Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Скачати 93.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Дата01.06.2012
Розмір93.93 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ВВЕДЕННЯ В МАРКТЕИНГ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 – “ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2004Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Кафедра маркетингу


Рецензент Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від ________________ 2004р.
Голова методичної ради ____________професор В.В. КостінКременчук 2004
ВСТУП


Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення населення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності населення діяльністю виробників та торгівлі. При цьому слід враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має певну структуру, елементами якої є торговельні представники, посередники, бази, банки, рекламні агентства, біржі та ін. Від ступеня розвитку та узгодженості дій переважно залежить успіх зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції чи фінансів.

Метою самостійної роботи є формування у студентів комплексу додаткових знань про інфраструктуру товарного ринку. В результаті виконання самостійної роботи студент повинен більш детально вивчити основні елементи інфраструктури товарного ринку та їх характеристику.

Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу здійснюватиметься один раз протягом семестру відповідно до графіка навчального процесу в тестовій формі. Підсумковий контроль роботи студентів денної та заочної форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здійснюється на підсумковому заліку.
^
ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Основні питання теми


1. Сутність маркетингу та його задачі

2. Різновиди концепцій маркетингу

3. Основні функції маркетингу

4. Принцип і комплекс маркетингу


Питання для самоперевірки

 1. Що таке маркетинг?

 2. Назвіть основні задачі маркетингу.

 3. Які є концепції маркетингу?

 4. Які функції виконує маркетинг?

 5. Що входить до комплексу маркетингу?


Література: 5-с.6-19; 9-с.18; 10-с.18-48; 11-с.14-18; 14-с.3-24; 15-с.8;17-с.75-81; 18-с.43; 22-с.7-11.


Тема 2. Дослідження товарів та їх основних властивостей
^

Основні питання теми


1. Класифікація товарів та послуг

2. Ринкова атрибутика товарів

3. Поняття “новий товар”

4. Різновиди життєвого циклу товарів


Питання для самоперевірки

 1. За якими ознаками класифікують товари та послуги?

 2. Які елементи входять до ринкової атрибутики?

 3. За якими ознаками класифікують нові товари?

 4. Причини невдач нових товарів на ринку.

 5. Перелічіть основні етапи життєвого циклу товарів та проаналізуйте їх.^

Література: 5-с.111-125; 6-с.13-19, 11-144; 10-с.122-161; 11-с.249-254; 14-с.66-84, 86-104; 15-с.8; 16-с.109-117; 17-с.99; 23-с.133-167.Тема 3. Маркетингові дослідження


Основні питання теми

1. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку

2. Види досліджень

 1. Етапи проведення досліджень


Питання для самоперевірки

 1. Що є основною задачею комплексного дослідження ринку?

 2. Назвіть основні напрями комплексного дослідження ринку.

 3. Охарактеризуйте види маркетингових досліджень.

 4. Проаналізуйте кожен етап маркетингового дослідження.

 5. Чим вирізняється первинна інформація від вторинної інформації?^

Література: 3-с.66; 5-с.68; 6-с.82; 10-с.85-118, 312-328, 524-530; 11-с.68-76, 28/0; 14-с.35-66; 15-с.56; 16-с.53-81; 17-с.86-89; 23-с.57.
Тема 4. Ціноутворення в умовах ринкової економіки


Основні питання теми

1. Завдання політики ціноутворення

2. Класифікація цін

3. Вплив держави на процес ціноутворення

4. Способи визначення початкових цін


Питання для самоперевірки

 1. Перелічіть основні завдання політики ціноутворення.

 2. За якими критеріями класифікують ціни?

 3. Як здійснюється вплив держави на процес ціноутворення?

 4. Які державні органи здійснюють регулювання цін?

 5. Назвіть методи встановлення початкових цін.


Література: 5-с.148-157; 6-с.22-25; 10-с.263-303; 11-с.213, 237-245; 14-с.105-134; 15-с.325; 16-с.131-151; 17-с.103; 18-с.129; 22-с.80.


Тема 5. Збутова політика підприємства


Основні питання теми

1. Сутність збутової політики

2. Організаційні структури збутових служб

3. Формування каналів збуту
^
4. Вимоги до каналів збуту


Питання для самоперевірки

 1. Сутність політики розподілу.

 2. Які є організаційні структури збутових служб?

 3. Що таке довжина і ширина каналів збуту?

 4. Назвіть причини виникнення конфліктів у каналах розподілу

 5. Як ліквідувати конфлікти у каналах розподілу?


Література: 5-с.189-197; 10-с.200-225; 11-с.169-170; 14-с.170-192; 15-с.321; 16-с.160-175; 17-с.107-114.


Тема 6. Реклама в системі маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність рекламних кампаній

2. Різновиди реклами

3. Застосування зовнішньої реклами

4. Способи вибору засобів масової інформації, їх переваги і недоліки

5. Розробка рекламного звернення

6. Розрахунок розміру рекламних асигнувань


Питання для самоперевірки

 1. Що таке реклама?

 2. З якою метою проводять рекламні кампанії?

 3. Які є види реклами?

 4. Які є види зовнішньої реклами?

 5. Назвіть переваги та недоліки засобів масової інформації.

 6. Які є види рекламних тем?

 7. Охарактеризуйте процес розробки рекламного звернення.

 8. Як визначити розмір рекламного бюджету?^

Література: 10-с.236-242; 11-с.121-137; 14-с.144-155; 15-с.270; 17-с116-126; 18-с.107; 22-с.98-184.Тема 11. Основи міжнародного маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність міжнародного маркетингу

2. Економічне середовище

3. Політико-правове середовище

4. Культурне середовище

Питання для самоперевірки

 1. Причини виникнення міжнародного маркетингу.

 2. Як здійснюють планування діяльності підприємства на міжнародному ринку?

 3. Фактори, які впливають на діяльність фірми на зовнішньому ринку

 4. За якими ознаками класифікують країні на міжнародному ринку?

 5. Які політико-правові аспекти необхідно знати для виходу на міжнародні ринки?

 6. Чим характеризується культурне середовище інших країн?


Література: 1-с128; 2-с.7, 50-51; 4-с.7; 5-с.221; 8-с.15-36; 9-с.266; 10-с.435-443; 20-с.84.
^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1997. – 196с.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – 2-е изд. – Харьков: НВФ “Студцентр”, 2001. – 202с.

3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 294с.

4. Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга.: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2000. – 182с.

5. Євдокимов Ф.І., Гавва В.М. Азбука маркетингу: Навч.посібник 3-є видання, переробл. і доп. – Д.: Сталкер, 1998. – 432с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997-156с.


додаткова

7. Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 1998. – 192с.

8. Мазаракі та ін. Міжнародний маркетинг.: Підручник / За ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. – 182с.

9. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст.. А.І. Кредісов. К.: Україна, 1994. – 399с.

10. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.

11. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрлашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрлашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с.

12. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 248с.

13. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304с.

14. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-246с.

15. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Інститут международного права и экономики шимени А.С. Грибоєдова, 1999. – 398с.

16. Підручник. Під ред. А.О. Старостиної. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 400с.

17. Попов С.Т. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 1997 – 176с.

18. Современный марктеинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256с.

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник/Під заг.ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448с.

20. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.

21. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: “Издательство Приор”, 1997. – 160с.

22. Швальбе Х. Практика для малых и средних предприятий: Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 317с.

23. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Автор предисл. и науч.ред. А.А. Горячева. – М.:Экономика, 1993. – 335с.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Відповідальний за випуск ст. викладач О.Д. Коноваленко


Підписано до друку_________________2004р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 10 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004


^ РОБОЧИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИп/п


Тема

Денна форма навчання

^ Кількість годин (лек.)

Кількість годин сам. роботи

1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

-

1

2.

Дослідження товарів та їх основних властивостей

1

1

3.

Маркетингові дослідження

1

1

4.
^
Ціноутворення в умовах ринкової економіки

1

1

5.

Збутова політика підприємства

1

1

6.

Реклама в системі маркетингу

1

1

7.

Основи міжнародного маркетингу

1

1
Усього за семестр

6

7


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» для студентів спеціальності 030509...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Конкурентоспроможність фірм» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку ” та виконання практичних завдань для студентів...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи