Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 221.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата21.06.2012
Розмір221.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

"МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050108 - "МАРКЕТИНГ"


КРЕМЕНЕЧУК 2006

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 8.050108 - "Маркетинг"


Укладач: ст. викладач Л.М. Сокур

Рецензент: к.е.н., доцент В.І. Баюра


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____від_________р.

Заст. голови ради____________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


1. Мета та задачі вивчення курсу

2. Загальні методичні рекомендації

3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни "Маркетинговий

менеджмент"

4. Тематика самостійної роботи

5. Критерії оцінювання знань студентів

6. Список літератури


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета викладання дисципліни

Успішне функціонування фірми в ринковій економіці неможливе без застосування маркетингу. Але для того, щоб заходи, які впроваджуються, були ефективними, погрібна система управління. Суть управлінського маркетингу полягає в поширенні маркетингових принципів і методів на всі рівні управління

фірмою.

Мета - викладання курсу "Маркетинговий менеджмент" є навчити

майбутніх спеціалістів аналізу, плануванню, упровадженню в життя та контролю за здійсненням заходів, що розраховані на встановлення, зміцнення та підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети організації.


^ Задачі вивчення дисципліни

Загальна задачі курсу "Маркетинговий менеджмент" є надання студентам теоретичних та практичних знань у галузі маркетингу та менеджменту.

Структура вивчення дисципліни зумовлює вивчення суті та змісту маркетингового менеджменту, маркетингового дослідження, маркетингового планування, маркетингової товарної політики, маркетингової ціпової політики, маркетингової політики комунікацій, маркетингової політики розподілу та організації маркетингу на підприємстві.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

• уміти робити аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон'юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей фірми, конкуренції та ін.;

• уміти формулювати мсту фірми, визначати шляхи її досягнення;

• знати організацію, тобто формування організаційної структури маркетингу фірми, його внутрішню ієрархію, конкретні завдання, повноваження і відповідальність за реалізацію маркетингових заходів;

• знати і вміти використовувати мотивацію: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов'язків;

• уміти використовувати контроль та аналіз виконання маркетингових заходів.


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Курс складається з теоретичної ( лекції), практичної (семінари) частин. Також певний обсяг інформації студенти опановують самостійно.

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Тематика курсу лекцій з навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" визначається робочою навчальною програмою.

Практичні заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" та формує вміння та навички їх практичного застосування.

Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти вивчають самостійно значну його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни "Маркетинговий менеджмент", методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студентів передбачає опрацювання лекційного курсу, вивчення основної та додаткової літератури, підготовку практичних занять, підготовку

домашніх завдань, підготовку до іспиту та ін.

При виникненні труднощів студенти повинні звертатися до викладача, який веде курс за допомогою.


Навчально-тематичний план вивчення дисципліни "Маркетинговий

менеджмент"№ йор.

Назва теми

Лекції

Практичні заняття

Самост. робота

1

Суть маркетингового менеджменту

2

2

6

2

Маркегиніове дослідження

1

1

12

3

Маркегиніове планування

2

1

8

4

5

Маркетингова товарна політика Маркетингова цінова політика

2


2

8

6

Маркетингова політика комунікацій

2

1

6

7

Маркетингова політика розподілу

1

2

8

8

Організація маркетингу на підприємстві

1

1

8

9

Контроль та аналіз маркетингової діяльності

1

1

10

10

Маркетинговий менеджмент у сфері послуг

1

1

8
Усього:

14

14

80^ ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Суть маркетингового менеджменту


Основні питання

1. Поняття маркетингового менеджменту.

2. Еволюція концепції маркетингового менеджменту.

3. Процес маркетингового менеджменту.

Поняття маркетингового менеджменту. Його завдання, функції.

Концепція маркетингового менеджменту: поняття. Етапи розвитку концепції маркетингового менеджменту. Особливості кожного етапу розвитку концепції маркетингового менеджменту.

Процес маркетингового менеджменту та характеристика його складових.


^ Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетинговий менеджмент? Основні завдання маркетингового менеджменту?

2. Які функції маркетингового менеджменту ви знаєте?

З.Що таке концепція маркетингового менеджменту? Які основні етапи розвитку концепції маркетингового менеджменту?

4. Дайте характеристику кожному етапу розвитку концепції маркетингового менеджменту.

5. Які особливості виробничого і сучасного маркетингового менеджменту?

6. Що таке процес маркетингового менеджменту? Із чого він складається,?

7. Дайте характеристику основним складовим процесу маркетингового менеджменту.

8. Дайте порівняльну характеристику стратегії та тактики маркетингу.

Література:[2-с24, 5-с.79, 7-с. 122, 9-с. 181.]


Тема 2 Маркетингові дослідження


Основні питаний

1. Сутність і зміст маркетингових досліджень.

2. Маркетингова інформація.

3. Методи збирання первинної інформації.

4. Дослідження навколишнього середовища.

5. Дослідження поведінки споживачів.

6. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетингу.

7. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.

8. Визначення місткості ринку та його кон'юнктури.

Прогнозування продажу.

9. Ідентифікація маркетингових сегментів та вибір цільових ринків.


Поняття маркетингових досліджень, їх мета. Основні завдання маркетингових досліджень. Структура та процес маркетингових досліджень, Процес маркетингових досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень.

Поняття маркетингової інформації та її класифікація. Джерела збирання маркетингової інформації.

Методи збирання первинної інформації та їх характеристика. Маркетингові інформаційні системи.

Навколишнє середовище фірми. Суб'єкти, умови і сили навколишнього середовища маркетингу. Основне завдання досліджень навколишнього середовища.

Модель поведінки кінцевих споживачів. Класична модель економічного споживача.

Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Характеристика ринку, продуктів, послуг, процесу купівлі, потреб.

Конкуренція та її види. П'ять сил конкурентного середовища.

Поняття місткості ринку. Алгоритм вивчення кон'юнктури ринку та підготовки її прогнозу. Прогноз продажу.

Підходи дослідження ринку: ринкове аґрегування, ринкове сеґментування. Визначення привабливості ринкового сегмента.


Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетингове дослідження? Яка мета маркетингового дослідження?

2. Які основні завдання маркетингових досліджень?

3. З чого складається структура маркетингових досліджень?

4. Які існують види маркетингових досліджень та чим вони характеризуються?

5. Процес маркетингових досліджень: його складові? :

6. Що таке маркетингова інформація та як її можна класифікувати?

7. Які джерела використовуються для збирання маркетингової інформації?

8. Які ви знаєте методи збирання первинної інформації?

9. Що містить у собі дослідження навколишнього середовища?

10.Розкажіть модель поведінки кінцевих споживачів?

Охарактеризуйте кожну складову.

11 .У чому відмінність поведінки споживачів у промисловому

маркетингу від поведінки індивідуального споживача?

12.У чому суть маркетингових досліджень конкуренції та

конкурентів? Які види конкуренції ви знаєте?

13.Охарактеризуйте п'ять сил конкурентного середовища?

14.Які компоненти визначають реакцію покупців?

15.Що таке місткість ринку?

16.3 чого складається алгоритм вивчення кон'юнктури ринку та підготовки її

прогнозу?

17.Які можливі методи використання при прогнозі?

18.Які підходи дослідження ринку ви знаєте?

19.Як визначається привабливість ринкового сегмента?

Література:[2-с24, 6-с.79, 7-с. 122, 9-с. 181.]


Тема 3 Маркетингове планування


Основні питання

1. Сутність та система маркетингового планування.

2. Організація маркетингового планування.

3. Маркетингове стратегічне планування.

4. Тактичне й оперативне планування маркетингу.


Маркетингове планування: головні завдання та принципи. Характеристика планів маркетингу залежно від їх тривалості, масштабів, методів розробки, об'єкта, змісту.

Фази маркетингового планування. Що містить у собі ефективна організація маркетингового планування.

Поняття маркетингового стратегічного планування. Предмет та основні завдання стратегічного планування. Модель стратегічного планування маркетингу. Характеристика основних аспектів стратегічного аналізу та їх характеристика. Стратегії фірми, спрямовані на підвищення ефективності її діяльності.

Тактичне планування маркетингу та його основні завдання. Призначення оперативних планів.


Питання для самоперевірки

1. У чому сутність маркетингового планування?

2. Які головні завдання маркетингового планування?

3. Які принципи маркетингового планування ви знаєте?

4. Дайте характеристику класифікацій маркетингових планів.

5. З чого складається ефективна організація маркетингового

планування?

6. Дайте характеристику моделі стратегічного планування маркетингу.

7. Які основні аспекти стратегічного аналізу ви знаєте?

8. Що такс мета та місія фірми?

9. У чому сутність найбільш відомих маркетингових стратегій?

10. Охарактеризуйте матрицю "зростання-частка".

11. Дайте характеристику матриці "ринок-продукт".

12. Проаналізуйте матрицю "зрілість сектора-становище щодо конкурентів".

13. Що таке тактичне планування маркетингу? Для чого воно існує?

14. Для чого призначене оперативне планування маркетингу?

Література:[2-с24, 3-с.79, 4-с. 122, 10-с. 181.]


Тема 4 Маркетингова товарна політика


Основні питання

1. Суть маркетингової товарної політики.

2. Якість і конкурентоспроможність продукції.

3. Планування продукції.

4. Управління продукцією фірми.

Маркетингова товарна політика: основне завдання, структура.

Конкуренція товару з погляду маркетингу. Головні параметри продукції. Схема оцінювання конкурентоспроможності.

Процес планування продукції: мета розробки нової функції, розробка ідей, оцінка і відбір ідей, розробка і перевірка задуму, розробка стратегії маркетингу, розробка продукції, пробний маркетинг, виробництво і реалізація продукції. Поділ і відповідальності між функціональними службами у різних фазах планування продукції.

Життєвий цикл продукту. Особливості маркетингу на різних станах життєвого циклу продукту. Проблеми управління продукцією.


Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетингова товарна політика?

2. З чого складається структура маркетингової товарної політики?

3. Охарактеризуйте концепцію товару з погляду маркетингу?

4. Які головні параметри продукції? Охарактеризуйте їх.

5. З чого складається схема оцінювання конкурентоспроможності?

6. Які фази планування продукції ви знаєте? Охарактеризуйте кожну з них.

7. Розкрийте сутність поділу відповідальності між функціональними

службами у різних фазах планування продукції.

8. Охарактеризуйте життєвий цикл продукту?

9. Які є особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу

продукту?

10.Які організаційні форми управління продукцією існують?

11. Проаналізуйте проблеми управління продукцією.

Література:[2-с24, 3-с.79, 4-с. 122, 10-с. 181.]


Тема 5 Маркетингова цінова політика


Основні питання

1. Суть маркетингової цінової політики.

2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

3. Методи прямого ціноутворення.

4. Методи непрямого маркетингового ціноутворення.

5. Управління цінами.


Маркетингова цінова політика: значення, роль, суть.

Маркетинговий розрахунок цін та його основні завдання. Мета ціноутворення. Система ціноутворюючих факторів. Цінова еластичність попиту.

Методи прямого ціноутворення та їх різновиди.

Методи непрямого маркетингового ціноутворення: політика торговельного кредитування, кондицій, знижок.

Управління цінами та принципи, які можна використовувати у процесі управління.


Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетингова ціпова політика?

2. Що таке маркетинговий розрахунок цін? Які його основні завдання?

3. Охарактеризуйте алгоритм розрахунку ціни.

4. Дайте перелік складових системи ціноутворюючих факторів.

5. Що таке еластичність попиту і яких видів вона буває?

6. Дайте характеристику методів прямого ціноутворення,

виходячи із витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції.

7. Які різновиди методів прямого впливу ви знаєте, виходячи з попиту та

з урахуванням умов конкуренції? У чому їх відмінність?

8. Охарактеризуйте різновиди методів прямого ціноутворення за

географічним принципом та на основі узаконених типових умов.

9. Що таке непряме маркетингове ціноутворення та які методи ви знаєте?

10.Що таке управління цінами?

11.Поясніть сутність та переваги кожного з принципів управління цінами:

• політика поступового зниження цін;

• політика знімання вершків;

• політика проникнення; :

• політика диференціювання ціп;

• політика престижних цін; :

• політика традиційного ціноутворення;

• політика психологічних цін;

• політика шикування цін;

• політика послідовного проходження по сегментах ринку;

• політика збиткового лідера;

• політика еластичних цін;

• політика стабільних цін;

• політика переважних цін;

• політика цін на товари, зняті з виробництва;

• ці нова політика виживання.

Література:[2-с24, 4-с.79, 6-с. 122, 11-с. 181.]


Тема 6 Маркетингова політика комунікацій


Основні питання

1. Суть маркетингової політики комунікацій.

2. Реклама.

3. Пропаганда.

4. Стимулювання збуту.

5. Персональний продаж.


Маркетингова політика комунікацій; її складові: Формування ефективного процесу маркетингової комунікації. Особливості засобів впливу маркетингової комунікації.

Реклама: її класифікація. Процес прийняття рішень щодо реклами. Основні носії реклами.

Пропаганда: поняття, інструменти.

Стимулювання збуту: поняття, три основні напрями.

Переваги й недоліки засобів стимулювання збуту.

Персональний продаж: поняття, види. Алгоритм програми стимулювання збуту.

Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетингова політика комунікацій?

2. З яких елементів складається маркетингова політика комунікацій? Прокоментуйте кожен із них.

3. Що розуміють під формуванням ефективного процесу маркетингової комунікації?

4. Охарактеризуйте особливості засобів впливу маркетингової комунікації ( реклами, пропаганди, стимулювання продажу,

персонального продажу).

5. У чому сутність реклами? Її призначення?

6. Які ви знаєте різновиди реклами?

7. З чого складається процес прийняття рішень щодо реклами?

8. Охарактеризуйте основні носії реклами.

9. Що таке пропаганда?

10.Які інструменти пропаганди ви знаєте?

11 .Охарактеризуйте три напрями стимулювання збуту?

12.Які є переваги й недоліки засобів стимулювання збуту?

13.Що таке персональний продаж? Які типи його ви знаєте?

Охарактеризуйте їх.

14.Охарактеризуйте алгоритм програми стимулювання збуту.

Література:[2-с24, 3-с.79, 4-с. 122, 20 10-с. 181.]


Тема 7 Маркетингова політика розподілу


Основні питання

1. Суть та значення маркетингової політики розподілу.

2. Формування каналів розподілу.

3. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

4. Управління каналами розподілу.

5. Оцінка каналів розподілу.

6. Маркетингова політика розподілу й логістика.


Суть та значення маркетингової політики розподілу. Основні елементи маркетингової політики розподілу.

Формування каналів розподілу: алгоритм вибору. Розрахунок оптимального каналу.

Посередництво в товарному обігу: поняття. Види та типи посередницьких підприємств.

Управління каналами розподілу продукції: поняття.

Горизонтальні та вертикальні конфлікти.

Оцінка каналів розподілу: види.

Логістика: її складові. Відношення матеріально-технічного постачання, збуту й логістики до операцій фірми.


Питання для самоперевірки

1. У чому сутність маркетингової політики розподілу?

2. Які основні завдання маркетингової політики розподілу?

3. Перерахуйте та прокоментуйте основні елементи маркетингової політики розподілу.

4. Що включає в себе алгоритм вибору каналу розподілу?

5. Що є основними характеристиками каналів розподілу?

6. Хто такі посередники? На основі яких принципів вони здійснюють свою діяльність?

7. Для чого фірми використовують посередників?

8. Охарактеризуйте види посередницьких підприємств.

9. Що таке управління каналами розподілу та в чому його суть ?

10. Що таке оцінювання каналів розподілу та як воно здійснюється ?

11.Що таке логістика та з чого вона складається?

12. Перелічіть фактори, які впливають на формування логістичних систем розподілу.

Література:[2-с24, 4-с.79, 6-с. 122,20 11-с. 181.]


Тема 8 Організація маркетингу на підприємстві


Основні питання

1. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

2. Маркетингові організаційні структури.

Принципи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

Методи, за допомогою яких здійснюється планування функцій маркетингу.

Маркетингові організаційні структури: типові моделі та поняття.


^ Питання для самоперевірки

1. Які принципи ефективної організації маркетингу на підприємстві ви знаєте? Охарактеризуйте кожен із них.

2. Назвіть три основні завдання, вирішення яких необхідне для створення ефективної організації маркетингу?

3. Які методи використовуються при плануванні функцій маркетингу?

4. Назвіть та охарактеризуйте інтегровані маркетингові структури.

5. Назвіть та охарактеризуйте неінтеґровані маркетингові структури.

6. Які переваги та недоліки інтегрованих маркетингових структур?

Література:[2-с24, 5-с.79, 9-с. 122,20 11-с. 181.]


Тема 9 Контроль та аналіз маркетингової діяльності


Основні питання

1. Контроль маркетингової діяльності.

2. Аналіз маркетингової діяльності.


Контроль: поняття, складові, критерії. Система, процес контролю маркетингової діяльності фірми.

Аналіз маркетингової діяльності фірми: поняття та алгоритм. Основні показники.


Питання для самоперевірки

1. З чого складається контролювання маркетингової діяльності фірми?

2. Що таке контроль?

3. Які існують типи контрольованих маркетингових критеріїв?

4. З чого складається процес контролю маркетингової діяльності?

5. Які обмеження при організації контролю маркетингової діяльності ви знаєте?

6. Що таке аналіз маркетингової діяльності та що він у собі містить?

7. Охарактеризуйте алгоритм аналізу маркетингової діяльності фірми.

8. Перелічіть основні показники, що розраховують на основі отриманої інформації? Прокоментуйте їх.

Література:[2-с24, 9-с.79, 10-с.122,20 11-с. 181.]


Тема 10 Маркетинговий менеджмент у сфері послуг


Основні питання

1. Особливості маркетингу послуг.

2. Особливості маркетингового менеджменту у сфері послуг.


Маркетинг послуг: поняття, класифікація послуг. Континуум послуг.

Особливості маркетингового менеджменту у сфері послуг:

нематеріальність послуги, непослідовність послуги, невіддільність

послуги від її постачальника або навколишніх умов, неможливість зберігання послуги.


Питання для самоперевірки

1. Що таке маркетинг послуг?

2. За якими ознаками характеризуються послуги? Охарактеризуйте кожну групу?

3. Що таке континуум послуг? З чого він складається?

4. Які особливості маркетингового менеджменту у сфері послуг ви знаєте ?

5. Прокоментуйте нематеріальність послуги.

6. Як ви розумієте непослідовність послуги?

7. Як виявляється невіддільність послуги від її постачальника або навколишніх умов?

8. У чому суть проблеми неможливості зберігання послуги?

Література:[3-с24, 8-с.79, 12-с. 122,20 11-с.181.]


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Основою для визначення оцінки на екзамені є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:

- оцінку "ВІДМІННО" заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий із додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка "відмінно" ставиться студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

- оцінку "ДОБРЕ" заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінка "добре" виставляється студентам, які показали систематичні знання з навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

- оцінку "ЗАДОВІЛЬНО" заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності, який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, а також знайомий із рекомендованою літературою. Оцінка "задовільно" ставиться студентам, які допустили похибки у відповіді на заліку, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

- оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" ставиться студенту, який виявив вади в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінка "незадовільно" ставиться студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять із відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблені на підставі "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти від 2 червня 1993 року за № 161.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 8.050108 - "Маркетинг".


Укладач: ст. викладач Л.М. Сокур

Відповідальний за випуск д.т.н., проф. М.І. Сокур


Підписано до друку_________________2006 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк. ________Замовлення №______

Тираж ___ примірників


39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи