Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 229.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір229.23 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО практичних занять з дисципліни

“маркетинҐовий менеджмент”

для студентів денної форми навчання

зі спеціальності 7.050108 - "МаркетинҐ"


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни “Маркетинґовий менеджмент” для студентів спеціальності 7.050108 - "Маркетинґ" денної форми навчання
Укладач асистент K.О. Каргіна

Кафедра маркетингу


Рецензент кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____від _________р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004

ЗМІСТ

 1. Мета та задачі вивчення курсу 4

 2. Загальні методичні рекомендації

 3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

“Маркетинґовий менеджмент”

 1. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

 2. Критерії оцінювання знань студентів

 3. Список літератури
   1. ^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  1. Мета викладання дисципліни


Успішне функціонування фірми в ринковій економіці неможливе без застосування маркетинґу. Але для того, щоб заходи, які впроваджуються, були ефективними, потрібна система управління. Суть управлінського маркетинґу полягає в поширенні маркетинґових принципів і методів на всі рівні управління фірмою.

Метою викладання курсу “Маркетинґовий менеджмент” є навчити майбутніх спеціалістів аналізу, плануванню, упровадженню в життя та контролю за здійсненням заходів, що розраховані на встановлення, зміцнення та підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети організації.


  1. ^ Задачі вивчення дисципліниЗагальна задача курсу “Маркетинґовий менеджмент” є надання студентам теоретичних та практичних знань у галузі маркетинґу та менеджменту.

Структура вивчення дисципліни зумовлює вивчення суті та змісту маркетингового менеджменту, маркетинґового дослідження, маркетинґового планування, маркетинґової товарної політики, маркетинґової цінової політики, маркетинґової політики комунікацій, маркетинґової політики розподілу та організації маркетинґу на підприємстві.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 • уміти робити аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон’юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей фірми, конкуренції та ін.;

 • уміти формулювати мету фірми, визначати шляхи її досягнення;

 • знати організацію, тобто формування організаційної структури маркетинґу фірми, його внутрішню ієрархію, конкретні завдання, повноваження і відповідальність за реалізацію маркетинґових заходів;

 • знати і вміти використовувати мотивацію: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов’язків;

 • уміти використовувати контроль та аналіз виконання маркетинґових заходів.^ 2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Курс складається з теоретичної ( лекції), практичної (семінари) частин. Також певний обсяг інформації студенти опановують самостійно.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій з дисципліни “Маркетинґовий менеджмент” визначається робочою навчальною програмою.

Практичні заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни “Маркетинґовий менеджмент” та формує вміння та навички їх практичного застосування.

Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти вивчають самостійно значну його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни “Маркетинґовий менеджмент”, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студентів передбачає опрацювання лекційного курсу, вивчення основної та додаткової літератури, підготовку практичних занять, підготовку домашніх завдань, підготовку до іспиту та ін.


При виникненні труднощів студенти повинні звертатися до викладача, який веде курс за допомогою.


Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Маркетинґовий менеджмент”

пор.

Назва теми

Лекції

Практичні заняття

Самост. робота

1

Суть маркетинґового менеджменту

2

2

6

2

Маркетинґове дослідження

1

1

12

3

Маркетинґове планування

2

1

8

4

Маркетинґова товарна політика

2

2

8

5

Маркетинґова цінова політика

1

2

6

6

Маркетинґова політика комунікацій

2

1

6

7

Маркетинґова політика розподілу

1

2

8

8

Організація маркетинґу на підприємстві

1

1

8

9

Контроль та аналіз маркетинґової діяльності

1

1

10

10

Маркетинґовий менеджмент у сфері послуг

1

1

8
Усього:

14

14

804 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1 Суть маркетинґового менеджменту
^
Основні питання

  1. Поняття маркетинґового менеджменту.

  2. Еволюція концепції маркетинґового менеджменту.

  3. Процес маркетинґового менеджменту.


Поняття маркетинґового менеджменту. Його завдання, функції.

Концепція маркетинґового менеджменту: поняття. Етапи розвитку концепції маркетинґового менеджменту. Особливості кожного етапу розвитку концепції маркетинґового менеджменту.

Процес маркетинґового менеджменту та характеристика його складових.


Контрольні запитання

 1. Що таке маркетинґовий менеджмент? Основні завдання маркетинґового менеджменту?

 2. Які функції маркетинґового менеджменту ви знаєте?

 3. Що таке концепція маркетинґового менеджменту? Які основні етапи розвитку концепції маркетинґового менеджменту?

 4. Дайте характеристику кожному етапу розвитку концепції маркетинґового менеджменту.

 5. Які особливості виробничого і сучасного маркетинґового менеджменту?

 6. Що таке процес маркетинґового менеджменту? Із чого він складається?

 7. Дайте характеристику основним складовим процесу маркетинґового менеджменту.

 8. Дайте порівняльну характеристику стратегії та тактики маркетинґу.Тема 2 Маркетинґові дослідження

Основні питання

 1. Сутність і зміст маркетинґових досліджень.

 2. Маркетинґова інформація.

 3. Методи збирання первинної інформації.

 4. Дослідження навколишнього середовища.

 5. Дослідження поведінки споживачів.

 6. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетинґу.

 7. Маркетинґові дослідження конкуренції та конкурентів.

 8. Визначення місткості ринку та його кон’юнктури. Проґнозування продажу.

 9. Ідентифікація маркетинґових сеґментів та вибір цільових ринків.


Поняття маркетинґових досліджень, їх мета. Основні завдання маркетинґових досліджень. Структура та процес маркетинґових досліджень Процес маркетинґових досліджень. Вимоги до маркетинґових досліджень.

Поняття маркетинґової інформації та її класифікація. Джерела збирання маркетинґової інформації.

Методи збирання первинної інформації та їх характеристика. Маркетинґові інформаційні системи.

Навколишнє середовище фірми. Суб’єкти, умови і сили навколишнього середовища маркетингу. Основне завдання досліджень навколишнього середовища.

Модель поведінки кінцевих споживачів. Класична модель економічного споживача.

Поведінка споживачів у промисловому маркетинґу. Характеристика ринку, продуктів, послуг, процесу купівлі, потреб.

Конкуренція та її види. П’ять сил конкурентного середовища.

Поняття місткості ринку. Алгоритм вивчення кон’юнктури ринку та підготовки її проґнозу. Проґноз продажу.

Підходи дослідження ринку: ринкове аґреґування, ринкове сеґментування. Визначення привабливості ринкового сеґмента.

^

Контрольні запитання


 1. Що таке маркетинґове дослідження? Яка мета маркетинґового дослідження?

 2. Які основні завдання маркетинґових досліджень?

 3. З чого складається структура маркетинґових досліджень?

 4. Які існують види маркетинґових досліджень та чим вони характеризуються?

 5. Процес маркетинґових досліджень: його складові?

 6. Що таке маркетинґова інформація та як її можна класифікувати?

 7. Які джерела використовуються для збирання маркетинґової інформації?

 8. Які ви знаєте методи збирання первинної інформації?

 9. Що містить у собі дослідження навколишнього середовища?

 10. Розкажіть модель поведінки кінцевих споживачів? Охарактеризуйте кожну складову.

 11. У чому відмінність поведінки споживачів у промисловому маркетинґу від поведінки індивідуального споживача?

 12. У чому суть маркетинґових досліджень конкуренції та конкурентів? Які види конкуренції ви знаєте?

 13. Охарактеризуйте п’ять сил конкурентного середовища?

 14. Які компоненти визначають реакцію покупців?

 15. Що таке місткість ринку?

 16. З чого складається алгоритм вивчення кон’юнктури ринку та підготовки її проґнозу?

 17. Які можливі методи використання при проґнозі?

 18. Які підходи дослідження ринку ви знаєте?

 19. Як визначається привабливість ринкового сеґмента?^

Тема 3 Маркетинґове планування

Основні питання


 1. Сутність та система маркетинґового планування.

 2. Організація маркетинґового планування.

 3. Маркетинґове стратегічне планування.

 4. Тактичне й оперативне планування маркетинґу.


Маркетинґове планування: головні завдання та принципи. Характеристика планів маркетинґу залежно від їх тривалості, масштабів, методів розробки, об’єкта, змісту.

Фази маркетинґового планування. Що містить у собі ефективна організація маркетинґового планування.

Поняття маркетинґового стратегічного планування. Предмет та основні завдання стратегічного планування. Модель стратегічного планування маркетинґу. Характеристика основних аспектів стратегічного аналізу та їх характеристика. Стратегії фірми, спрямовані на підвищення ефективності її діяльності.

Тактичне планування маркетинґу та його основні завдання. Призначення оперативних планів.

^

Контрольні запитання


 1. У чому сутність маркетинґового планування?

 2. Які головні завдання маркетинґового планування?

 3. Які принципи маркетинґового планування ви знаєте?

 4. Дайте характеристику класифікацій маркетинґових планів.

 5. З чого складається ефективна організація маркетинґового планування?

 6. Дайте характеристику моделі стратегічного планування маркетинґу.

 7. Які основні аспекти стратегічного аналізу ви знаєте?

 8. Що таке мета та місія фірми?

 9. У чому сутність найбільш відомих маркетинґових стратегій?

 10. Охарактеризуйте матрицю “зростання-частка”.

 11. Дайте характеристику матриці “ринок-продукт”.

 12. Проаналізуйте матрицю “зрілість сектора-становище щодо конкурентів”.

13. Що таке тактичне планування маркетинґу? Для чого воно існує?

14. Для чого призначене оперативне планування маркетинґу?


Тема 4 Маркетинґова товарна політика
^
Основні питання

 1. Суть маркетинґової товарної політики.

 2. Якість і конкурентоспроможність продукції.

 3. Планування продукції.

 4. Управління продукцією фірми.


Маркетинґова товарна політика: основне завдання, структура.

Конкуренція товару з погляду маркетинґу. Головні параметри продукції. Схема оцінювання конкурентоспроможності.

Процес планування продукції: мета розробки нової функції, розробка ідей, оцінка і відбір ідей, розробка і перевірка задуму, розробка стратегії маркетинґу, розробка продукції, пробний маркетинґ, виробництво і реалізація продукції. Поділ відповідальності між функціональними службами у різних фазах планування продукції.

Життєвий цикл продукту. Особливості маркетинґу на різних етапах життєвого циклу продукту. Проблеми управління продукцією.

Контрольні запитання

 1. Що таке маркетинґова товарна політика?

 2. З чого складається структура маркетинґової товарної політики?

 3. Охарактеризуйте концепцію товару з погляду маркетинґу?

 4. Які головні параметри продукції? Охарактеризуйте їх.

 5. З чого складається схема оцінювання конкурентоспроможності?

 6. Які фази планування продукції ви знаєте? Охарактеризуйте кожну з них.

 7. Розкрийте сутність поділу відповідальності між функціональними службами у різних фазах планування продукції.

 8. Охарактеризуйте життєвий цикл продукту?

 9. Які є особливості маркетинґу на різних етапах життєвого циклу продукту?

 10. Які організаційні форми управління продукцією існують?

11. Проаналізуйте проблеми управління продукцією.


Тема 5 Маркетинґова цінова політика
^
Основні питання

 1. Суть маркетинґової цінової політики

 2. Алгоритм маркетинґового розрахунку цін.

 3. Методи прямого ціноутворення.

 4. Методи непрямого маркетингового ціноутворення.

 5. Управління цінами.


Маркетинґова цінова політика: значення, роль, суть.

Маркетинґовий розрахунок цін та його основні завдання. Мета ціноутворення. Система ціноутворюючих факторів. Цінова еластичність попиту.

Методи прямого ціноутворення та їх різновиди.

Методи непрямого маркетинґового ціноутворення: політика торговельного кредитування, кондицій, знижок.

Управління цінами та принципи, які можна використовувати у процесі управління.

^
Контрольні запитання

 1. Що таке маркетингова цінова політика?

 2. Що таке маркетинґовий розрахунок цін? Які його основні завдання?

 3. Охарактеризуйте алгоритм розрахунку ціни.

 4. Дайте перелік складових системи ціноутворюючих факторів.

 5. Що таке еластичність попиту і яких видів вона буває?

 6. Дайте характеристику методам прямого ціноутворення, виходячи із витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції.

 7. Які різновиди методів прямого впливу ви знаєте, виходячи із попиту та з урахуванням умов конкуренції? У чому їх відмінність?

 8. Охарактеризуйте різновиди методів прямого ціноутворення за географічним принципом та на основі узаконених типових умов.

 9. Що таке непряме маркетинґове ціноутворення та які методи ви знаєте?

 10. Що таке управління цінами?

 11. Поясніть сутність та переваги кожного із принципів управління цінами:

 • політика поступового зниження цін;

 • політика знімання вершків;

 • політика проникнення;

 • політика диференціювання цін;

 • політика престижних цін;

 • політика традиційного ціноутворення;

 • політика психологічних цін;

 • політика шикування цін;

 • політика послідовного проходження по сегментах ринку;

 • політика збиткового лідера;

 • політика еластичних цін;

 • політика стабільних цін;

 • політика переважних цін;

 • політика цін на товари, зняті з виробництва;

 • цінова політика виживання.

Тема 6 Маркетинґова політика комунікацій

Основні питання

 1. Суть маркетинґової політики комунікацій.

 2. Реклама.

 3. Пропаганда

 4. Стимулювання збуту.

 5. Персональний продаж.


Маркетинґова політика комунікацій : її складові. Формування ефективного процесу маркетинґової комунікації. Особливості засобів впливу маркетинґової комунікації.

Реклама: її класифікація. Процес прийняття рішень щодо реклами. Основні носії реклами.

Пропаганда: поняття, інструменти.

Стимулювання збуту: поняття, три основні напрямки. Переваги й недоліки засобів стимулювання збуту.

Персональний продаж: поняття, види. Алгоритм програми стимулювання збуту.

^
Контрольні запитання

 1. Що таке маркетинґова політика комунікацій?

 2. З яких елементів складається маркетинґова політика комунікацій? Прокоментуйте кожен з них.

 3. Що розуміють під формуванням ефективного процесу маркетинґової комунікації?

 4. Охарактеризуйте особливості засобів впливу маркетинґової комунікації ( реклами, пропаганди, стимулювання продажу, персонального продажу).

 5. У чому сутність реклами? ЇЇ призначення?

 6. Які ви знаєте різновиди реклами?

 7. З чого складається процес прийняття рішень щодо реклами?

 8. Охарактеризуйте основні носії реклами

 9. Що таке пропаганда?

 10. Які інструменти пропаганди ви знаєте?

 11. Охарактеризуйте три напрями стимулювання збуту?

 12. Які є переваги й недоліки засобів стимулювання збуту?

 13. Що таке персональний продаж? Які типи його ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 14. Охарактеризуйте алгоритм програми стимулювання збуту.


Тема 7 Маркетинґова політика розподілу
^
Основні питання

 1. Суть та значення маркетинґової політики розподілу.

 2. Формування каналів розподілу.

 3. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

 4. Управління каналами розподілу.

 5. Оцінка каналів розподілу.

 6. Маркетинґова політика розподілу й логістика.


Суть та значення маркетинґової політики розподілу. Основні елементи маркетинґової політики розподілу.

Формування каналів розподілу: алгоритм вибору. Розрахунок оптимального каналу.

Посередництво в товарному обігу: поняття. Види та типи посередницьких підприємств.

Управління каналами розподілу продукції: поняття. Горизонтальні та вертикальні конфлікти.

Оцінка каналів розподілу: види.

Логістика: її складові. Відношення матеріально-технічного постачання, збуту й логістики до операцій фірми.
^
Контрольні запитання

 1. У чому сутність маркетинґової політики розподілу?

 2. Які основні завдання маркетинґової політики розподілу?

 3. Перерахуйте та прокоментуйте основні елементи маркетинґової політики розподілу.

 4. Що включає в себе алгоритм вибору каналу розподілу?

 5. Що є основними характеристиками каналів розподілу?

 6. Хто такі посередники? На основі яких принципів вони здійснюють свою діяльність?

 7. Для чого фірми використовують посередників?

 8. Охарактеризуйте види посередницьких підприємств.

 9. Що таке управління каналами розподілу та в чому його суть?

 10. Що таке оцінювання каналів розподілу та як воно здійснюється?

 11. Що таке логістика та з чого вона складається?

 12. Перелічіть фактори, які впливають на формування логістичних систем розподілу.


Тема 8 Організація маркетинґу на підприємстві
^
Основні питання

 1. Принципи та способи ефективної організації маркетинґу на підприємстві.

 2. Маркетинґові організаційні структури.


Принципи ефективної організації маркетинґу на підприємстві. Методи, за допомогою яких здійснюється планування функцій маркетинґу.

Маркетинґові організаційні структури: типові моделі та поняття.
^
Контрольні запитання

 1. Які принципи ефективної організації маркетинґу на підприємстві ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.

 2. Назвіть три основні завдання, вирішення яких необхідне для створення ефективної організації маркетинґу?

 3. Які методи використовуються при плануванні функцій маркетинґу?

 4. Назвіть та охарактеризуйте інтеґровані маркетинґові структури.

 5. Назвіть та охарактеризуйте неінтеґровані маркетинґові структури.

 6. Які переваги та недоліки інтеґрованих маркетинґових структур?


Тема 9 Контроль та аналіз маркетинґової діяльності

Основні питання

 1. Контроль маркетинґової діяльності

 2. Аналіз маркетинґової діяльності.


Контроль: поняття, складові, критерії. Система, процес контролю маркетинґової діяльності фірми.

Аналіз маркетинґової діяльності фірми: поняття та алгоритм. Основні показники.

^
Контрольні запитання

 1. З чого складається контролювання маркетинґової діяльності фірми?

 2. Що таке контроль?

 3. Які існують типи контрольованих маркетинґових критеріїв?

 4. З чого складається процес контролю маркетинґової діяльності?

 5. Які обмеження при організації контролю маркетинґової діяльності ви знаєте?

 6. Що таке аналіз маркетинґової діяльності та що він у собі містить?

 7. Охарактеризуйте алгоритм аналізу маркетинґової діяльності фірми.

 8. Перелічіть основні показники, що розраховують на основі отриманої інформації? Прокоментуйте їх.


Тема 10 Маркетинґовий менеджмент у сфері послуг.

Основні питання

 1. Особливості маркетинґу послуг.

 2. Особливості маркетинґового менеджменту у сфері послуг.^

Маркетинґ послуг: поняття, класифікація послуг. Континуум послуг.


Особливості маркетинґового менеджменту у сфері послуг: нематеріальність послуги, непослідовність послуги, невіддільність послуги від її постачальника або навколишніх умов, неможливість зберігання послуги.


Контрольні запитання

 1. Що таке маркетинґ послуг?

 2. За якими ознаками характеризуються послуги? Охарактеризуйте кожну групу?

 3. Що таке континуум послуг? З чого він складається?

 4. Які особливості маркетинґового менеджменту у сфері послуг ви знаєте?

 5. Прокоментуйте нематеріальність послуги.

 6. Як ви розумієте непослідовність послуги?

 7. Як виявляється невіддільність послуги від її постачальника або навколишніх умов?

 8. У чому суть проблеми неможливості зберігання послуги?^
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Основою для визначення оцінки на екзамені є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:
- оцінку “ВІДМІННО” заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий із додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка “відмінно” ставиться студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;
- оцінку “ДОБРЕ” заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінка “добре” виставляється студентам, які показали систематичні знання з навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

- оцінку “ЗАДОВІЛЬНО” заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності, який справляється з виконанням завдань, що передбачена програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінка “задовільно” ставиться студентам, які допустили похибки у відповіді на заліку, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

- оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” ставиться студенту, який виявив вади в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінка “незадовільно” ставиться студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблені на підставі “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти від 2 червня 1993 року за № 161.


Список літератури


 1. Герасимчук В.Г. Управление маркетингом. – К.: ИСИО, 1993.

 2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк.., 1994.

 3. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Инфра-М, 1995.

 4. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. – М.: Технолог. школа бизнеса, 1993.

 5. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. – М.: Экономика, 1981.

 6. Квас А.В. Наставления по внутрифирменному маркетингу. – К.: Будивельник, 1992.

 7. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. Основы маркетинга. – СПб, К: Изд. дом «Вильямс», 1998.

 8. Котлер Ф. Управление маркетингом. – М.: Экономика, 1980.

 9. Питерс Т., Уормен Р.В поисках эффективного управления: Опыт лучших компаний. – М.: Прогресс, 1986.

 10. Современный маркетинг / Под ред. В.Ц. Хруцкого – М.: Международные отношения, 1991.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни “Маркетинговий менеджмент” для студентів зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинґ" денної та заочної форм навчання.


Укладачі: асистент К.О. Каргіна

Кафедра маркетингу


Відповідальний за випуск кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра


Підписано до друку_________________2004 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 30 екз.

__________________________________________________________________

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи