Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Кременчуцький державний політехнічний університет
Скачати 146.05 Kb.
НазваКременчуцький державний політехнічний університет
Дата04.06.2012
Розмір146.05 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТМетодичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Теорія економічного аналізу” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Л.Б. Литвинський


Рецензент доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ


Вступ…………………………….. …………………………………..............4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи

з навчальної дисципліни..................................................................................5

2 Перелік питань поточного контролю…...…………………..........................11

Список літератури ..............................................................................................12


ВСТУП


Метою дисципліни “Теорія економічного аналізу” є формування у студентів умінь і практичних навичок для розв'язання задач аналізу економічної діяльності підприємства.

Завдання вивчення курсу “Теорія економічного аналізу”:

Привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів аналізу господарської діяльності підприємства.

Набути необхідних практичних знань у питаннях застосування методів і методик економічного аналізу.

Висвітлити особливості застосування сучасних економіко-математичних методів “Теорії економічного аналізу”.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні методи і методики аналізу роботи виробництва.

Студент повинен уміти:

- аналізувати динаміку та структуру кількісних показників підприємства;

- розраховувати коефіцієнти впливу факторів на зміну результативних показників роботи підприємства;

- методом аналізу виявляти основні проблеми в роботі підприємства та обґрунтувати шляхи їх розв'язання.

Курс „Теорія економічного аналізу” може бути вивчений лише в процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру.

Вивчення дисципліни рекомендується вести за окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, її особливостями за конспектом лекцій, слід приступити до першого читання. При цьому не треба особливо затримуватись на окремих деталях, а намагатися отримати загальне уявлення про викладені теми, відмічаючи важкі та незрозумілі місця. Після цього можна приступити до детального вивчення матеріалу за рекомендованим підручником або навчальним посібником.

1 Теми та погодинний розклад лекцій та

самостійної роботи з навчальної дисципліни№ пор.


Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

1

Поняття та значення аналізу господарської діяльності. Предмет, зміст, задачі аналізу господарської діяльності

2

4

1

5

2

Метод та методика аналізу господарської діяльності


2

4-

5

3

Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності

4

41

5

4

Методика факторного аналізу

4

4

2

5

5

Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі


4

4

-

5

6

Способи вивчення стохастичних зв'язків в аналізі господарської діяльності


4

4

-

5

7

Методика функціонально-вартісного аналізу

4

4

1

5

8

Особливості аналізу в комерційних структурах


4

5

1

5
УСЬОГО:

28

33

6

40^ Тема 1 Поняття та значення аналізу господарської діяльності

1 Наукові основи і філософське розуміння економічного аналізу.

2 Зміст, функції та завдання економічного аналізу.

3 Місце та роль економічного аналізу в системі управління

підприємством.

4 Предмет та об'єкти економічного аналізу.

5 Принципи економічного аналізу.

6 Види економічного аналізу.

7 Зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризувати предмет та об'єкти економічного аналізу.

2. Назвати та пояснити принципи економічного аналізу.

3. Назвати ознаки, що покладені в основу класифікації економічного аналізу.

4. Розкрити зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Література: [1, с. 6-38; 2, с. 21-39; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 2 Метод та методика аналізу господарської діяльності

1 Метод економічного аналізу, його особливості.

2 Класифікація методичних прийомів та способів економічного аналізу.

3 Методичний прийом порівняння в аналітичних дослідженнях.

4 Абсолютні, відносні, середні величини в економічному аналізі.

5 Побудова рядів динаміки для потреб економіки.

Питання для самоперевірки

1. Які характерні особливості методу економічного аналізу?

  1. Охарактеризувати прийом порівняння, як найбільш універсальний метод пізнання економічних явищ.

  2. Сутність абсолютних, відносних та середніх величин. У чому особливості застосування їх для потреб економічного аналізу?

4. Призначення рядів динаміки в економічному аналізі.

^ Література: [1, с. 46-75; 2, с. 44-46; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].

Тема 3 Способи обробки економічної інформації в

аналізі господарської діяльності

1 Причини застосування економіко-математичних методів.

2 Види економіко-математичних методів, що використовуються в

економічному аналізі.

3 Прийом групування інформації в економічному аналізі.

4 Використання прийому балансового узагальнення в економічному

аналізі.

5 Прийоми графічного і табличного відображення даних в

економічному аналізі

6 Особливості методу лінійного програмування.

Питання для самоперевірки

1. Характерні особливості методу економічного аналізу?

2. Охарактеризувати прийом порівняння, як найбільш універсальний.

3. Розкрити сутність абсолютних, відносних та середніх величин.

4. Пояснити призначення рядів динаміки в економічному аналізі.

5. Назвати види індексів та дати їх характеристику.

6. Охарактеризувати види групувань в економічному аналізі.

7. Розкрити сутність прийому балансового узагальнення.

8. Назвати види графіків, що застосовуються в економічному аналізі.

9. Які вимоги висуваються до побудови аналітичних таблиць?

Література: [3, с. 65-75; 2, с. 152-168; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 4 Методика факторного аналізу

1 Поняття та завдання факторного аналізу

2 Класифікація факторів для потреб економічного аналізу

3 Моделювання факторних систем

4 Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі

Питання для самоперевірки

1. Визначення факторного аналізу.

2. Назвати види факторного аналізу та дати їх характеристику.

3. Розкрити поняття "фактор" в економічних дослідженнях.

4. Дати визначення детермінованої факторної моделі. Навести приклад.

5. Назвати моделі, що використовуються у факторному аналізі.

6. Прийоми побудови детермінованих факторних моделей.

Література: [1, с. 100-113; 2, с. 93-102; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 5 Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі

1 Економічний зміст виробничо-економічних факторів.

2 Економічний зміст соціально-економічних факторів.

3 Аддитивні факторні моделі.

4 Мультиплікативні факторні моделі.

5 Прийоми побудови факторних моделей.

6 Способи виміру впливу факторів.

Питання для самоперевірки

1. Дати визначення терміну "факторний аналіз". З якою метою він

проводиться?

2. Назвати види факторного аналізу та дати їх характеристику.

3. Розкрити поняття "фактор" в економічних дослідженнях. Навести

класифікацію факторів в економічному аналізі.

4. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

5. Алгоритми застосування способів детермінованого факторного

аналізу.

6. В чому полягає індексний спосіб виміру впливу факторів?

7. Охарактеризувати алгоритм застосування інтегрального методу.

^ Література: [1, с. 114-127; 2, с. 117-143; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 6 Способи вивчення стохастичних зв'язків в аналізі

господарської діяльності

1 Статистичні методи стохастичного моделювання.

2 Оцінка кореляції між економічними показниками.

3 Регресійний аналіз.

Питання для самоперевірки

1. Прийоми побудови стохастичних факторних моделей.

2. Способи стохастичного факторного аналізу.

3. Способи виміру впливу факторів у стохастичному аналізі.

Література: [1, с. 101-103; 2, с. 109-117; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 7 Методика функціонально-вартісного аналізу

1 Принципи функціонально-вартісного аналізу.

2 Способи парної кореляції у функціонально-вартісному аналізу.

3 Алгоритм функціонально-вартісного аналізу.

Питання для самоперевірки

1. З якою метою проводиться функціонально-вартісний аналіз?

2. Задачі функціонально-вартісного аналізу

3. Цілі функціонально-вартісного аналізу

Література: [2, с. 212-221; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 8 Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу

господарської діяльності

1 Інформаційні технології в економічному аналізі.

2 Організація аналітичних досліджень

3 Інформаційні системи та технології

4 Програмне забезпечення економічного аналізу.

^ Питання для самоперевірки

1. Необхідність використання інформаційних технологій.

2. Назвати основні переваги використання комплексної системи

автоматизації з метою проведення економічного аналізу.

3. Охарактеризувати автоматизоване робоче місце аналітика.

^ Література: [1, с. 641-649; 2, с. 60-87; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


Тема 9 Особливості аналізу комерційних структур

1 Проблеми аналізу в комерційних структурах.

2 Чим відрізняються комерційні структури від промислових?

3 Як виявляє себе категорія комерційного ризику?

4 Основні завдання аналізу діяльності торговельних підприємств?

Питання для самоперевірки

1. Які джерела інформації використовуються при аналізі торговельних

підприємств?

2. За якими ознаками класифікують товарообіг?

3. За якими основними напрямами аналізують товарообіг?

4. Які основні завдання та етапи аналізу діяльності підприємств?

5. Поняття та оцінка ресурсного потенціалу фірми.

6. Методика розрахунку грошової оцінки ресурсів фірми.

7. Як оцінити рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами?

8. Як оцінити рівень забезпеченості й використання основних та

оборотних засобів на підприємстві?

Література: [1,с. 617-628; 2, с. 294-331; 3,4,5,6,7,8,9,10,11].


2 Перелік питань поточного контролю


1. Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності.

2. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

3. Метод суми місць в економічному аналізі.

4. Метод відстаней в економічному аналізі.

5. Таксонометричний метод в економічному аналізі.

6. Інтегральний метод в економічному аналізі.

7. Методи лінійного програмування.

8. Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі.

9. Особливості застосування теорії масового обслуговування.

10. Методи економічного аналізу на базі математичної статистики.

11. Симплекс метод оптимізації.

12. Методи лінійного програмування.

13. Теорія інформації в економічному аналізі.

14. Теорія масового обслуговування в економічному аналізі.

15. Методи економічного аналізу.

16. Методика функціонально-вартісного аналізу.

17. Суть і задачі ФВА.

18. Принципи організації функціонально-вартісного аналізу.

19. Послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу.

20. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності.

21. Основні правила організації економічного аналізу.

22. Планування аналітичних робіт.

23. Організація аналізу господарської діяльності в умовах АСУП.

24. Особливості економічного аналізу в комерційних структурах.

25. Алгоритм способу ланцюгової підстановки.

26. Методи аналізу споживацького попиту.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Ф.Ф Бутинця.-

Житомир: ПП ”Рута”, 2003. - 680 с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:

Учебник. - 4-е изд.. доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с.

3. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи. / Под ред.

М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.- М.: Финансы и статистика, 2003. - 653 с .

4. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2001. - 222 с.

5. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего

субьекта. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.

6. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие. - М.:

Финансы и статистика, 2002. - 384 с.

7. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз

зовнішньоекономічної діяльності. - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2001.-544 с.

8. Бутинець Ф.Ф., Мних С.В., Олійник О.В. Економічний аналіз.

Практикум: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -416 с.

9. Гадзевич 0.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств:

Навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. відділ ВДУ, 1997. - 159 с.

10. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А. Болюха, В.З. Бучевський,

М.І. Горбуток; за ред. проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

11. Іваненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз:

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999.- 176 с.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Теорія економічного аналізу” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Л.Б. Литвинський


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до друку .Формат 64х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. аркушів . Наклад прим. Зам. № . Безкоштовно.Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи