Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 237.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата28.07.2012
Розмір237.15 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО CАМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУСТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ


для студентів зі спеціальності

8.050107 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”.______


Кременчук 2005

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “ Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів зі спеціальності

8.050107 “Економіка підприємства“


Укладач к. т. н., доцент В.Є.Черніченко

Рецензент к. е. н. О.І. Маслак

Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2005 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2005

ЗМІСТстор

 1. Вступ ………………………………………………………..3

 2. Робочий план дисципліни ………………………………….6

 3. Основні поняття та терміни ………………………………..9

 4. Тематика самостійної роботи студентів ………………….11

 5. Запитання для самоперевірки ……………………………..14

 6. Залікові питання з курсу ………………………………… 16

 7. Список літератури …………………………………………171.ВСТУП


Докорінне підвищення якості товарів та послуг є одним з базових економічних і політичних завдань для України. На його розв’язання націлено сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення системи розробки та упровадження у виробництво, організація всебічних випробувань продукції, а також її сертифікація.

Економічне й науково-технічне співробітництво між країнами характеризується сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної торгівлі, підвищенням частки наукомісткої та високотехнологічної продукції в загальному обсязі товарообігу, прискореним упровадженням досягнень НТП у виробництво, підвищенням вимог споживачів до якості продукції.

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного поліпшення асортименту та якості товарів є стандартизація; нормативно-технічні документи стандартизації регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, тобто нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації щодо підвишенні якості невпинно зростає.

Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація продукції. Проблемами сертифікації пояснюється розробка та укладання багатьох міждержавних угод про взаємне визнання національних сертифікатів і знаків відповідності стандартам тієї чи іншої країни.

Водночас нині суттєво ускладнилась реалізація продукції вітчизняних підприємств: на внутрішньому ринку – через збільшення обсягів імпорту та різкого зниження платоспроможного попиту, на зовнішньому – внаслідок низької конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції, браку досвіду і навичок торгівлі на насичених ринках, нехтування встановленими на них правилами, у тому числі вимогами сертифікації продукції та наявності систем якості. Найближчим часом фірми, що не мають сертифікатів відповідності систем якості міжнародним стандартам ICO серії 9000, не зможуть конкурувати на ринках товарів (продукції, послуг).

Предмет вивчення дисципліни: діяльність, спрямована на підвищення якості продукції шляхом її стандартизації та сертифікації.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на знаннях, отриманих з дисциплін “Маркетинг”, “Товарознавство”, “Логістика”.


Мета та завдання дисципліни

МЕТА: вивчення і засвоєння науково-технічних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації та сетрифікації продукції та послуг для досягнення при практичній маркетинговій діяльності високих кінцевих результатів.

Завдання вивчення дисципліни:

 • формування у студентів розуміння особливостей розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

 • засвоєння основних методів стандартизації та систем показників якості продукції;

 • вивчення основних методів планування та визначення ефективності робіт з стандартизації;

 • вивчення особливостей сучасних міжнародних засад стандартизації, сертифікації;

 • розвиток навичок самостійної праці щодо використання нормативно-технічних документів для розв’язання практичних завдань.У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • сутність стандартизації та сертифікації продукції й послуг;

 • значення стандартизації як нормативно-правової основи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

 • особливості розвитку стандартизації, сертифікації в Україні та міжнародних систем;

 • основні методи стандартизації та системи показників якості продукції;

 • методологію визначення ефективності робіт зі стандартизації.УМІТИ:

 • застосовувати нормативно-правове забезпечення;

 • володіти методологією аналізу і планування, пов’язаних зі стандартизацією, сертифікацією продукції чи послуг будь-якого виду і сфери застосування.2.Робочий план дисципліни

Но-

Найменування теми (модуля)

.

Денна форма

Заочна форма

Література


мер

теми

Ауд. заняття

(год.)

сам.

роб.

(год.)

се-

местр

Ауд. заняття

(год.)

сам.

роб.

(год.)

се-

местр

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки


2

2

9


6;9;14

2

Параметричні ряди


2

2

9


6

3

Основні методи стандартизації


2

2

9


6;9;14

4

Державна система стандартизації України

2

2

9


1; 6;9;14

5

Система показників якості продукції

2

2

9


5;6;7;14

6

Контроль якості продукції та послуг


1

2

9


5;6;9;14

7

Методи оцінювання якості продукції та послуг


1

2

9


5;6;9;14

8

Управління якістю продукції та послуг


1

2

9


5;6;9;14

9

Державна система сертифікації


2

2

9


3;4;7;9;13Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нормативне-правове забезпечення стандартизації та сертифікації


2

2

9


3;6;22;31

11

Міжнародні системи стандартизації і сертифікації


1

2

9


6;20;24

Всього годин у семестрі:

18

22
3.Основні поняття та терміни


Стандартизація – вид діяльності щодо забезпечення технічного законодавства та нормативних документів, що регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля.

Сертифікація – підтвердження продукції вимогам загальноприйнятого стандарту.

Сертифікат – документ, виданий державним органом, який свідчить, що певна продукція досліджена незалежно від продавця і покупця третьою стороною і визнана відповідною всіма установленими законодавством країни вимогами до такого виду продукції.

Єдина система конструкторської документації – система постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпечують взаємний обмін конструкторською документацією без її переоформлення між галузями промисловості, розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці і, найголовніше, готовність промисловості до організації будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в найкоротший строк.

Єдина система технологічної документації – система обов’язкових правил розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машинобудівних і приладобудівних підприємствах для виготовлення, транспортування, монтажу, ремонту виробів цих підприємств.

Державна система забезпечення єдності вимірювань – система метрологічного забезпечення, яка визначає достовірність і порівнюваність вимірювань.

Система стандартів безпеки праці – система єдиних правил і норм, що стосуються безпеки людини в процесі праці.

Єдина система технологічної підготовки виробництва – комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної підготовки виробництва, при виконанні вимог яких створюються умови для скорочення строків підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої гнучкості виробничої структури і значної економії трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.

Система розробки і постановки продукції на виробництво – система правил, що визначають порядок проведення робіт щодо створення, виробництва і використання продукції, установлених відповідними стандартами.

Стандарти на штрихове кодування – позначення товарів числовими кодами.

Метод симпліфікації – зменшення кількості типів виробів до числа, достатнього, щоб задовольнити потребу.

Метод уніфікації – об’єднання двох чи більше документів в одному з таким розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати.

Уніфікація продукції – раціональне скорочення кількості типів і параметричних рядів продукції однакового чи близького цільового призначення, що супроводжується встановленням оптимальних конструкторсько-технологічних рішень.

Систематизація – розташування предметів, явищ, понять у певному порядку і послідовності, яка дає чітку систему, зручну для користування.

Класифікація - розташування предметів, явищ, понять за класами, підкласами, розрядами залежно від їх загальних ознак.

Метод типізації – розробка типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для ряду виробів (процесів) технічних характеристик.

Метод специфікації – розробка одного з основних документів конструкторської, технологічної документації на вироби.

Метод агрегування – компонування машин, механізмів тощо зі стандартних, уніфікованих агрегатів або механічне об’єднання в машину декількох агрегатів.

Програмно-цільовий метод – розробка і реалізація комплексних цільових програм зі найбільш важливими науково-технічними, економічними і соціальними проблемами.

Прогресивна стандартизація – визначення перспектив удосконалення виробництва, росту продуктивності праці, покращення якості продукції, зниження її матеріаломісткості на основі результатів прогнозів, патентів, винаходів, кращих конструкторських розробок, науково-дослідних робіт.

Комплексна стандартизація – забезпечення узгодження показників взаємопов’язаних компонентів, що входять в об’єкти стандартизації, та ув’язку строків уведення в дію стандартів для найбільш повного та оптимального задоволення потреб споживачів щодо якості виробів, засобів оснащення, методів випробувань і вимірювань, маркування, пакування, транспортування і зберігання.

Випереджаюча стандартизація – установлення підвищених відповідно до вже досягнутого на практиці рівня норм, вимог до об’єктів стандартизації, які за прогнозами будуть оптимальними через певний строк.

Нормоконтроль – контроль повного додержання в технічних документах вимог чинних стандартів при широкому використанні у виробах під час проектування стандартних і уніфікованих елементів.

Якість – сукупність властивостей, які зумовлюють придатність виробу задовольнити певні потреби.

Органолептика – оцінювання якості за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику, смаку.

Реєстрація – підрахунок кількості подій, предметів або витрат на створення, експлуатацію продукції.

Метрологічна служба – одна з ланок державного управління, задачами якої є метрологічний контроль і нагляд, випробування і перевірка засобів вимірювання, їх калібрування, а також метрологічне забезпечення підготовки виробництва.


^

4.Тематика самостійної роботи студентів


Тема1 Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки

 1. Загальні відомості про стандартизацію.

 2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни.

 3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.

Література: 1; 3; 4; 5(с.4-13); 6(с.5-20; 25-30); 8(с.3-16); 9; 31.


Тема 2 Параметричні ряди

 1. Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації продукції.

 2. Вимоги до параметричних рядів.

 3. Методика створення параметричних рядів.

Література: 6(с.43-50).


Тема 3 Основні методи стандартизації

 1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

 2. Поняття уніфікації та її види.

 3. Нормоконтроль технічної документації.

4.Міжнародна діяльність зі стандартизації.

Література: 5(с. 16-30; 65-84); 8(с. 113-129); 14(с. 30-39); 20; 24.


Тема 4 Державна система стандартизації України

 1. Органи державної та галузевої служби стандартизації.

 2. Об’єкти стандартизації.

 3. Категорії нормативної документації зі стандартизації.

 4. Організація робіт зі стандартизації.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

Література: 1, 5(с. 51-65); 7(с. 15-20); 8(с.6-30); 14 (с. 5-29);15.


Тема 5 Система показників якості продукції

 1. Класифікація промислової продукції та показники її якості.

 2. Фактори, що обумовлюють якість продукції.

 3. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження комплексної системи управління якістю.

Література: 4(с. 33-45);6(с. 229-230); 8(с. 37-68); 9; 10; 14(111-112); 15.


Тема 6 Контроль якості продукції та послуг

 1. Розвиток контролю якості.

 2. Розробка методів оцінювання якості продукції.

 3. Діяльність метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції.

Література: 6(с. 248-261) 8(с. 111-142); 9; 10; 12; 13; 14; 15(с. 8-31).


Тема 7 Методи оцінювання якості продукції та послуг

 1. Рівень якості продукції і методи його визначення.

 2. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

Література: 6(с. 271-278); 9; 10; 14(с. 112-119); 15; 16; 17.


Тема 8 Управління якістю продукції та послуг

 1. Досвід управління якістю.

 2. Статистичні методи управління якістю.

 3. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

Література: 6(с. 230-237; 293-311); 9; 10; 14(с. 53-66); 15; 16; 17.

Тема 9 Державна система сертифікації

 1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

 2. Види і системи сертифікації продукції.

 3. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

 4. Вибір механізмів сертифікації.

 5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

Література: 6 (с. 378-380);8; 9; 10; 11;14 (с. 90-110).


Тема10 Нормативне-правове забезпечення стандартизації та сертифікації

 1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.

 2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.

 3. Договор як важливий правовий засіб підвищення якості продукції та послуг.

Література:3; 6 (с. 424-433);8; 9; 10; 11;22.


Тема 11 Міжнародні системи стандартизації та сертифікації

 1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгоівельно-економічних зв’язків між країнами.

 2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

 3. Розвиток сертифікації в країнах світу.

 4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.

Література: 6 (с. 83--94);8; 9; 10; 11;14(с. 35--44);20;24.


^

5. Запитання для самоперевірки

 1. Поняття “стандартизація”.

 2. Мета стандартизації та її основні напрями.

 3. Результати діяльності зі стандартизації.

 4. Поняття “сертифікація”.

 5. Характерні особливості стандартів усіх різновидів.

 6. Ефективність використання стандартів.

 7. Економічні функції стандартів як нормативно-технічних документів.

 8. Значення стандартизації та сертифікації щодо підвищення якості продукції та конкурентоспроможності.

 9. Основні функції Держстандарту України (ДСТУ).

 10. Особливості кожного з видів нормативних документів, що входять до складу національної системи стандартизації.

 11. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ.

 12. Функції СТУ.

 13. Відповідальність за порушення, допущені під час розробкі нормативних документів зі стандартизації.

 14. Стандартизація і стадії ЖЦТ.

 15. Використання систем стандартів у різних галузях промисловості.

 16. Мета та зміст робіт з уніфікації, що виконується на різних стадіях ЖЦТ.

 17. Поняття “симпліфікація”.

 18. Методи типізації, взаємозамінювання, агрегатування.

 19. Мета використання комплексної стандартизації.

 20. Основні положення програмно-цільового методу стандартизації.

 21. Забезпечення випереджаючого характеру стандартизації.

 22. Поняття “підвищення якості продукції”.

 23. Показники якості продукції.

 24. Ознаки класифікації показників якості продукції.

 25. Методологія визначення рівня якості продукції.

 26. Отримання достовірної та систематизованої інформації про умови і процеси, які впливають на основні властивості продукції, що виготовляється.

 27. Зв’язок контролю якості з виконанням норм, правил і вимог, що визначають властивості продукції, а також з негативними факторами, що впливають на якість продукції.

 28. Зв’язок системи технічного контролю якості, що входить до складу структури підприємства, з виробничими процесами цього підприємства.

 29. Контроль якості на підприємствах масового (багатосерійного) виробництва.

30.Переваги статистичного контролю якості над іншими видами контролю.

 1. Склад стандартів ISO серії 9000.

 2. Сучасна комплексна система управління якістю продукції.

 3. Вплив людського фактора на управління якістю продукції.

 4. Умови розвитку метрології як науки.

 5. Державні вимірювальні еталони.

 6. Фізичний зміст одиниць вимірювань, що входять до міжнародної системи СІ.

 7. Мета та функціональні обов’язки метрологічної служби.

 8. Поняття “сертифікат якості”, “сертифікат продукції”.

 9. Використання обов’язкового і добровільного видів сертифікації продукції.

 10. Вимоги до органів з сертифікації продукції та систем якості.

 11. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.^

6.Залікові питання з курсу


1.Загальні відомості про стандартизацію.

2.Фактори, що зумовлюють якість продукції.

3.Розвиток і сучасний стан сертифікації.

4.Органи державної та галузевої служби стандартизації.

5.Об’єкти стандартизації.

6.Категорії нормативної документації зі стандартизації.

7.Організація робіт зі стандартизації.

8.Вітчизняні системи стандартів.

9.Основні методи стандартизації та їх особливості.

10.Поняття уніфікації та її види.

11.Нормоконтроль технічної документації.

12.Міжнародна діяльність зі стандартизації.

13.Етапи визначення економічного ефекту стандартизації.

14.Методика розрахунку економічного ефективності стандартизації.

15.Визначення оптимального рівня уніфікації та стандартизації продукції.

16.Класифікація промислової продукції і показники її якості.

17.Рівень якості продукції і методи його визначення.

18.Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

19.Досвід управління якістю.

20.Людський фактор щодо управлінні якістю продукції.

21.Діяльність метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції.

22.Основні положення державної системи сертифікації продукції.

23.Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

24.Порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

25.Вибір механізмів сертифікації.

26.Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

^

7.Список літератури

Основна


 1. Державна система стандартизації України.- К.: Держстандарт України, 1993.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції.- Львів: Афіша, 2001.- 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції.- К.: УМК ВО, 1998.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю.- К.: КНТЕУ, 2001.- 445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1999.-286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 711 с.

 9. Лифиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции.- М.: ВИПСИ, 2001.- 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг.- Х.: Фактор, 2002.- 147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, серти-фикация.- М.: Логос, 2001.-525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є.В. Тарасенко.- К.: КНТЕУ, 2001.- 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции.- М.: ЦЕМ, 2002.- 416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.- К.: УФІМБ, 1998.- 152 с.

Додаткова


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1994.

 2. Васильев А.Л. Стандартизация для всех.- М.: Изд-во стандартов, 1992.

 3. Васильев А.Л. Основы метрологии и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1996.

 4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г. Интеграция производства и управления качеством продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1995.

 5. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации.- М.: Изд-во стандартов, 1996.

 6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты.- К.: Міко, 1996.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 1999.

 8. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО.- К.: Держстандарт України, 1993.

 9. Книга ділової людини /Під ред. Краюхіна Г.С. – М.: Вища школа, 1993.- 340 с.

 10. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості.- Львів: ТК, 1995

 11. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономически терминов.- К.: Молодь, 2000.

 12. Колпачев В.И. Экспортерам о сертификации продукции.- М.: ВИПСИ, 1999

 13. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1998

 14. Морозов М.П. Економічні проблеми стандартизації.- М.: Економіка, 1996.

 15. Мишин В.М. Управление качеством.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 303 с.

 16. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике.- М.: ИНФРА-М, 2001.

 17. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: В 2 т.- К.: Держстандарт, 1998.- 415 с.

 18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности.- М.: Наука, 1998.

 19. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 199 с.

 20. Федько В.П. Маркировка и сертификация товаров и услуг.- Ростов/Дону: Феникс, 1998.- 639 с.

 21. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1987.- 351 с.Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “ Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів зі спеціальності 8.050107

“Економіка підприємства“


Укладач к.т.н., доцент В.Є.Черніченко

Кафедра економіки

Відповідальний за випуск стар.викладач кафедри економіки Н.Є. ГришкоПідписано до друку_________2005 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2005


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи