Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” icon

Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство”
Скачати 138.2 Kb.
НазваДля студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство”
Дата01.06.2012
Розмір138.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВВЕДЕННЯ В МАРКЕТИНГ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 – “ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2004
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Кафедра маркетингу


Рецензент Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від ________________ 200 р.
Голова методичної ради__________ професор В.В. КостінКременчук 2004
ЗМІСТ


Стор.

 1. Вступ 4

 2. Основні поняття та терміни 5

 3. Тематика семінарських занять 7

 4. Практичні завдання 11

 5. Контрольні (залікові) питання з дисципліни

“Введення в маркетинг” 15

6. Список літератури 17
ВСТУП


Принципово нові засади функціонування підприємців, організацій та інших господарських суб’єктів України, що обумовлені переходом до роботи в умовах ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу за рахунок введених нових навчальних курсів, запровадження прогресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Все це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення населення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності населення діяльністю виробників та торгівлі. При цьому слід враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має певну структуру, елементами якої є торговельні представники, посередники, бази, банки, рекламні агентства, біржі та ін. Від ступеня розвитку та узгодженості дій переважно залежить успіх зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції чи фінансів.

При підготовці до семінарських занять студент має виявити цілеспрямованість щодо опрацювання лекційного матеріалу, ознайомлення з основною та додатковою літературою, виконання домашніх завдань. Саме такий підхід дасть студентові можливість активно брати участь у семінарських заняттях, пов’язати теоретичні матеріали з практичними навичками, розвивати наукове мислення, перевіряти теоретичні положення у конкретних задачах, виробничих ситуаціях, тестах.

Зміст методичного посібника, що пропонується, відповідає типовій програмі курсу “Вступ до спеціальності”.

Згідно з навчальним планом з курсу “Введення в маркетинг” передбачено 6 години семінарських занять.
^
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Асортимент – набір однакової за призначенням продукції, яка конкретизується назвами, видом, ґатунком, марками та артикулами.

^ Збут – це процес реалізації виробленої продукції з метою задоволення потреб і запитів виробників.

Канал збуту – організація або особа, яка займається реалізацією, просуванням чи обміном товарів.

^ Комплексне дослідження ринку – всебічне вивчення ринку з метою гнучкого реагування на можливі зміни ринкової ситуації, тобто воно передбачає збір та отримання необхідної інформації про ринки.

Комунікації – це створення і підтримання зв’язку з ринком, споживачами, різними групами суспільства, які впливають на збут продукції.

Кон’юнктура – це ситуація, що склалася на ринку, яка характеризується існуючим співвідношенням попиту та пропонування, рівнем активності господарських суб’єктів, існуючим портфелем замовлень, рівнем цін та інноваційними розробками.

^ Особистий продаж – ознайомлення з товаром(послугами) під час бесіди з одним споживачем, з метою продажу товару.

Попит – потреба, яка підкріплена платоспроможністю.

Презентація – підприємство рекламує свою продукцію акцентуючи увагу на тих вигодах, які отримає споживач при купівлі товару.

Пропаганда – неособисте і неоплатне стимулювання збуту товару, шляхом розповсюдження про нього інформації.

Просування – будь-яка форма сполучень, яка використовується підприємствами для інформування, нагадування чи переконання про свої товари і послуги.

Реклама – будь-яка сплачена підприємницька форма ознайомлення з товаром чи послугами.

^ Ринкове ціноутворення – процес встановлення цін на товари і послуги, які пропонуються на ринку.

Сегментування – це розділення ринку на чіткі групи покупців, кожна з яких може вимагати окремого товару чи комплексу маркетингу.

^ Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні засоби заохочення покупки.

Товар - це продукт праці, створений для задоволення потреб людини в результаті обміну, купівлі-продажу через ринок.

Товарна номенклатура – систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які пропонує виробник для реалізації.

Товарообіг – діяльність промислових підприємств з планування, практичної реалізації та контролю за фізичним переміщенням готових виробів від місця їх виготовлення до місця реалізації.

^ Фірмовий стиль товару – можливість ідентифікації товарної фірми на ринку, зовнішнє він реалізується через створення ринкової атрибутики товару.

Цільова аудиторія – група споживачів, на яких орієнтований збут.


^
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Основні питання теми


1. Сутність маркетингу та його задачі

2. Різновиди концепцій маркетингу

3. Основні функції маркетингу

4. Принцип і комплекс маркетингу


Теми рефератів

 1. Основні задачі та функції маркетингу

 2. Етапи розвитку сучасного маркетингу


Література: 5-с.6-19; 9-с.18; 10-с.18-48; 11-с.14-18; 14-с.3-24; 15-с.8;17-с.75-81; 18-с.43; 22-с.7-11.


Тема 2. Дослідження товарів та їх основних властивостей
^

Основні питання теми


1. Класифікація товарів та послуг

2. Ринкова атрибутика товарів

3. Поняття “новий товар”

4. Різновиди життєвого циклу товарів


Теми рефератів

 1. Алгоритм планування нових товарів

 2. Причини невдач нових товарів на ринку^

Література: 5-с.111-125; 6-с.13-19, 11-144; 10-с.122-161; 11-с.249-254; 14-с.66-84, 86-104; 15-с.8; 16-с.109-117; 17-с.99; 23-с.133-167.Тема 3. Маркетингові дослідження


Основні питання теми

1. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку

2. Види досліджень

 1. Етапи проведення досліджень


Теми рефератів

1.Методи збирання первинної інформації

^

Література: 3-с.66; 5-с.68; 6-с.82; 10-с.85-118, 312-328, 524-530; 11-с.68-76, 28/0; 14-с.35-66; 15-с.56; 16-с.53-81; 17-с.86-89; 23-с.57.
Тема 4. Ціноутворення в умовах ринкової економіки


Основні питання теми

1. Завдання політики ціноутворення

2. Класифікація цін

3. Вплив держави на процес ціноутворення

4. Способи визначення початкових цін


Теми рефератів

 1. Державне регулювання процесу ціноутворення

 2. Алгоритм ціноутворення


Література: 5-с.148-157; 6-с.22-25; 10-с.263-303; 11-с.213, 237-245; 14-с.105-134; 15-с.325; 16-с.131-151; 17-с.103; 18-с.129; 22-с.80.


Тема 5. Збутова політика підприємства


Основні питання теми

1. Сутність збутової політики

2. Організаційні структури збутових служб

3. Формування каналів збуту
^
4. Вимоги до каналів збуту


Теми рефератів

 1. Сутність політики розподілу

 2. Причини виникнення конфліктів у каналах розподілу та шляхи їх ліквідації


Література: 5-с.189-197; 10-с.200-225; 11-с.169-170; 14-с.170-192; 15-с.321; 16-с.160-175; 17-с.107-114.


Тема 6. Реклама в системі маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність рекламних кампаній

2. Різновиди реклами

3. Застосування зовнішньої реклами

4. Способи вибору засобів масової інформації, їх переваги і недоліки

5. Розробка рекламного звернення

6. Розрахунок розміру рекламних асигнувань


Теми рефератів

1. Застосування реклами вітчизняними товаровиробниками

2. Рейтинг засобів масової інформації в Україні

^

Література: 10-с.236-242; 11-с.121-137; 14-с.144-155; 15-с.270; 17-с116-126; 18-с.107; 22-с.98-184.Тема 7. Основи міжнародного маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність міжнародного маркетингу

2. Економічне середовище

3. Політико-правове середовище

4. Культурне середовище


Теми рефератів

 1. Планування діяльності підприємства на міжнародному ринку

 2. Фактори, які впливають на діяльність фірми на зовнішньому ринку


Література: 1-с128; 2-с.7, 50-51; 4-с.7; 5-с.221; 8-с.15-36; 9-с.266; 10-с.435-443; 20-с.84.


^

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1.

На якому етапі життєвого циклу зараз знаходяться наступні товари: портативні кольорові телевізори, чорно-білі телевізори, побутова електротехніка, монітори на рідких кристалах.


Завдання 2.

Наведіть приклади стимулювання збуту таких товарів: побутова хімія, преса, косметика, автомобілі, кондитерські вироби.


Завдання 3.

Які показники якості будуть важливими для споживача для наступних товарів: авіаційний двигун, зернозбиральний комбайн, взуття, диван, чайник.


Завдання 4.

Які фактори визначають зовнішнє, а які внутрішнє середовище функціонування підприємства: конкуренти, кадри, ризик, кон’юнктура, можливість випуску продукції, ринок, рівень свободи в прийнятті управлінських рішень, конкурентоспроможність продукції, екологія, науково-технічний рівень виробництва, джерело ресурсів.


Завдання 5.

Побудуйте в логічній послідовності алгоритм проведення маркетингових досліджень:

 • аналіз зібраної інформації;

 • збір інформації та її класифікація;

 • виявлення проблеми, яку необхідно вирішити фірмі;

 • визначення джерел інформації;

 • формування пропозицій щодо вирішення даної проблеми;

 • мета маркетингових досліджень.

Завдання 6.

Адаптувати товар до запитів зовнішнього ринку можливо шляхом:

 • зміни товару у відповідності до особливостей використання товару;

 • створення нового упакування;

 • розробка нового маркування;

 • пристосування комунікаційної політики до нових вимог;

 • пропонування нового товару з урахуванням міжнародного життєвого циклу товару.


Завдання 7.

До найважливіших сторін маркетингової діяльності підприємства належать:

 • своєчасне планування і проведення маркетингових заходів;

 • забезпечення необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень;

 • забезпечення маркетингової діяльності необхідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами;

 • компетентна цінова політика.

Поясніть, які ще аспекти маркетингу важливі для успішної діяльності фірми? У чому полягають їх особливості?


Завдання 8.

Розгляньте криві життєвих циклів товарів. Наведіть приклади товарів, які, на вашу думку, відповідають кожній з цих кривих.а) б) в)


г) д) е)


Завдання 9.

Підприємство “Галицькі продукти” планує вийти на ринок безалкогольних напоїв із новим товаром, який вироблятиметься з фруктового соку і буде призначений для споживачів віком від 15 до 25 років. Перед початком розроблення новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання даної цільової групи споживачів. Для того заплановано провести опитування молоді в даному географічному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів, зокрема студентів.

Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення опитування серед студентської молоді.


Завдання 10.

На практиці використовують різні цінові стратегії залежно від багатьох факторів. Узагальнюючи, можна говорити про політику низьких або високих цін. Оцінити можливі переваги і недоліки стратегії низьких або високих цін. Наведіть приклади доцільності їх застосування на практиці.


Завдання 11.

Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується (його потенційними споживачами). Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів:

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінгу й аеробіки.


Завдання 12.

Проведіть сегментацію ринку дитячих іграшок за демографічним фактором та фактором поведінки споживачів (покупців).


^ КОНТРОЛЬНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Розуміння маркетингу.

 2. Задачі маркетингу.

 3. Концепції маркетингу.

 4. Функції маркетингу.

 5. Принципи і комплекс маркетингу.

 6. Види товарів і послуг.

 7. Фірмовий стиль товарів.

 8. Розробка концепції нового товару.

 9. Життєвий цикл товарів і його аналіз.

 10. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку.

 11. Види досліджень.

 12. Етапи проведення досліджень.

 13. Сегментування ринку.

 14. Завдання політики ціноутворення.

 15. Види цін.

 16. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 17. Методи встановлення початкових цін.

 18. Мета збутової діяльності підприємства.

 19. Класифікація організаційних структур збутових служб.

 20. Канали збуту.

 21. Вибір каналів збуту.

 22. Основні елементи системи товарообігу.

 23. Мета рекламних заходів.

 24. Види реклами.

 25. Вибір засобів масової інформації.

 26. Зміст рекламного звернення.

 27. Планування витрат на рекламні заходи.

 28. Причини виникнення міжнародного маркетингу.

 29. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 30. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

31. Культурне середовище міжнародного маркетингу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1997. – 196с.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – 2-е изд. – Харьков: НВФ “Студцентр”, 2001. – 202с.

3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 294с.

4. Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга.: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2000. – 182с.

5. Євдокимов Ф.І., Гавва В.М. Азбука маркетингу: Навч.посібник 3-є видання, переробл. і доп. – Д.: Сталкер, 1998. – 432с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997-156с.


додаткова

7. Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 1998. – 192с.

8. Мазаракі та ін. Міжнародний маркетинг.: Підручник / За ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. – 182с.

9. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст.. А.І. Кредісов. К.: Україна, 1994. – 399с.

10. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.

11. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрлашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрлашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с.

12. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 248с.

13. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304с.

14. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-246с.

15. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Інститут международного права и экономики шимени А.С. Грибоєдова, 1999. – 398с.

16. Підручник. Під ред. А.О. Старостиної. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 400с.

17. Попов С.Т. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 1997 – 176с.

18. Современный марктеинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256с.

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник/Під заг.ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448с.

20. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.

21. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: “Издательство Приор”, 1997. – 160с.

22. Швальбе Х. Практика для малых и средних предприятий: Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 317с.

23. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Автор предисл. и науч.ред. А.А. Горячева. – М.:Экономика, 1993. – 335с.


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Відповідальний за випуск ст. викладач О.Д. Коноваленко


Підписано до друку_________________2004р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 40 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004


Схожі:

Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” icon1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМіністерство о світи І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 060101, 060100 "Правознавство" для усіх форм навчання
Аграрне право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” для усіх форм навчання
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство” iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи