Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни icon

Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Сторінка1/3
Дата21.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


КРЕМЕНЧУК 2004

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”


Укладачі: д.т.н, професор М.І. Сокур,

асистент В.В. Герасимчук


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від ________________ 2004р.
Голова методичної ради__________ професор В.В. КостінЗМІСТС.

 1. Вступ 4

 2. Основні поняття та терміни 5

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо

виконання контрольної роботи з дисципліни

“Маркетинг” 8

 1. Варіанти контрольних робіт 10

 2. Екзаменаційні питання з дисципліни “Маркетинг” 49

6. Список літератури 52
Принципово нові засади функціонування підприємців, організацій та інших господарських суб’єктів України, що зумовлені переходом до роботи за умов ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу за рахунок введених нових навчальних курсів, запровадження прогресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Все це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Курс маркетингу – синтетична навчальна дисципліна, яка, об’єднавши набуті студентами знання з багатьох гуманітарних та профілюючих дисциплін, покликана забезпечити фахівця знаннями, вміннями та навичками, необхідними для роботи на конкретному робочому місці, та сприяти досягненню кінцевої мети на ринку товарів і послуг. Невипадково маркетинг вивчає широке коло майбутніх фахівців.

Маркетинг – це і концепція, і спосіб дій, і виконання певних операцій на ринку товарів та послуг. А тому цей курс є одночасно і теоретичним, і прикладним. Навчальним планом передбачено вивчення курсу на лекціях, практичних заняттях, а також самостійно при підготовці до різних видів занять і виконання індивідуальної роботи.

Метою контрольної роботи є формування у студентів комплексу додаткових знань про маркетинг. У результаті виконання контрольної роботи студент повинен більш детально вивчити основні аспекти маркетингу та їх характеристику.

Підсумковий контроль роботи студентів заочної форми навчання щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюється на підсумковому екзамені.
^
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Бонус – знижка, яка надається за результатами річного товарообігу.

Венчурна група – організаційно незалежна група висококваліфікованих фахівців, що створюється для практичної реалізації оригінальної ідеї нового товару (послуги).

^ Гармонічність товарного асортименту – міра спорідненості товарів різних товарних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу тощо.

^ Глибина товарного асортименту – кількість позицій у товарній групі.

Диверсифікація – запровадження у виробництво нових номенклатурних груп.

Диференціація – доповнення існуючих номенклатурних груп продукції новими позиціями.

Елімінування – процес зняття застарілого продукту (послуги) з ринку.

^ Життєвий цикл продукції – концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту продукту і прибутку від його реалізації, пропонує заходи щодо стратегії та тактики маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до його зняття з ринку.

^ Канали розподілу – маршрути переміщення товарів від місць виробництва до місць продажу чи використання.

Конкурентоспроможність – здатність товару бути виділеним споживачами із сукупності інших конкурентних пропозицій.

^ Маркетингова політика комунікацій – комплекс заходів, які використовуються фірмою для інформування, переконання або нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

^ Маркетингова політика розподілу – діяльність фірми з планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням товарів від їх виробництва до місць продажу чи використання з метою задоволення попиту й отримання відповідного прибутку.

^ Маркетингова цінова політика – комплекс заходів стосовно визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення підприємству прибутку.

^ Маркетингова товарна політика – комплекс заходів для створення товарів (послуг) та управління ними з метою задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку.

^ Місткість ринку – обсяг реалізації товарів на даному ринку за конкретний період часу.

Навколишнє середовище маркетингу – сукупність факторів, сил та умов, під впливом яких визначається предмет та об’єкт маркетингу, створюється система його засобів, формується їхня структура; сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання.

^ Насиченість товарного асортименту – загальна кількість його товарних позицій.

Персональний продаж – індивідуальне персональне представлення товару чи послуги під час співбесіди із конкретним споживачем для здійснення продажу.

^ Перцепцій на карта – система координат, яка за двома основними характеристиками продукту дає змогу здійснити його ринкове позиціювання.

Позиціювання – розміщення товару (послуги) на ринку, виходячи зі сприймання його споживачем як такого, що вигідно відрізняється від конкуруючих пропозицій.

^ Політика кондицій – визначені фірмою умови платежів і поставок готової продукції.

Послуга – захід або вигода, які одна сторона угоди може запропонувати іншій.

Пропаґанда – організація громадської думки з метою забезпечення успішного функціонування підприємства, поліпшення його репутації.

^ Реклама – довільна платна форма неперсональної презентації та просування товарів чи послуг через засоби масової інформації.

Сеґмент ринку – сукупність споживачів, яка характеризується однотипною реакцією на запропонований продукт і комплекс маркетингу, що його супроводжує.

^ Сеґментування ринку – розподіл споживачів на однорідні групи.

Система засобів маркетингу – сукупність засобів та методів, конкретний інструментарій, який використовується підприємством для досягнення поставленої мети, розв’язання відповідних ринкових завдань.

^ Сконто – знижка за платіж, який було здійснено до закінчення обумовленого терміну платежу.

Стимулювання збуту – короткотермінові заходи, спрямовані на збудження швидкої реакції ринку у відповідь на пропоновану фірмою продукцію.

Товар – сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і властивостей, яка пропонується споживачам для задоволення їх потреб, вирішення їх проблем.

^ Товарна номенклатура – групи продуктів, тісно пов’язаних між собою або подібністю функціональних ознак, або тому, що їх продають тим самим групам клієнтів, або тому, що вони містяться в рамках того самого діапазону цін.

^ Товарний асортимент – сукупність серій продуктів (асортиментних груп) і товарних одиниць, які пропонуються покупцям конкретним товаровиробником.

Цільовий ринок – сукупність споживачів, потреби і запити яких відповідають можливостям і ресурсам фірми щодо їх ефективного задоволення.

^ Частка ринку – відношення обсягу продажу продукції підприємства до сумарного обсягу продажу аналогічних товарів усіх підприємств, що діють на даному ринку.

Широта товарного асортименту – кількість товарних груп, що його складають.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ”


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань, практичного завдання та тесту. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з двома останніми цифрами залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжуються схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані під час підготовки джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом (2, стор.45-49), що під час підготовки до відповіді використано джерело, яке наведено у списку літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одному боці аркуша А4 (210х297 мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг” наведений у додатку 1.

Виконана контрольна робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, корпус №5, аудиторія 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі екзамену. Контрольну роботу бажано виконати українською мовою, але студенти, які не володіють державною мовою можуть виконувати її російською.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


ВАРІАНТ №1

 1. Розуміння маркетингу.

 2. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства.

 3. Сутність стимулювання збуту.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Довжина каналу розподілу “товаровиробник-оптовик-роздрібний торговець-споживач”:

а) чотири;

б) три;

в) два.

У розподілі масових товарів повсякденного попиту використовують такий тип щільності розподілу:

а) інтенсивний;

б) селективний;

в) ексклюзивний.

Ключовими питаннями маркетингової політики розподілу є:

а) реалізація виготовленої продукції;

б) формування каналів розподілу;

в) формування логістичних систем.


^ ВАРІАНТ №2

 1. Походження та еволюція концепції маркетингу.

 2. Сутність поняття “новий товар”.

 3. Засоби стимулювання споживачів та сфери торгівлі.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Тендерне ціноутворення – це:

а) розрахунок цін, виходячи з реакції споживачів;

б) розрахунок цін, виходячи з поведінки конкурентів;

в) розрахунок цін, виходячи зі значень еластичності попиту.

Цінова політика проникнення характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) середніми;

в) високими.

Установлення цін на товари однієї асортиментної групи для їх достатньої диференціації споживачами – це:

а) політика диференціювання цін;

б) політика шикування цін;

в) політика еластичних цін.


^ ВАРІАНТ №3

 1. Основні поняття маркетингу: потреби і цінності.

 2. Алгоритм планування нових товарів.

 3. Розробка рекламного звернення.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.

Доповнення існуючих продуктових ліній новими товарами – це:

а) модифікування;

б) диференціація;

в) диверсифікація.

Венчурна група – це:

а) група спеціалістів, яка створюється для розроблення нової продукції;

б) структурний підрозділ відділу маркетингу;

в) група яка розробляє рекламні звернення.


^ ВАРІАНТ №4

 1. Основні поняття маркетингу: побажання, попит, товар, послуги, вартість, задоволення, обмін, ринок.

 2. Розробка продукції: марка, упаковка, етикетка. Марочний капітал, позиціювання продукції, пробний маркетинг.

 3. Основні етапи персонального продажу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Головною причиною неприйняття нових товарів ринком вважається:

а) несуттєвість їх відмін від товарів уже наявних на ринку;

б) висока ціна;

в) помилки в позиціювання.

Використання виробничої концепції можливе на ринку, де:

а) попит перевищує пропонування;

б) пропонування перевищує попит;

в) співвідношення попиту і пропонування не має жодного значення.

Уявлення про те, що товари “продаватимуть себе самі” властиве такій концепції маркетингу:

а) виробничій;

б) товарній;

в) збутовій.


^ ВАРІАНТ №5

 1. Принципи маркетингу.

 2. Причини невдач нових товарів.

 3. Презентація – основний спосіб персонального продажу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Основним орієнтиром уваги сучасної концепції маркетингу є система:

а) “виробництво-збут”;

б) “виробництво-ринок”;

в) “підприємство-ринок”.

Згідно з теорією А.Маслоу всі потреби поділяються на:

а) дві категорії та п’ять рівнів;

б) два рівні та п’ять категорій;

в) два рівні і дві категорії.

Функціональні цінності – це корисність блага:

а) обумовлена його асоціюванням з певною соціальною групою;

б) обумовлена його здатністю відігравати певну утилітарну чи фізичну роль;

в) обумовлена його здатністю пробуджувати певні почуття чи ефективну реакцію.


^ ВАРІАНТ №6

 1. Завдання та функції маркетингу.

 2. Сутність маркетингової цінової політики.

 3. Прямий маркетинг.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Основними особливостями послуги є:

а) нематеріальність, якісна незмінність, неможливість зберігання, не віддаленість від постачальника;

б) нематеріальність, зміна якості в часі, невіддаленість від постачальника, неможливість зберігання;

в) нематеріальність, неможливість нагромадження запасів, якісна несталість, неможливість зберігання.

Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

б) газети, журнали, вулична реклама;

в) рекламні звернення, товарні марки, слогани.

У процесі персонального продажу термін “кваліфікована перспектива” означає категорію споживачів, які:

а) хочуть придбати запропонований товар;

б) можуть придбати запропонований товар;

в) хочуть і можуть придбати запропонований товар.


^ ВАРІАНТ №7

 1. Розуміння маркетингу.

 2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

 3. Сутність маркетингової політики розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Ідентифікація як проблеми, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку – це:

а) мета маркетингових досліджень;

б) предмет маркетингових досліджень;

в) об’єкт маркетингових досліджень.


Який метод маркетингових досліджень використовується за недостатності інформації або неможливості її збирання та узагальнення:

а) метод ділових контактів;

б) метод фокус-груп;

в) метод пробного маркетингу.

Що являє собою експеримент як метод збирання інформації:

а) вивчення і фіксування поведінки суб’єктів;

б) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою математичних моделей;

в) одержання інформації про взаємозв’язки між залежними і незалежними змінними.


^ ВАРІАНТ №8

 1. Види сучасного маркетингу.

 2. Різновиди методики встановлення цін з урахуванням умов конкуренції.

 3. Формування каналів розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Для визначення місткості ринку може бути використане:

а) ринкове сегментування;

б) ринкове агрегування;

в) обидва вищеназвані підходи.

Місткість ринку – це величина:

а) постійна;

б) змінна;

в) непрогнозована.

Традиційними блоками інструментів “маркетингової суміші” є:

а) продукт, ціна, комунікації, збут;

б) розподіл, продукт, ціна, реклама;

в) продукт, розподіл, ціноутворення, просування.


^ ВАРІАНТ №9

 1. Сутність, мета, роль, предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

 2. Управління цінами підприємства.

 3. Методи вибору оптимальної структури каналів розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Відповідно до концепції життєвого циклу товару буде така послідовність зміни характеру реклами:

а) інформувальна, переконувальна, нагадувальна, мінімальна;

б) інформувальна, нагадувальна, переконувальна, мінімальна;

в) інформувальна, мінімальна, переконувальна, нагадувальна.

Маркетингова товарна політика включає:

а) планування нових товарів, модифікування та обслуговування;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.

Визначення того, наскільки корисним буде товар для споживача, його основної ідеї та мети використання, - це планування товару:

а) в узагальненому вигляді;

б) у конкретному вигляді;

в) у розширеному вигляді.


^ ВАРІАНТ №10

 1. Принципи та завдання маркетингових досліджень.

 2. Методи прямого ціноутворення.

 3. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Для прийняття стратегічних рішень із стратегічних напрямів розвитку підприємства можуть створюватись:

а) тимчасові консультативні групи;

б) венчурні групи;

в) проблемні групи.

Згідно з концепцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) дослідження та розроблення товару;

б) запровадження товару на ринок;

в) розширення ринку збуту.

У процесі маркетингових досліджень найбільш часу і коштів витрачається на етапі:

а) аналізу інформації;

б) збирання та систематизація інформації;

в) визначення проблеми.


^ ВАРІАНТ №11

 1. Види маркетингових досліджень.

 2. Методи встановлення цін за географічною ознакою.

 3. Оцінка каналів розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Формування ринку споживачів – це результат реалізації заходів концепції маркетингу:

а) товарної;

б) суто маркетингової;

в) виробничої.

Вихідним моментом процесу планування нових товарів є:

а) розроблення ідеї;

б) визначення мети розроблення нової продукції;

в) розроблення стратегії маркетингу.

Першим кроком у процесі прийняття рішення з рекламування є:

а) визначення мети реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) установлення бюджету.


^ ВАРІАНТ №12

 1. Класифікація маркетингової інформації.

 2. Непряме маркетингове ціноутворення.

 3. Причини виникнення конфліктів у каналах розподілу.

 4. Практичне завдання.

 5. Тест:

Основним недоліком знижок, як засобів стимулювання збуту є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати.

Негативний попит потребує використання підходів і методів маркетингу:

а) конверсійного;

б) стимулювального;

в) тактичного.

Конкуренція між різними товарами, які задовольняють одну й ту саму потребу, називається:

а) функціональною;

б) предметною;

в) видовою.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства І підготовці до підсумкового...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи