Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.090203 “МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ” (скорочений термін)


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи” (скорочений термін)


Укладач - старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова


Кафедра економіки


Затверждено методичною радою КДПУ

Протокол № ----- від -----------------------2006 р.

Голова методичної ради


_____________________________


ВСТУП


Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних навичок з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”, показ вміння студентів використовувати їх при вирішенні конкретних економічних і виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження та аналізу; вивчення та осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва та інших напрямків підприємницької діяльності підприємства.

В умовах ринкової економіки інженер, який займається розробкою нового виробничого обладнання або модернізацією існуючого, повинен володіти комплеском спеціальних знань в галузі техніко-економічного обґрунтування інженерних рішень, що дозволить створювати об’єкти, які в повній мірі відповідали високому рівню виробництва.

Методичні рекомендації містять послідовність, методи та порядок виконання розрахунків, які дозволять студенту кваліфіковано, на достатньо високому рівні виконати відповідні економічні розрахунки та обґрунтування у зазначених роботах.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Для вирішення питання щодо економічної ефективності нової конструкції за основу необхідно прийняти базовий варіант, який використовується для виявлення техніко-економічних переваг нового конструкторського рішення і визначення економічного ефекту спроектованого об’єкту.

Ефективний варіант обробки деталей вибирається на основі аналізу і зіставлення наведених витрат, а саме – капітальних витрат та річних поточних витрат. Після цього розраховується річний економічний ефект за формулою:

Ег = (В1-В2) х Q2,

де – Q2 – річний об’єм обробки детелей для проектного варіанту;

- В1, В2 – наведені річні витрати по базовому і проектному варіантам.

Також у курсовій роботі необхідно розрахувати строк окупності додаткових капітальних вкладень за формулою:

Тр = (К2-К1) / (С1-С2), де

- К1, К2 – капітальні витрати у базовому та проектному варіантах;

- С1, С2 – поточні витрати у базовому та проектних варіантах.

Для визначення річних поточних витрат необхідно розрахувати наступне: об’єм товарної продукції, вартість основних фондів та амортизаційні відрахування, потребу в сталі та суму оборотних коштів; продуктивність праці та кількість працюючих; скласти планову калькуляцію повної собівартості виготовленої деталі; визначити оптову ціну підприємства та прибуток від реалізації; обрати ефективний варіант обробки деталей.

Дані для розрахунків обираються згідно варіанту у таблицях вихідних даних для курсової роботи (див.додатки).


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ


1. Обчислити показники товарної, реалізованої , валової і чистої продукції


Вихідні дані для розрахунків наведені в табл.1, 2, 9.

При визначенні об’єму товарної продукції в першу чергу підраховується вартість готових виробів в оптових цінах підприємства. Після цього додається віртість запчастин, напівфабрикатів, робіт та послуг промислового характеру. Об’єм реалізованої продукції розраховується на основі даних про об’єм товарної продукції, з урахуванням зміни залишків готової продукції.

Об’єм валової продукції враховує зміну залишків незавершеного виробництва. Об’єм чистої продукції розраховується як вартість готових виробів, запчастин, напівфабрикатів, робіт і послуг в оптових цінах за винятком матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань.


^ 2. Розрахувати показники використання основних фондів і амортизаційних відрахувань


Вихідні дані: приймаються отримані в завданні 1 об’єм товарної продукції, дані табл.11.

Визначається вартість основних виробничих фондів;

обчислюється фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність основних виробничих фондів;

обчислюється річна сума амортизаційниї відрахувань на розглядає мий період;

підраховується сума, направлена в фонд розвитку виробництва з амортизаційних відрахувань.


^ 3. Визначити потребу в сталі, її запас та суму оборотних коштів

Використовуються дані табл.3, 4, 10., дані про кількість готових виробів за табл.1, 2, а також показник об’єму товарної продукції, розрахований у завданні 1.

В процесі розрахунків визначаються: витрати сталі за рік;

запас сталі в днях;

річна потреба в завозі сталі з додаванням до річної витрати нормативного запасу на кінець року і відніманням фактичного(очікуваного) запасу на початок року;

нормативний запас сталі, тис.грн.;

загальна сума нормованих оборотних коштів на кінець року;

коефіцієнт оборотності, закріплення оборотних коштів і тривалість обороту в днях.

Отримані результати слід відобразити в таблиці А.

Таблиця А

Склад нормованих оборотних коштів на кінець року

Елементи оборотних коштів

Сума, тис.грн

Пит.вага, %

Виробничі запасиНезавершене виробництвоВитрати майбутніх періодівРазом оборотних коштів у сфері виробництваГотова продукція на складіВсього нормованих оборотних коштів
^ 4. Визначити показники продуктивності праці й кількість працюючих у плановому періоді

Дані наведені в талб.5, 12.

Завдання вирішується у наступному порядку:

визначається річний виробіток одного працюючого промислово-виробничого персоналу в плановому році;

розраховується середньорічна чисельність працівників ПВП у плановому році та проводиться її розподіл за категоріями персоналу, виходячи з вказаної питомої ваги (табл.12);

розраховується число працівників ПВП, яке було б необхідне в плановому році при зберіганні річної виробки базисного періоду;

підраховується умовне вивільнення працюючих ПВП за рахунок зростання продуктивності праці.


^ 5. Скласти планову калькуляцію повної собівартості виготовлення деталі

Розрахунки проводять за даними табл. 6, 14.

Насамперед належить визначити статтю “основні матеріали”, для цього слід використати норму витрати металу на одну деталь, ціну 1 кг металу з урахуванням транспортно-заготовельних витрат. Потім обраховується вартість відходів, які реалізовуються. Основна (пряма) заробітна плата виробничих робітників у табл.13 наведена без доплат за преміальною системою. Додаткова зарплата береться у відсотках від суми прямої зарплати і преміальних доплат, а відрахування на соціальне страхування – у відсотках від загальної суми зарплати виробничих робітників.

Після цього слід визначити суму непрямих витрат на деталь за статтями калькуляції. Усі непрямі витрати, за винятком невиробничих витрат, належить обчислювати у відсотках до основної заробітної плати виробничих робітників. Для загальнозаводських витрат такий відсоток наведений у табл.13.

Для визначення витрат на утримання та експлуатацію устаткування і цехових витрат треба обрахувати їх відсотки відносно основної заробітної плати виробничих робітників.

Стаття 2 невиробничі витрати” визначається у відсотках від виробничої собівартості.

Повна собівартість складається із суми виробничої собівартості та невиробничих витрат.

Для деяких статей калькуляції собівартості наведені готові цифри, які слід відразу включти до підсумкової таблиці.

Таблиця Б

Повна собівартість деталі

Статті калькуляції

Сума, грн

Питома вага

 1. Матеріали

 2. Відходи, що повертаються

 3. Основна зарплата виробничих робітників

 4. Додаткова зарплата виробничих робітників

 5. Відрахування на соц.страхування

 6. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

 7. Цехові витрати

 8. Загальнозаводські витрати

 9. Знас інструментів та обладнання

 10. Витрати на освоєння та підготовку виробництва

 11. Інші виробничі витрати

Разом виробнича собівартість

 1. Невиробничі витрати

Разом повна собівартість

^ 6. Визначити оптову ціну підприємства та прибуток від реалізації

Вихідні дані наведені в табл.7, 13.

Спочатку розраховується розмір нормативного прибутку на машину у базисному періоді, виходячи із нормативу рентабельності до повної собівартості. Потім обчислюється оптова ціна підприємства як сума повної собівартості машини і нормативного прибутку.

Далі розраховується об’єм реалізованої продукціїв оптових цінах підприємства і за повною собівартістю, а також загальна сума прибутку від реалізації як різниця між ними.


^ 7. Визначити прибуток і рентабельність виробництва

Вихідні дані наведені у табл.1, 2, 9, 15.

Планова сума прибутку від реалізації обчислюється як різниця між об’ємом реалізації в оптових цінах і повної собівартості готових виробів.

При визначенні собівартості реалізованої продукції належить врахувати собівартість нереалізованих залишків готової продукції.

Для отримання балансового прибутку слід урахувати прибуток від іншої діяльності й позареалізаційні витрати.

Також необхідно розрахувати рентабельність загальну, рентабельність капіталу, рентабельність продукції.


^ 8. Обрати ефективний варіант обробки деталі й визначити річний економічний ефект

Вихідні дані наведені в табл. 8, 16.

Визначаються річні об’єми обробки деталей для базового В1 і проектного В2 за формулою:

В(1,2) =( 60 * Fев.у.) / Тшт(1,2), де

В(1,2) – річна кількість оброблених деталей на одному верстаті відповідно базового і проектного варіанта, шт.;

Fе – річний ефективний фонд часу устаткування (можна прийняти 4015 год);

Тшт(1,2) – норма часу на операцію відповідно базового і проектного варіанта, хв.;

Кв.у. – коефіцієнт використання устаткування.

Розраховується балансова вартість верстата за двома варіантами, а для базового вона коректується на проектний об’єм випуску деталей за формулою:

Кус1= Sвер1* (В21), де

Кус1 – балансова вартість устаткування для базового варіанта, тис.грн;

Sвер1 – балансова вартість одного верстата базового варіанта, тис.грн;

В1 – річний випуск деталей за базовим варіантом, шт.;

В2 – річний випуск деталей за проектним варіантом, шт.

Таким же чином підраховується вартість будівлі згідно з площею, яку вона займає, з коректуванням базового варіанта на проектний об’єм випуску деталей, визначається загальна сума капітальних вкладень за двома варіантами і проводиться їх зіставлення.

Далі виявляється склад поточних мінливих витрат і проводиться їх розрахунок за елементами для обох варіантів.


^ Таблиці вихідних даних для вирішення курсової роботи

Таблиця 1

Річний випуск машин МС-9 (шт.).

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2710

2812

2620

2722

2848

2676

2938

2744

2862

2972

2

2832

2730

2814

2816

2660

2730

2844

2766

2846

2866

3

2920

2834

2750

2816

2660

2730

2844

2766

2846

2734

4

2722

2940

2836

2770

2818

2680

2732

2842

2762

2948

5

2670

2824

2960

2838

2790

2822

2690

2736

2838

2894

6

2914

2690

2744

2980

2714

2810

2824

2610

2732

2834

7

2644

2918

2712

2834

2720

2618

2830

2826

2630

2738

8

2754

2632

2916

2714

2836

2740

2622

2850

2828

2650

9

2934

2758

2655

2924

2716

2838

2760

2624

2870

2714

0

2656

2944

2748

2662

2928

2818

2842

2780

2626

2890

Таблиця 2

Річний випуск машин УМ-6 (шт.).


Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

3940

3612

3668

3462

3630

3534

3488

3602

3494

3526

2

3512

3480

3614

3566

3454

3632

3532

3484

3604

3496

3

3488

3514

3470

3616

3564

3456

3634

3536

3486

3606

4

3628

5446

3516

3460

3618

3562

3458

3636

3538

3476

5

3492

3632

3442

3518

3450

3622

3548

3462

3638

3558

6

3542

3488

3634

3438

3520

3460

3624

3558

3464

3608

7

3612

3544

3486

3626

3436

3522

3470

3626

3556

3466

8

3478

3614

3546

3484

3622

3434

3524

3480

3628

3554

9

3576

3476

3616

3548

3482

3618

3432

3528

3490

3632

0

3640

3572

3474

3618

3552

3478

3636

3428

3532

3610

Таблиця 3

Норма витрати сталі на машину МС-9, кг.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1020

1139

1211

1058

1162

1234

1071

1187

1093

1219

2

1226

1022

1138

1212

1057

1163

1235

1079

1189

1092

3

1158

1221

1024

1137

1213

1056

1164

1236

1073

1185

4

1046

1156

1223

1026

1136

1214

1055

1165

1237

1075

5

1241

1048

1154

1224

1028

1135

1215

1054

1166

1238

6

1175

1242

1044

1152

1225

1021

1134

1216

1053

1167

7

1054

1173

1243

1043

1151

1227

1023

1133

1217

1052

8

1249

1056

1171

1244

1045

1153

1228

1025

1132

1218

9

1134

1252

1052

1177

1245

1043

1155

1229

1027

1131

0

1061

1137

1254

1058

1179

1246

1047

1157

1217

1029

Таблиця 4

Норма витрати сталі на машину УМ-6, кг.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2172

2211

2099

2189

2202

2088

2195

2063

2216

2162

2

2071

2174

2212

2098

2188

2203

2086

2196

2061

2217

3

2154

2072

2176

2213

2097

2187

2204

2084

2197

2067

4

2213

2155

2073

2178

2214

2215

2186

2206

2082

2138

5

2065

2214

2157

2074

2179

2061

2216

2185

2205

2080

6

2224

2148

2067

2216

2076

2158

2175

2063

2218

2183

7

2145

2063

2215

2075

2156

2177

2062

2217

2184

2204

8

2095

2223

2146

2069

2217

2077

2149

2173

2064

2219

9

2133

2097

2225

2142

2064

2218

2078

2148

2170

2202

0

2139

2099

2135

2221

2144

2062

2143

2079

2215

2171Таблиця 5

Річний виробіток на одного працюючого промислово-виробничого

персоналу в минулому базисному році, тис.грн.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1,80

1,99

1,88

1,77

1,90

2,11

1,81

1,96

1,79

2,03

2

2,09

1,88

1,97

1,89

1,78

1,91

2,13

1,82

1,94

1,77

3

1,91

2,07

1,82

1,98

2,17

1,79

1,93

2,15

1,83

1,92

4

1,81

1,92

2,05

1,86

1,96

2,18

1,73

1,95

2,19

1,84

5

2,11

1,82

1,93

2,03

1,84

1,95

2,19

1,75

1,97

2,14

6

1,85

2,12

1,83

1,94

2,01

1,96

1,94

2,20

1,77

1,99

7

1,79

1,87

2,13

1,84

1,95

2,08

1,92

1,93

2,21

1,79

8

1,82

1,78

1,89

2,14

1,85

1,96

2,06

1,98

1,92

2,22

9

1,95

1,84

1,77

1,91

2,15

1,86

1,97

2,04

1,94

1,91

0

2,10

1,96

1,85

1,76

1,93

2,16

1,87

1,98

2,02

1,95


Примітка: Розрахунок річного виробітку на одного

працюючого виконується щодо чистої продукції базисного

періоду.


Таблиця 6

Норма витрати металу на виріб, кг


Передостання цифра шифру

Остання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

16,1/

11,2

18,9/

13,4


15,1/

10,6

20,7/

14,8

13,5/

9,4

14,2/

10,1

21,5/

15,4

19,3/

14,2

16,0/

11,3

21,9/

15,4

2

19,4/

13,5

16,2/

11,3

18,8/

13,2

15,5/

10,7

20,8/

14,7

13,4/

9,6

17,9/

10,4

21,6/

15,3

14,5/

14,0

17,0/

12,2

3

17,1/

12,2

19,2/

13,4

16,3/

11,4

18,7/

13,3

15,3/

10,9

20,9/

14,6

13,3/

9,4

14,1/

10,3

21,7/

15,5

19,8/

14,0

4

14,9/

10,4

17,2/

12,1

19,6/

13,3

16,4/

11,5

18,6/

13,1

15,4/

10,8

20,1/

14,3

13,2/

9,6

14,7/

10,6

21,8/

15,2

5

20,1/

14,2

14,8/

10,3

17,3/

13,6

19,8/

13,2

16,5/

11,4

18,4/

12,9

15,5/

10,8

20,3/

14,1

13,1/

9,5

14,6/

10,3

6

13,9/

9,7

20,2/

14,0

14,7/

10,2

17,4/

12,2

19,1/

13,4

17,6/

12,8

18,5/

12,7

15,6/

10,7

20,1/

14,2

13,3/

9,4

7

21,1/

15,2

13,8/

10,0

20,3/

14,1

14,6/

10,1

17,5/

12,3

19,3/

13,5

17,7/

12,1

18,3/

12,7

15,7/

10,9

20,6/

14,5

8

19,6/

13,5

21,1/

15,1

13,7/

10,1

20,4/

14,3

14,5/

10,2

17,6/

12,2

19,5/

13,4

17,8/

12,2

18,2

12,5

15,8/

10,7

9

18,8/

13,4

19,3/

13,6

21,3/

15,4

15,9/

10,4

20,5/

14,2

14,4/

10,3

17,7/

12,1

19,7/

13,3

17,9/

12,3

18,1/

12,4

0

20,0/

14,1

18,9/

12,3

19,1/

14,7

21,4/

15,2

13,6/

10,1

20,6/

14,4

14,3/

10,4

17,8/

12,4

19,9/

13,4

18,0/

12,5


Примітка: в чисельнику наведена норма виртати металу на виріб, а в знаменнику відображена чиста маса виробу.


Таблиця 7

Повна собівартість машин та прямі матеріальні витрати


Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

3880/

1795

3500/

1695

3650/

1365

3710/

1610

3480/

1490

3930/

1775

3690/

1775

3690/

1545

3250/

1360

3470/

1310

2

3490/

1455

3870/

1790

3510/

1690

3660/

1370

3720/

1615

3440/

1495

3920/

1770

3600/

1540

3310/

1355

3260/

1315

3

3670/

1505

3860/

1785

3520/

1685

3680/

1515

3730/

1620

3270/

1485

3910/

1765

3610/

1535

3470/

1450

3320/

1345

4

3620/

1575

3330/

1380

3450/

1445

3890/

1740

3530/

1680

3540/

1480

3740/

1625

3280/

1320

3900/

1760

3630/

1530

5

3990/

1045

3640/

1535

3340/

1425

3430/

1440

3850/

1735

3670/

1675

3550/

1475

3750/

1630

3290/

1430

3840/

1755

6

3200/

1410

3980/

1650

3660/

1630

3350/

1420

3410/

1435

3840/

1730

3310/

1670

3560/

1470

3760/

1635

3450/

1750

7

3430/

1340

3210/

1350

3970/

1655

3680/

1525

3360/

1415

3400/

1430

3830/

1730

3320/

1665

3570/

1465

3770/

1640

8

3870/

1585

3450/

1415

3220/

1395

3960/

1660

3370/

1570

3630/

1385

3420/

1425

3820/

1720

3340/

1680

3580/

1460

9

3590/

1335

3700/

1590

3410/

1390

3230/

1330

3950/

1665

3380/

1515

3650/

1465

3440/

1420

3800/

1715

3610/

1658

0

3730/

1650

3540/

1295

3790/

1665

3420/

1385

3240/

1325

3940/

1670

3390/

1510

3670/

1460

3460/

1416

3810/

1710


Примітка: В чисельнику наведена повна собівартість машини, а в знаменнику в тому числі відображені прямі матеріальні витрати.


Таблиця 8

Норма часу на операцію, хвилин.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

10,41/

4,19

9,89/

3,61

9,62/

3,28

9,44/

4,01

10,31/

3,54

9,55/

3,69

10,1/

3,84

9,55/

3,21

10,22/

3,51

9,72/

3,81

2

9,72/

3,89

10,31/

4,18

9,88/

3,62

9,64/

3,22

9,43/

4,02

10,33/

3,52

9,56/

3,68

10,16/

3,83

9,83/

3,65

10,24/

3,53

3

9,48/

3,79

9,73/

3,88

10,21/

4,17

9,87/

3,63

9,66/

3,23

9,42/

4,03

10,2/

3,56

9,57/

3,67

10,17/

3,81

9,96/

3,59

4

9,92/

3,49

9,49/

3,78

9,74/

3,87

10,11/

4,16

9,86/

3,64

9,68/

3,24

9,41/

4,04

10,23/

3,58

9,50/

3,66

10,18/

3,29

5

10,32/

4,03

9,98/

3,47

9,50/

3,77

9,75/

3,865

10,51/

4,15

9,85/

3,65

9,70/

3,25

9,45/

4,06

10,25/

3,57

9,58/

3,76

6

9,59/

3,96

10,34/

4,02

9,97/

3,45

10,11/

3,76

9,76/

3,85

10,61/

4,14

9,84/

3,66

9,65/

3,26

9,46/

4,05

10,29/

3,55

7

9,33/

3,46

9,51/

3,94

10,36/

4,01

9,96/

3,41

10,12/

3,75

9,77/

3,84

10,7/

4,13

9,83/

3,67

9,63/

3,27

9,47/

4,04

8

10,29/

3,21

9,34/

3,48

9,52/

3,93

10,38/

3,99

9,95/

3,41

10,16/

3,74

9,78/

3,83

10,81/

4,12

9,82/

3,68

9,67/

3,28

9

9,38/

3,27

10,27/

3,29

9,35/

3,42

9,53/

3,92

10,35/

3,98

9,94/

3,43

10,1/

3,72

9,79/

3,82

10,9/

4,11

9,81/

3,69

0

10,44/

3,71

9,4/

3,21

10,23/

3,26

9,36/

3,44

9,54/

3,82

10,37/

3,95

9,91/

3,44

10,13/

3,77

9,80/

3,27

10,12/

4,10


Примітка: 1. В чисельнику наведені норми часу 4-го розряду роботи для базового варіанта, а в знаменнику – норми часу 3-го розряду роботи для проектного варіанта. 2. Годинні тарифні ставки верстатників 3-го розряду-3,606 грн., 4-го розряду – 3,67 грн.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 "Економіка підприємства"(в т ч. скорочений термін навчання)
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "політична економія" для студентів денної та заочної форм навчання
Облік І аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 050100 – "економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання),...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconОрганізація виробництва та маркетинг
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 \"металорізальні верстати та системи\" (скорочений термін) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи