких є для Вас головною метою ___________

5. Скільки грошей Вам знадобиться для реалізації поставлених цілей (у грн, в інвалюті) ______________________

 1. Для чого це буде потрібно?
 1. Можливі інвестори і Ваші зобов'язання перед ними _____


^ АНАЛІЗ ВАШОГО БІЗНЕСУ СЬОГОДНІ

Особливості:

— виділяйте головні проблеми і можливі шляхи їх розв’язання;

— проаналізуйте основні показники за ряд минулих періодів.

 1. Подайте основні фінансові показники за останні три періоди (року, кварталу, місяця, декади, дня)

Таблиця 1 Основні фінансові показники за останні три періоди

Період часу

Обсяг реалізації

Виторг

Прибуток

Прибуток у розпорядженні підприємства2. Визначите тенденцію Вашого бізнесу до сьогодні і причини її виникнення ___________________________

3. Які сильні та слабкі сторони Вашого бізнесу в даний час і причини їхнього виникнення__________________

4. Визначите, як і чому розуміння бізнесу в минулому відрізняється від його майбутнього уявлення___________________


^ ПРОДУКЦІЯ АБО ПОСЛУГИ

Особливості

— у чому "родзинка" Вашої продукції;

— завдяки чому процвітає бізнес;

— зниження цін не єдиний варіант у конкурентній боротьбі;

— рекламні проспекти.

1. Ваш продукт (послуга). Його характеристика. Розрахуйте питому вагу цих продажів від обсягу роботи. Якщо більше 4% — надайте окремий список

2. "Родзинка" Вашого продукту _____________________

3. Хто Ваші конкуренти? І як Ваша продукція порівнюється з ними__

4. Чи розробляєте Ви нові вироби, послуги_____________

5. Наведіть деталі патентів, ліцензій на свою продукцію _____


^ РИНОК. ПЛАНИ ПРОДАЖІВ

Особливості:

— критичний фактор — низький обсяг реалізації;

— Ви повинні глибоко знати свій ринок.

1. Який Ваш ринок (зростаючий, стабільний, що скорочується)___

2. Чи існують інші ринки і який їхній потенціал

3. Визначите сектори Вашого ринку__________________

4. Чи може Ваша продукція пристосовуватися до вимог різних секторів

5. Визначите й опишіть Ваших можливих клієнтів ________

6. Виділите 5 найбільших споживачів і % від продажів, що припадає на них__________

7. На який час Вам відкритий кредит. Які прострочення платежів і виплата % за кредит__________________________

8. Опишіть план продажів на наступні півроку, рік __________

9. Які тверді замовлення у Вас є на цей період __________

10. Ваші конкуренти та їхня частка на ринку _________________

11. Ціна на Ваш продукт. Поясніть, як Ви будете її встановлювати __________

12. Порівняльна характеристика цін на Ваш продукт і продукцію конкурентів__________

13. Як Ви збираєтеся продавати свій продукт (поштою, через агентів, через рекламу)


ДЕТАЛІ

Особливості:

1. Чому Ваше місце розташування правильне. (оренда чи покупка) ____________

2. Деталі устаткування і транспортних засобів _____________

6. Деталізуйте потребу в устаткуванні, інших ресурсах, які Вам будуть потрібні або Ви будете орендувати в наступному році

Найменування Вартість

7. Характеристика постачальників і їх умови кредиту _________

 1. Чи є альтернативні постачальники _______________________


Таблиця 2. Фінансовий аналіз

Показник

Минулий період

Очікується в майбутньому

1

2

3

ВиторгЗагальний прибутокПрибуток, що залишається в розпорядженні підприємстваПродовження таблиці 2

Рівень рентабельностіВартість основних фондівСума обігових коштівРівень собівартості на 1 грн. продукціїРентабельність кредиту
2. Ваші кредити і відсоток кредиту. Ваші кредитори таспонсори (сьогодні й у майбутньому)_____________________________

3 Яке майно Ви можете виставити під заставу при отриманні кредиту

4. Які Ваші резерви на випадок зниження обсягів продажів або зростання витрат, що можуть викликати збільшення ціни продукції (послуг)

6. Які короткострокові (найближчі) цілі Вашого бізнесу_____

7. Які перспективні цілі Вашого бізнесу _____________


ВИСНОВКИ

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 "технологія машинобудування"
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconЩодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” денної та заочної форм навчання для студентів зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"планування діяльності підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи